DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

programa i veći broj potrebnih
para metara i varijabli od sličnih
mode lacijskih programa.Dok su
pri jepodnevni termini bili rezervirani
za predavanja, u poslijepod nev nim
terminima sudionici surješavali
praktične probleme, koristeći navedeni
program, a rezultate svojega
rada prezentirali su posljednjega
dana ljetne škole kroz pojedinačna
pre davanja, te upoznali osta le su dio
nike s gospodarenjem mediteranskm
šumama u zemlji iz koje
do laze. Kroz osnove fiziologije su dionici
su stekli jasan uvid u veliko
zna čenje vode za gospodarenje me diteranskim
šumama.


Slika 4. Sudionici druge ljetne škole na terenskim izmjerama naAnnapolis platou


Prema rječima koordinatora škole, dr. sc. Carlosa
Garcie, kojima je zatvorio ovogodišnju ljetnu školu,
uspjeh ove škole vidjet će se tek u znanstvenim istraživanjima
koje će mladi istraživači, koji su ovdje sudjelovali
(slika 4), tek osnovati po povratku u svoje
zemlje ili u integraciji najnovijih spoznaja ekofiziologije
i gospodarenja ovim šumama u već postojeće projekte.
Isto tako vrlo su vrijedni kontakti koji su osnovni
preduvjet osnivanja međunarodnih projekata i zajedničkih
istraživanja na europskoj razini.


SUMMARY: In the period from 23rdto 29thof June
2008. in Mediterranean Agronomic Institute Chania
(Greece) second summer school organised by Medi ter ranean
Regional Office of the European Forest Insti tute
– Efimed and Mediterranean Agronomic Institute
of Chania was held. The summer school was held
under the title “Do Mediterranean forests compete for
water resources? A scale approach from leaf to landscape”.
Participants were Master or PhD students
from Mediterranean research institution involved in
Agro nomy, Forestry or Environmental Sciences. 16


par ticipants were involved from different Mediter ranean
countries through lectures, field measurements
and solving specific management problems using process
based model of forest growth (GOTILWA+) were
introduced with complex issues of menagement of me diterranean
forests in the changing site conditions.
Coure coordinator was Dr. sc. Carlos Garcia from De partment
for Ecology, University of Barcelona, Re search
Center for Ecology and Forest Aplication,
CREAF, Spain), and other esteemed lecturers were dr.
sc. Hipolito Medrano i dr.sc. Javier Gulias from Uni ver
sity of Balearic Islands, Spain, and dr. sc. Pana giotis
Stefanidis with dr. Ioannis A. Kalinderis from
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of forestry
and natural environment, Institute of Mountainous
Water Management and Control.


MartinaTijardović, dipl. ing. šum.
Šumarski Institut, Jastrebarsko
Cvjetno naselje 43, 10 450 Jastrebarsko
Kontakt e-mail: martinat@sumins.hr


3. HRVATSKI DANI BIOMASE 2008./10. EUROPSKI DANI BIOMASE REGIJA2008.
“OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – BIOMASA:
ELEKTRIČNAI TOPLINSKAENERGIJA, BIOPLIN I BIOGORIVA”
Našice, 5. rujna 2008. godine, Pastoralni centar Našice (Samostan Sv.Antuna)


Hrvatsko šumarsko društvo – Sekcija Hrvatska udru ga
za biomasu, Ogranak Matice Hrvatske Našice i Hr vat
ske šume d.o.o. Zagreb, organizirali su 3. Hrvatske
dane biomase 2008. s međunarodnim sudjelovanjem na
temu Obnovljivi izvori energije – biomasa: električna i
toplinska energija, bioplin i biogoriva. Okrugli stol je
organiziran u suradnji s C.A.R.M.E.N. (Bavarski kom pe
tencijski centar za obnovljive sirovine) e.V. Strau


bing,AEBIOM (Europska udruga za biomasu) Brussels,
Za jednicom obnovljivih izvora energije HGK, Grad skim
uredom Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo
te NEXE Grupom Našice, pod pokroviteljstvom
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gos podarstva.


Okrugli stol organiziran je u sklopu Festivala Dani
Slavonske šume, sa željom i ciljem da se ukaže na