DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERSŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
UDK 630* 867
Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
UDK 630* 867


RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENA


DEVELOPMENT OFA SUSTAINABLE CHARCOAL INDUSTRY
Završni rezultati projekta FAO TCP/CRO/3101


Final results of the FAO TCP/CRO/3101 project


123


Julije DOMAC, Zlatko BENKOVIĆ, Tomislav STARČIĆ


SAŽETAK: Cilj projekta koji se provodio od 1. srpnja 2006. do 1. srpnja
2008. bio je pružiti tehničku pomoć za pripremu modernizacije i revitalizacije
in dustrije drvenog ugljena u Hrvatskoj, te šire korištenje biomase kao ob nov lji
vog izvora energije. To uključuje bolje poznavanje i razumijevanje postoje će
proizvodnje drvenog ugljena, ali i pripremu programa modernizacije i
re vitalizacije te jačanje sposobnosti glavnih subjekata za njegovu provedbu.
U Hrvatskoj postoji samo jedan industrijski proizvođač drvenog ugljena –
Be lišće d.d. te više srednjih i manjih proizvođača koji koriste zidane peći.
Osim njih, postoji i više stotina pojedinačnih proizvođača u različitim di je lo vima
Hrvatske koji proizvode u jamama ili zidanim pećima, ali nisu registrirani
za tu proizvodnju. U provedbi projekta sudjelovali su vodeći stručnjaci s
ovog područja iz Hrvatske i Europske unije na projektu, ali i svi relevantni su dio
nici proizvodnog lanca te tržišta za drveni ugljen u Hrvatskoj.


Ključne riječi:drveni ugljen, biomasa, industrija, Hrvatska, FAO


1. UVOD– Introduction
Drveni ugljen je gorivo koje se koristi širom svijeta
– u zemljama u razvoju, drveni ugljen se primarno
koristi za kuhanje u urbanim područjima, dok se u razvijenim
zemljama koristi u metalurgiji te kao gorivo za
roštilje. Korištenje drvenog ugljena poznato je gotovo
tijekom čitave povijesti čovječanstva, a prvi tragovi
po tječu još prije 30 000 godina kada su njime nacrtani
prvi spiljski crteži. Proizvodnja drvenog ugljena datira
još iz Brončanog doba i bila je ključna za razvoj metalurgije,
sve do prijelaza na fosilni ugljen na početku
18. stoljeća. U novije vrijeme, drveni ugljen je ostao
teh nološki važan materijal zbog svojih svojstava upijanja.
Potražnja za drvenim ugljenom i danas je razmjerno
velika i stalno raste. Ukupna svjetska potrošnja se
prema FAO procjenjuje na 40,5 milijuna tona godišnje
od čega samo 19,8 milijuna tona uAfrici.
1


Dr. sc. Julije Domac, Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske, jdomac@regea.org


2


Proizvodnja drvenog ugljena uključuje termičku
šumarstva i vodnog gospodarstva, zlatko.benkovic@mps.hr


Zlatko Benković, dipl. ing., Ministarstvo regionalnog razvitka,


raz gradnju drveta i može se odvijati u otvorenim jama


3


Tomislav Starčić, dipl. ing. Šumarska savjetodavna služba,


ma, pećima ili retortama.Tradicionalna proizvodnja u


t.starcic@suma-ss.hr


Slika 1. Prodaja drvenog ugljena uz cestu u Burkini Faso


Slika 1. Prodaja drvenog ugljena uz cestu u Burkini Faso


(Foto: D. Pešut)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 58     <-- 58 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
jamama ili pećima odvija se uz više ili manje kontrolirani
dovod zraka, pri čemu se toplina razvija izgaranjem
dijela drveta.Takva proizvodnja koja se u pravilu odvija
u ruralnim područjima vrlo je neučinkovita, a učinkovitost
pretvorbe uobičajeno iznosi 10 do 15 %, odnosno.
za 1 kg drvenog ugljena je potrebno 7 do 10 kg drveta.


Slika 2.Proizvodnja drvenog ugljena na tradicionalni način
na Kalniku


Figure 2Traditional charcoal production on Mt. Kalnik


(Foto: J. Domac)


U retortama drveni ugljen se proizvodi bez prisutnosti
zraka, pri čemu se toplina mora dovesti iz drugog
izvora, ali je učinkovitost pretvorbe znatno viša i može
iznositi i do 30 %, uz znatno smanjenje ukupne emisije
štetnih tvari.


Ispitivanje tržišta drvenog ugljena, provedeno u srp nju
2002. tijekom pripreme projekta, pokazala su da
ukupna godišnja proizvodnja drvenog ugljena u Hr vat skoj
iznosi otprilike 5.600 tona, od čega su 1.100 to na
briketi drvenog ugljena. Isto istraživanje pokazalo je da
je razina proizvodnje postupno smanjena tijekom proteklih
desetljeća zbog gubitka tržišne konkurentnosti.


Slika 3. Proizvodnja drvenog ugljena u retortama u Belišću


Figure 3 Charcoal production in retorts in Belišće


(Foto: J. Domac)


Jedini veliki proizvođač drvenog ugljena u Hr vat skoj
nalazi se u Belišću, a postoji i desetak srednje ve li kih
proizvođača koji prakticiraju manje moderne
teh nike proizvodnje. Hrvatska također ima oko 400 ma lih
proizvođača drvenog ugljena raštrkanih po šumskim
po dručjima. Ti proizvođači čine otprilike polovicu do ma
će proizvodnje (oko 3 000 tona godišnje) te neposredno
stvaraju oko 800 radnih mjesta za ljude koji žive u
šu mama ili oko njih. Oni koriste tehnike proizvodnje
drvenog ugljena niske produktivnosti, koristeći tradi cio
nalne jame i nasipe, što predstavlja zdravstveni prob lem
za radnike koji rade u takvoj proizvodnji. Za starjele
tehnike proizvodnje i niska učinkovitost pre tvor be
dovode do smanjenja tržišne konkurentnosti i ma lih i
velikih proizvođača. Do smanjenja tržišne konkurentnosti
isto tako dolazi zbog porasta cijena sirovine
(drvo), uslijed porasta potražnje za biomasom, ali i isto do
bnog pada cijene proizvoda (drveni ugljen) na nacionalnom
i internacionalnom tržištu. Posljedice su
sma nje nje prihoda za one koje rade u toj industriji i sve
veći broj nezaposlenih u ruralnim područjima.


2. CILJEVI IAKTIVNOSTI PROJEKTA– Project aims and activities
Glavni ciljevi projekta bili su omogućavanje tehničke
potpore za pripremu programa modernizacije i
revitalizacije industrije drvenog ugljena u Hrvatskoj.


Specifični ciljevi bili su:


1.Unapređenje znanja i razumijevanja drvne proizvodnje
u Hrvatskoj
2.Priprema programa modernizacije i revitalizacije
industrije drvenog ugljena
3.Jačanje mogućnosti glavnih zainteresiranih strana
za implementaciju programa modernizacije i revitalizacije
industrije drvenog ugljena.
Planom provedbe projekta bile su predviđene sljedeće
aktivnosti:


1.Analiza i procjena trenutne situacije u pogledu iz vo
ra opskrbe biomasom za proizvodnju drvenog
uglje na i općenito energije u Hrvatskoj. Cilj je pro ci
jeniti izvore koje se koriste i koji će se koristiti za
proizvodnju drvenog ugljena, a aktivnost uključuje
i izradu baze podataka o izvorima, proizvodnji i po troš
nji biomase za energiju u GIS-u.
2.Procjena postojećih tehnologija za proizvodnju dr ve
nog ugljena i identificiranje novih tehnoloških
rje šenja. Ova je studija trebala opisati tehnologije
koje se trenutno koriste u Hrvatskoj za proizvodnju
dr venog ugljena i identificirati nove opcije koje su
u primjeni na području Europske unije.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 59     <-- 59 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
3.Tehničke i ekonomske studije novih tehnoloških
op cija. Ovom su se aktivnošću analizirali tehnički,
eko loški i društveni aspekti raznih rješenja za pro iz
vodnju drvenog ugljena, koja će se poticati nacionalnim
programom čije će se smjernice projektom
predložiti.
4.Identificiranje mehanizama za financiranje. Ovom
su se studijom identificirali glavni izvori i mehanizmi
financiranja radi provede predloženog programa
re vitalizacije i modernizacije industrije drvenog
uglje na u Hrvatskoj.
5.Akcijski plan za modernizaciju industrije drvenog
ugljena.Akcijski plan trebao je opisati potrebnu in sti
tucionalnu potporu koju daje Vlada RH i glavne
za interesiranestrane.
6.Obrazovanje i izgradnja kapaciteta. Deset stručnjaka
trebalo je proći izobrazbu o specifičnostima odr ži vog
gospodarenja šumama u svrhu pristupa pro iz vod
nji drvenog ugljena, otprilike 30 šumara treba
ste ći izobrazbu o tehnikama proizvodnje drvenog
ogr jeva i prakse u gospodarenju šumama, 50 tehničara
iz drvne industrije treba učiti o tehnikama
održive proizvodnje drvenog ugljena, o prikupljanu
po dataka o ogrjevnom drvetu, analizi, tumačenju i
dru gim srodnim tehničkim aspektima i pitanjima.
Uz to, više voditelja proizvodnje i rukovodećih duž-
Slika4.CARBO – suvremeni pogon za proizvodnju drvenog
nosnika obavit će studijsko putovanje u razne centre


ugljena uAlmelu, Nizozemska


za proizvodnju drvenog ugljena na području Eu rop -Figure 4CARBO – modern charcoal production plant in Almel,
Netherlands


ske unije.


(Foto: J. Domac)


3. DOMAĆE I MEĐUNARODNO TRŽIŠTE ZA DRVENI UGLJEN
Domestic and international charcoal market
Potrošnja drvenog ugljena u Hrvatskoj, koja se
kori sti samo kao sredstvo za potpalu u kućanstvima i
re storanima, bilježi porast zadnjih godina. Izvozne
mogućnosti drvenog ugljena proizvedenog u Hr vat skoj
šire se, ali konkurentne cijene proizvođača iz
Azije, La tinske Amerike, Bugarske, Bosne i Her ce go vine
i Sr bije predstavljaju izazov. Gledajući dugoročnu
pers pek tivu, glavni izazov za održivu proizvodnju dr ve
nog ugljena je mogućnost plaćanja veće cijene sirovine
(osta ci drveta od drvne prerađivačke industrije i
šumskog otpada).


Glavno tržište za hrvatski drveni ugljen je tržište za
roštilj. Europski standard EN 1860-2 daje minimalnu
vrijednost za udio ugljika od 75 % bazirano na suhom


dr venom ugljenu. Posljedica je da bi daljnji razvoj pro -
Slika 5.Veliki proizvodni pogon drvenog ugljena u Brazilu
iz vodnje drvenog ugljena u Hrvatskoj trebao ciljati naFigure 5 A large charcoal production plant in Brazil
vi soku kvalitetu tehnika proizvodnje kako bi garantirao
(Foto: J. Domac)
svoju visoku kvalitetu i homogenost. Druge preporuke
trebale bi se odnositi na plasiranje drvenog uglje na na
Formiranje klastera malih i srednjih proizvođača
domaćem i internacionalnom tržištu i uključuju:
ko ji ne mogu osigurati dostatne količine da mogu
Uvođenje markekvalitetan drveni ugljen iz Hr vat ske;
sa mostalno nastupiti na tržištu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 60     <-- 60 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
Kvalitetan drveni ugljen iz Hrvatskemogla bi biti
ini cijativa vođena od strane HGK, koja bi jamčila dos tat
nu razinu kvalitete očekivane i tražene od potrošača.
Ta inicijativa mogla bi biti vezana uz brzorastuću hr vat
sku industriju turizma, koja bi bila obećavajuća pro dajna
točka (nevidljivi izvoz) za hrvatski drveni ugljen.
Takav razvoj trebao bi uključiti sveobuhvatnu marketinšku
i promotivnu kampanju, dizajniranu s od go varajućim
logom i drugim grafičkim elementima, lako
prepoznatljivim materijalom za pakiranje i drugim


aktivnostima. Grupa ili udruga, malih proizvođača dr venog
ugljena, čije su glavno tržište supermarketi i re storani,
trebali bi im pomoći da sačuvaju snagu za
ostva rivanje boljih uvjeta prodaje.


Ciljane zemlje za hrvatske proizvođače i izvoznike
dr venog ugljena su postojeće – Švicarska, Italija, Slo ve
nija i Austrija. Uz njih se preporučuje i uključivanje
dru gih velikih uvoznika drvenog ugljena kao što su
Nje mačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka i Francuska.


4. SWOTANALIZA PROIZVODNJE DRVENOG UGLJENA U HRVATSKOJ
SWOT analysis of charcoal production in Croatia
SWOT analizu provela je posebna radna grupa
sastavljana od svih voditelja projektnih podzadataka
na kon održane završne radionice projekta u lipnju
2008. SWOTanaliza poslužila je za određivanje ciljeva
i procjenu uspješnosti buduće proizvodnje drvenog
ugljena u Hrvatskoj.


Prednosti


Postojeće iskustvo u industrijskoj proizvodnji drvenog
ugljena u Belišću


Dostupnost izvora biomase


Doprinos stranoj trgovinskoj bilanci


Rezultati FAO projekta- dostupne informacije i prijedlozi
za donositelje odluka i interesne grupe
Slabosti


Manjak standarda i kontrole kvalitete


Nerazvijeno tržište biomase


Uvjeti rada u malim ruralnim proizvodnjama


Manjak svijesti o koristima i mogućnostima kod šu mo
vlasnika i poduzetnika


Manjak radne snage u nekim dijelovima Hrvatske
Mogućnosti


Mogućnosti financiranja od EU i nacionalnih she ma
potpora


Visoka potražnja za drvenim ugljenom na domaćem
i internacionalnom tržištu


Povećani udio privatnih šuma


Velika prednost u uporabi drvenog ugljena u lokalnoj
gastronomiji


Obnovljivi izvor energije
Prijetnje


Postojeće iskustvo u industrijskoj proizvodnji drvenog
ugljena u Belišću


Povećanje cijene i potražnje za biomasom na nacionalnom
i EU tržištu


Nedovoljno tehničko znanje i kapaciteti malih i srednjih
proizvođača


Manjak razumijevanja i znanja donositelja odluka
na svim razinama


Drveni ugljen kao luksuzna roba- jaka pozitivna
ela stičnost za kupovnom snagom
5. ORGANIZACIJA PROJEKTAI NAJVAŽNIJI REZULTATI
Project organisation and main results
Aktivnosti projekta bile su podijeljene u 6 projektnih
podzadataka, u kojima je sudjelovao veći broj
stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva.


Projektni podzadatak oInformacijamauključuje pri premu
CROWEIS-a iWISDOM-a. CROWEIS ja baza
podataka koja sadrži podatke na nacionalnoj razini o
proizvodnji, uvozu, izvozu i potrošnji drvne bio ma se u
Hrvatskoj. WISDOM je geobaza podataka koja po vezuje
prostorne i statističke podatke vezane za po troš nju
i ponudu drvne biomase. Glavni proizvod je se rija
tematskih mapa koje prikazuju različite parametre drvne
energije. Mape su geografski predstavnici parametara
odabranih za različitu potrošnju i proizvodna gledišta
drvne biomase, kao što su identifikacija područja s glavnim
središtima potrošnje i viška ogrjevnog drva, koji


se potencijalno mogu upotrijebiti za nove energetske
inicijative. Ovaj projektni podzadatak provele su Hr vat ske
šume d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Za gre bu
i Energetski institut Hrvoje Požar.


Projektni podzadatak oNacionalnom i internacionalnom
tržištuanalizirao je, pregledao i ocijenio troškove
sirovina, proizvodnje i cijena drvenog ugljena na
europskom i nacionalnom tržištu; odredio tržišne
mogućnosti za povećanje potrošnje drvenog ugljena na
nacionalnoj razini i identificirao područja projekta s
potencijalnim mogućnostima ulaganja. Ovaj projektni
podzadatak realizirala je Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske, uz suradnju s inozemnim
savjetnicima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 61     <-- 61 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
Projektni podzadatak o Tehnologiji i tehnološkim
aspektima je utvrđivao tehničku, ekonomsku i ekološku
kompetitivnost postojećih tehnologija u proizvodnji
drvenog ugljena; savjetovao o tehnološkim
mogućnostima poboljšanja industrije drvenog ugljena
u Hrvatskoj i omogućio preporuke o poboljšanju
postojeće proizvodnje u Belišću. Ovaj projektni podzadatak
vodili su inozemni konzultanti, uz pomoć
stručnjaka iz tvrtke Enerkon d.o.o. i poduzeća Belišće


d.d.
Projektni podzadatak o Ekonomskim i ekološkim
as pektimapripremio je tehničku, ekonomsku, ekološku
i socio-ekonomsku studiju kako bi se odredila odr ži
vost različitih opcija proizvodnje drvenog ugljena.
Izvještaji su obradili i tradicionalnu proizvodnju drvenog
ugljena, koja je detaljno obrađena kao i mogućnosti
investicijskih ulaganja u nove tehnologije radi
mo dernizacije proizvodnje u Hrvatskoj. Carbo Twin
Re tort System (CTR) i CML karbonizacijski (CML)
sus tav bili su odabrani kao najbolje tehnologije na os novi
povratnih informacija stručnjaka za drveni ugljen
i FAO savjetnika. Nakon istrage baznog scenarija od


1000, 3000 i 6000 tona proizvodnje drvenog ugljena
godišnje, i primjenjujući analizu osjetljivosti s promjenama
u glavnim parametrima cijene ± 25 posto, došlo
se do zaključka da obadva ulaganja pokazuju pozitivne
ulagačke mogućnosti, dok odluka koju tehnologiju
odabrati ovisi o okolini za ulaganje. Projektni podzadatak
je proveo Energetski institut Hrvoje Požar.


Projektni podzadatak oPravnim okvirima i institucijamaproveo
je analizu o ulogama koje imaju različite
nacionalne organizacije u implementaciji za jedničkog
poticanja energije iz biomase i drvenog ugljena. Ovaj je
pro jektni podzadatak također uključio studije o prav nim
gledištima koji su povezani s aktivnostima proiz vod nje
drvenog ugljena. Projektni podzadatak rea lizirali su
Šumar ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarske sa vje
todavne službe i Ministarstvo regionalnog razvoja,
šu marstva i vodnog gospodarstva.


Projektni podzadatakObrazovanje i proširenjesas to
jao se od pripreme specifičnih materijala za obrazovanje
i proširenje i organizacije internacionalne studije i
tečajeve obrazovanja u zemlji. Ovaj projektni podzadatak
proveo je Šumarski fakultet Sveučilišta u Za grebu.


6. PREPORUKE PROJEKTA– Recommendations
Rezultati i zaključci projekta i identifikacija
budućih akcija dovela je do sljedećih prijedloga:


Hrvatski zavod za norme trebao bi utvrditi normu
kva litete drvenog ugljena prema relevantnim eu rop
skim normama, implementirajući njihove pozitivne
učinke u hrvatske norme


Hrvatski zavod za norme trebao bi imenovatiTeh ni
čki odbor za drvnu biomasu, koji bi također bio
za dužena za drveni ugljen


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi omogućiti prevođenje
relevantnih EU normi (osobito EN 1860-2:2005)
unu tar FAO projekta i predočiti to proizvođačima
dr venog ugljena koji bi ih onda mogli implementirati
u svoju proizvodnju


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi kreirati pravni okvir
da bi se formiralo tržište drvnih proizvoda, na način
da se sirovine učine dostupnijima na tržištu


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi promovirati i organizi ra
ti inspekciju trgovine drvnim proizvodima, da bi se
osigurala transparentna trgovina u tržišnim uvje tima


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
gra diteljstva trebalo bi izdati pravnu obvezu za
odla ganje biomase – drvnih ostataka iz prerađivačke
industrije i šumarstva u cilju poticanja
upotrebe ener gije


Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva trebalo
bi uvesti sustav koji bi potaknuo nove tehnologije
proizvodnje drvenog ugljena, koje bi povećalo
učin kovitostproizvodnje


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
su radnji s ministarstvima, u skladu s operativnim
pro gramom za 2008., 2009. i 2010. godinu trebao bi
raspisati tender za modernizaciju i širenje starih i
no vih proizvodnih postrojenja


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
gra diteljstva trebalo bi objaviti vodiče za odabir
loka cije novih postrojenja u skladu s postojećim
prav nim regulativama gradnje, kako bi se izbjeglo
ne razumijevanje regulative od strane lokalnih/re gio nalnih
uprava.


Šumarska savjetodavna služba trebala bi organizirati
edukaciju o prednostima, mogućnostima i ograničenjima
udruženja proizvođača drvenog ugljena


Proizvođači drvenog ugljena trebali bi formirati
regio nalne zadruge i osnovati nacionalnu udrugu
pro iz vođača drvenog ugljena unutar HGK ili sa mo stal
nu, kako bi omogućili lakšu prisutnost na tržištu.
HGK bi trebala biti uključena u ovaj proces.


Informativni centar trebao bi biti formiran ili unutar
Šu marske savjetodavne službe ili unutar regional nih
energetskih agencija, pružao informacije o no vim
tehnologijama, mogućnostima financiranja, te
po sredovao bi u nastupu domaćih proizvođača na
stra nomtržištu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 62     <-- 62 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
7. POPIS IZVJEŠTAJAI DOKUMENATA– List of reports and documents
1.First report of NPC, July 2006, 2 pp
8. S.Risovicet al–Institutional aspects (Annex 10),
pp 24
2.Terminal statement of NPC (July 2008), 10 pp
9.Y. Schenkelet al –Assessment of international
3. S.Plevnik–Options for improved charcoal pro-
char coal market (Annex 5), February 2008, 25 pp
duction in Belisce (Annex 6), September 2006,
23 pp
10. D.Kajba–Education and training report (Annex


9), March 2008, 5 pp


charcoal production in Croatia (Annex 10), No


4.A Kojakovicet al –Environmental aspects of
11.CroatiaWISDOM Report (Annex 4&8), July 2008,
vem ber 2006, 48 pp
65 pp


5.V.Segonet al–Market study charcoal in Croatia
12. Proceedings of International Expert Consultation
(Annex 7), December 2006, 41 pp
on Sustainable charcoal production, trade and


6. R.Siemons–Industrial charcoal production (An -
use in Europe, Zagreb, July 2008, 41 pp
nex 2), February 2007, 33 pp
Svi izvještaji i dokumenti dostupni su na internet


7. B. Kulisicet al –Economic aspects of charcoalstranici projekta www.drveniugljen.hr.
production in Croatia (Annex 10), November
2007, pp 57
SUMMARY: The single industrial charcoal producer in Croatia is located in
Belisce, eastern Croatia. There are also several small to medium charcoal producers
in Croatia using traditonal charcol production techniques. Na mely, all producers
apart from Belišće have traditional facilities and equipments with low
productivity and conversion efficiencies. Thus, this sector require renovation and
modernization in order become competitive with other international vendors.
Croatia also has around 400 small-scale charcoal producers scattered in forest
areas. Those producers are responsible for around half of the national charcoal
production (approximately 3.000 tonnes per year). Outdated technology of charcoal
production and low conversion efficiency of wood into charcoal is forcing
both small and large-scale charcoal producers out from the market. They are losing
competitiveness in both input (wood) and output (charcoal) markets on national
and international scale due to rapidly increasing demand for biomass. The
consequences are reduced incomes for people involved in this industry and
increased number of unemployment in rural areas.


The demand for charcoal is fairly large and it is increasing rapidly. Worldwide
consumption is estimated at 40.5 million tonnes annually, with 19.8 million tonnes
just for Africa according to FAO statistics. Charcoal consumption in Croatia, used
only as a barbecue fuel in households and restaurants, has been rising steadily
over the last few years. Export possibilities for charcoal produced in Croatia are
expanding but the price competition with producers from Asia, Latin America but
also Bulgaria, Bosnia and Her ze go vina and Serbia makes the export aspirations
rather challenging. From the long term perspective, the key issue for a sustainable
industrial charcoal production is the possibility of paying a higher price for feedstock
(wood re si dues from wood processing industry and forestry waste). This can
be achieved by increasing the price of charcoal sold on the market and by increasing
the efficiency of charcoal production.


Project activities were divided into six modules. The Module on Infor ma tion
includes the preparation of CROWEIS and WISDOM. The Module on National and
International Market analyzed, examined and evaluated the costs of raw materials,
production costs and prices for charcoal. The Module on Technology and
Technical Aspects assessed the technical, economic, and environmental competitiveness
of existing charcoal production technologies and industries. The Module
on Economics and Environmental Aspects prepared technical, economic, environmental
and socio-economic studies to de ter mine the viability of the different char
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 63     <-- 63 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
coal production options being pro moted. The Module on Legal Framework and
Institutions carried out the analysis of the roles to be played by different national
organizations in the implementation of integrated charcoal and wood energy policies
and programmes. The Module on Training and Extension consisted in the
preparation of specific training and extension material and the organization of
international study tour and training courses in the country.


The results and conclusions from the project and the identification of fu ture
action lead to the following recommendations:


The State Office for Standardisation should draft out the charcoal quality standard
according to relevant European norms implementing their positive effects
into our standards.
The State Office for Standardisation should form a Technical Committee for
wooden biomass that would also be in charge for charcoal.
The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management should provide
translation of relevant EU norms (especially EN 1860-2:2005) within the FAO
project and submit that to the producers of charcoal who could then be able to
implement them in their own production.
The Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management
should create legal framework to form market of wooden products (wood
bourse) in order to make that raw material more available on the market. The
Wood Processing and Use Act has been in the parliamentary procedure which
will create a legal basis for formation of the said bourse.
The Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management
should promote and organise inspection of wooden products trade to ensure
transparent trading in accordance with marketing terms.
The Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Con struction
should issue a legal obligation for deposing of biomass – wooden residual of
wood processing industry and forestry in order to further incite energetic use.
The Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship should implement the
system to encourage new charcoal production technologies which will increase
the efficiency of the production.
The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund, in cooperation with
the respective ministries, in accordance to the operational programme for 2008,
2009 and 2010 shall carry out a tender for mo der nisation and expansion of the
existing and starting up of the new charcoal production facilities.
The Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Con struction,
should issue guidelines for selection of location of the new facilities
in accordance with the existing legal regulations regarding building due to
avoid misinterpretation of regulation by the local/regional self-governance
units.
Forestry Extension Service should organise education on advantages, possibilities
and limitation of the charcoal producers associations and the possibilities
to secure financing for modernisation of this production which would include
the preparation of the guidebook.
Charcoal producers should form regional cooperatives and establish the
national association of charcoal producers at the Croatian Chamber of
Economy or independently in order to gain easier and more quality market
appearance. The Croatian Chamber of Trades and Crafts should definitely be
included in this process.
The referral centre should be formed either at the Forestry Extension Service or
regional energy agencies that would provide information re gard ing new technologies,
financial options, and mediate in the appearance of domestic producers
on foreign markets.