DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 60     <-- 60 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
Kvalitetan drveni ugljen iz Hrvatskemogla bi biti
ini cijativa vođena od strane HGK, koja bi jamčila dos tat
nu razinu kvalitete očekivane i tražene od potrošača.
Ta inicijativa mogla bi biti vezana uz brzorastuću hr vat
sku industriju turizma, koja bi bila obećavajuća pro dajna
točka (nevidljivi izvoz) za hrvatski drveni ugljen.
Takav razvoj trebao bi uključiti sveobuhvatnu marketinšku
i promotivnu kampanju, dizajniranu s od go varajućim
logom i drugim grafičkim elementima, lako
prepoznatljivim materijalom za pakiranje i drugim


aktivnostima. Grupa ili udruga, malih proizvođača dr venog
ugljena, čije su glavno tržište supermarketi i re storani,
trebali bi im pomoći da sačuvaju snagu za
ostva rivanje boljih uvjeta prodaje.


Ciljane zemlje za hrvatske proizvođače i izvoznike
dr venog ugljena su postojeće – Švicarska, Italija, Slo ve
nija i Austrija. Uz njih se preporučuje i uključivanje
dru gih velikih uvoznika drvenog ugljena kao što su
Nje mačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka i Francuska.


4. SWOTANALIZA PROIZVODNJE DRVENOG UGLJENA U HRVATSKOJ
SWOT analysis of charcoal production in Croatia
SWOT analizu provela je posebna radna grupa
sastavljana od svih voditelja projektnih podzadataka
na kon održane završne radionice projekta u lipnju
2008. SWOTanaliza poslužila je za određivanje ciljeva
i procjenu uspješnosti buduće proizvodnje drvenog
ugljena u Hrvatskoj.


Prednosti


Postojeće iskustvo u industrijskoj proizvodnji drvenog
ugljena u Belišću


Dostupnost izvora biomase


Doprinos stranoj trgovinskoj bilanci


Rezultati FAO projekta- dostupne informacije i prijedlozi
za donositelje odluka i interesne grupe
Slabosti


Manjak standarda i kontrole kvalitete


Nerazvijeno tržište biomase


Uvjeti rada u malim ruralnim proizvodnjama


Manjak svijesti o koristima i mogućnostima kod šu mo
vlasnika i poduzetnika


Manjak radne snage u nekim dijelovima Hrvatske
Mogućnosti


Mogućnosti financiranja od EU i nacionalnih she ma
potpora


Visoka potražnja za drvenim ugljenom na domaćem
i internacionalnom tržištu


Povećani udio privatnih šuma


Velika prednost u uporabi drvenog ugljena u lokalnoj
gastronomiji


Obnovljivi izvor energije
Prijetnje


Postojeće iskustvo u industrijskoj proizvodnji drvenog
ugljena u Belišću


Povećanje cijene i potražnje za biomasom na nacionalnom
i EU tržištu


Nedovoljno tehničko znanje i kapaciteti malih i srednjih
proizvođača


Manjak razumijevanja i znanja donositelja odluka
na svim razinama


Drveni ugljen kao luksuzna roba- jaka pozitivna
ela stičnost za kupovnom snagom
5. ORGANIZACIJA PROJEKTAI NAJVAŽNIJI REZULTATI
Project organisation and main results
Aktivnosti projekta bile su podijeljene u 6 projektnih
podzadataka, u kojima je sudjelovao veći broj
stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva.


Projektni podzadatak oInformacijamauključuje pri premu
CROWEIS-a iWISDOM-a. CROWEIS ja baza
podataka koja sadrži podatke na nacionalnoj razini o
proizvodnji, uvozu, izvozu i potrošnji drvne bio ma se u
Hrvatskoj. WISDOM je geobaza podataka koja po vezuje
prostorne i statističke podatke vezane za po troš nju
i ponudu drvne biomase. Glavni proizvod je se rija
tematskih mapa koje prikazuju različite parametre drvne
energije. Mape su geografski predstavnici parametara
odabranih za različitu potrošnju i proizvodna gledišta
drvne biomase, kao što su identifikacija područja s glavnim
središtima potrošnje i viška ogrjevnog drva, koji


se potencijalno mogu upotrijebiti za nove energetske
inicijative. Ovaj projektni podzadatak provele su Hr vat ske
šume d.o.o., Šumarski fakultet Sveučilišta u Za gre bu
i Energetski institut Hrvoje Požar.


Projektni podzadatak oNacionalnom i internacionalnom
tržištuanalizirao je, pregledao i ocijenio troškove
sirovina, proizvodnje i cijena drvenog ugljena na
europskom i nacionalnom tržištu; odredio tržišne
mogućnosti za povećanje potrošnje drvenog ugljena na
nacionalnoj razini i identificirao područja projekta s
potencijalnim mogućnostima ulaganja. Ovaj projektni
podzadatak realizirala je Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske, uz suradnju s inozemnim
savjetnicima.