DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 75     <-- 75 -->        PDF

genetsku raznolikost i klimatske promjene. Radne su
sku pine informirale sudionike o rezultatima rasprave
na plenarnoj sjednici, predložili su 4 preporuke, koje
su prihvaćene.


Preporuke skupa:Klimatske promjene mogu imati
utjecaj na europski šumski sektor i na očuvanje biološke
raznolikosti. Genetska raznolikost šumskog drveća
igra ključnu ulogu u održavanju otpornosti šuma na
šte te i koristi te prednosti. Široka uporaba genetske
raz nolikosti osigurava fleksibilnost u gospodarenju i
stra tegijama adaptacije u klimatskim promjenama. Na
za vršetku skupa usvojene su sljedeće preporuke:


1.Odgovorni dužnosnici u Europi trebaju utvrditi
važ nost šumske genetske raznolikosti i ublažavati
štet no djelovanje klimatskih promjena u šumarskom
sektoru na pan-europskoj razini te gospodarenje
raznolikošću uključiti u nacionalne šumarske
pro grame i druge relevantne programe politike i
stra tegije.
2.Odgovorni dužnosnici u Europi trebaju promovirati
gospodarenje šumama uvažavanjem evolucijskih
procesa šumskog drveća i osigurati prirodnu obnovu
šuma, osobito u područjima gdje je dugotrajna
pri rodna obnova moguća, unatoč klimatskim pro mje
nama.
3.Također, je potrebno da državni odgovorni dužnosnici
u Europi osiguraju mogućnost unapređenja
pri lagođavanja (adaptacije) drveća na klimatske
pro mjene putem metoda oplemenjivanja i transfera
po tencijalnog reprodukcijskog materijala koji je
tes tiran i potvrđen za izradu pan-europskih naputaka
za transfer u Europi na znanstvenoj osnovi.
4.Europska znanstveno-istraživačka zajednica treba uz
pomoć odgovornih političara više koristiti inter dis ciplinarne
studije (fiziologiju, šumarsku genetiku,
za štitu šuma, gospodarenje i ekonomiku, mo de li ra nje)
na djelovanje klimatskih promjena na šume.
Dr. sc. Joso Gračan


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
LJETNAŠKOLAO GOSPODARENJU MEDITERANSKIM ŠUMAMA
U PROMIJENJENIM OKOLIŠNIM UVJETIMA


Chania, Kreta 23. do 29. lipnja 2008.


Od 23. do 29. lipnja 2008.god. u konferencijskom
centru Mediteranskog agronomskog instituta u Chanii
(Grčka) održana je druga ljetna škola u organizaciji Me diteranskog
Regionalnog ureda Europskog šumarskog
Instituta (EFIMED) i Mediteranskog Agro nom skog
Instituta Chanie pod nazivom“Bore li seMe di te ran ske
šume za vodne resurse? Postupni pristup od fi zio
loških procesa u listu do gospodarenja okolišem”.
Ljetna škola bila je namijenjena mladim istraživačima,
studentima magistarskog i doktorskog studija šumarstva,
agronomije, te studija gospodarenja okolišem.


Sudjelovalo je 16 sudionika iz raznih mediteranskih
zemalja (Libanon, Sirija, Hrvatska, Grčka, Make do nija,
Francuska, Španjolska, Slovenija, Turska, Tunis, Egi pat)
koji su se kroz predavanja, terenske izmjere, te rje ša
vanja specifičnih problema korištenjem programa za
modeliranje GOTILWA+, upoznali sa složenom problematikom
promjene klimatskih uvjeta i gospodarenja
me diteranskim šumama u tim promijenjenim uvjetima.


Europski šumarski institut (EFI) vodeća je institucija
koja zagovara istraživanja na području šumarstva, te
omogućava lakše povezivanje znanosti na Europskoj
razini. Slijedeći strategiju i načela EFI-a do sada je


osno vano sedam regionalnih ureda koji se bavespecifi č
nim znanstvenim problemima s područja šumarstva.
EFIMED je prvi regionalni ured EFI-a, sa sjedištem u
Bar celoni (Španjolska), a bavi se problematikom gos po darenja
Mediteranskih šuma. Ispunjavajući zadaću po vezivanja
znanosti i širenja znanstvenih spoznaja s
po dručja istraživanja mediteranskih šuma, ovaj regio nal
ni ured svake godine organizira seminar na kojemu
su predstavljena najnovija istraživanja iz područja gos po
darenja šumama i vodenim resursima na području
cijeloga Mediterana.Tema ovogodišnje ljetne škole bila
je sveobuhvatni pristup problematici sušenja šumske
ve getacije Mediteranskog područja od fizioloških pro cesa
u samoj biljci, do gospodarenja šumama u uvjetima
nedostatka vode i promjeni klime. S porastom su šenja
mediteranskih šuma naglašena je i složenost problematike
pravilnog gospodarenja ovakvim šumama.


Koordinator ljetne škole bio je dr. sc. Carlos Gar cia
s Odjela za ekologiju Sveučilišta u Barceloni,
Cen tra za ekološka istraživanja i primjenu šumarstva
(CREAF Španjolska, Departament d’Ecologia, Uni ver
sitat de Barcelona, Centre de Recerca Ecologica i
Aplicacions Forestals), a osim njega predavači ljetne