DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 56     <-- 56 -->        PDF

B. Meštrić: DIGITALIZACIJA ŠUMARSKOG LISTAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 551-554
indeks cjelokupnog materijala i odgovarajući pretraži-Jasno je da i veličina samog digitaliziranog broja
vač koji je postavljen na adresihttp://sumlist.sumari.hr.pred stavlja određeno ograničenje u korištenju. Kako je
in tencija bila zadržati vjerni izgled originalnog izda -


Skidanje i korištenje dokumenata– Download


nja, mo ralo se svjesno ući u izradu dokumenata koju su


and use documents


po ve ličini na granici upotrebljivosti, ali u sadašnjim


Pristup dokumentima je slobodan i neograničen.


ko mu nikacijskimuvjetima.


Iako je pristup moguć cjelokupnom broju ili izravno na


Ukoliko neki korisnik ima veće potrebe za digital


konkretnu stranicu, fizički se u oba slučaja učitava


nim dokumentima a nema tehničke uvjete, može se javi


cijeli broj. U izvjesnoj mjeri postupak učitavanja može


ti u HŠD i koristiti iste dokumente u lokalnoj mreži.


ovisiti o vrsti i stanju lokalno instaliranog čitača PDF
dokumenata kod korisnika.


ZAKLJUČAK– Conclusion
Akcijom digitalizacije cjelokupne građe Šu mar -obliku kako je objavljen (odnosno u stanju kako je sa skog
lista Hrvatsko šumarsko društvo je napravilo ve -ču van), a istodobno je računalnim prepoznavanjem
lik iskorak u nove tehnologije, osiguravši tako svojemtek sta omogućen i računalni pristup sadržaju, što pod članstvu,
ali i cjelokupnoj šumarskoj struci pristupra zumijeva pretraživanje po punom tekstu, odnosno
ogrom nom fondu znanstvenih, stručnih i povjesnih in -mo gućnosti kopiranja dijelova teksta i njegovo ko riš te for
macija koje su kroz više od 130 godina prezentiranenje pri citiranju, reizdanju i sl.
na stranicama ovog uglednog časopisa.


Sva građa može se slobodno koristiti, naravno uz
Digitalizirani materijal, koji uključuje preko 75000na vođenje njena izvora. Korištenje u komercijalne svr stra
nica, pokazuje cjelokupni sadržaj u istovjetnomhe nije dozvoljeno bez dozvole izdavača.


LITERATURA– Literature
Kauders,A., 1947: Šumarska bibliografija (1846– -Meštrić,B., 2005: Šumarski list – bibliografska baza
1946), (Bi bliographia forestalis), Šum. sek cijapo da taka i njena prezentacija, ŠL5–6/2005., s.
DITN. R. Hrvatske, s. 1–266., Zagreb279–286., Zagreb.
Kauders,A., 1958: Šumarska bibliografija (1946– -Meštrić,B., 2005: www.sumari.hr, ŠL 11–12/2005,
1955), Šum. društvo N.R. Hrvatske, s. 1–440.,s. 636–638., Zagreb.
Zagreb.


SUMMARY: Journal of Forestry, a scientific, technical and professional
periodical of the Croatian Forestry Society and Croatian forestry as a whole,
has been coming out continuously for 132 years. During this time it has published
an impressive amount of scientific and technical material, as well as a
detailed history of the Croatian Forestry Society. The entire material is available
in the library of the Croatian Forestry Society, while part of the material
is also contained in two incomplete collections at the Faculty of Forestry and
in the National and University Library. Modern information and computer
technology allows improved access to valuable material and enables better
logical and physical availability of the items. By stepping into the field of new
technologies, the Croatian Forestry Society has made it possible for their
members and the entire forestry profession to access the extensive fund of scientific,
technical and historical information, which have for over 130 years
been presented on the pages if this renowned periodical.


Digitized material, which includes over 75,000 pages (currently over 1020PDF documents of almost 13 GB), shows the overall content in the form identical
to that published in the Journal (or in the state in which it has been preserved).
At the same time, computer-recognized text allows computer accessto the content. This includes search by full text, the possibility of copyingparts of the text and their use in citations, etc.


All materials can be used free of charge, but their sources must be cited.
Commercial use is not allowed without permission from the publisher.


Key words:Journal of Forestry, digitization, library, history of HŠD