DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 72     <-- 72 -->        PDF

KLIMATSKE PROMJENE I ŠUMSKAGENETSKARAZNOLIKOST


utjecaji na održivo gospodarenje šumama u Europi


Uvodne napomene: U izdanju EUFORGEN – pro gra
ma tijekom 2007.godine objavljena je publikacija:
Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost–
utje caj na održivo gospodarenje šumama. Urednici pu bli
kacije su: Jarkko Koskela, EUFORGEN-koordinator,
Bioversity International, Rome, Italy; Alexander
Buck, Deputy Executive Director, IUFRO, Vienna,
Aus tria; Eric Teissierdu Cros, Vice President,
Scien ce (2001–2005), Erquy, France.U publikaciji je
tis kano 9 pozivnih referata koji su izloženi na skupu, sa žetak
izlaganja, rasprava i preporuke. Sadržaj referata
publkacije daje suvremeni pogled na ponašanje šum skog
drveća i njihovu prilagodbu na klimatske pro mje ne,
kao i posljedice na gospodarenje šumama i očuvanje
šumske genetske raznolikosti, te kako će na regionalne i
na cionalne strategije reagirati javnost.


Klimatske promjene su ne tako davno prepoznate
kao jedan od najvažnijih globalnih izazova koji djeluju
na ekosustave i na društvo. Prema zaključcima među državnog
panel-sastanka (Intergovernmental Panel on
Clima te change – PCC) klimatske promjene mogle bi
po većati prosječne temperature od 2–5 oC u Europi u
slje dećih 50 godina i prouzročiti značajne regionalne i
se zonske promjene u količini oborina. To može promijeniti
ekološke uvjete na koje su se stabla u šumskim
sastojinama prilagodila (adaptirala) te ih izložiti djelovanju
novih vrsta štetnika i bolesti. Klimatske promjene
će na taj način stvoriti dodatne izazove u gos podarenju
šumama, kao i na ekonomske i socijalne koristi koje društvo
i šumoposjednici imaju od šuma, te na biološku raznolikost
u šumskim eko sus ta vi ma. Genetska raznolikost
je također potrebna radi očuvanja vitalnosti šuma, kako
bi se spriječilo djelovanje štetnika i bolesti.Osim toga,
genetska raznolikost ima odlučujuću ulogu u očuvanju
biloške raznolikosti šuma na razini vrsta i ekosustava.


Šumski genetski resursi u Europi izloženi su raznim
iz vorima opasnosti, kao što su: propadanje i fragmen ta cija
staništa, onečišćenje polutantima, nestručne uzg oj ne
mjere, nekvalitetni i neprilagođeni re produkcijski ma terijal
(sjeme i sadnice).Te opasnosti i distribucija šumskih
genetskih resursa ne respektiraju državne granice i
radi toga su euoropske države ovisne o drugim genet skim
izvorima radi očuvanja održivog gospodarenja
šuma ma. Zbog tih opasnosti, Prva ministarska kon fe ren cija
o zaštiti europskih šuma (MCPFE) koja je odr žana u
Strasbourgu 1990. g., usvojila je Rezoluciju S2 o konzervaciji
europskih šumskih genetskih resursa. To se
dogodilo mnogo prije nego što je u Rio de Ja neiro 1993.


g.održana Konferencija Ujedinjenih naroda o očuvanju
životne okoline i razvoju (UNCED), ko ja je bioraznolikost
uključila u program rada i usvojila Konvenciju o
biološkoj raznolikosti (CBD) u kojoj je izričito navedeno
da države imaju suvereno pravo nad vlastitim genet skim
resursima, ali i odgovornost da s njima gospodare
na načelima održivog razvoja (sustainably).


Četvrta Ministarska konferencija o zaštiti europskih
šuma u Beču 2003. g. usvojila je Rezoluciju 5: Kli mat ske
promjene i održivo gospodarenje europskim šumama.
Rezolucija traži od članica obvezno analiziranje
ulo ge šumske genetske raznolikosti, unapređenja adaptibilosti
i održavanja produktivnosti europskih šuma u
promijenjenim ekološkim uvjetima.


Bioversity Interntional je međunarodna nezavisna
or ganizacija (Institut), čiji je međunarodni status
potvrđen Sporazumom o osnivanju koji je do siječnja
2007. g. ratificiralo 49 država. Hrvatska do tada nije ra ti
fi ci rala taj Sporazum. Financijsku potporu osiguralo je
više od 150 dr žava, privatnih fondacija i međunarodnih
or ga nizacija. Bio versity International je jedan od 15
centara (instituta), koji je potpomognut od kon zul tativne
grupe za me đu narodna poljoprivredna i šu mar ska
istraživanja (CGIAR) sa sjedištem u ne posrednoj
blizini Rima, Italija.


Bioversity Interntional koordinira rad EUFORGEN
programa (Europski program za očuvanje šumskih
genet skih resursa), čiji je cilj njihovo učinkovito očuvanje
i održiva uporaba u Europi. EUFORGEN je osno van
1994. g. sa zadatkom provođenja Strasbourg Re zolucije
S2. Program financiraju europske države čla nice. Re pu b
lika Hrvatska je član EUFORGEN programa od 1994.
Go dišnja članarina iznosi 5500 USD. Program radi i
dje luje u radnim skupinama (Networks) u kojima znans tvenici,
menadžeri i političari zajedno ana liziraju potrebe,
razmjenjuju iskustva i razvijaju me tode selekcije
izabranih vrsta. Radne skupine također doprinose razvoju
adekvatnih metoda kozervacije (očuvanja) šumskih
ekosustava kojima te vrste pripadaju i promiču
into gresiju gena u održivo gospodarenje šuma ma.
Nadzorni odbor koji čine nacionalni koodinatori, prati i
koordinira rad radnih skupina. Nacionalne koordinatore
nominira svaka članica EUFORGEN-a. Prof. dr. sc.
Davorin Kajba,Šumarski fakultet Sveučilišta u Za grebu
član je Nadzornog odbora iz Republike Hrvatske.


Znanstvena suradnja Bioversity s IOFRO-om (Di vision
2 Fiziologija i Genetika) uključuje mnoga gledišta
istraživanja iz oplemenjivanja i šumskih ge netskih
resursa četinjača i listača iz kvantitativne i biološke ge ne
tike stabala i populacija te fiziologije sjemena i teh nologije.
Osnovana je nova IUFRO radna skupina u
si ječnju 2006 (Šume i genetski modificirana stabla).


Rad međunarodnog skupa (radionice): “Klimatske
pro mjene i šumska genetska raznolikost – utjecaji na održivo
gospodarenje šumama“organizirali su: Bio ver sity
International (BI) i Međunarodna unija znanstveno-istraživačkih
organizacija (IUFRO) u suradnji s Ure dom za
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 73     <-- 73 -->        PDF

vezu (Liaison Unit, Warssaw, Poljska), 5. Mi ni star ske
konferencije za zaštitu europskih šuma (MCPFE), Mi ni star
stvom za poljoprivredu i ribarstvo, Francuske i Na cionalnim
centrom za poljoprivredne i šumarske pos love
(ENGREF). Radionica je održana u Parizu 15. i 16. ožuj ka
2006. g. U radu ovog međunarodnog skupa su dje lovalo
je 80 predstavnika iz 25 ze ma lja, kao i nekoliko
predstavnika EUFORGEN – rad nih grupa (Networks).


Gospođa S.Alexanderzamjenica generalnog di rek
tora Službe za poljoprivredne i šumarske poslove
Mi nistarstva za poljoprivredu i ribarstvo, otvorila je
ovaj međunarodni skup i pozdravila sve sudionike.
Istak la je značajan prilog Francuske u radu Ministarske
konferencije za zaštitu europskih šuma i obrazložila
rad na očuvaju i uporabi šumskih genetskih resursa, te
obavijestila skup o odluci koju je Ministarstvo donijelo
2006. g. da se očuvanje šumskih genetskih resursa
uklju či kao dio nacionalne strategije za bioraznolikost.


Dr. Jarrko Koskela(EUFORGEN koordinator,
Bioversity International) i dr. Eric TeissierduCros
(bivši IUFRO pomoćnik predsjednika) obrazložili su
polazišta i ciljeve skupa. Dr. Koskela sumirao je rad
EUFORGEN programa na promicanju očuvanja i gos po
darenja šumskim genetskim resursima u Europi, a
dr.Teissier du Cros obrazložio je aktivnosti IUFRO-a
povezane sa šumskim genetskim resursima i klimatskim
promjenama.


Prvi dan(16. veljače 2006) međunarodni skup na sta
vio je predstavljanjem pozivnih referata:


U okviru Sekcije 1 (Regionalna politika), Dr. Ro man
Michalak(MCPFE, Ured za vezu, War šava),
prezentirao je pozivni referat pod naslovom:MCPFE
Commitments on Forest and Climate Change
(Obve ze Ministarske konferencije prema šumama i kli matskim
projenama). Istakao je značajnu pomoć Mi ni star
skih konferencija o zaštiti europskih šuma
(Stras bourg, 1990; Helsinki, 1993; Beč, 2003; War ša va,
2007) u izradi strategije o očuvanju i održivom
gospo darenju europskim šumama u klimatskim pro mje
nama, kao i definiranju politike radi unapređenja
pri lagodbe šuma klimatskim promjenama.


U okviru Sekcije 2 (Klimatske promjene i europske
šume), predstavljena su dva pozivna referata, i to:


Dr. Antoine Kremer(INRA, UMR Biodiversity
genes and Communities,Cestas, France), predstavio je
pozivni referat pod naslovom:How well can existing
Fo rests Withstand Climate Change?(Kako dobro
mo gu šume egzistirati i oduprijeti se klimatskim promjenama?).U ovom pozivnom referatu opisao je evolucijske
pro cese, razinu evolucije i ponašanje (reakciju) šumskih
sta bala na klimatske promjene. Na bazi dugoročnih em pi
rijskih podataka postoje saznanja kako su kli matske
pro mjene već potakle prilagođavanje šuma na povećanu


ra zinu kocentracije ugljičnog dioksida (CO) u atmosfe


2


ri. Prema Kremer-u, to se može pojaviti kod pojedinog
stabla i kod populacije u dvije generacije, ili u vremenu
ma njem od 200 godina. U pojedinim slučajevima, čak i
jedna generacija dovoljna je za prilagodbu, što je dokazano
rezultatima istraživanja uspijevanja u pokusima
pro venijencija obične smreke (Pi cea abies) izNje mač ke
u Norveškoj.Većina klimatskih modela predviđa dramatične
pomake areala šumskih vrsta drveća, ali se
pretpostavlja da se klimatski okviri područja neće mijenjati.
Međutim ta će se pretpostavka potvrditi, ako se
kli matsko područje promijeni evolucijskim procesima.
Areal pojedine vrste ovisan je o varijabilnosti u klimaskom
području u kojem vrsta može opstati ako postoje
ekološki uvjeti. Šumske vrste drveća s velikim arealom
mogu izumrijeti uslijed klimatskih promjena.Također,
može doći do lokalnog izumiranja populacija uslijed
fragmentacije staništa ili izostanka reprodukcije. U tom
slu čaju intervencija čovjeka može pomoći unosom re pro
dukcijskog materijala (sjeme i sadnice) radi lokalne
pri lagodbe rijetkih i plemenitih (vrijednih) vrsta.


Dr. Outi Savolainen(University of Oulu, Fin ska),
predstavio je referat pod naslovom:Adaptacion
of Forest Trees to Climite Change(Prilagođavanje
šum skog drveća klimatskim promjenama), navodi ka ko
je prilagođavaje prirodnih populacija klimatskim
pro mjenama rezultat selekcije i migracije temeljene na
ukupnoj sposobnosti, ne samo na rastu.Ti procesi su
spori u odnosu na razinu predviđenih klimatskih promjena.
Također je okolina vrlo fragmentirana u cijeloj
Europi, jer je migracija u tim uvjetima spora. Kli mat ske
promjene će različito djelovati u južnoj Europi u
odnosu na sjevernu Europu. Na većim sjevernim širinama
populacije običnog bora (Pinus sylvestris) mogu
migrirati na sjever uslijed klimatskih promjena, ali
južna granica rasprostranjenja običnog bora povući će
nazad na bolja staništa. Nadalje, velike i različite populacije
imaju vjerojatno veći potencijal za prilagodbu
no vim klimatskim uvjetima nego što imaju fragmentirane
populacije. Pažljiv transfer reprodukcijskog materijala
omogućava migraciju i povećava intenzitet
se lekcije. Treba više povezivati ekologiju i genetiku u
novim pokusima, jer za sada još postoje ograničeni
podaci o sposobnosti šumskih vrsta sa stalnom kompeticijom
s postojećim vrstama.


U okviru Sekcije 3: Uloga šumske genetske raznolikosti
u gospodarenju šumama u klimatskim promjenama,
predstavljeno je šest referata, i to:


Dr. Marcus Lindner(European Forest Institute,
Finland), prikazao je pozivni referat pod naslovom:
How to adapt Forest Management in the response to
Cha llengens of Climate Change?(Kako prilagoditi
gos po darenje šumama u odnosu na izazove klimatskih
promjena), upozorio je kako buduće klimatske projekcije
imaju stupanj nesigurnosti i to je veliki izazov za iz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 74     <-- 74 -->        PDF

radu strategije gospodarenja šumama. Povećana je uče stalost
ekstremnih poremećaja i ti će događaji vjerojatno
biti uzrok promjena šumskih ekosustava. Pro duk tiv nost
šuma će se povećati u sjevernoj Europi, a sma njivati u
juž noj Europi uslijed velikih suša. Također, šumski po žari
čine velike štete u šumama i u poljoprivredi. Oluje
postaju sve učestalije u sjevernim europskim područjima.
Mješovite šume bolje podnose raz ličite klimatske
promjene, a listače su osjetljivije na pro mjene. Ni jedna
strategija sama za sebe nije najbolja.


Dr. Koen Kramer(ALTERA, Nizozemska), predstavio
je pozivni referat pod naslovom: Resilience of
European Forests: Towards a non-equilibrium view
forthe management of diversity(Ravnoteža europskih
šu ma: pogled prema ne uravnoteženom gospodarenju
raznolikošću). Smatra kako je tradicionalno raz mišljanje
uglavnom utemeljeno na konceptu ravnoteže, tj. da je za jedničko
(istovremeno) obitavanje vrsta rezultat diferencijacije
u nišama (niche) i da je distribucija vrsta u
rav noteži s klimom. Uslijed klimatskih promjena vrste
nisu u ravnoteži s prevladavajućom klimom. Osim to ga,
buduće stanje ravnoteže kompozicije vrsta u šumi i u
području rasprostranjenja (areala) u biti je nepoznato.
Šumski gospodarski naputci i politika utemeljena na bazi
povijesnog rasprostranjenja nije još nužno uspostavljena.
Neuravnoteženi postupak je zato usmjeren na stvaranje
uvjeta, kako bi se sustav mogao prilagoditi na
ekološke promjene. Ravnoteža je tada određena kao
omjer povratka i stabilnog stanja, tj. kako dobro će sus tav
apsorbirati poremećaje i ekološke stresove i još ops tati.
Predstavio je DYNABEECH projekt kao primjer
kada su se genetika, ekofiziologija i uzgajanje šuma
uspješno integrirale u plan gospodarenja koji optimizira
ka pacitet prilagođavanja kao mjeru neuravnotežene elastičnosti
sastojina obične bukve(Fagus sylvatica).


Dr. Csaba Matyas,(Sveučilište Zapadne Ma đar ske),
predstavio je pozivni referat pod naslovom:
What do field trials tell about the future use of Fo rest
Re pro pro dactive Material?(Što nam govore
pol j ski pokusi o bu dućoj uporabi reprodukcijskog sadnog
materijala?), ocijenio je rezultate postignute u različitim
poljskim pokusima i preporučio korištenje
zna nja kvantitativne genetike u prognoziranju adaptivne
sposobnosti šumskog drveća na klimatske promjene,
kao i primjenu stra tegije i potpore adaptaciji stabala
uslijed antropogenih utjecaja. Naglasio je kako su
rezultati poljskih po kusa osobit doseg adaptibilnosti
šumskog drveća čak i na dramatične promjene sušnih i
vlažnih uvjeta. Pre po ručio je izradu fleksibilnog paneuropskog
naputka za korištenje šumskog reprodukcijskog
materijala.


Dr. Bo Jellesmark Thorsen(Kraljevsko veterinar sko
i poljoprivredno Sveučilište, Danska), predstavio je
pozivni referat pod naslovom:Forest Genetic Diver si ty
and Climate Change: Economic Considerations


(Šum ska genetska raznolikost: ekonomske pretpostav


ke), obra z ložio je ulogu šumske genetske raznolikosti u


osiguranju opskrbe mnogobrojnim koristima od šu ma.
Osim opskrbe s mnogim važnim proizvodima, šum ska
ge netska raznolikost neizravno doprinosi du go ročnom
osi guranju zdravstvenog stanja šumskih ekosustava.
Kli matske promjene povećavaju nesigurnost, koja je
ključ ni čimbenik u ekonomskim promišljanjima. Pre po ručio
je da vlasnici i političari slijede fleksibilne strategije
i donose odluke koje će povećati šumsku genetsku
raznolikost te privatnu i socijalnu vrijednost šuma.


Dr. Mari Rusanen(Finski šumarski institut,Van taa),
predstavila je pozivni referat pod naslovom:Fin lands
National Strategy forAdaptation to Climate
Chan ge(Finska nacionalna strategija i klimatske promjene),
obrazložila je Finsku nacionalnu strategiju za
adap taciju klimatskim promjenama. Strategija je pripremljena
u suradnji sa svim relevantnim sektorima i
dovršena je 2005. g. Utvrđene su aktivnosti i mjere za
svaki sektor (uključivši i šumarstvo). Najvažnija je
ulo ga strategije Nacionalnog šumarskog programa planiranje
i primjena mjera specijalne adaptacije za šu mar
ski sektor. Istakla je potrebu očuvanja šumskih
ge netskih resursa i nove izazove za oplemenjivanje
šum skog drveća i proizvodnju sjemena. Plan gospodarenja
šumama propisao je reviziju uzgojnih mjera, brza
sječa šuma oštećenih jakim olujama , zaštita od štetnika
i bolesti, bolje održavanje šumskih cesta.


Dr. Francois Lefevre(INRA), predstavio je pozivni
referat pod naslovom:Conservation of Forest Ge ne
tic Resources under Climate Change: Case of
Fran ce(Očuvanje šumskih genetskih resursa pod kli mat
skim pro mjenama: Slučaj Francuske), obrazložio
je okvirni pre gled institucionalnog rada na očuvanju
šumskih ge net skih resursa u Francuskoj, kao i analizu
učinaka klimatskih promjena na strategiju konzervacije
gena. Ista kao je kako je 11 in situiliex situradnih
jedinica os no vano za konzervaciju gena na području
Fran cu ske. Sve te jedinice locirane su u javnim šumama
i oču vanje gena inkorporirano je u planove gos podarenja
tim šumama. Potrebno je procijeniti i
una prijediti postojeće radne jedinice za očuvanje gena
obzirom na klimatske promjene. Ciljevi ne bi mogli
biti usmjereni samo na genetsku raznolikost, već i na
plastičnost, adap taciju i migraciju potencijalnih vrsta
šumskog dr ve ća. Istovremeno, procesi su usmjereni i
na razvoj gos podarenja i očuvanje gena u odabranim
jedinicama. Oču vanje plemenitih vrsta drveća (trešnje,
javori, jaseni), treba uključiti u planove gospodarenja s
vrstama koje tvore šumske sastojine (hrastovi, bukva).


Drugi dan (17. veljače 2006.) sudionici međuna rod
nog skupa formirali su tri radne skupine koje su raz


motrile sljedeća područja: (1) uzgojne mjere i šumska


genetska raznolikost; (2) šumski reprodukcijski mate


rijal; (3) regionalne i nacionalne strategije za šumsku