DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 66     <-- 66 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI – (Znanstveni i stručni)


BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)


Predstavljene dvije knjige:


ATLAS ŠUMSKIH OŠTEĆENJAI
ATLAS BOLESTI I ŠTETNIKANA DRVEĆU I GRMLJU


U prepunoj dvorani Hrvatske gospodarske komore u
Požegi, u organizaciji Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Po žega
i Hrvatskoga šumarskog društva – ogranak Po že ga,
predstavljene su 2. prosinca 2008. god. dvije knjige
pod gore navedenim naslovima. Iz pozivnice u privitku
možemo pročitati tko su nihovi autori, prevoditelji i
recenzenti, pokrovitelji i nakladnik. Kako su knjige prijevod
njemačkih autora, možda bi umjesto recenzenti,
pravilnije bilo reći korektori prijevoda, iako je to i re cen
zija, što će reći i potvrda korektnosti i vrijednosi
ovih knjiga inozemnih autora. Nepostojanje ovakove


struč ne literature na hrvatskom jeziku, ponukalo je ko -


Sljeva: Dr. sc. M. Harapin, prof. dr. M. Glavaš, prof. P. Bucić, dipl.


ing. S. Blažičević i za mikrofonom dipl. ing. M.Aladrović


le guZlatkaLisjaka,dipl. ing. šum., najzaslužnijeg za
ovo što imamo danas pred sobom, da pred loži prevođenje
ovih knjiga. Za pohvaliti je rukovodstvo UŠP Po žega
i HŠD – ogranak Požega, koji su svesrdno podržali
prijedlog, davši mu time dodatni poticaj da se uz drugog
pre voditelja gosp. Ivana Zrinščaka,prihvati ovog
zah tjevnog i mukotrpnog zadatka.


Otvarajući ovu prezentaciju, moderator prof. Pavle
Bu cić,predstavljajući i posebno pozdravljajući pro mo
tore knjiga: Stjepana Blažičevića,dipl. ing.
šum., urednika ovih izdanja i predsjednika HŠD ogranak
Požega, recenzente prof. dr. sc. Milana Glavaša


i dr. sc. Miroslav Harapina,akademika Slavka Ma-


U prvom redu zdesna: dipl. ing. M. Žgela, akademik S. Matić i
gosp. J. Lisjak


tića, predsjednika HŠD-a mr. sc. Petra Jurjevića,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vo ditelja UŠP Požega Marijana Aladrovića,dipl.
ing. šum., Josipa Lisjaka,sina kolege Zlatka Lis jaka
tešumarnike i ostale nazočne iz cijele Hrvatske,
sa zadovoljstvom i s pravom, označio je ovaj skup
zais ta respektabilnim. Istaknuo je, kako je ova prezentacija
jedinstven kulturni događaj u Požegi, kada do bi vamo
dvije vrijedne knjige na uporabu šumarskoj
stru ci, đacima i studentima svih biotehničkih usmjerenja
te udrugama koje promiču zaštitu i očuvanje okoliša,
i napose svim zainteresiranim građanima koji su
sprem ni učiti. Na čast je to požeškim šumarima i šu marskoj
struci, koja i na ovaj način pokazuje svoju
struč nost, širinu i društvenu relevantnost.


Domaćin, voditelj UŠPPožega MarijanAladrović,
poz dravio je nazočne iskazavši zadovoljstvo zaista ve likim
odazivom kolega ovome skupu, zaželivši svima
ugodan boravak u Požegi, uz žaljenje što kolega Lisjak
iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nazočiti
ovom, posebice za njega važnom događaju. U osobno
ime i uime svih nazočnih, zamolio je njegovog sina Jo si
pa da mu prenese pozdrave, čestitke za njegov rad i
želje za dobro zdravlje.


Urednik hrvatskih izdanja obaAtlasa, kolega Stje pan
Blažičević, uz napomene o počecima i prepoznavanju
potrebe tiskanja ovih knjiga na hrvatskome
jeziku, posebno je predstavio kolegu Zlatka Lisjaka i
njegov dosadašnji rad. On je sin službenika Josipa i
Vje koslave rođ. Janković, Hrvat, katolik, oženjen, su pru
ga Anica, djeca Maja i Josip. Osnovnu (1963. god.)
i srednju (1967. god.) naobrazbu stekao je u Požegi, a
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao
je 1973. god. Od 1. 8. 1973. god. zaposlen je u
Odjelu za uređivanje šuma ŠG Požega, a 1. 12. 1975.
god. postavljen je za upravitelja šumarije Velika. Na
tome radnom mjestu ostaje do 1994. god., kada je u
UŠP Požega imenovan za rukovoditelja Ekologije i
zaštite šuma, gdje radi i danas. Dugogodišnji je član
Hr vatskoga šumarskog društva, u čijem je znansvenostruč
nom i staleškom glasilu objavio više članaka i
napisa: Osvrti na inicijativu za izdvajanje šumskog
tran s porta (faze II) iz jedinstvenog tehnološkog procesa
pro iz vodnje šumskih sortimenata. Šum. list, br.
5-6/1997, str. 301; Da li se šumarstvo odreklo gljiva kaosporednih šumskih proizvoda? Šum. list, br. 9-10/1998,
str. 463-464; Optimalno iskorištenje drvne eksploatacijišuma. Šum. list, br. 11-12/1999, str. 573-580; Ugroženi
dig nitet šumarske struke, ili kako se zaštiti od Mini star stva
zaštite okoliša i prostornog uređenja. Šum. list, br.
11-12/2003, str. 617-622; Domaćini žute imele (Lo ranthus
europaeusJacq.)i intenzitet zaraze na područjuUpra ve šuma podružnice Požega. Šum. list, br.
1-2/2005, str. 3-17(zajedno s M. Idžojtić, R. Pernar, H.
Zdelar, M. Ančić); Suradnja šumara i vatrogasaca. Šum.
list, br. 7-8/2005, str. 435-438; Eminovačka šuma –
požeškiMaksimir? Šum. list, br. 5-6/ 2006, str. 259-263.


Ostali njegovi radovi su:Priručnik za proizvodnju
šampinjona. Požega 1980., str. 1-100; Izložba fotografija
“Šumarstvo iz blizine”. Muzej požeške kotline1-7.


02. 1984.;Uzgoj gljiva. Zadružna štampa, Zagreb,
1984. i 1989., str. 1-175; Izbor dopunskih zanimanja.
IGP “August Šenoa”, Zagreb, 1991., str. 1-144 (zajedno
s M. Žgela).Napisao je i nekoliko praktičnih priručnika
za dopunska zanimanja kao što su:Šparoge, Pivo
iz valstitog podruma, Voćna vina, Uzgoj borovnica i
brusnica.
Govoreći o prvoj knjizi,Atlas šumskih oštećenja,
prof. Glavaš prisjetio se početka suradnje na ovome
zadatku s kolegom Lisjakom i ocjenom potrebe prijevoda
i tiskanja ovoga djela. Ona je ocijenjena dovoljno
visokom ocjenom, i kao takva primjenjivom našim
struč nimpotrebama.Kratko je prikazao njezin sadržaj
rekapitulirajući prikaz ove knjige u Šumarskom listu br.
3-4/2008., str. 185-186, pa ga nećemo ponavljati, nego
upućujemo čitatelje na odnosni prikaz. Ponovit ćemo
njegovu zahvalu i čestitke svima koji su sudjelovali na
izdavanjuAtlasa, a posebno kolegi Zlatku Lisjaku.


Predstavljajući drugu knjigu,Atlas bolesti i štetnika
na drveću i grmlju, čiji prikaz dajemo u nastavku ove
rubrike Šumarskog lista, pa ga nema smisla ponavljati,
dr. Harapin se ukazujući na stručnost i rad kolege
Lisjaka, poslužio izrekom jedne drevne mudrosti koja
kaže: Čovjek postiže puninu svog života kada porodi
dijete, kada posadi drvo i kada napiše knigu!Sve troje
kolega Lisjak je učinio, a mnogi kojima je to gotovo
posao i moglo bi se reći zadaća, nisu uspjeli napisati
knjigu, i zbog toga on zaslužuje posebne čestitke.


Akademik Slavko Matić, čestitajući autorima i svi ma
zaslužnima za tiskanje ovih knjiga, posebno je istakao
hvale vrijednu činjenicu, da su autori ovoga
hr vatskoga izdanja šumarski stručnjaci iz oprerative,
što knjigama daje posebnu težinu. No, to je i znak kvalitete
struke i njenog visokog dosega, što potvrđuje da
je struka sazrela i stručnjaci iz operative osjećaju stručnu
snagu i poriv da svoja znanja i sposobnosi i pisanom
riječi nesebično prenose na druge. Posebno ga to
ve seli, rekao je, jer samo prije nekoliko dana u Hr vat skom
šumarskom društvu, također šumarski stručnjaci
iz operative, kolege mr. sp. Željko Mayeri mr. sc.
IvanRajković,predstavili su svoju knjigu Crni orah
u Podunavlju, što upravo potvrđuje prethodno rečeno.


Okončavajući predstavljane ovih dviju knjiga prof.
Bucić ga je završio riječima kolege Lisjaka:Ponosan
sam i sretan što sam bio “stabalce” u hrvatskome šu mar
stvu.


Naposljetku, skup je završio ugodnim druženjem na
domjenku, kojega je organizrala domaćin UŠPPožega.


H.Jakovac