DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 61     <-- 61 -->        PDF

J. Domac, Z. Benković, T. Starčić: RAZVITAK ODRŽIVE INDUSTRIJE DRVENOG UGLJENAŠumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 555-561
Projektni podzadatak o Tehnologiji i tehnološkim
aspektima je utvrđivao tehničku, ekonomsku i ekološku
kompetitivnost postojećih tehnologija u proizvodnji
drvenog ugljena; savjetovao o tehnološkim
mogućnostima poboljšanja industrije drvenog ugljena
u Hrvatskoj i omogućio preporuke o poboljšanju
postojeće proizvodnje u Belišću. Ovaj projektni podzadatak
vodili su inozemni konzultanti, uz pomoć
stručnjaka iz tvrtke Enerkon d.o.o. i poduzeća Belišće


d.d.
Projektni podzadatak o Ekonomskim i ekološkim
as pektimapripremio je tehničku, ekonomsku, ekološku
i socio-ekonomsku studiju kako bi se odredila odr ži
vost različitih opcija proizvodnje drvenog ugljena.
Izvještaji su obradili i tradicionalnu proizvodnju drvenog
ugljena, koja je detaljno obrađena kao i mogućnosti
investicijskih ulaganja u nove tehnologije radi
mo dernizacije proizvodnje u Hrvatskoj. Carbo Twin
Re tort System (CTR) i CML karbonizacijski (CML)
sus tav bili su odabrani kao najbolje tehnologije na os novi
povratnih informacija stručnjaka za drveni ugljen
i FAO savjetnika. Nakon istrage baznog scenarija od


1000, 3000 i 6000 tona proizvodnje drvenog ugljena
godišnje, i primjenjujući analizu osjetljivosti s promjenama
u glavnim parametrima cijene ± 25 posto, došlo
se do zaključka da obadva ulaganja pokazuju pozitivne
ulagačke mogućnosti, dok odluka koju tehnologiju
odabrati ovisi o okolini za ulaganje. Projektni podzadatak
je proveo Energetski institut Hrvoje Požar.


Projektni podzadatak oPravnim okvirima i institucijamaproveo
je analizu o ulogama koje imaju različite
nacionalne organizacije u implementaciji za jedničkog
poticanja energije iz biomase i drvenog ugljena. Ovaj je
pro jektni podzadatak također uključio studije o prav nim
gledištima koji su povezani s aktivnostima proiz vod nje
drvenog ugljena. Projektni podzadatak rea lizirali su
Šumar ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarske sa vje
todavne službe i Ministarstvo regionalnog razvoja,
šu marstva i vodnog gospodarstva.


Projektni podzadatakObrazovanje i proširenjesas to
jao se od pripreme specifičnih materijala za obrazovanje
i proširenje i organizacije internacionalne studije i
tečajeve obrazovanja u zemlji. Ovaj projektni podzadatak
proveo je Šumarski fakultet Sveučilišta u Za grebu.


6. PREPORUKE PROJEKTA– Recommendations
Rezultati i zaključci projekta i identifikacija
budućih akcija dovela je do sljedećih prijedloga:


Hrvatski zavod za norme trebao bi utvrditi normu
kva litete drvenog ugljena prema relevantnim eu rop
skim normama, implementirajući njihove pozitivne
učinke u hrvatske norme


Hrvatski zavod za norme trebao bi imenovatiTeh ni
čki odbor za drvnu biomasu, koji bi također bio
za dužena za drveni ugljen


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi omogućiti prevođenje
relevantnih EU normi (osobito EN 1860-2:2005)
unu tar FAO projekta i predočiti to proizvođačima
dr venog ugljena koji bi ih onda mogli implementirati
u svoju proizvodnju


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi kreirati pravni okvir
da bi se formiralo tržište drvnih proizvoda, na način
da se sirovine učine dostupnijima na tržištu


Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva trebalo bi promovirati i organizi ra
ti inspekciju trgovine drvnim proizvodima, da bi se
osigurala transparentna trgovina u tržišnim uvje tima


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
gra diteljstva trebalo bi izdati pravnu obvezu za
odla ganje biomase – drvnih ostataka iz prerađivačke
industrije i šumarstva u cilju poticanja
upotrebe ener gije


Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva trebalo
bi uvesti sustav koji bi potaknuo nove tehnologije
proizvodnje drvenog ugljena, koje bi povećalo
učin kovitostproizvodnje


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
su radnji s ministarstvima, u skladu s operativnim
pro gramom za 2008., 2009. i 2010. godinu trebao bi
raspisati tender za modernizaciju i širenje starih i
no vih proizvodnih postrojenja


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
gra diteljstva trebalo bi objaviti vodiče za odabir
loka cije novih postrojenja u skladu s postojećim
prav nim regulativama gradnje, kako bi se izbjeglo
ne razumijevanje regulative od strane lokalnih/re gio nalnih
uprava.


Šumarska savjetodavna služba trebala bi organizirati
edukaciju o prednostima, mogućnostima i ograničenjima
udruženja proizvođača drvenog ugljena


Proizvođači drvenog ugljena trebali bi formirati
regio nalne zadruge i osnovati nacionalnu udrugu
pro iz vođača drvenog ugljena unutar HGK ili sa mo stal
nu, kako bi omogućili lakšu prisutnost na tržištu.
HGK bi trebala biti uključena u ovaj proces.


Informativni centar trebao bi biti formiran ili unutar
Šu marske savjetodavne službe ili unutar regional nih
energetskih agencija, pružao informacije o no vim
tehnologijama, mogućnostima financiranja, te
po sredovao bi u nastupu domaćih proizvođača na
stra nomtržištu.