DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 65     <-- 65 -->        PDF

DIVOKOZJAK – Doronicum columnae Ten.


(Arnica cordataWulf., D. cordifoliumSternb.)


Doronicum columnaeje višegodišnja biljka visine
15–60 cm, za koju je značajno da ima neodebljali kosi
ri zom bez vriježa. Na vrhu stabljike ima jednu, rjeđe
dvi je ili tri glavice sa žutim cvjetovima. Prizemni listovi
su srcoliko-jajastog oblika na dugim drškama, za raz li ku


od listova stabljike koji su sjedeći, te ju u većoj ili ma njoj
mjeri obuhvaćaju. S obzirom na rasprostra nje nost
pripada subbalkansko-karpatskom flornom ele mentu.


Doronicum columnaeje kod nas do sada zabilježen
ma područjuVelebita i Biokova, gdje ga nalazimo kao
svoj stvenu vrstu asocijacije Doronico columnae-Fa ge tumTrinajstić.
Mi smo divokozjak našli na Brezovici
kod Krapine, pa to nalazište možemo smatrati novim
za floru Hrvatske. Na Brezovici ga nalazimo u šumi
buk ve i crnoga graba (As. Ostryo-FagetumM. Wraber
exTrinajstić) sljedećih ekoloških karakteristika i florističkog
sastava.


Ekološka karakeristika: Nad. vis. 500 m; eksp.
NW; nagib 50°; geol. pod. dolomit
Floristički sastav:


A. Fagus sylvatica3.4, Ostrya carpinifolia2.3,
Sorbus austriaca1.1,Fraxinus ornus1.1,Tilia platyphyllos1.1,
Carpinus betulus1.1
B.Staphylea pinnata1.3,Cornus mas1.2,Eunymus
latifolia1.2,Corylus avellana+.2,Acer platanoides+
C. Doronicum columnae3.4, Mercurialis perennis
3.4, Vinca minor2.3, Festuca sylvatica1.2, Po lys ti c hum
aculeatum1.2, Phyteuma spicatum+.3, Cirsium
erisithales,Prenanthespurpurea+.3,Festuca heterophylla
+.2, Melica uniflora+.2, Asarum europaeum+,
Hepatica nobilis +,Hedera helix+,Pulmonaria offici na
lis+,Salvia glutinosa+,Lathyrus vernus+,Tamus
communis+,Hacquetia epipactis+,Phylitis scolopen dri
um+,Heracleum sphondilium.
A(drveće), B (grmlje), C (nisko rašće)


Zdravko Cerovečki dipl. ing. šum.