DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Carlos Garcia:GOTILWA+: A process-based
mo del of forest growth (GOTILWA+: model ras ta
stabla i sastojina temeljen na fiziološkim procesima)
Predstavljen je novi računalni program za modeliranje
rasta i prirasta stabla i sastojina u uvjetima nedostatka
vode “GOTILWA+ (Growth of trees is limited by
water)” koji obuhvaća karakteristične podatke kao što su
ekofiziološki parametri, parametri strukture sastojine,
tla, klimatske varijable pojedinog područja te podaci o
gospodarenju sastojinom. Konačni proizvod ovoga pro grama
integrirani je prikaz pojedinog problema od osnovnih
fizioloških procesa u biljci do prikaza sastojine.


Carlos Garcia:Climate Change Impact on the
Ter restrial Mediterranean Ecosystems (Utjecaj
kli matskih promjena na kopnene mediteranske
eko sustave)
Prikazani su mogući utjecaji predviđenih klimatskih
promjena na mediteranske ekosustave koji su utvrđeni
kao najosjetljiviji ekosustavi na ove promjene. Na gla še na
je važnost prilagodbe gospodarenja mediteranskih
šuma novonastalim uvjetima. Prikazani su i rezultati
pra ćenja promjene klimatskih parametara u Španjolskoj,
te su utvrđene posljedice na mediteransku šumsku
vegetaciju koje su već sada mogle biti uočene, kao što
su povećana aridnost, povećan broj dana iznad 25 °C,
sma njena srednja godišnja količina oborina, znatno
sma njen broj dana vegetacije pod snijegom, promjena
sred nje temperature zraka (u posljednjih 100 godina po ve
ćana za 0,6 °C), promjena cirkulacije zračnih strujanja
u atmosferi sa povećanim gubicima vlage iz
zem ljine atmosfere, povećanje vegetacijskog perioda za
1 mjesec, smanjenje vlage u tlu a povećanje transpiracije
i dr. Izlagatelj se posebno osvrnuo na preglede globalnih
trendova količine ugljika u atmosferi u prošlosti, s
predviđanjima budućih kretanja glede smanjene učinkovitosti
prirodnih ponora ugljika u posljednjih pedeset
godina (učestale suše između ostalog umanjile su i sposobnost
vezanja ugljika terestičkih ponora). Predviđanja


većine generalnih cirkulacijskih modela su povećanje
globalne temperature u sljedećih 100 godina između 1,4
i 5,8 °C. Stoga se postavilo pitanje kakva je uloga mediteranskih
šuma na ove promjene, djeluju li mediteranske
šume kao izvori ili ponori ugljika, te kakva će uloga
ovih šuma u tome pogledu biti u budućnosti. S obzirom
na ovaj trend ugljika u atmosferi, ove šume bi u drugoj
polovici 21. stoljeća mogle postati izvori ugljika, a ne
ponori.Također su predstavljeni prijedlozi ublažavanja
klimatskih promjena primjenom pravilnog gospodarenja
šumskom vegetacijom i važnost daljnjih istraživanja
ove problematike.


Dr. sc. Panagiotis Stefanidis:FAQs in forest hy drology
(Najčešća pitanja vezana za hidrologiju
šuma)
Predstavljena su najzanimljivija pitanja vezana za
odnos šumske vegetacije i vodnih režima u mediteranskom
području u okviru povećanih klimatskih ekstrema
i promijenjenog stanja vegetacije kao rezultat
kli matskih promjena. Istaknuto je razorno djelovanje
bu jica na primjerima katastrofalnih poplava i bujica iz
Grčke kroz filmske prikaze u kojima je bujica odnijela
više ljudskih života i nanijela velike materijalne štete.
Povratak vegetacijena opožarena područja Grčkeos nov
ni je uvjet borbe protiv bujica i degradacije tla,
ali i sigurnosti kruženja vode ovoga područja, a time i
potrajnosti gospodarenja vodom.


Dr. Ioannis A. Kalinderis: Integrated watershed
management (Integrirano gospodarenje slivnim
područjima)
Prikazane su osnove gospodarenja vodom u krškim
predjelima, s praktičnim dijelom predavanja kroz
određivanje i računanje slivnoga područja.Također je
cjelovito prikazano gospodarenje bujicama, metodama
sprječavanja nastajanja i ublažavanja bujičnih tokova.


Jedan cijeli dan sudionici ljetne škole proveli su na
Platou Annapolis na jugu Krete, gdje su provedene
terenske izmjere u sastojini P. brutie (slika 1). Upoznati


Slika1.Sastojina P. brutie na područjuAnnapolis platoa u kojoj je izvršeno terensko mjerenje, te prikaz uzimanja uzoraka (koordinator
škole dr. sc. Carlos Garcia)