DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 74     <-- 74 -->        PDF

radu strategije gospodarenja šumama. Povećana je uče stalost
ekstremnih poremećaja i ti će događaji vjerojatno
biti uzrok promjena šumskih ekosustava. Pro duk tiv nost
šuma će se povećati u sjevernoj Europi, a sma njivati u
juž noj Europi uslijed velikih suša. Također, šumski po žari
čine velike štete u šumama i u poljoprivredi. Oluje
postaju sve učestalije u sjevernim europskim područjima.
Mješovite šume bolje podnose raz ličite klimatske
promjene, a listače su osjetljivije na pro mjene. Ni jedna
strategija sama za sebe nije najbolja.


Dr. Koen Kramer(ALTERA, Nizozemska), predstavio
je pozivni referat pod naslovom: Resilience of
European Forests: Towards a non-equilibrium view
forthe management of diversity(Ravnoteža europskih
šu ma: pogled prema ne uravnoteženom gospodarenju
raznolikošću). Smatra kako je tradicionalno raz mišljanje
uglavnom utemeljeno na konceptu ravnoteže, tj. da je za jedničko
(istovremeno) obitavanje vrsta rezultat diferencijacije
u nišama (niche) i da je distribucija vrsta u
rav noteži s klimom. Uslijed klimatskih promjena vrste
nisu u ravnoteži s prevladavajućom klimom. Osim to ga,
buduće stanje ravnoteže kompozicije vrsta u šumi i u
području rasprostranjenja (areala) u biti je nepoznato.
Šumski gospodarski naputci i politika utemeljena na bazi
povijesnog rasprostranjenja nije još nužno uspostavljena.
Neuravnoteženi postupak je zato usmjeren na stvaranje
uvjeta, kako bi se sustav mogao prilagoditi na
ekološke promjene. Ravnoteža je tada određena kao
omjer povratka i stabilnog stanja, tj. kako dobro će sus tav
apsorbirati poremećaje i ekološke stresove i još ops tati.
Predstavio je DYNABEECH projekt kao primjer
kada su se genetika, ekofiziologija i uzgajanje šuma
uspješno integrirale u plan gospodarenja koji optimizira
ka pacitet prilagođavanja kao mjeru neuravnotežene elastičnosti
sastojina obične bukve(Fagus sylvatica).


Dr. Csaba Matyas,(Sveučilište Zapadne Ma đar ske),
predstavio je pozivni referat pod naslovom:
What do field trials tell about the future use of Fo rest
Re pro pro dactive Material?(Što nam govore
pol j ski pokusi o bu dućoj uporabi reprodukcijskog sadnog
materijala?), ocijenio je rezultate postignute u različitim
poljskim pokusima i preporučio korištenje
zna nja kvantitativne genetike u prognoziranju adaptivne
sposobnosti šumskog drveća na klimatske promjene,
kao i primjenu stra tegije i potpore adaptaciji stabala
uslijed antropogenih utjecaja. Naglasio je kako su
rezultati poljskih po kusa osobit doseg adaptibilnosti
šumskog drveća čak i na dramatične promjene sušnih i
vlažnih uvjeta. Pre po ručio je izradu fleksibilnog paneuropskog
naputka za korištenje šumskog reprodukcijskog
materijala.


Dr. Bo Jellesmark Thorsen(Kraljevsko veterinar sko
i poljoprivredno Sveučilište, Danska), predstavio je
pozivni referat pod naslovom:Forest Genetic Diver si ty
and Climate Change: Economic Considerations


(Šum ska genetska raznolikost: ekonomske pretpostav


ke), obra z ložio je ulogu šumske genetske raznolikosti u


osiguranju opskrbe mnogobrojnim koristima od šu ma.
Osim opskrbe s mnogim važnim proizvodima, šum ska
ge netska raznolikost neizravno doprinosi du go ročnom
osi guranju zdravstvenog stanja šumskih ekosustava.
Kli matske promjene povećavaju nesigurnost, koja je
ključ ni čimbenik u ekonomskim promišljanjima. Pre po ručio
je da vlasnici i političari slijede fleksibilne strategije
i donose odluke koje će povećati šumsku genetsku
raznolikost te privatnu i socijalnu vrijednost šuma.


Dr. Mari Rusanen(Finski šumarski institut,Van taa),
predstavila je pozivni referat pod naslovom:Fin lands
National Strategy forAdaptation to Climate
Chan ge(Finska nacionalna strategija i klimatske promjene),
obrazložila je Finsku nacionalnu strategiju za
adap taciju klimatskim promjenama. Strategija je pripremljena
u suradnji sa svim relevantnim sektorima i
dovršena je 2005. g. Utvrđene su aktivnosti i mjere za
svaki sektor (uključivši i šumarstvo). Najvažnija je
ulo ga strategije Nacionalnog šumarskog programa planiranje
i primjena mjera specijalne adaptacije za šu mar
ski sektor. Istakla je potrebu očuvanja šumskih
ge netskih resursa i nove izazove za oplemenjivanje
šum skog drveća i proizvodnju sjemena. Plan gospodarenja
šumama propisao je reviziju uzgojnih mjera, brza
sječa šuma oštećenih jakim olujama , zaštita od štetnika
i bolesti, bolje održavanje šumskih cesta.


Dr. Francois Lefevre(INRA), predstavio je pozivni
referat pod naslovom:Conservation of Forest Ge ne
tic Resources under Climate Change: Case of
Fran ce(Očuvanje šumskih genetskih resursa pod kli mat
skim pro mjenama: Slučaj Francuske), obrazložio
je okvirni pre gled institucionalnog rada na očuvanju
šumskih ge net skih resursa u Francuskoj, kao i analizu
učinaka klimatskih promjena na strategiju konzervacije
gena. Ista kao je kako je 11 in situiliex situradnih
jedinica os no vano za konzervaciju gena na području
Fran cu ske. Sve te jedinice locirane su u javnim šumama
i oču vanje gena inkorporirano je u planove gos podarenja
tim šumama. Potrebno je procijeniti i
una prijediti postojeće radne jedinice za očuvanje gena
obzirom na klimatske promjene. Ciljevi ne bi mogli
biti usmjereni samo na genetsku raznolikost, već i na
plastičnost, adap taciju i migraciju potencijalnih vrsta
šumskog dr ve ća. Istovremeno, procesi su usmjereni i
na razvoj gos podarenja i očuvanje gena u odabranim
jedinicama. Oču vanje plemenitih vrsta drveća (trešnje,
javori, jaseni), treba uključiti u planove gospodarenja s
vrstama koje tvore šumske sastojine (hrastovi, bukva).


Drugi dan (17. veljače 2006.) sudionici međuna rod
nog skupa formirali su tri radne skupine koje su raz


motrile sljedeća područja: (1) uzgojne mjere i šumska


genetska raznolikost; (2) šumski reprodukcijski mate


rijal; (3) regionalne i nacionalne strategije za šumsku