DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

B. Meštrić: DIGITALIZACIJA ŠUMARSKOG LISTAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 551-554
Slika 2.Analiza stanja – stanje studeni 2008.


Figure 2Analysis of the situation – the situation in
November 2008.


Iako su materijali skenirani u razlučivosti od 300 to čaka
po inču (tpi) kako bi si osta vi li prostor za daljnja una pre
đenja, dokumenti su generirani sa sma nje nom raz lu či
vosti od 150 tpi i još dodatno grafički sažeti. Čak i na
taj način dobiveni generirani dokumenti
možda su pre ve liki za lagodno
korištenje na in ter netu u ovom
tre nutku, ali za pretpostaviti je da će
dalj njim na pret kom ko munikacij skihteh
no lo gijatajprob lemnestati.


Svaki broj (svezak) časopisa fi zički
je jedan PDF, koji se sastoji
od realne kopije stranice (sa svim
ev. po greškama, mrljama, žuće njem),
ispod koje je i digitalni tekst
koji se ne vidi, ali se koristi pri pretraživanju,
odnosno može se kopirati
i ko ristiti računalnim putem.


Objava na internetu– Pu bli sh
ing on the Internet


Digitalni dokumenti objavljeni
su na internetu na adresi http:// sumlist.
sumari.hr i dostupni su ka ko
pre ko na toj adresi postav lje nih
pregleda po brojevima, au to rima,
tako i preko pretraživača.Također
se do odre đenih radova može i pre -


Dodatno, više kao model, napravljen je i ključ pris


tupa preko imena osoba – šumara o kojima je pisano u


Šu marskom listu. Vjerojatno je da će se u budućnosti


pri premiti pregledi i po drugim entitetima koji se mogu
pre poznati u sadržaju ovog časopisa.


Nije isključeno ni da netko drugi napravi preglede
na svojim stranicama i po svojim kriterijima. Doz vo lje
no je ugrađivanje linkova i na druge stranice drugih
subjekata, za što se specifikacije mogu dobiti u HŠD.


Naime, svi dokumenti nezaštićeni su i mogu se ko ris
titi u skladu sa Creative commonslicencom, koja
uvje tuje imenovanje vlasnika i nekomercijalno ko riš te
nje, a obvezuje na daljnje djeljenje pod istim uvjetima
(Imenovanje – Nekomercijalno – Dijeli pod istim
uvje tima 3.0 neloklizirana licenca – detalje vidjeti na
http://sumlist.sumari.hr)


Indeksiranje i pretraživanje–Indexing and search
Pretraživanje sadržaja preko brojeva, autora, naslova
i ključnih riječi moguće je još od izrade i postavlja nja
Bibliografije Šumarskog lista na internet (Meš trić,
2005). Ovaj sustav se i dalje dorađuje i može se koristiti.
Međutim, digitalizacijom cjelokupnog sadržaja otva ra
se mogućnost pretraživanja po cjelokupnom tekstu,
što daje pristupu sadržaja novu dimenziju.
Budući su digitalni dokumenti objavljeni na internetu,
već se do dobrog dijela njih može doći i preko
jav nih pretraživača (Google i sl.). No kako njihov sa dr
žaj i rad ne možemo kontrolirati generiran je vlastiti


ko bibliografije časopisa, ali i pre -


Slika 3.Pretraživanje po punom tekstu
ko web stranica autora.Figure 3Full text searching