DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 76     <-- 76 -->        PDF

škole bili su istaknuti predavači sa Sveučilišta Ba learski
otoci dr. sc. Hipolito Medrano i dr. sc. Javier
Gu lias(University of Balearic Islands, Spain), te iz vanredni
profesor dr. sc. Panagiotis Stefanidisi dr.
sc. IoannisA.KalinderissaFakulteta za šumarstvo
i prirodni okoliš u Thessalonikiju (Grčka) (Aristotle
University ofThessaloniki, Faculty of forestry and na tural
environment, Institute of MountainousWater Ma na
gement and Control).


Ciljevi ove ljetne škole bili su proširiti razumijevanje
ekofiziološke uloge vode u šumama Mediterana, te
potaknuti raspravu o važnosti odnosa ukupne količine
vode u ekosustavu i vode koju biljka doista iskoristi u
fiziološkim procesima.Također, jedan od ciljeva bio je
ispitati načine prilagodbe gospodarenja šumama novim
klimatskim okvirima, kako bi se optimizirala iskoristivost
vode i produktivnost šuma, te osigurale osnove za
buduće gospodarenje šumama koje je temeljeno na integriranom
ekofiziološkom gospodarenju vodnim resursima
na području Mediterana.Tijekom šest dana trajanja
škole pozivni predavači iz različitih mediteranskih ze ma
lja dali su jasan prikaz stanja šumske vegetacije na
Me diteranu, ali i pregled trenutne problematike gospo da
renja u okvirima promijenjenih klimatskih uvjeta
kroz rezultate dosadašnjih i najnovijih znanstvenih
istraživanja u okviru sljedećih predavanja:


MarchPalachi:Introduction to EFIMED (Uvod
u EFIMED)
Predstavljen je Regionalni ured EFIMED, te njegovo
sadašnje i buduće djelovanje sa najznačajnim bu du ćim
aktivnostima te važnosti sudjelovanja znan stvenika
istraživača iz svih mediteranskih zemalja u stvaranju
panmediteranskih znanstvenih projekata.


CarlosGarcia:Introductory key notes (Uvodne
napomene)
Prikazana je važnost vode za vegetaciju Me di te ran skog
područja te važnost prilagodbe gospodarenja vodnim
resursima i gospodarenja šumskom vegetacijom u
tim područjima kao preduvjet ublažavanja klimatskih
promjena i osiguravanja potrajnosti.


Hipolito Medrano:Water processes in trees
(Vod ni procesi u stablima)


Prikazani su i objašnjeni osnovni fiziološki procesi
pri manja, kretanja vode unutar biljke te proces transpiracije,
te moguće implikacije promijenjenih uvjeta na
navedene procese.


CarlosGarcia:Water transfer in trees and stand
structure (Vodni transferu stablima i struktura
sastojine)
Kako se svi klimatski modeli i socioekonomski scenariji
podudaraju u predviđanju smanjenja količine oborina
u južnim dijelovima Europe do 20 %, osobito ljeti,
a s obzirom da je voda osnovna pokretačka sila u ekosustavima
mediteranskog tipa koja također kontrolira i


količinu primanja ugljika te izravno utječe na produktivnost
sastojine, može se reći kako je dostupnost vode
osnovni limitiraući čimbenik u takvim sastojinama.
Stoga su u okviru ovoga predavanja otvorena pitanja
količine vode koju biljka ima na raspolaganju, te utjecaj
šumskouzgojnih zahvata na količinu te biljci dostupne
vode. Kroz rezultate pojedinih istraživanja predstavljene
su najnovije spoznaje utjecaja strukture sastojine na
količinu biljci dostupne vode. Prema istraživanjima
CREAF-a (Španjolska) utvrđena je izravna veza između
same strukture šume i količine transpiracije pojedinog
stabla. Redukcijom gustoće stabala omogućuje se veća
količina transpiracije preostalih stabala, što znači da
postoji konstanta količina vode koju vegetacija koristi
unatoč gustoći populacije.Trans piracija po jedinici po vr
šine tla ostaje ista, a po ve ćava se dostupnost vode po
jedinici lisne površine. Prorjeđivanje sastojina i održavanje
odabrane strukture sastojina u Mediteranu
povećava zdravstveno stanje mediteranskih šuma, čime
se postiže veća stabilnost i otpornost na sušu, ali i na
druge ekstreme uvjetovane klimatskim promjenama
(npr. štetočinje, biljne bolesti, bujice, i dr.) na prorjeđenim
površinama. Navedenim istraživanjem utvrđeno je
kako struk tura sastojine izravno utječe na zdravstveno
stanje sastojina u Mediteranu koje je izravno povezano s
količinom dostupne vode.


Hipolito Medrano:Water and Carbon interactions
(Interakcija vode i ugljika)
Prikazana je interakcija vode i vezanja ugljika na
razini pojedinog stabla i na razini sastojine s obzirom na
različite periode i vrste. Raspravljalo se o pitanjima
utjecaja klimatskih promjena na vezanje ugljika u biljci.


Carlos Garcia:How can forest management
affrect water resources (Kako gospodarenje šu ma
ma utječe na vodne resurse)
Istaknuta je važnost pravilnog gospodarenja šumskom
vegetacijom u promijenjenim klimatskim uvjetima
(smanjenje oborina, povećanje temperature), te su
predložene mjere gospodarenja šumskom vegetacijom
kao preduvjet osiguranja potrajnog gospodarenja vodnim
resursima na područjima Mediterana.


Dr. sc. Javier Gulias:Gas exchange measurements
by IRGA (Izmjera izmjene plinova instrumentom
IRGA)
Predstavljen je instrument Infrared Gas Analyzer
(IRGA): Li-Cor 6400, od samoga načela ispravnoga
rada, do njegove korisnosti i primjene. Instrumentom se
mogu obavljati izmjere kretanja plinova, dnevnih trendova
izmjene plinova te dobiti krivulje odnosa fotosinteze
i količine svjetla iA/C krivulje. Ovaj instrument
predstavlja vrijedan izvor podataka za unos u programe
modeliranja rasta i prirasta koji se temelje na fiziološkim
procesima u stablu, kao što je i računalni program
GOTILWA+ koji je predstavljen u okviru ljetne škole.