DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 75     <-- 75 -->        PDF

genetsku raznolikost i klimatske promjene. Radne su
sku pine informirale sudionike o rezultatima rasprave
na plenarnoj sjednici, predložili su 4 preporuke, koje
su prihvaćene.


Preporuke skupa:Klimatske promjene mogu imati
utjecaj na europski šumski sektor i na očuvanje biološke
raznolikosti. Genetska raznolikost šumskog drveća
igra ključnu ulogu u održavanju otpornosti šuma na
šte te i koristi te prednosti. Široka uporaba genetske
raz nolikosti osigurava fleksibilnost u gospodarenju i
stra tegijama adaptacije u klimatskim promjenama. Na
za vršetku skupa usvojene su sljedeće preporuke:


1.Odgovorni dužnosnici u Europi trebaju utvrditi
važ nost šumske genetske raznolikosti i ublažavati
štet no djelovanje klimatskih promjena u šumarskom
sektoru na pan-europskoj razini te gospodarenje
raznolikošću uključiti u nacionalne šumarske
pro grame i druge relevantne programe politike i
stra tegije.
2.Odgovorni dužnosnici u Europi trebaju promovirati
gospodarenje šumama uvažavanjem evolucijskih
procesa šumskog drveća i osigurati prirodnu obnovu
šuma, osobito u područjima gdje je dugotrajna
pri rodna obnova moguća, unatoč klimatskim pro mje
nama.
3.Također, je potrebno da državni odgovorni dužnosnici
u Europi osiguraju mogućnost unapređenja
pri lagođavanja (adaptacije) drveća na klimatske
pro mjene putem metoda oplemenjivanja i transfera
po tencijalnog reprodukcijskog materijala koji je
tes tiran i potvrđen za izradu pan-europskih naputaka
za transfer u Europi na znanstvenoj osnovi.
4.Europska znanstveno-istraživačka zajednica treba uz
pomoć odgovornih političara više koristiti inter dis ciplinarne
studije (fiziologiju, šumarsku genetiku,
za štitu šuma, gospodarenje i ekonomiku, mo de li ra nje)
na djelovanje klimatskih promjena na šume.
Dr. sc. Joso Gračan


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
LJETNAŠKOLAO GOSPODARENJU MEDITERANSKIM ŠUMAMA
U PROMIJENJENIM OKOLIŠNIM UVJETIMA


Chania, Kreta 23. do 29. lipnja 2008.


Od 23. do 29. lipnja 2008.god. u konferencijskom
centru Mediteranskog agronomskog instituta u Chanii
(Grčka) održana je druga ljetna škola u organizaciji Me diteranskog
Regionalnog ureda Europskog šumarskog
Instituta (EFIMED) i Mediteranskog Agro nom skog
Instituta Chanie pod nazivom“Bore li seMe di te ran ske
šume za vodne resurse? Postupni pristup od fi zio
loških procesa u listu do gospodarenja okolišem”.
Ljetna škola bila je namijenjena mladim istraživačima,
studentima magistarskog i doktorskog studija šumarstva,
agronomije, te studija gospodarenja okolišem.


Sudjelovalo je 16 sudionika iz raznih mediteranskih
zemalja (Libanon, Sirija, Hrvatska, Grčka, Make do nija,
Francuska, Španjolska, Slovenija, Turska, Tunis, Egi pat)
koji su se kroz predavanja, terenske izmjere, te rje ša
vanja specifičnih problema korištenjem programa za
modeliranje GOTILWA+, upoznali sa složenom problematikom
promjene klimatskih uvjeta i gospodarenja
me diteranskim šumama u tim promijenjenim uvjetima.


Europski šumarski institut (EFI) vodeća je institucija
koja zagovara istraživanja na području šumarstva, te
omogućava lakše povezivanje znanosti na Europskoj
razini. Slijedeći strategiju i načela EFI-a do sada je


osno vano sedam regionalnih ureda koji se bavespecifi č
nim znanstvenim problemima s područja šumarstva.
EFIMED je prvi regionalni ured EFI-a, sa sjedištem u
Bar celoni (Španjolska), a bavi se problematikom gos po darenja
Mediteranskih šuma. Ispunjavajući zadaću po vezivanja
znanosti i širenja znanstvenih spoznaja s
po dručja istraživanja mediteranskih šuma, ovaj regio nal
ni ured svake godine organizira seminar na kojemu
su predstavljena najnovija istraživanja iz područja gos po
darenja šumama i vodenim resursima na području
cijeloga Mediterana.Tema ovogodišnje ljetne škole bila
je sveobuhvatni pristup problematici sušenja šumske
ve getacije Mediteranskog područja od fizioloških pro cesa
u samoj biljci, do gospodarenja šumama u uvjetima
nedostatka vode i promjeni klime. S porastom su šenja
mediteranskih šuma naglašena je i složenost problematike
pravilnog gospodarenja ovakvim šumama.


Koordinator ljetne škole bio je dr. sc. Carlos Gar cia
s Odjela za ekologiju Sveučilišta u Barceloni,
Cen tra za ekološka istraživanja i primjenu šumarstva
(CREAF Španjolska, Departament d’Ecologia, Uni ver
sitat de Barcelona, Centre de Recerca Ecologica i
Aplicacions Forestals), a osim njega predavači ljetne
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 76     <-- 76 -->        PDF

škole bili su istaknuti predavači sa Sveučilišta Ba learski
otoci dr. sc. Hipolito Medrano i dr. sc. Javier
Gu lias(University of Balearic Islands, Spain), te iz vanredni
profesor dr. sc. Panagiotis Stefanidisi dr.
sc. IoannisA.KalinderissaFakulteta za šumarstvo
i prirodni okoliš u Thessalonikiju (Grčka) (Aristotle
University ofThessaloniki, Faculty of forestry and na tural
environment, Institute of MountainousWater Ma na
gement and Control).


Ciljevi ove ljetne škole bili su proširiti razumijevanje
ekofiziološke uloge vode u šumama Mediterana, te
potaknuti raspravu o važnosti odnosa ukupne količine
vode u ekosustavu i vode koju biljka doista iskoristi u
fiziološkim procesima.Također, jedan od ciljeva bio je
ispitati načine prilagodbe gospodarenja šumama novim
klimatskim okvirima, kako bi se optimizirala iskoristivost
vode i produktivnost šuma, te osigurale osnove za
buduće gospodarenje šumama koje je temeljeno na integriranom
ekofiziološkom gospodarenju vodnim resursima
na području Mediterana.Tijekom šest dana trajanja
škole pozivni predavači iz različitih mediteranskih ze ma
lja dali su jasan prikaz stanja šumske vegetacije na
Me diteranu, ali i pregled trenutne problematike gospo da
renja u okvirima promijenjenih klimatskih uvjeta
kroz rezultate dosadašnjih i najnovijih znanstvenih
istraživanja u okviru sljedećih predavanja:


MarchPalachi:Introduction to EFIMED (Uvod
u EFIMED)
Predstavljen je Regionalni ured EFIMED, te njegovo
sadašnje i buduće djelovanje sa najznačajnim bu du ćim
aktivnostima te važnosti sudjelovanja znan stvenika
istraživača iz svih mediteranskih zemalja u stvaranju
panmediteranskih znanstvenih projekata.


CarlosGarcia:Introductory key notes (Uvodne
napomene)
Prikazana je važnost vode za vegetaciju Me di te ran skog
područja te važnost prilagodbe gospodarenja vodnim
resursima i gospodarenja šumskom vegetacijom u
tim područjima kao preduvjet ublažavanja klimatskih
promjena i osiguravanja potrajnosti.


Hipolito Medrano:Water processes in trees
(Vod ni procesi u stablima)


Prikazani su i objašnjeni osnovni fiziološki procesi
pri manja, kretanja vode unutar biljke te proces transpiracije,
te moguće implikacije promijenjenih uvjeta na
navedene procese.


CarlosGarcia:Water transfer in trees and stand
structure (Vodni transferu stablima i struktura
sastojine)
Kako se svi klimatski modeli i socioekonomski scenariji
podudaraju u predviđanju smanjenja količine oborina
u južnim dijelovima Europe do 20 %, osobito ljeti,
a s obzirom da je voda osnovna pokretačka sila u ekosustavima
mediteranskog tipa koja također kontrolira i


količinu primanja ugljika te izravno utječe na produktivnost
sastojine, može se reći kako je dostupnost vode
osnovni limitiraući čimbenik u takvim sastojinama.
Stoga su u okviru ovoga predavanja otvorena pitanja
količine vode koju biljka ima na raspolaganju, te utjecaj
šumskouzgojnih zahvata na količinu te biljci dostupne
vode. Kroz rezultate pojedinih istraživanja predstavljene
su najnovije spoznaje utjecaja strukture sastojine na
količinu biljci dostupne vode. Prema istraživanjima
CREAF-a (Španjolska) utvrđena je izravna veza između
same strukture šume i količine transpiracije pojedinog
stabla. Redukcijom gustoće stabala omogućuje se veća
količina transpiracije preostalih stabala, što znači da
postoji konstanta količina vode koju vegetacija koristi
unatoč gustoći populacije.Trans piracija po jedinici po vr
šine tla ostaje ista, a po ve ćava se dostupnost vode po
jedinici lisne površine. Prorjeđivanje sastojina i održavanje
odabrane strukture sastojina u Mediteranu
povećava zdravstveno stanje mediteranskih šuma, čime
se postiže veća stabilnost i otpornost na sušu, ali i na
druge ekstreme uvjetovane klimatskim promjenama
(npr. štetočinje, biljne bolesti, bujice, i dr.) na prorjeđenim
površinama. Navedenim istraživanjem utvrđeno je
kako struk tura sastojine izravno utječe na zdravstveno
stanje sastojina u Mediteranu koje je izravno povezano s
količinom dostupne vode.


Hipolito Medrano:Water and Carbon interactions
(Interakcija vode i ugljika)
Prikazana je interakcija vode i vezanja ugljika na
razini pojedinog stabla i na razini sastojine s obzirom na
različite periode i vrste. Raspravljalo se o pitanjima
utjecaja klimatskih promjena na vezanje ugljika u biljci.


Carlos Garcia:How can forest management
affrect water resources (Kako gospodarenje šu ma
ma utječe na vodne resurse)
Istaknuta je važnost pravilnog gospodarenja šumskom
vegetacijom u promijenjenim klimatskim uvjetima
(smanjenje oborina, povećanje temperature), te su
predložene mjere gospodarenja šumskom vegetacijom
kao preduvjet osiguranja potrajnog gospodarenja vodnim
resursima na područjima Mediterana.


Dr. sc. Javier Gulias:Gas exchange measurements
by IRGA (Izmjera izmjene plinova instrumentom
IRGA)
Predstavljen je instrument Infrared Gas Analyzer
(IRGA): Li-Cor 6400, od samoga načela ispravnoga
rada, do njegove korisnosti i primjene. Instrumentom se
mogu obavljati izmjere kretanja plinova, dnevnih trendova
izmjene plinova te dobiti krivulje odnosa fotosinteze
i količine svjetla iA/C krivulje. Ovaj instrument
predstavlja vrijedan izvor podataka za unos u programe
modeliranja rasta i prirasta koji se temelje na fiziološkim
procesima u stablu, kao što je i računalni program
GOTILWA+ koji je predstavljen u okviru ljetne škole.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Carlos Garcia:GOTILWA+: A process-based
mo del of forest growth (GOTILWA+: model ras ta
stabla i sastojina temeljen na fiziološkim procesima)
Predstavljen je novi računalni program za modeliranje
rasta i prirasta stabla i sastojina u uvjetima nedostatka
vode “GOTILWA+ (Growth of trees is limited by
water)” koji obuhvaća karakteristične podatke kao što su
ekofiziološki parametri, parametri strukture sastojine,
tla, klimatske varijable pojedinog područja te podaci o
gospodarenju sastojinom. Konačni proizvod ovoga pro grama
integrirani je prikaz pojedinog problema od osnovnih
fizioloških procesa u biljci do prikaza sastojine.


Carlos Garcia:Climate Change Impact on the
Ter restrial Mediterranean Ecosystems (Utjecaj
kli matskih promjena na kopnene mediteranske
eko sustave)
Prikazani su mogući utjecaji predviđenih klimatskih
promjena na mediteranske ekosustave koji su utvrđeni
kao najosjetljiviji ekosustavi na ove promjene. Na gla še na
je važnost prilagodbe gospodarenja mediteranskih
šuma novonastalim uvjetima. Prikazani su i rezultati
pra ćenja promjene klimatskih parametara u Španjolskoj,
te su utvrđene posljedice na mediteransku šumsku
vegetaciju koje su već sada mogle biti uočene, kao što
su povećana aridnost, povećan broj dana iznad 25 °C,
sma njena srednja godišnja količina oborina, znatno
sma njen broj dana vegetacije pod snijegom, promjena
sred nje temperature zraka (u posljednjih 100 godina po ve
ćana za 0,6 °C), promjena cirkulacije zračnih strujanja
u atmosferi sa povećanim gubicima vlage iz
zem ljine atmosfere, povećanje vegetacijskog perioda za
1 mjesec, smanjenje vlage u tlu a povećanje transpiracije
i dr. Izlagatelj se posebno osvrnuo na preglede globalnih
trendova količine ugljika u atmosferi u prošlosti, s
predviđanjima budućih kretanja glede smanjene učinkovitosti
prirodnih ponora ugljika u posljednjih pedeset
godina (učestale suše između ostalog umanjile su i sposobnost
vezanja ugljika terestičkih ponora). Predviđanja


većine generalnih cirkulacijskih modela su povećanje
globalne temperature u sljedećih 100 godina između 1,4
i 5,8 °C. Stoga se postavilo pitanje kakva je uloga mediteranskih
šuma na ove promjene, djeluju li mediteranske
šume kao izvori ili ponori ugljika, te kakva će uloga
ovih šuma u tome pogledu biti u budućnosti. S obzirom
na ovaj trend ugljika u atmosferi, ove šume bi u drugoj
polovici 21. stoljeća mogle postati izvori ugljika, a ne
ponori.Također su predstavljeni prijedlozi ublažavanja
klimatskih promjena primjenom pravilnog gospodarenja
šumskom vegetacijom i važnost daljnjih istraživanja
ove problematike.


Dr. sc. Panagiotis Stefanidis:FAQs in forest hy drology
(Najčešća pitanja vezana za hidrologiju
šuma)
Predstavljena su najzanimljivija pitanja vezana za
odnos šumske vegetacije i vodnih režima u mediteranskom
području u okviru povećanih klimatskih ekstrema
i promijenjenog stanja vegetacije kao rezultat
kli matskih promjena. Istaknuto je razorno djelovanje
bu jica na primjerima katastrofalnih poplava i bujica iz
Grčke kroz filmske prikaze u kojima je bujica odnijela
više ljudskih života i nanijela velike materijalne štete.
Povratak vegetacijena opožarena područja Grčkeos nov
ni je uvjet borbe protiv bujica i degradacije tla,
ali i sigurnosti kruženja vode ovoga područja, a time i
potrajnosti gospodarenja vodom.


Dr. Ioannis A. Kalinderis: Integrated watershed
management (Integrirano gospodarenje slivnim
područjima)
Prikazane su osnove gospodarenja vodom u krškim
predjelima, s praktičnim dijelom predavanja kroz
određivanje i računanje slivnoga područja.Također je
cjelovito prikazano gospodarenje bujicama, metodama
sprječavanja nastajanja i ublažavanja bujičnih tokova.


Jedan cijeli dan sudionici ljetne škole proveli su na
Platou Annapolis na jugu Krete, gdje su provedene
terenske izmjere u sastojini P. brutie (slika 1). Upoznati


Slika1.Sastojina P. brutie na područjuAnnapolis platoa u kojoj je izvršeno terensko mjerenje, te prikaz uzimanja uzoraka (koordinator
škole dr. sc. Carlos Garcia)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

smo s korištenjem instrumenta IRGA (Infrafed Gas
Analyzer: Li-Cor 6400, slika 2) kojim su vršena mjerenja
fizioloških procesa u mladim iglicama P. brutie
(fotosinteza, transpiracija, izmjena plinova u iglicama,
WUE, i dr. – Slika 3). Također su uzeti uzorci za
utvrđivanje količine biomase, te je obavljena izmjera
gustoće stabala na odabranoj plohi, izmjera promjera i
debljine kore svih stabala te uzimanje uzorakaPre ss le ro
vim svrdlom. Za određivanje količine mase iglica sru-


Slika 2.Infrared GasAnalyzer (IRGA): Li-Cor 6400


šeno je srednje plošno stablo, te utvrđen broj pršljena,
broj grana u pršljenu s točnom pozicijom svake gra ne,
promjer pršljena i grana, te ukupna masa svježih igli ca
za svaku granu u pršljenu. Na terenu smo se upoz nali i s
lošim zdravstvenim stanjem vegetacije u uvjetima gdje
je godišnja količina padalina oko 500 mm, a transpiracija
ovih sastojina iznosi čak oko 80 % godišnje količine
padalina, što prema izmjerama nije dovoljna
količina vode za dobar uspjeh vegetacije. Uspjeh vegetacije
u ovakvim uvjetima ovisi i o djelovanju stoke, te
učestalih požara na ovome području, kao glavnim čimbenicima
razvoja. Na putu prema pokusnoj plohi prošli


smo središnjim dijelom Krete te vidjeli krajolike s
nepristupačnim kanjonima, kojima je gotovo nemoguć
pristup. Osobito je zanimljivo bilo pro matrati prirodni
razvoj vegetacije na ovim po druč ji ma koji nije pod
utjecajem gospodarskih mjera. Nakon uzimanja uzoraka
na terenu provedena je izmjera uzetih uzoraka u
laboratoriju, te daljnja obrada po dataka, pa se ukazala
prilika za upoznavanje s radom laboratorija Maicha i
istraživačima koji su on dje zaposleni.


Za simuliranje različitih uzgojnih zahvata u uvjetima
nedostatka vode, na ljetnoj je školi predstavljen i
računalni program za modeliranje rasta i prirasta sastojina
pod nazivom GOTILWA+ (“Growth of trees is


limited by water”) kroz kojega je sudionike vodio
autor programa C. Garcia. Kako je voda jedan od glavnih
limitirajućih čimbenika za ekosustave mediteranskog
tipa, već sada postoje jasni pokazatelji kako
promjene u godišnjoj količini oborina te promjene
rasporeda oborina tijekom godine negativno utječu na
šume u Mediteranu. Kako je već istaknuto, prema
rezultatima dobivenim od većine GCM-a (generalnih
cirkulacijskih modela – General Circulation Models) i
nadalje se može očekivati manja količina oborina te
nejednake epizode jakih oborina, stoga je potrebno
naći rješenja za već nastale probleme u mediteranskim
šumama. Program pruža simulaciju novih scenarija
rasta i prirasta mediteranskih šuma glede različitih


načina gospodarenja, a naglašena je široka primjena


Slika 3.Izmjere na mladim iglicama P. brutie