DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I.Anić, S. Mikac: STRUKTURA, TEKSTURAI POMLAĐIVANJE DINARSKE BUKOVO-JELOVE ...Šumarski list br. 11–12, CXXXII (2008), 505-515
koje su obavljene u sklopu izrade programa gospodarenja
Gospodarskom jedinicom Čorkova uvala (1987) i
analizu strukture šireg područja rezervata Čorkova
uvala – Čudinka (Cestari dr.1983). Većinanavedenih
istraživanja i inventura rezultirala su prosječnom
sli kom strukture prašumske sastojine. Osim rezultata
Ma yeraidr.(1980) nije bilo dubljih analiza njezine
teks ture i pomlađivanja.


U novije su doba intenzivirana istraživanja prirodnoga
pomlađivanja u prašumskoj sastojini Čorkova
uva la, a prvi su rezultati objavljeni (Roženbergari


dr. 2007). U ovom se radu prezentiraju rezultati početnih
komparativnih istraživanja strukture, teksture i
pomlađivanja u prašumskoj sastojini Čorkova uvala.
Is traživanja su obavljena zahvaljujući financijskoj po drš
ci Nacionalnog parka Plitvička jezera (projekt Utje caj
strukture i pomlađivanja na potrajnost šuma bukve
i jele te šuma bukve NP Plitvička jezera) te Mi ni star stva
znanosti, tehnologije i športa Republike Hrvatske
(projekt 068-0682041-1950, Dinamika obnove bukovo-
jelovih prašuma hrvatskih Dinarida).


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Istraživanje je obavljeno u prašumskoj sastojini
Čor kova uvala koja se prostire u istoimenom šumskom
re zervatu Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ovom
su prilikom granice prašume obnovljene i snimljene uz
pomoć GPS uređaja.


Prašumska sastojina pripada šumskoj zajednici di nar
ske bukovo-jelove šume (Omphalodo-FagetumMa rin
čeketal. 1992). Prostire se na nadmorskim
vi sinama 860–1028 m, na geološkoj podlozi vapnenca i
do lomita. Izložena je istoku i sjeveroistoku. Ka rak te ri zira
je krški reljef (škrape, vrtače, kameni blo kovi).
Posebnost prašume je raznolikost dubine tla koja proizilazi
iz krškoga reljefa. Najzastupljenije je sme đe tlo na
vapnencu. U dnu vrtača ima lesiviranoga tla, a na kamenim
blokovima planinske crnice (Prpići dr.2001).


Mjerenja su obavljena na sistematskom uzorku plo ha
koji je postavljen u obliku mreže, na sjecištima
Gauss-Krügerovogsustava, u razmacima od 100 m (Sli ka
1). Na sjecištima mreže postavljeno je 68 mjernih
ploha. Plohe su kvadratnoga oblika s duljinama dijago


2


nala 40 m. Površina svake plohe iznosi 805 m. Tako


ukupna površina uzorkovanja iznosi 5,47 ha ili 6,80 %
površine prašumske sastojine.


Na svakoj je plohi izmjeren nagib terena, opisan re ljef,
procijenjen sklop i ustanovljena razvojna faza: ini ci
jalna, optimalna, terminalna – starenje, terminalna –
ras padanje i preborna. Vodilo se računa o mogućnosti da
se ploha nađe na prijelazu između dviju razvojnih faza.
Takve su plohe posebno bilježene. Izmjereni su prs ni
promjeri svim stablima (d> 3 cm) i istodobno raz


1.30


vrstavani po vrstama drveća. Suha i trula dubeća stabla
su posebno bilježena. Na plohama i u nji hovoj neposrednoj
blizini izmjerene su visine stabala pomoću visinomjeraVERTEX.
Ukupno je izmjereno 220 visina obič ne
jele, 152 visine obične bukve i 51 visina obične smreke.


2


Na svakoj plohi, na površini od 80 m(2 x 40 m), u smjeru
sjever-jug je izmjeren mladi naraštaj i razvrstan po
vrs tama drveća te visinskim klasama širine 25 cm.


Mjerenja strukturnih elemenata obavljena su u srp nju
2004. godine, a mladoga naraštaja u razdoblju li panj-
srpanj 2005. godine.


Slika1.Mreža mjernih ploha u prašumskoj sastojini Čorkova
uvala


Figure 1Plot network in the old growth stand of Čorkova Uvala


Volumen sastojine izračunat je uz pomoć lokalnog
vo lumnog niza (tarife). Lokalni volumni nizovi (tarife)
za bukvu i jelu izračunati su uz korištenje Schu ma cher-
Hall-ove jednadžbe izraza:


(1)
gdje je vivolumen stabla pojedinog debljinskog
stupnja sredinei,a, b, cparametri,fredukcijski koeficijent
tehizjvisina izjednačena pomoću Mihajlovljeve
funkcije (2):


(2)
gdje sub0ib1parametri procijenjeni metodom najmanjih
kvadrata,ebaza prirodnog logaritma,disrednji
promjeri-tog debljinskog stupnja.