DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERSŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 551-554
UDK 630* 945


DIGITALIZACIJAŠUMARSKOG LISTA


DIGITIZATION OF JOURNAL OF FORESTRY


Branko MEŠTRIĆ*


SAŽETAK: Potpunom digitalizacijom cjelokupnog izdanja Šumarskog lista
uz korištenje suvremene informacijske i računalne tehnologije, omo gu ćuje se
pristup vrijednoj građi i omogućuje njena bolja logička i fizička dos tup nost.
Time je Hrvatsko šumarsko društvo napravilo velik iskorak u nove tehnologije,
osiguravši tako svojem članstvu, ali i cjelokupnoj šumarskoj struci pristup
ogrom nom fondu znanstvenih, stručnih i povijesnih informacija koje su kroz
više od 130 godina prezentirane na stranicama ovog uglednog ča sopisa.


Digitalizirani materijal, koji uključuje preko 75000 stranica (trenutno preko
1020 PDF dokumenata, veličine skoro 13 GB), pokazuje cjelokupni sa dr žaj u
isto vjetnom obliku kako je objavljen (odnosno u stanju kako je sačuvan), a
istodobno je računalnim prepoznavanjem teksta omogućen i računalni pristup
sadržaju, što podrazumijeva pretraživanje po punom tekstu, odnosno mo guć no sti
kopiranja dijelova teksta i njegovo korištenje pri citiranju, reizda nju i sl.


Sva građa može se slobodno koristiti, naravno uz navođenje njena izvora.
Ko rištenje u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez dozvole izdavača.


Ključne riječi:Šumarski list, digitalizacija, biblioteka, povijest HŠD-a


UVOD– Introduction
Šumarski list kao znanstveno, stručno i staleško gla -No, suvremeni pri s tup zahtijeva, a suvremene in for ma silo
Hrvatskog šumarskog društva, odnosno hr vat skogcij ske i računalne teh nologije omogućuju, da se pristup
šumarstva u cjelini, izlazi u kontinuitetu već 132. go -tako vrijednoj gra đi modernizira, što u osnovi znači da se
dinu. Za to vrijeme na njegovim je stranicama objavljenaomogući bolja logička ifizička dostupnost.Šumarski list
impresivna znanstvena i stručna građa, a i cje lokupna ije ovim iskorakom postao predvodnikom takvih pristuvrlo
detaljna povijest Hrvatskog šu mar skog društva. Svapa i digitali za ci jom cjelokupnog sadržaja i nje govim in ta
građa dostupna je u biblioteci Hr vat skog šu mar skogdek si ranjem, potom i prezentacijom na in ter netu, pos tao
društva u cjelosti, djelomično i u dvije nepotpune zbirketre nut no pre tra živ i globalno dostupan u svoj svojoj
na Šumarskom fakultetu, a dijelom i u Na cio nal noj iobimnostiicje lo kupnomdosadašnjemtrajanju.
sveučilišnoj biblioteci. Na ravno, u “papirnatom” obli ku.


DOSADAŠNJA NASTOJANJAI POSTIGNUĆA– Past efforts and achievements
Potreba za učinkovitijim pristupom objavljenoj gra -1976). Ovdje je na jedan popularniji na čin, više ili ma đi
uočena je odavno. Jedno od prvih i poznatijih rješe njanje bibliografski (ovisno o autoru po je di nog područja),
dao je dr.AlfonsKauders,koji je u svoje dvije šu mar -pri kazana i bibliografija Šumarskog lista.
ske bibliografije (Kauders1946, Kauders 1958) de


Sljedeći korak učinjen je izradom prve cjelovite ra talj
no obradio i Šumarski list. Daljnju razradu materije


čunalno podržane i internetski prezentirane biblio gra dala
je grupa autora u ediciji Povijest šumar stva Hr vat


fije (Meštrić,2005). Ona je donijela naslove svih
ske 1846–1976. kroz stranice Šumarskog lista (Zagreb,


ra do va objavljenih u cijelom dotadašnjem životnom
vi je ku Šumarskog lista, ali po prvi puta i mehanizme


*
koji su bibliografiju učinili “živom”, tj. osigurali da se
Branko Meštrić, dipl. ing. šum., branko.mestric@sumari.hr
HŠ Consult d.o.o.Vukotinovićeva 2, Zagreb


ona na dopunjuje sa svakim izlaskom novog broja