DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

grm lja s oštećenjima na pupovima, iglicama, lišću,
izbojcima, granama, deblu, žilištu ikorjenu. Obrađene
su sljedeće vrste: jela, javor, divlji kesten, joha, žutika,
šimšir, grab, pitomi kesten,pačempres, dren, lijeska,
muš mulica, glog, kurika, bukva, forzicija, jasen, hor ten
zija, božikovina,jasmin, orah, borovica, negnjil,
ariš, kalima, kozlokrvina, magnolija, mahonija, jabuka,
smreka, bor,platana, topola, lovorvišnja, duglazija,
glo govac, kruška, hrast, krkavina, sleć, ribiz, bagrem,
ruža, vrbai bazga.


Na kraju se nalazi popis: Popis literature, Izvor sli ka,
Registar, Vrste drveća i Znanstveni nazivi uzročnika
bolesti i štetočinja.


KnjigaAtlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju,
kao da je nedostajala nakon izlaženja knjiga Atlas
šumskih oštećenja dijagnoze bolesti drvećaiBolesti
i štetnici urbanog drveća, jer ta tri naslova, odnosno
knji ge, čine tematsku cijelinu pa ih možemo nazvati
tri logijom iz područja šumarskepatologije, odnosno u
ši rem smislu iz područja zaštite šuma.


Listajući ovu knjigu bez ikakove sugestije recenzenata
i njezinih promotora, sama se predstavljakao


znanstvena, stručna i popularna literatura. Bit će korisna
šumarskim stručnjacima na svim razinama,napose
učenicima, studentima, istraživačima, ekolozima i svi ma
koji žele upoznati najljepši diookoliša, a to su dr ve
će i grmlje, dakle svim ljubiteljima prirode. Pa, kako
bismo mogli nešto voljeti akoto ne poznajemo!


U toj knjizi kao trećem segmentu navedene trilogije
naći ćemo odgovore na mnoga pitanja kao što su:Zašto
je drvo bolesno i što je uzrok tomu, zašto se šume suše
i epidemijski ugibaju. Kroz nju ćemo jošviše zavoljeti
svoj okoliš, svako drvo i grm, njihov habitus, list, cvi-
jet i plod.


Na kraju, ne radi kraja, već radi kontinuiteta, želimo
izraziti našu zahvalnost svim suradnicima koji su nam
svojim radom podarili ovu knjigu.


Izražavamozahvalnost našem cijenjenom i dragom
ko legi Zlatku Lisjaku za inicijativu, organizaciju i poti cajsuradnicima
za prvu i drugu knjigu ove trilogije.


Dr. sc. Miroslav Harapin


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanjeAkademije
šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 4. srpanj-kolovoz 2008. godine izdvajamo:


Inauguracija 57. akademske godine talijanske
Akade miješumarskihznanosti.


Svečanost inauguracije nove akademske godine odr žana
je 12. lipnja u dvorani Santa Croce, u nazočnosti
autoriteta iz znanstvenog i društvenog života. S ra dom u
proteklom razdoblju, uzvanike i članoveAka demije na kon
svečanog otvorenja, upoznao je prof. Fi roenzo
Mancini–predsjednikAkademije. Navo di mo dio tih
aktivnosti:


–16. siječnja u Rimu, Državna šumska uprava iTa li jansko
šumarsko društvo organizirali su raspravu
“Akcijski plan za šume”, zajedničke aktivnosti ad mi
nistracije i šumarske struke,
–8. ožujka u sjedištuAkademije održan je seminar na
temu “Obnovljeni modeli gospodarenja šumama za
pro izvodnju energetske biomase”,
–15. ožujka održana je inauguracija 56. akademske
go dine, te predavanja prof. Marielle Zappi, na temu
“Šume i krajolici”,
–27. lipnja, u sklopu projekta Ministarstva okoliša
organiziran je seminar “Prilog šumskog sektora u
pre venciji i ublaženju procesa degradacije u medi te
ranu” (kao posljedica suše),
–8. studenog u Padovi je organiziran kongres, a tema
je bila “Vrbe u šumarstvu, poljoprivredi i zaštiti
okoliša”,
–21. studenog održan je seminar “Utjecaj klimatskih
pro mjena na šume”,
–10. prosinca u Firenci održan je seminar “Procjena
šteta od šumskih požara”,
–12. prosinca na sveučilištu uTuscii prof. Manuela
Romagnoliodržala je predavanje “Povijesne i
kli matske promjene vegetacije Mediterana”.
Uz ove aktivnostiAkademija je zajedno s Upravom
državnih šuma organizirala 3. travnja u Rimu “Stu dij ski
dan o požarima”, s prezentacijom knjige “Procjena
šte ta od požara”.


Od 16–18. travnjaAkademija je ugostila internacionalne
eksperte pedologije, a 4. lipnja održan je “Stu dij ski
dan o problemima degradacije u Italiji”.


Također su nastavljeni ili započeti drugi projekti:


–studij o monumentalnim stablima i starim šumama
Na cionalnog parka Casentinesi,
–projekt regionalnog šumskog plana za Siciliju,
–studij za regionalni šumski zakon zaVeneto,
–projekt “Nove operativne tehnologije za održivo
gos podarenje visokim šumama crnog bora i cera, te
starim panjačama cera uToskani.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tiskane su monografije:


–Botanika i šumarstvo, G. Bernetti i
–Štete od požara, grupa autora.
Na kraju svog izlaganja predsjednik Akademije,
prof. Fiorenzo Mancini osvrnuo se na jedan rastući pro b
lem, vezan za sve veću prisutnost dvopapkara (d. svinja,
jelena, lopatara i srneće divljači) u šumama Italije.
Tu su suprotstavljeni interesi: poljoprivrednici, u obrani
svoje proizvodnje, vinograda i voćnjaka, prave ograde
od visokih mreža ili električnih vodova, što zadržava
div ljač u šumi, gdje ista čini velike štete i onemogućava
pri rodnu obnovu. S druge strane dobro organizirane
grupe lovaca izlovljavaju na stotine divljih svinja i prodaju
meso divljači za 10–15€/kg, te tako zarađuju na
račun drugih. O tome treba razmisliti, što je bolje, tolerirati
te čopore divljači ili imati zelene šume.
Nakon osvrta na ovu problematiku predsjednik je
za hvalio uzvanicima na odazivu i proglasio 57. akademsku
godinu otvorenom.
Raffaele Cavalli:Razvojni pravci u sektoru ko riš
tenja šuma i opskrbe drvetom


U sklopu proslave inauguracije 57. godine
Akademije prof. Raffaele Cavalliodržao je predavanje
koje je objavljeno u ovom broju časopisa, o čemu
da jemo kratku informaciju:


Uvođenje novih tehnologija u područje korištenja
šuma i opskrbu drvnim proizvodima je u porastu, što
doprinosi povećanje produktivnosti, poboljšanju kvalitete
i sigurnost rada.Tehnologija se može smatrati kao
cjelina sastavljena od opreme (Hardware, Processor i
Soft ware) i poznavanja kapaciteta njihove uporabe. Na
stupanj korištenja tehnologije utječe okružjenje u kojemu
se primjenjuje te operatori koji tu tehnologiju upotrebljavaju.
Inovacije u tehnologiji obuhvaćaju proizvod,
proces rada i poduzetnika.


U procesu proizvodnje proizvod može biti u različitim
fazama obrade. Na primjer, obaranje stabla može biti
ručno, grane se mogu odstraniti na mjestu pada stabla, a
izvlači se kompletno ili u dijelovima. Primjenom nove
tehnologije, Processor obavlja više faza rada: odstranjuje
grane, prikrajanje stabla i odlaganje po kva liteti sortimenata.
U još višem stupnju obrade pro iz voda postiže se
primjenom Harvestera, koji obavlja sve faze rada od
obaranja stabla, njegove obrade i uz dodatak Forvardera
obavlja izvlačenje proizvoda u te žim planinskim uvjetima.
No, u Italiji postoji vrlo malo šumskih radilišta
opremljenih ovom suvremenom me hanizacijom.


Inovacija procesa rada odvija se na raznim razinama.
Rad u lancu operatora omogućava da se posao
podijeli po fazama rada: obaranje stabala, obrada debla
i izvlačenje do tvrdog puta, pa poduzetnik preuzima
sve više specijalističke kompetencije, koje mu omogućava
njegova opremljenost.Ta diferencijacija može
ići do toga da se neki poduzetnik opredijeli za proizvo


dnju čipsa iz drvnog materijala, te ga isporučuje drugom
specijaliziranom poduzetniku s termičkim po strojenjem
(Energy Service Company).


Na kraju može doći do udruživanja više specijaliziranih
poduzetnika koji tada raspolažu širokim asortimanom
strojeva i opreme, što uključuje i skupe
strojeve (Harvester, iverač, prijevozna sredstva za čips
i dr.). Tako se u sektoru korištenja šuma i opskrbi drv nim
materijalom napreduje s tehnološkom evolucijom,
koja je usporediva s onom koja postoji u drugim sektorima
(poljoprivreda, graditeljstvo i dr.). Pri tomu je
vrlo važno djelovati na ljudskoj komponenti, koristeći
instrumente edukacije, što podiže produktivnost, kvalitetu
i sigurnost rada.


Elisa Boncaldo,Giovanni Sicoli,Francesco
Manerucci,Nicola Luisi:Obilježje zajednice
en dofitskih gljiva na listopadnim hrastovima


U ovom članku, autori donose rezultate istraživanja
sastava zajednice endofitskih gljiva koje su se pojavile
u vegetacijskoj sezoni 2004. godine na nadzemnim
dijelovima zdravih ili oslabljenih stabala listopadnih
hrastova, medunca (Q.pubescens) i cera (Q.cerris) u
južnoj Italiji.


U većim dijelovima južne Italije posljednjih godina
velik dio hrastovih stabala obuhvaćen je pojavom progresivnog
sušenja krošnje i pukotinama na deblu, kroz
koje izlazi tamna sluzava tekućina. Oboljela stabla
odumiru nakon 10 do 15 godina u dvije do četiri vegetacijska
razdoblja, ovisno o starosti stabla. Uzroci ovog
odumiranja su biotski i abiotski, a na predispoziciju
utječu razni čimbenici: intenzivno pašarenje, neodgovarajući
šumski zahvati, suše, te paraziti biljnog i životinjskog
podrijetla.


Među biotskim čimbenicima ustanovljeni su različiti
mikroorganizmi gljiva endofitskog habitusa, od ko jih
mnoge poprimaju patogeno ponašanje. Evi den ti rane su:
Discula quercina(West), Biscogniauxia mediterranea
(De Not), Diplodia corticolai Phomopsis quer cina
(Sacc). Monitoring je obavljen u proljeće i ljeto 2004.


2


godine na 4 pokusne plohe površine 400 m, u mješovitim
sastojinama, s pretežnim učešćem cera i medunca u
regijama Puglia, Campania, Basilicata i Calabrija. Pro cjena
stupnja oštećenja unutar svake pokusne plohe učinjena
je procjenom postotka osušenosti krošnje svakog
stabla primjenjujući empiričku skalu:


0 = zdravo stablo,


1 = osušenost krošnje manje od 25 %,


2 = osušenost krošnje 26 – 50 %,


3 = osušenost krošnje 51 – 75 % i


4 = osušenost krošnje od 76 – 100 %.
Unutar svake pokusne plohe obilježena su 4 stabla
cera i 4 medunca, s kojih su pomoću produženog kresača
(teleskopskog) uzimani uzorci grančica u različita
godišnja doba (od zatvorenog pupoljka u proljeće, do
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 71     <-- 71 -->        PDF

početka otpadanja lista u jesen).Tako je dobiveno 5760
isječaka grančica i lišća različite starosti, koji su pod vrg
nuti laboratorijskoj obradi.


Kolonije gljiva inkubirane su u mraku na 25 °C i
na kon 20–25 dana razvoja identificirane su i ustanov lje
na njihova učestalost. Svi podaci statistički su
obrađeni i izrađena je tablica njihove zastupljenosti. U
svim godišnjim dobima uzorkovanja, među vrstama
potencijalno patogenima, s najvećim učešćem ustanovljena
je gljivaDiscula quercinau svim uzorcima tkiva,
a posebice u pupovima obadvije vrste hrasta.


Diplodia corticolatakođer pokazuje potogene ka rak
teristike sa sklonošću napada na drveno tkivo oso bi
to u pratnji gljive Biscogniauxia mediterranea.
Me đu gljivama koje se ne smatraju patogenima Tri cho der
ma viridei Alternaria alternatazauzimaju veliko
učešće, u kori i drvetu, u odnosu na druge skupine gljiva,
pa se može hipotetski pretpostaviti da one mogu
imati veći antagonistički potencijal prema nekim tkivima
u odnosu na druge gljive.


Fauna i šume
PaoloCasanova,AnnaMemoli:Šumska šljuka
– selica, kojom je teško gospodariti


Šumska šljuka (ili bena kako je zovu u Dalmaciji)
tipičan je stanovnik šuma. Lovci je od milja zovu “kraljica
šume”. Selica je, koja prekoApeninskog poluotoka
(ali i naših krajeva) prelijeće u jesenskom periodu, u
listopadu i studenom, radi prezimljavanja u toplijim
krajevima, a u proljeće u ožujku vraća se na gniježđenje
u zemlje podrijetla na sjeveru Europe iAzije.Velik
broj šljuka prezimljuje u južnim dijelovima poluotoka,
te ne nastavljaju put prema SjevernojAfrici, dok jedan
limitiran, ali ne zanemariv dio gnijezdi uAlpama.


Ovaj članak ne obrađuje zanimljivosti iz života ove
ptice, već se bavi problemima “gospodarenja”, ako se
to u ovom slučaju može tako zvati, jer uobičajeni šumsko-
uzgojni zahvati često ne pogoduju stvaranju po volj
nih uvjeta za zadržavanje šljuka prilikom njihovog
selidbenog puta.Kada se govori o problemima vezanim
za gospodarenje šljukom onda to može biti s prostornog
i lovačkog gledišta. Mnogi su autori pisali o toj pro ble matici,
a zajednički je zaključak da je šljuke sve manje
posljednjih desetljeća.Točnija je zaključak da se šljuke
kraće zadržavaju na određenim staništima, jer su životni
uvjeti, to jest mogućnost nalaženja hrane pogoršani.
Uzroci su vezani za promjene koje su se do go dile u po ljo
privredno-šumskomkompleksu.


Za svoju prehranu šljuka gotovo isključivo koristi
animalnu hranu (gliste, ličinke, kukce), koju uzima
dugačkim kljunom iz površinskog sloja zemlje, u koju
ona može prodrijeti svojim kljunom. Istančanim sluhom
šljuka osjeti micanje te mikrofaune u zemlji. Ne razgrađeni
zbijeni slojevi listinca i smrznute površine
one mogućuju takav način prehrane. Preferira listopa


dne šume cera, medunca, crne johe, graba, javora, kes tena
i bukve, i to posebice u režimu panjača s bogatim
podrastom, koji joj omogućava sigurno sklonište od
noć nihgrabežljivaca.


U ranim jutarnjim satima u potrazi za hranom, šljuka
prelijeće na polja i pašnjake, da bi se navečer istim
putem vraćala u šumu. Nekada, dok je mnogo stoke
bilo na pašnjacima, šljuka je mogla naći izobilje hrane
u stočnim izmetinama (koprofagna mikrofauna). U
takvim uvjetima njeno zadržavanje trajalo je duže, sve
dok je vremenski uvjeti (snijeg i smrzavica) ne prisile
na nastavak selidbenog puta. S ekološkog stajališta
šljuka je “specijalista” u potrazi za staništima preciznih
karakteristika.To potvrđuju iskustva lovaca koji u pravilu
svake godine nalaze šljuke na takvim odabranim
mjestima. DNK istraživanja pokazala su da određene
skupine šljuka zadržavaju iste selidbene rute i mjesta
zadržavanja. Napuštanjem panjača kao uzgojnog oblika
i prijelaz u visoku šumu s većom gustoćom stabala,
što nepovoljno djeluje na razvoj sloja grmlja i rastvaranje
listinca, smanjuju se povoljni uvjeti za šljuke.


Egzodus stanovništva iz ruralnih sredina i nestanak
stoke s pašnjaka daljnji su čimbenici koji negativno
djeluju na populaciju šljuka.


Iz ovoga se može zaključiti od koje je važnosti
gospodarenje šumama i ostalim zemljištem na populacije
šljuka koje se zadržavaju prilikom migracijskog
leta. Šljuka izbjegava visoke šume četinjača bez podrasta,
eventualno kao remize bira rubove jelovih šuma
koji su u blizini pašnjaka. Posebno povoljne uvijete
pru ža mediteranska makija, radi klimatskih i prehrambenih
uvjeta, što je čini izrazito dobrim staništem za
prezimljavanje šljuka.


Od ostalih povoljnih šuma treba spomenuti mediteranske
šume crnike, medunca, brijesta, cera i topole u
blizini vodenih tokova, pašnjaka i kultura ekstenzivne
poljoprivrede. Treba naglasiti vjernost šljuke prema
zo nama reprodukcije i prezimljavanja, bez obzira na
ve liku udaljenost jedne od druge.


U razvijenim europskim zemljama planovi gospodarenja,
posebice radi planiranja kvote odstrjela, predviđaju
višegodišnji monitoring s raznim demografskim
parametrima:


–promjene zona gniježđenja i gustoća individua na
tim područjima,
–promjene u stupnju preživljavanja i mortaliteta i
–promjene stvarne gustoće populacija u zonama prezimljavanja.

U smislu povećane zaštite šljuka, autori smatraju da
bi sve europske zemlje trebale zatvarati lov na šljuke


31.siječnja, ili još bolje 31. prosinca, te predlažu niz
drugih mjera vezanih za aktivnosti koje utječu na po boljšanje
stanišnih uvjeta za šumsku šljuku.
Frane Grospić