DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

programa i veći broj potrebnih
para metara i varijabli od sličnih
mode lacijskih programa.Dok su
pri jepodnevni termini bili rezervirani
za predavanja, u poslijepod nev nim
terminima sudionici surješavali
praktične probleme, koristeći navedeni
program, a rezultate svojega
rada prezentirali su posljednjega
dana ljetne škole kroz pojedinačna
pre davanja, te upoznali osta le su dio
nike s gospodarenjem mediteranskm
šumama u zemlji iz koje
do laze. Kroz osnove fiziologije su dionici
su stekli jasan uvid u veliko
zna čenje vode za gospodarenje me diteranskim
šumama.


Slika 4. Sudionici druge ljetne škole na terenskim izmjerama naAnnapolis platou


Prema rječima koordinatora škole, dr. sc. Carlosa
Garcie, kojima je zatvorio ovogodišnju ljetnu školu,
uspjeh ove škole vidjet će se tek u znanstvenim istraživanjima
koje će mladi istraživači, koji su ovdje sudjelovali
(slika 4), tek osnovati po povratku u svoje
zemlje ili u integraciji najnovijih spoznaja ekofiziologije
i gospodarenja ovim šumama u već postojeće projekte.
Isto tako vrlo su vrijedni kontakti koji su osnovni
preduvjet osnivanja međunarodnih projekata i zajedničkih
istraživanja na europskoj razini.


SUMMARY: In the period from 23rdto 29thof June
2008. in Mediterranean Agronomic Institute Chania
(Greece) second summer school organised by Medi ter ranean
Regional Office of the European Forest Insti tute
– Efimed and Mediterranean Agronomic Institute
of Chania was held. The summer school was held
under the title “Do Mediterranean forests compete for
water resources? A scale approach from leaf to landscape”.
Participants were Master or PhD students
from Mediterranean research institution involved in
Agro nomy, Forestry or Environmental Sciences. 16


par ticipants were involved from different Mediter ranean
countries through lectures, field measurements
and solving specific management problems using process
based model of forest growth (GOTILWA+) were
introduced with complex issues of menagement of me diterranean
forests in the changing site conditions.
Coure coordinator was Dr. sc. Carlos Garcia from De partment
for Ecology, University of Barcelona, Re search
Center for Ecology and Forest Aplication,
CREAF, Spain), and other esteemed lecturers were dr.
sc. Hipolito Medrano i dr.sc. Javier Gulias from Uni ver
sity of Balearic Islands, Spain, and dr. sc. Pana giotis
Stefanidis with dr. Ioannis A. Kalinderis from
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of forestry
and natural environment, Institute of Mountainous
Water Management and Control.


MartinaTijardović, dipl. ing. šum.
Šumarski Institut, Jastrebarsko
Cvjetno naselje 43, 10 450 Jastrebarsko
Kontakt e-mail: martinat@sumins.hr


3. HRVATSKI DANI BIOMASE 2008./10. EUROPSKI DANI BIOMASE REGIJA2008.
“OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – BIOMASA:
ELEKTRIČNAI TOPLINSKAENERGIJA, BIOPLIN I BIOGORIVA”
Našice, 5. rujna 2008. godine, Pastoralni centar Našice (Samostan Sv.Antuna)


Hrvatsko šumarsko društvo – Sekcija Hrvatska udru ga
za biomasu, Ogranak Matice Hrvatske Našice i Hr vat
ske šume d.o.o. Zagreb, organizirali su 3. Hrvatske
dane biomase 2008. s međunarodnim sudjelovanjem na
temu Obnovljivi izvori energije – biomasa: električna i
toplinska energija, bioplin i biogoriva. Okrugli stol je
organiziran u suradnji s C.A.R.M.E.N. (Bavarski kom pe
tencijski centar za obnovljive sirovine) e.V. Strau


bing,AEBIOM (Europska udruga za biomasu) Brussels,
Za jednicom obnovljivih izvora energije HGK, Grad skim
uredom Grada Zagreba za poljoprivredu i šumarstvo
te NEXE Grupom Našice, pod pokroviteljstvom
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gos podarstva.


Okrugli stol organiziran je u sklopu Festivala Dani
Slavonske šume, sa željom i ciljem da se ukaže na
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 80     <-- 80 -->        PDF

značaj i mogućnost nedovoljnog
korištenja obnovljivih si ro vina iz
po ljo privrede i šumarstva, i to u trenutku
nedostatka fosilnih goriva u
svijetu, te njihovih negativnih učinaka
na kli mu i okoliš, a cijene im
imaju stal nu tendenciju rasta. Oko
120 su dio nika iz RH, Austrije,
Mađarske i Slovenije, predstavnika
znanosti, politike i gospodarstva,
naglasilo je i ukazalo na važnost
bio mase u gos podarskom i ener get skom
razvoju Republike Hr vat ske.
U tijeku je iz ra da Energetske strategije
RH do 2020. godine (s po gledom
na 2030. go dinu) i
na jav ljena su ulaganja u vri jednosti


od 10 milijardi eura. Stoga se


S okruglog stola o biomasi u Našicama mr. sc. Petar Jurjević, predsjednik HŠD-a, Vlatko


oprav dano očekuje da će udio


Podnar, saborski zastupnik, Zlatko Koračević, predsjednik Saborskog odbora za regionalni
obnovljivih izvora energije (vjet ra,
razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, KarlTotter, senio menager “SEEG Mureck” i dr.
Heinz Kopetz, predsjednik Europske udruge za biomasu


biomase, solarne energije, ma lih
hidroelektrana < 10 MW i geo termalnih
izvora) zauzeti značajnije mjesto u energetskoj
strategiji, budući da je RH siromašna fosilnim gorivima,
dok je s druge strane prilično bogata obnovljivim
izvorima energije (posebice iz biomase), čiji se potencijal
nedovoljno iskorištava i po tiče u proizvodnji toplinske
energije za toplifikaciju na selja. Danas u RH usluge
toplinarstva koristi svega oko 10 % kućanstava u 14
većih gradova (više od 140.000 ku ćanstava), a kao energent
koristi prirodni plin, loživo ulje i mazut, dok ogrjevno
drvo pokriva svega 4 % od ukupne potrošnje
energije, posebice u ruralnim dijelovima i to na tradicionalan,
energetski neučinkovit način. Na damo se da će
Vlada RH prepoznati značaj biomase u toplifikaciji i


donijeti “tarifni sustav” za proizvodnju top linske energije,
kao što je riješila od 1. 7. 2007. za pro izvodnju
električne energije iz OIE.


Nakon okupljanja i prijava sudionika, pozdravne riječi
domaćina, organizatora, pokrovitelja i gostiju upu tili su:


Pater Toni Dodić,uime gvardijana Samostana sv.
Antuna, mr. Krešimir Žagar,gradonačelnik grada Na šice,
dr. Heinz Kopetz,predsjednik Austrijskeudruge
za biomasu i Europske udruge za biomasu, Zlat ko
Benković,dipl. ing., stručni savjetnik u Mi ni starstvu
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gos podarstva,
Darko Mikičić,dipl. ing., pomoćnik vo ditelja UŠP


Mr. Krešimir Žagar, gradonačelnik Grada NašiceMr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za biomasu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Našice, mr. sc. Petar Jurjević,pred sjed nikHrvatskog
šumarskog društva, Zagreb, mr. sc. Josip Dundović,
predsjednik Hrvatske udruge za bio masu – Sekcije HŠD
i Zlatko Koračević,predsjednik Saborskog odbora
za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo.


Mr. Petar Jurjević,predsjednik HŠD u pozdravnom
govoru izrazio je zadovoljstvo, što je jedan od
organizatora 3. Hrvatskih dana o biomasi i HŠD i njegova
sekcija Hrvatska udruga za biomasu, čiji je cilj
promicati, poticati i intenzivirati učinkovito korištenje
energije iz biomase kao OIE u RH. Autoritet sudionika
i autora izlaganja jamči da ćemo dobiti nova saznanja o
korištenju biomase u EU i RH, koja će nam pomoći da
već 2009. možemo govoriti o značajnim pomacima na
tom području.


Zatim je 15 domaćih i stranih stručnjaka predstavilo
sljedeće teme:
Izlagači i teme:


1.Prof. dr. sc. Franjo Tomić,Agronomski fakultet
Zagreb:Raspoložive poljoprivredne i šumske povr ši
ne za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj.
2. Dr. Heinz Kopetz,predsjednik austrijske udruge
za biomasu i predsjednik europske udruge za biomasu:
Europske smjernice za obnovljive energije i
nji hov značaj za biomasu.
3.Franz MarkusJandrisits,dipl. ing., prof. Di rek tor
Landwirtschaftliche Fachschule Güssing
Ing. ReinhardKoch,Direktor, Europäisches Zen trum
für Erneuerbare Energie Güssing GmbH
(EEE): Sporazum o kooperaciji između Grada
Güssinga i Grada Našica – izrada koncepta “100
% Energije za regiju iz regije”.
4.Ök Rat Karl Totter,Seniormanager, Nahwärme
Mureck, SEEG Mureck, Ökostrom Mureck Bio mas se
– Nahwärme, Biodiesel produktion, Ökostrom
aus Biogas:Učinkovita zaštita klime, si gurnost i za po
slenost kroz decentraliziranu pro izvodnju i upo ra
bu energije.
5.JasminaFanjek,dipl. oec., pomoćnica direktora
HEP- ESCO d.o.o.:Kogeneracijsko postrojenje na
biomasu za proizvodnju električne i toplinske ener gi
je “Hrast” d.d. Strizivojna (3 MWel)
6.Zvonimir Petrić,dipl. ing., direktor kvalitete,
“Spačva” d.d.,Vinkovci:Kogeneracijsko postrojenje
na biomasu za proizvodnju električne i toplinske
energije “Spačva” d.d. Vinkovci (6 MWel)
7.Zdravko Jelčić,dipl. oec., Predsjednik Uprave
Spin Valis d.o.o. Požega, Stanko Plevnik, dipl.
ing., ENERKON d.o.o. Zagreb:Kogeneracijsko po strojenje
na biomasu za proizvodnju električnei to plin
ske energije “Spin Valis” d.o.o. Požega (3 MWel).
8.JasminaFanjek,dipl. oec., pomoćnica direktora
HEP- ESCO d.o.o.:Kogeneracijsko postrojenje na
biomasu za proizvodnju električne i toplinske ener gije
“DIN” Novoselec (3 MWel).


9.Stanko Plevnik“ENERKON” d.o.o. Zagreb:Ko generacijsko
postrojenje na biomasu za proizvodnju
električne i toplinske energije DI “Sla vo ni ja” Sl.
Brod (4 MWel).
10.Mr. sc. Željko Zebić,NEXE Grupa Našice:


Obnov ljivi izvori energije u NEXE Grupi Našice u
pro izvodnji električne i toplinske energije: farma
Osi lovac iz bioplina i Bilokalnik Koprivnica iz biomase.


11.Dipl. ing. (TU) Konrad F.L. Wutscher,direktor,
Austrijsko-hrvatska tvrtka Bioenergana Vukovar


d.o.o. Vukovar: Energetsko korištenje slame u velikim
termoelektranama na primjeru Vukovara.
12.Tomislav Virkes, HEP–OIE d.o.o. Zagreb, Go ran
Matijević,dipl. ing., HŠ Šumska biomasa


d.o.o.Zagreb:Suradnja Hrvatske elektropri vre de i
Hrvatskih šuma u korištenju šumske bio mase kao
obnovljivog energenta.
13.Dr. sc. Nikola Čupin, direktor OKITd.o.o. Zagreb:


Toplifikacija naselja na šumsku biomasu.


14.Denis Ivanov,dipl. ing., Puncta Global d.o.o.
Za greb: Proizvodnja biogoriva: biodizel, bioetanol,
butanol i bioplin.


15.Mr. sc. Josip Dundović, Hrvatska udruga za biomasu
– Sekcija HŠD Zagreb:Energija iz šumske biomase,
potencijal i perspektive u Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. Franjo Tomić,govoreći o raspoloživim
poljoprivrednim i šumskim površinama za proizvodnju
biogoriva u RH, iskazao je zadovoljstvo što
ima priliku govoriti o biomasi kao obnovljivom izvoru
energije. Napomenuo je sljedeće:


u hrvatskoj poljoprivredi postoje velike potencijalne
mogućnosti za proizvodnju OIE. RH raspolaže s
oko 3 milijuna ha poljoprivrednih površina, od toga
je oko 2,15 milijuna ha sposobno za obradu. Me đutim,
danas se obrađuje samo 1,2 milijuna ha, a
947.000ha stoje neobrađene. Od ovih 947.000 ha
neobrađenih površina 300.000 ha moglo bi se koristiti
za proizvodnju biomase u svrhu proizvodnje
biogoriva.Tehnologijama prve generacije, mogli bi
dobiti oko 300.000 tona biogoriva.Tehnologijama
druge generacije iz svega 30 % postojeće biomase,
koju dobivamo rezidbom voćaka i vinove loze, te
ostataka biljnog materijala u ratarstvu i povrćarstvu
može se dobiti 128.000 tona biogoriva. Ovome tre ba
dodati 244.000 tona koje se mogu dobiti iz 25 %
raspoloživih količina stajskog gnojiva.To znači da
iz biomase u poljoprivredi možemo dobiti ukupno
974.000 tona biogoriva. Inače potencijalne moguć no
sti za proizvodnju obnovljive energije u poljoprivredi
su znatno veće.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

RH ima blizu 2,7 milijuna ha šuma i šumskog zem3ljišta, sa oko 400 milijuna mdrvne zalihe, s godiš


3


njim prirastom oko 10,5 milijuna m, te se svake


3


godine može posjeći 6,5 milijuna m. Od današnje


3


sječe dobiva se 20 % ili 1,3 milijuna mogrjevnog


3


drva, 40 % ili 2,6 milijuna mostaje kao otpad ne is ko
rišten u šumi.
Provedenim istraživanjima pokazalo se da možemo
go dišnje za proizvodnju bioenergije koristiti 45 % ili


3


oko 3 milijuna menergetskog drva, a u šumi bi osta


3


jao kao otpad 15 % ili blizu 1 milijun m. Međutim,
inten ziv nijim gospodarenjem možemo povećati godiš


3


nju sječu na oko 7,5 milijuna mi povećati biomasu za


3


ob nov ljivu energiju na iznos od 4,2 milijuna m.
Dakle, na temelju sadašnje raspoložive biomase za
obnovljivu energiju, u šumarstvu se može dobiti oko


600.000tona biogoriva, dok potencijalne mogućnosti
iz nose čak oko 1,1 milijuna tona biogoriva.
Sadnjom brzorastućih vrsta moguće je povećati
pro izvodnju energetskog drva pošumljavanjem oko


180.000 ha šumskog plodnog tla. Uz to bilo bi vrlo
korisno postojećih 806.000 ha poljoprivrednih površina,
koje su trajno nepogodne za poljoprivrednu proizvodnju,
zasaditi šumskim vrstama za proizvodnju
bioenergije.
Dakle, u današnjim uvjetima možemo iz biomase
šumarstva (600.000 tona biogoriva) i poljoprivrede


(428.000tona + 244.000 tona = 672.000 tona biogoriva)
proizvoditi1,272.000 tona biogorivagodišnje, što
iznosi gotovo 25,4 % od 5 milijuna tona nafte, koje RH
godišnje troši. Od toga čak 80 % uvozimo, a svega
20 % sami proizvodimo.
Dr. Heinz Kopetzgovorio je u Europskim smjernicama
za obnovljive energije i njihov značaj za biomasu.
Napomenuo je, da je Novi energetski sustav,
koji moramo izgraditi, baziran na tri stupa:


1.Učinkovito korištenje energije,
2.Ušteda energije i
3.Obnovljiva energija (voda, vjetar, biomasa, solarna
energija, fotofoltik, solarna strujna i geotermija)
Biomasa u Europi pokriva 2/3 obnovljive energije –
najzačajnije je obnovljiv energent.
Novom Europskom energetskom politikom do
2020. godine u EU


–za 20 % smanjit će se emisija COnasuprot 1990.
2


godine,


–za 20 % poboljšati energetsku učinkovitost i
–za 20 % povećati udjel obnovljive energije u odnosu
na 8 % u 2005. godini, tj. povećati za 2,5 puta.
Stupanjem na snagu Smjernica o obnovljivim ener gi
jama kao Europskog zakona, svojim nacionalnim ak cijskim
planovima pojedine članice EU planiraju znat no


povećanje udjela obnovljivih izvora energije u 2020. go dini
u odnosu na 2005. godinu, kao na primjer:


–Švedska sa 39,8 % na 49 %,
–Austrija sa 23,3 % na 38 %,
–Slovenija sa 16,0 % na 25 %,
–Njemačka sa 5,8 % na 18 %,
–Poljska sa 7,2 % na 15 % i
–Mađarska sa 4,3 % na 13 %.
Tako Austrija planira da se u području topline po ste
peno nafta i plin zamijene biomasom i solarnim ko lek
torima. Od biomase treba proizvesti oko 60 %
topline, oko 18 % topline iz kogeneracijskih postrojenja,
oko 9 % struje iz kogenracije (bioplin, drvo) i 13
% pogonskih goriva!
O suradnji gradova Güssinga i Našica govorili su
Bern hard DeutschiFranz Jandrisits, zaizradu
mo dela Güssing u “100 % energije iz regije za regiju”
pu tem Europskog Centra za obnovljivu energiju Güs sing.
Suradnja se planira na sljedećim područjima:


pripremanje zajedničkih projekata, koji se mogu
(su-)financirati iz nacionalnih i međunarodnih pro-
grama,


ostvarivanje istraživačkih projekata na području
obnovljive energije i razvoja ruralnih regija,


pripremanje i provođenje konferencija, seminara i
ra dionica,


razmjena know-howa na području obnovljive ener gije,pokretanje pilot – projekata i izrada potrebnih koncepata,izrađivanje ukupnog energetskog koncepta za dotične
regije,


stvaranje Centra za obnovljivu energiju kod dotičnih
partnera suradnje, i


jačanje malih i srednjih poduzeća i jačanje sposobnosti
za inovaciju.
Sve će to biti riješeno Sporazumom o kooperaciji,
koju će potpisati gradonačelnici Güssinga i Našica.
Karl Totternaprimjeru tvrtke SEEG, Mureck prikazao
jemodel Mureck, koji su započeli 30. 12. 1985.
godine, a već 2001. godine primili su 1. nagradu od
UN-a “Energy Globe 2001”, jer stupanj zadovoljenja
po treba za energiju iznosi visokih 170 %. BIO-Ener ge ti
ka regija Mureck to je postigla na području:


u MWhproizvodnjapotreba
toplina32.00025.000
struja20.00020.000
biodizel100.00045.000
Ukupno152.00090.000
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 83     <-- 83 -->        PDF

To su ostvarili u kružnom toku:
od proizvodnje uljane repice do postrojenja za
proizvodnju biodizela, 1991. godine,


toplanom Mureck1998. godine na biomasu u
odnosu na loživo ulje. U razdoblju od 1998. do
2008. cijena loživog ulja porasla je za 233,33 %, a
cijena biomase svega 35,62 %, te


bioplinskog postrojenja(struja i toplina za regiju)
električne snage 999 kWi toplinske snage 1.165 kW,
tj. bioplinskim postrojenjem ekostruje na primjeru
1 MWproizvedeno je 8 milijuna kWh struje za
el


2.300 kućanstava i 8 milijuna kWh topline za 500
ku ćanstava i otvoreno je 20 radnih mjesta. Ovo je
do kaz, da se ekostrujom donose mnogi ekonomski
učinci, koji iznose 20 Eurocenta/kWh.
Jedina greška modela Mureck je da se kod kapaciteta
postrojenja za proizvodnju biodizela, nije vodilo ra ču
na o površinama za proizvodnju uljane repice i
plo doredu. Ovu grešku Hrvatska ne smije počiniti.


Tarifni sustav za poticanje proizvodnje ekostruje
koji je donijelaVlada RH 1. 7. 2007. rezultiralo je pripremom
studija isplativosti ulaganja u kogeneracijska
postrojenja na drvnu i šumsku biomasu u sedam tvrtki
prerade drva i proizvodnje namještaja: “Hrast” d.d.
Strizivojna, “Spačva” d.d. Vinkovci, “Spin Valis” d.o.o.
Požega, “DIN” Novoselec, DI “Slavonija” d.d. Sl. Brod
i “Bilokalnik” Koprivnica (NEXE Grupa Našice). Na damo
se da ćemo sljedeće godine imati u pogonu i prvo
kogeneracijsko postrojenje na biomasu u “Hrast” d.d.
Strizivojna.


Tomislav Virkes,dipl. ing., “HEP – OIE” d.o.o.
Za greb i Goran Matijević,dipl. ing., HŠ – Šumska
bio masa d.o.o. Zagreb, upoznali su nazočne o aktivnostima
na provedbi Sporazuma iz 2007. godine na pri pre mi
lokacija za kogeneracijska postrojenja u Osi jeku,
Belišću, Petrinji i Udbini.


Dr. sc. Nikola Čupin,istaknuo je značaj 3,0 mili


3


juna mšumske biomase i iz koje se proizvodnjom
električne i toplinske energije može ostvariti ukupni
prihod od 2,32 milijarde kn.


Denis Ivanovodržao je predavanje o hrvatskim
mogućnostima proizvodnje biogoriva (biodizela, bioetanola,
biobutanola i bioplina). Naglasio je da u svijetu
ima dovoljno energije iz fosilnih goriva za još 40-tak
godina, da se nalazimo na energetskoj prekretnici i da
ula zimo u doba promjene energetskih izvora, a Kyoto
pro tokolom moraju se značajno smanjiti emisije CO.


2


Za ključuje, da je u RH moguće proizvesti dovoljne ko li
čine biogoriva za domaće potrebe prema regulativi
EU, tj. do 2010. godine 5,75 % biogoriva, a 20 % do
2020. i 25 % do 2030. godine ili 682.608 tona.


Mr. sc. Josip Dundovićnaglasio je važnost ko riš
tenja šumske biomase kao energenta koji: stvara


radna mjesta, čuva klimu, stalno se obnavlja i raste,
rješava energetske probleme, jača regije i otvara šanse
izvozu. Bio masa ima veliku budućnost!


Ciljanim rastom korištenja šumske sječke od 1 milijun
tona, u 2010. godini povećat će se prihod u šumarstvu
prodajom sječke za oko 35 milijuna€ godišnje,
smanjit će se korištenje fosilnih goriva za približno
0,36 milijuna tona ekvivalenta nafte. Osim toga emisija
COsmanjit će se za oko 1,05 milijuna tona, a zapo


2


slenost u šumarstvu porast će za više od 1.000 radnih
mjesta.


Zaključci okruglog stola pod naslovom Šumarstvo
kao proizvođač obnovljivih izvora energije i odredbe
Gra dečke deklaracije 2008., kojom se predlaže do
2020. godine smanjenje potrošnje energije za 20 %,
sma njenje emisije COza 20 % i povećanje udjela ob


2


nov ljivih izvora energije za 20 % u ukupnoj potrošnji,
bit će dostavljeni predsjedniku RH, predsjedniku Sa bo
ra RH i predsjedniku Vlade RH, kao prilog u izradi
Ener getske strategije 2020.!


U ime organizatora ovogodišnjih 3. hrvatskih dana
biomase Našice (Našice, 5. rujna 2008.) u okviru 10.
eu ropskih dana biomase 2008. i Festivala “Dani slavonske
šume” u Našicama (3.–7. rujna 2008), koji su
odr žani pod pokroviteljstvom ministra regionalnog
raz voja, šumarstva i vodnog gospodarstva g. Petra Čo ban
kovića, mr. sc. Josip Dundović srdačno je zahvalio
svim sudionicima na njihovom doprinosu i sudjelovanju
na ovogodišnjoj manifestaciji tijekom održavanja
okruglog stola s međunarodnim sudjelovanjem “Ob nov
ljivi izvori energije biomasa: električna i toplinska
ener gija, bioplin i biogoriva”.


Svojim dolaskom u Našice nazočni su omogućili da
ovogodišnja manifestacija i okrugli stol budu uspješno
realizirani, te doprinijeli spoznaji o značaju i mogućnostima
korištenja obnovljivih sirovina danas i u budućnosti!Hvala svima i doviđenja do 4. hrvatskih dana o biomasi,
koji će se održati prvog petka u rujnu 2009. godine
ponovno u Pastoralnom centru “EMAUS” Sa mostana
sv.Antuna u Našicama.


(Sve prezentacije nalaze se na CD-u!)


Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik
Sekcije Hrvatske udruge za biomasu