DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 58     <-- 58 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
jamama ili pećima odvija se uz više ili manje kontrolirani
dovod zraka, pri čemu se toplina razvija izgaranjem
dijela drveta.Takva proizvodnja koja se u pravilu odvija
u ruralnim područjima vrlo je neučinkovita, a učinkovitost
pretvorbe uobičajeno iznosi 10 do 15 %, odnosno.
za 1 kg drvenog ugljena je potrebno 7 do 10 kg drveta.


Slika 2.Proizvodnja drvenog ugljena na tradicionalni način
na Kalniku


Figure 2Traditional charcoal production on Mt. Kalnik


(Foto: J. Domac)


U retortama drveni ugljen se proizvodi bez prisutnosti
zraka, pri čemu se toplina mora dovesti iz drugog
izvora, ali je učinkovitost pretvorbe znatno viša i može
iznositi i do 30 %, uz znatno smanjenje ukupne emisije
štetnih tvari.


Ispitivanje tržišta drvenog ugljena, provedeno u srp nju
2002. tijekom pripreme projekta, pokazala su da
ukupna godišnja proizvodnja drvenog ugljena u Hr vat skoj
iznosi otprilike 5.600 tona, od čega su 1.100 to na
briketi drvenog ugljena. Isto istraživanje pokazalo je da
je razina proizvodnje postupno smanjena tijekom proteklih
desetljeća zbog gubitka tržišne konkurentnosti.


Slika 3. Proizvodnja drvenog ugljena u retortama u Belišću


Figure 3 Charcoal production in retorts in Belišće


(Foto: J. Domac)


Jedini veliki proizvođač drvenog ugljena u Hr vat skoj
nalazi se u Belišću, a postoji i desetak srednje ve li kih
proizvođača koji prakticiraju manje moderne
teh nike proizvodnje. Hrvatska također ima oko 400 ma lih
proizvođača drvenog ugljena raštrkanih po šumskim
po dručjima. Ti proizvođači čine otprilike polovicu do ma
će proizvodnje (oko 3 000 tona godišnje) te neposredno
stvaraju oko 800 radnih mjesta za ljude koji žive u
šu mama ili oko njih. Oni koriste tehnike proizvodnje
drvenog ugljena niske produktivnosti, koristeći tradi cio
nalne jame i nasipe, što predstavlja zdravstveni prob lem
za radnike koji rade u takvoj proizvodnji. Za starjele
tehnike proizvodnje i niska učinkovitost pre tvor be
dovode do smanjenja tržišne konkurentnosti i ma lih i
velikih proizvođača. Do smanjenja tržišne konkurentnosti
isto tako dolazi zbog porasta cijena sirovine
(drvo), uslijed porasta potražnje za biomasom, ali i isto do
bnog pada cijene proizvoda (drveni ugljen) na nacionalnom
i internacionalnom tržištu. Posljedice su
sma nje nje prihoda za one koje rade u toj industriji i sve
veći broj nezaposlenih u ruralnim područjima.


2. CILJEVI IAKTIVNOSTI PROJEKTA– Project aims and activities
Glavni ciljevi projekta bili su omogućavanje tehničke
potpore za pripremu programa modernizacije i
revitalizacije industrije drvenog ugljena u Hrvatskoj.


Specifični ciljevi bili su:


1.Unapređenje znanja i razumijevanja drvne proizvodnje
u Hrvatskoj
2.Priprema programa modernizacije i revitalizacije
industrije drvenog ugljena
3.Jačanje mogućnosti glavnih zainteresiranih strana
za implementaciju programa modernizacije i revitalizacije
industrije drvenog ugljena.
Planom provedbe projekta bile su predviđene sljedeće
aktivnosti:


1.Analiza i procjena trenutne situacije u pogledu iz vo
ra opskrbe biomasom za proizvodnju drvenog
uglje na i općenito energije u Hrvatskoj. Cilj je pro ci
jeniti izvore koje se koriste i koji će se koristiti za
proizvodnju drvenog ugljena, a aktivnost uključuje
i izradu baze podataka o izvorima, proizvodnji i po troš
nji biomase za energiju u GIS-u.
2.Procjena postojećih tehnologija za proizvodnju dr ve
nog ugljena i identificiranje novih tehnoloških
rje šenja. Ova je studija trebala opisati tehnologije
koje se trenutno koriste u Hrvatskoj za proizvodnju
dr venog ugljena i identificirati nove opcije koje su
u primjeni na području Europske unije.