DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 59     <-- 59 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
3.Tehničke i ekonomske studije novih tehnoloških
op cija. Ovom su se aktivnošću analizirali tehnički,
eko loški i društveni aspekti raznih rješenja za pro iz
vodnju drvenog ugljena, koja će se poticati nacionalnim
programom čije će se smjernice projektom
predložiti.
4.Identificiranje mehanizama za financiranje. Ovom
su se studijom identificirali glavni izvori i mehanizmi
financiranja radi provede predloženog programa
re vitalizacije i modernizacije industrije drvenog
uglje na u Hrvatskoj.
5.Akcijski plan za modernizaciju industrije drvenog
ugljena.Akcijski plan trebao je opisati potrebnu in sti
tucionalnu potporu koju daje Vlada RH i glavne
za interesiranestrane.
6.Obrazovanje i izgradnja kapaciteta. Deset stručnjaka
trebalo je proći izobrazbu o specifičnostima odr ži vog
gospodarenja šumama u svrhu pristupa pro iz vod
nji drvenog ugljena, otprilike 30 šumara treba
ste ći izobrazbu o tehnikama proizvodnje drvenog
ogr jeva i prakse u gospodarenju šumama, 50 tehničara
iz drvne industrije treba učiti o tehnikama
održive proizvodnje drvenog ugljena, o prikupljanu
po dataka o ogrjevnom drvetu, analizi, tumačenju i
dru gim srodnim tehničkim aspektima i pitanjima.
Uz to, više voditelja proizvodnje i rukovodećih duž-
Slika4.CARBO – suvremeni pogon za proizvodnju drvenog
nosnika obavit će studijsko putovanje u razne centre


ugljena uAlmelu, Nizozemska


za proizvodnju drvenog ugljena na području Eu rop -Figure 4CARBO – modern charcoal production plant in Almel,
Netherlands


ske unije.


(Foto: J. Domac)


3. DOMAĆE I MEĐUNARODNO TRŽIŠTE ZA DRVENI UGLJEN
Domestic and international charcoal market
Potrošnja drvenog ugljena u Hrvatskoj, koja se
kori sti samo kao sredstvo za potpalu u kućanstvima i
re storanima, bilježi porast zadnjih godina. Izvozne
mogućnosti drvenog ugljena proizvedenog u Hr vat skoj
šire se, ali konkurentne cijene proizvođača iz
Azije, La tinske Amerike, Bugarske, Bosne i Her ce go vine
i Sr bije predstavljaju izazov. Gledajući dugoročnu
pers pek tivu, glavni izazov za održivu proizvodnju dr ve
nog ugljena je mogućnost plaćanja veće cijene sirovine
(osta ci drveta od drvne prerađivačke industrije i
šumskog otpada).


Glavno tržište za hrvatski drveni ugljen je tržište za
roštilj. Europski standard EN 1860-2 daje minimalnu
vrijednost za udio ugljika od 75 % bazirano na suhom


dr venom ugljenu. Posljedica je da bi daljnji razvoj pro -
Slika 5.Veliki proizvodni pogon drvenog ugljena u Brazilu
iz vodnje drvenog ugljena u Hrvatskoj trebao ciljati naFigure 5 A large charcoal production plant in Brazil
vi soku kvalitetu tehnika proizvodnje kako bi garantirao
(Foto: J. Domac)
svoju visoku kvalitetu i homogenost. Druge preporuke
trebale bi se odnositi na plasiranje drvenog uglje na na
Formiranje klastera malih i srednjih proizvođača
domaćem i internacionalnom tržištu i uključuju:
ko ji ne mogu osigurati dostatne količine da mogu
Uvođenje markekvalitetan drveni ugljen iz Hr vat ske;
sa mostalno nastupiti na tržištu.