DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

grm lja s oštećenjima na pupovima, iglicama, lišću,
izbojcima, granama, deblu, žilištu ikorjenu. Obrađene
su sljedeće vrste: jela, javor, divlji kesten, joha, žutika,
šimšir, grab, pitomi kesten,pačempres, dren, lijeska,
muš mulica, glog, kurika, bukva, forzicija, jasen, hor ten
zija, božikovina,jasmin, orah, borovica, negnjil,
ariš, kalima, kozlokrvina, magnolija, mahonija, jabuka,
smreka, bor,platana, topola, lovorvišnja, duglazija,
glo govac, kruška, hrast, krkavina, sleć, ribiz, bagrem,
ruža, vrbai bazga.


Na kraju se nalazi popis: Popis literature, Izvor sli ka,
Registar, Vrste drveća i Znanstveni nazivi uzročnika
bolesti i štetočinja.


KnjigaAtlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju,
kao da je nedostajala nakon izlaženja knjiga Atlas
šumskih oštećenja dijagnoze bolesti drvećaiBolesti
i štetnici urbanog drveća, jer ta tri naslova, odnosno
knji ge, čine tematsku cijelinu pa ih možemo nazvati
tri logijom iz područja šumarskepatologije, odnosno u
ši rem smislu iz područja zaštite šuma.


Listajući ovu knjigu bez ikakove sugestije recenzenata
i njezinih promotora, sama se predstavljakao


znanstvena, stručna i popularna literatura. Bit će korisna
šumarskim stručnjacima na svim razinama,napose
učenicima, studentima, istraživačima, ekolozima i svi ma
koji žele upoznati najljepši diookoliša, a to su dr ve
će i grmlje, dakle svim ljubiteljima prirode. Pa, kako
bismo mogli nešto voljeti akoto ne poznajemo!


U toj knjizi kao trećem segmentu navedene trilogije
naći ćemo odgovore na mnoga pitanja kao što su:Zašto
je drvo bolesno i što je uzrok tomu, zašto se šume suše
i epidemijski ugibaju. Kroz nju ćemo jošviše zavoljeti
svoj okoliš, svako drvo i grm, njihov habitus, list, cvi-
jet i plod.


Na kraju, ne radi kraja, već radi kontinuiteta, želimo
izraziti našu zahvalnost svim suradnicima koji su nam
svojim radom podarili ovu knjigu.


Izražavamozahvalnost našem cijenjenom i dragom
ko legi Zlatku Lisjaku za inicijativu, organizaciju i poti cajsuradnicima
za prvu i drugu knjigu ove trilogije.


Dr. sc. Miroslav Harapin


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanjeAkademije
šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 4. srpanj-kolovoz 2008. godine izdvajamo:


Inauguracija 57. akademske godine talijanske
Akade miješumarskihznanosti.


Svečanost inauguracije nove akademske godine odr žana
je 12. lipnja u dvorani Santa Croce, u nazočnosti
autoriteta iz znanstvenog i društvenog života. S ra dom u
proteklom razdoblju, uzvanike i članoveAka demije na kon
svečanog otvorenja, upoznao je prof. Fi roenzo
Mancini–predsjednikAkademije. Navo di mo dio tih
aktivnosti:


–16. siječnja u Rimu, Državna šumska uprava iTa li jansko
šumarsko društvo organizirali su raspravu
“Akcijski plan za šume”, zajedničke aktivnosti ad mi
nistracije i šumarske struke,
–8. ožujka u sjedištuAkademije održan je seminar na
temu “Obnovljeni modeli gospodarenja šumama za
pro izvodnju energetske biomase”,
–15. ožujka održana je inauguracija 56. akademske
go dine, te predavanja prof. Marielle Zappi, na temu
“Šume i krajolici”,
–27. lipnja, u sklopu projekta Ministarstva okoliša
organiziran je seminar “Prilog šumskog sektora u
pre venciji i ublaženju procesa degradacije u medi te
ranu” (kao posljedica suše),
–8. studenog u Padovi je organiziran kongres, a tema
je bila “Vrbe u šumarstvu, poljoprivredi i zaštiti
okoliša”,
–21. studenog održan je seminar “Utjecaj klimatskih
pro mjena na šume”,
–10. prosinca u Firenci održan je seminar “Procjena
šteta od šumskih požara”,
–12. prosinca na sveučilištu uTuscii prof. Manuela
Romagnoliodržala je predavanje “Povijesne i
kli matske promjene vegetacije Mediterana”.
Uz ove aktivnostiAkademija je zajedno s Upravom
državnih šuma organizirala 3. travnja u Rimu “Stu dij ski
dan o požarima”, s prezentacijom knjige “Procjena
šte ta od požara”.


Od 16–18. travnjaAkademija je ugostila internacionalne
eksperte pedologije, a 4. lipnja održan je “Stu dij ski
dan o problemima degradacije u Italiji”.


Također su nastavljeni ili započeti drugi projekti:


–studij o monumentalnim stablima i starim šumama
Na cionalnog parka Casentinesi,
–projekt regionalnog šumskog plana za Siciliju,
–studij za regionalni šumski zakon zaVeneto,
–projekt “Nove operativne tehnologije za održivo
gos podarenje visokim šumama crnog bora i cera, te
starim panjačama cera uToskani.