DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

A. Frković: REINTRODUKCIJADIVOKOZE NASJEVERNI VELEBIT
Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 543-550
više Smrčevih dolina, a tragovi papaka na snijegu udvaju divojaraca zastupale su nas na lovačkoj izložbi u
Lu benovcu. Računa se da su posljednji primjerci od -Bu dimpešti 1891. g., osvojivši zlatno i brončano odlilov
ljeni u krivolovu ponad Baških Oštarija, iznad Ja -čje. Prepuštene same sebi, bez ikakve zaštite i djelovablan
ca u blizini Krasna. Zadnji organizirani skupni lovnju prirodnih negativnih čimbenika, posebno jakom
na velebitske divokoze, prema pisanju “Lovačko-ribar-kri volovu, ova naša jedinstvena planina ostala je tako
skog vjesnika”, održan je u listopadu 1890. g. naVe li -bez svog najljepšeg ukrasa – divokoze.
kom Kozjaku. Od ukupno 6 odlovljenih grla, kuke


Prve unijete divokoze prenjske provenijencije


The first introduced chamois of Prenj provenance


Znajući s kakvim biološkim potencijalom za divokoze
raspolažeVelebit, kod dijela šumarskih i lovnih
stručnjaka bivših šumskih gospodarstava u Gospiću i
Senju te zaštitara pri Republičkom zavodu za zaštitu
pri rode SR Hrvatske, sazrijeva ideja da bi ponovno na se
ljavanje ove planine divokozom bilo jedno pozitivno
i svake hvale vrijedno dostignuće u podizanju vrijednosti
naših šuma i lovišta. Ovo tim prije što su lijepi
uspjesi već bili postignuti umjetnim naseljavanjem di vo
koza na Biokovo (Car1972).


Ako zanemarimo prva dva bezuspješna pokušaja
reintrodukcije divokoze na srednji i južniVelebit, prve
neposredno pred početak Drugog svjetskog rata i druge
1956. g. kada je uz podršku Šumskog gospodarstva
Gos pić u privrednom lovištu “Južni Velebit” osnovana
mala kolonija od svega pet rasplodnih grla (Frković
1981), pravi početak ponovnog naseljavanja divokoze
naVelebit, ovoga puta sjevernog, počinje krajem 1974.


g.Akciju unašanja pokrenuli su već spomenuti Zavod
za zaštitu prirode i Šumsko gospodarstvo Senj, koje je
Slika6.
Stare kuke divojarca i divokoze stečene na Velebitu
ponad Lovinca 1901. g.


uz republički SIZ za kulturu osiguralo potrebna finan


Figure 6Old horns of chamois buck and doe acquired on Velebit


cij ska sredstva za kupnju divokoza. Nakon podužih pre


above Lovinac in 1901


govora rasplodna grla divokoza osigurala je Uprava


(Foto: AlojzijeFrković)


Slika7.
Prizor iz KamniškihAlpa kod Kamniške Bistrice, gdje je u jesen 1978. organizirano
hvatanje divokoza za naseljavanje sjevernogVelebita


Figure 7Scene from the Kamnik Alps near Kamniška Bistrica, where chamois hunt was
organized in autumn 1978 for the purpose of releasing the animals in northern
Velebit


uz gojnog lovišta Jablanica s Prenj
planine, u kojoj su, usput rečeno, u
raz doblju od 1962. do 1974. ukupno
ulovljene 364 di vo koze namijenjene
introdukciji i reintrodukciji za
ukup no 14 lovišta bivše države
(Mikuletič1978). Kao mjesto
ispuštanja di vokoza namijenjenih
Velebitu odre đeno je područje strogog
pri rod nog rezervata Haj dučki i
Ro žan ski kukovi, lokalitet Veliki
lom. Prvih šest divokoza ispušteno
je 28. stu denog, a četiri grla mje sec
dana kasnije, 24. prosinca 1974.,
kada je Ve le bit već bio pod snježnim
pokrivačem. Praćenjem ispuš te
nih ži voti nja utvrđeno je da su one
pri hvatile nove uvjete staništa, za dr
žavajući se ljeti na širem području
mjesta ispuštanja da bi zimi, za vi so
kog snijega, spus tiv ši se kojih