DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
MALABIJELAČAPLJA(Egretta garzetta L.)


Ptice iz porodice čaplji dobro su
prilagođene za hra njenje u plićacima
vodenih površina gdje vrebaju
pli jen uz pomoć svojih dugih nogu,
čekajući ili se kre ću ći vrlo oprez no,
gotovo nečujno zauzimajući pri to me
različite položaje tijela. Plijen
hva taju uz pomoć du gog vrata i
klju na. Let im je polagan sa skup lje
nim vra tom u obliku slova S (za
razliku od roda žličarki, ibi sa i
ždra lova kojima je vrat u letu na pri jed
ravno pru žen), a noge su pru že ne
unazad i vire iza repa.


Mala bijela čaplja naraste u du žinu
oko 60 cm s ras po nom krila do
100 cm, te ima oko pola kilograma
te ži ne, pa je po veličini upola manja
od slične joj velike bijele čap lje.


Boja perja je potpuno bijela. Za vrijeme gniježđenja
(tijekom ljeta) ima karakteristično dugu per janicu na
glavi i dugačka krilna pera. Kljun odraslih je dinki je
crne boje, dok je u mlađih smeđ. Noge su crne boje sa
žutim stopalima. Glasanje joj je snažno i kreš tavo nalik
žabljem. Leti nešto bržim zamasima krila poput vrana.
Gnijezdi na području južne Europe s ten dencijom širenja
prema sjeveru.Vezana je za vodena područja uz rijeke,
ribnjake i močvare. Gnijezda gra di u kolonijama na
drveću uz vodene površine. Gni jez di od travnja do lip-


Izgled odrasle ptice za vrijeme gniježđenja


nja. Gnijezdo je grubo građeno od suhih grančica. Nese
3–6 plavkasto zelenih jaja ve li čine oko 45 mm. Na jajima
sjedi mužjak i ženka oko tri tjedna. Mladi ptići su
čučavci i u gnijezdo im roditelji donose hranu oko mjesec
dana, kada napuštaju gnijezdo. Potpuno se osamostale
u naredna tri do četiri tjed na. Hrane se s manjim
ribama, vodozemcima i glo dav cima, te raznim insektima
i njihovim ličinkama.


U Hrvatskoj je selica gnjezdarica prisutna od trav nja


do kraja rujna. Gnijezdi u Sla vo niji, Posavini i na Vran skom
jezeru. Najbrojnija gnijezdeća
ko lo nija u Hr vatskoj s pre ko
stotinu parova nalazi se u Jelas
polju kod Slavonskog Broda. Dio
populacije u Hrvatskoj bo ravi i kod
selidbe u travnju i svibnju, te u ko lo
vozu i ruj nu kada je susrećemo
iz van po vr šina gniježđenja u prio ba
lju Hr vat ske, posebice u močvarama
sa slanom ili bočatom vo dom.


Mala bijela čaplja je strogo zaš tićenasvojtauRe
pub liciHrvat skoj.


Tekst i fotografije:
Mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


Usporedba veličine male bijele čaplje i sive čaplje koja je po veličini
slična velikoj bijeloj čaplji.