DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 85     <-- 85 -->        PDF

U prometnoj nesreći smrtno su stradali:prof. dr. sc.
Ante Krstinić, rođen 1936. god. uVrboskoj na Hvaru,
redoviti profesor na Šumarskom fakultetu i predstojnik
Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju; dr. sc.
Ni kola Komlenović, rođen 1937. god. u Stupovači,
Ku tina, znanstveni savjetnik, pročelnik Odjela za ekologiju
i uzgajanje šuma i član Upravnog vijeća Šumarskog
instituta Jastrebarsko; dr. sc. Branimir Mayer,
ro đen 1938. god. u Zagrebu, viši znanstveni suradnik i
glavni urednik časopisa “Radovi” Šumarskog instituta
Jastrebarsko; dr. sc.Petar Rastovski, rođen 1944.
god. u Karlovcu, znanstveni savjetnik i predsjednik
Znan stvenog vijeća Šumarskog instituta Jastrebarsko;
mr. sc. Zlatko Perić, rođen 1965.god. u Osijeku, asistent
u Odjelu za oplemenjivanje i šumsko sjemenar stvo
Šumarskog instituta Jastrebarsko imr. sc.Goran
Bušićrođen 1967. god. u Karlovcu, asistent u Odjelu
za ekologiju i uzgajanje šuma i tehnički urednik časopisa
“Radovi” Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Na gradskom groblju u Jastrebarskom oprostili smo
se od svih poginulih pred velikim mnoštvom ljudi,
među kojima je bilo najviše šumara iz cijele zemlje. U
dir ljivom oproštaju toplim riječima govorili su: mr. sc.
Zlatko Dominiković, ministar poljoprivrede i šumarstva,
prof. dr. sc. Nikola Ružinski, zamjenik ministra
zna nosti i tehnologije, prof. dr. sc. Mladen Figurić, de kan
Šumarskog fakulteta, dipl. ing. Damir Moćan, za mjenik
direktora Hrvatskih šuma i dipl. ing. Stjepan
Bak šić, gradonačelnik Jastrebarskog. Iz Jastrebarskog
pre neseni su poginuli na više groblja (Vrboska, Švarča,
Du bovac i Mirogoj) gdje su obavljeni pokopi uz emotivne
oproštajne govore i nazočnost velikog broja nji ho vih
obitelji, prijatelja i znanaca. Šumarski institut
Ja s trebarsko objavio je 1998. god. posebno izdanje Spo


menicu s detaljnim životopisom i popisom radova, te
govorima na zajedničkom ispraćaju na groblju u Ja stre barskom
i ostalim grobljima. Na godišnjicu njihove po gibije
otkrivena je spomen-ploča u Šumarskom in sti tutu
Jastrebarsko uz nazočnost najbližih, obitelji, prijatelja i
znanaca, i to ponajviše iz šumarskih krugova.Tom prilikom
odlikovani su – posmrtno: dr. sc. Nikola Ko mle no vić,
redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lor kovića,
za osobite zasluge u gospodarstvu, te prof. dr. sc. Ante
Krs tinić, dr. sc. Branimir Mayer, dr. sc. Pe tar Rastovski,
mr. sc. Zlatko Perić i mr. sc. Goran Bu šić, redom Hr vat skog
pletera za osobiti doprinos raz vitku i ugledu Re pu bli
ke Hrvatske i dobrobit njezinih građana. Iako je u
navedenim aktivnostima sudje lo valo više aktera, ipak je
naj veći teret podnio Šu marski institut Jastrebarsko, pod
rav nanjem dr. sc. Jose Gračana. To je svakako bilo vrijedno
svake pažnje i zahvalnosti.


O životu i djelu stradalih kolega dosta je već napisano,
pa to ovom prilikom nećemo ponavljati. S ovih ne ko liko
redaka, a u povodu desete godišnjice stradanja, htjeli
smo se prisjetiti njihovih života i značajnog doprinosa u
razvoju našeg šumarstva.Također, željeli smo upoz nati
mlađe generacije šumara sa stradalim kolegama i rezultatima
njihovog rada.Takvi primjeri mogu odi s ta poslužiti
kao uzori mladim generacijama. Velika praz nina u
na šem šumarstvu, uz velike napore i dolazak mla dih
znan stvenika, još do danas nije potpuno popunjena.


Prisjećajući se poginulih znanstvenika nakon jednog
desetljeća, želimo poručiti njihovim najmilijima,
da šumarska struka suosjeća s njima, ali se i opravdano
ponosi njihovim značajnim doprinosom u razvoju na šeg
i međunarodnog šumarstva te cijele naše zemlje.


Vice Ivančević


IZ HR VAT SKO GAŠUM ARS KO GADRUŠTVA
FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
HŠD – OGRANAK ZAGREB – OSTVAREN DAVNO PLANIRANI
IZLET U UŠPNAŠICE


Prije otprilike dvije godine sve je bilo isplanirano
za ekskurziju u Našice. No, nešto je iskrslo i ista je od ga
đana nekoliko puta, zbog raznih okolnosti koje su
nam stajale na putu njezine realizacije. Ipak sve se po klo
pilo, iako je datum polaska (13. 11. u 7 sati) neke
skep tike ostavio neodlučnima, viroza neke nepredvi đe no
zaustavila, a pomalo se zlobno priča da neki nisu
do bili akreditaciju supruga.


Malo reducirani broj od 28 sudionika, krenuo je put
sun cem obasjane Slavonije. Ovaj put Svevišnji je bio


sklon dobronamjernim putnicima i za Slavoniju rezervirao
lijepo vrijeme. Izlazak s autoputa u Lužanima, pa
kroz Pleternicu i slikoviti krajolik Slavonije preko
obronaka Krndije do Našica. Put iako dug, brzo je prošao
i nije bio zamoran. U Našicama su nas dočekali naš
kolega i član mr. Josip Dundović“spiritus movens”
ove ekskurzije i dipl. ing DavorButorac,predsjednik
HŠD-a ogranak Našice, koji nas je pozdravio u ime
domaćina i ispričao se što zbog zauzetosti ne može s
nama biti prvi dan našega boravka.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Po programu uputili smo se na područje šumarije
Koška. Prolazeći od Našica do Koške, čuli smo povijest
naseljavanja ovih krajeva, koju je predstavio kolega
Dundović, koji je bio upravitelj šumarije prije 40
godina i naš član Jozo Tomaševićdipl. ing., zvani
Koška, rođen u Koški u obitelji šumara i do ma ćice i
autor više knjiga iz tog područja. No, kako je naš Jozo
do sastanka s domaćinom došao tek do bitke na
Mohačkom polju (1526 god.), dogovorili smo se da će
Jozo prirediti za naše sastanke četvrtkom, predavanje o
povijesti ovoga kraja.


Domaćini (na slici sljeva),Antun Rapdipl. ing.,
rukovoditelj pro izvodnje u UŠPNašice, GoranPerić
dipl. ing., upravitelj šumarije Koška i Krunoslav
Šimićdipl. ing., stručni suradnik, dočekali su nas
kod lugarnice “Ra do stan” u Egmeču. O gradnji ove
lugarnice postoji u lo vač koj kući Lacići “Spomenica
prigodom položenja temeljnog kamena” iz 1888 g.


Poklanja se pozornost unapređenju proizvodnje i
investicijama. Poslovi se uglavnom obavljaju u vlastitoj
režiji, vodeći računa o ekologiji i očuvanju prirode.


UŠP Našice gospodari s dva lovišta, jedno na po dru
čju šumarije Voćin i drugo lovište Lacić – Gložđe
(6 000 ha), najvećim dijelom na području šumarije
Koška (625 ha na području šumarije Đurđenovac).
Transport proizvoda obavlja se vlastitim sredstvima
(Šu matrans).


Ukupan broj zaposlenika u UŠP Našice je 724. Šu ma
rija Koška, naš domaćin, s površinom šuma od


3


9 250 ha, drvnom zalihom od 2,5 milijuna mspada u
sred nje velike šumarije ove Uprave. Godišnji prirast je


33


68 000 m, a etat 34 500 m, od čega na prethodni prihod
otpada 24 000 m3. Šumarija je podijeljena na dvije
šum sko-gospodarske jedinice: Lacić – Gložđe i Bu di goš
će– Breza – Lugovi. Šumarija Koška trenutno za po šljava
52 djelatnika: upravitelj, 5 revirnika, 8 po moćnika
revirnika, 5 čuvara šuma i lovišta, 6 uredskog osoblja, 18


radnika sjekača, 4 šumska radnika i 5 traktorista.
Hrast lužnjak je najvažnija vrsta. U etatu šumarije
sudjeluje sa 40 %. Domaćini su nas upoznali s proizvodnjom
biomase kao energenta, sječom i izradom u
dovršnom sijeku, prirodnom obnovom nakon naplodnog
sijeka, te primjenom forvardera u dovršnom sijeku.
Sve te faze rada vidjeli smo na 5–6 stajališta, gdje


Nasljednica obitelji Prandau, gđa Štefanija udata


Mailath, dala je izgraditi lugarnicu, a radove je nadzirao
šumarski namjesnik Lambert Žerbik.


Tu su nam kolege domaćini dale osnovne informacije
o UŠPNašice i šumariji Koška, koja je jedna od 9
šumarija Uprave. Površina UŠP Našice iznosi preko


3


82,4 tisuće hektara, a drvna zaliha 22,2 milijuna m. Go


33


diš nji prirast je 650 000 m, a etat 350 000 m, koji će se


3


u idućim godinama povećati do 500 000 m. Glavne
vrste drveća su : hrast lužnjak 20 %, kitnjak 19 %, bukva
30 %, grab 14 %, jasen 5 % i ostalo 12 %.


Gospodari se po visokim međunarodnim standardima,
pa je međunarodno vijeće za nadzor šuma dodijelilo
FSC certifikat.


smo dobili detaljne informacije o izvršenju radova.
Velike zalihe pripremljenog drveta za energetsku
svrhu bit će riješene na licu mjesta nakon dolaska snaž nog
stroja za iveranje. Posebno nas je impresioniralo
pomlađivanje nakon naplodnog sijeka i stanje nakon
dovršnog sijeka iza kojeg je ostajao “tepih” mladih bi lja
ka hrasta. Na mjestima gdje je izostala prirodna ob nova,
unosilo se i više stotina kilograma žira po hektaru,
tako je obnova obavljena sa 100 % učinkom.
Dio sudionika ekskurzije koji su u svom radnom
vijeku pretežno radili na poslovima prerade drveta s
poseb nim su “apetitom” gledali hrastove furnire, koji
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Poslije zahtjevnog programa, kojega su nama starijima
nametnuli mladi, okrepa je dobro došla za obnovu
snage. Predsjednik našeg Ogranka zahvalio je domaćinima
na gostoprimstvu, stručnom i bogatom programu
i ugodnom boravku u krasnom ugođaju lovačke kuće
Lacići.


Naš put vodio je u Našice, gdje smo prije smještaja
u hotel Park i večere, posjetili Zavičajni muzej Našice
u dvorcu Pejačević.


Dvorac Pejačević, čija gradnja spada u davnu 1811.
godinu i park koji okružuje dvorac, daje obilježje cijelim
Našicama. Dvorac je spomenik kulture prve kategorije.
Tu se nalazi bogata etnografska zbirka pred meta od
drva, tekstila, gline (lončarstvo Feri ča na ca) i ostalih tradicijskih
proizvoda ovog kraja. Kul turno-povijesna
zbir ka predstavljena je spo men-sobama značajnim osobama
našičkog kraja: Izidoru Kršnjavom – povjesničaru
umjetnosti i slikaru, kontesi Dori Pejačević – prvoj
hr vatskoj skladateljici i Hinku Juhnu – kiparu. Stalni
postav čini odabir djela likovnih umjetnika našičkog
kraja, a organiziraju se i povremene likovne izložbe.
Povijest dvorca Pejačević i sadržaj muzeja, stručno i
profesionalno predstavila je kustosica muzeja profesorica
Silvija Lučevnjak, na čemu joj se i ovom prilikom
zahvaljujemo.
Obnovljena sastojina hrasta lužnjaka prije dovršnog sijeka


im po niraju dimenzijama i strukturom. Upravitelj šu ma rije
Go ran Perićpohvalio se da je realizacija furnira
200 %. Na jednom od naših “stajališta” mr. Dundović
izvadio je svoj rokovnik, koji je vodio u vrijeme kada
je bio upravitelj šumarije Koška – davne 1968 godine,
te pročitao par bilježaka o tada izvršenim radovima.
Bila je atrakcija gledati danas kako izgleda ista površina
šume u usporedbi s onom opisanom pred 40 godina.
Kaže da ima svih 40 rokovnika, svog radnog vijeka –
svaka čast.


Nakon posljednjeg planiranog stajališta uputili smo
se u lovačku kuću Lacići na ručak predviđen u 14,30.
Bili smo točni.


Grb porodice Pejačević
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Drugi dan nakon noćenja i doručka u ugodnom
hotelu Park uputili smo se uAG DINAS u posjet pogo-
nu pilane u Đurđenovcu i pogonu proizvodnje kuhinja
u Beljevini. Malo je tužno bilo gledati onima, koji su
nekada dolazili u DI Đurđenovac, opustjele proizvodne
hale velike industrije, širokog proizvodnog pro-
grama. Na sreću u pilani je pokrenuta proizvodnja u
sklopu firmeAG DINAS.


3


Dvije lančane pile i gater u pilani prorežu 20 000 m
oblovine, pola hrasta, pola bukve. Kapacitet je mnogo
veći, ali u ovoj situaciji i to je ohrabrujuće. Dio robe se
izvozi, a dio prerađuje za potrebe vlastite finalizacije.
U pogonu nas je dočekao šef pilanske proizvodnje
KrunoslavŽnidarecdipl. ing. i proveo nas kroz primarnu
pilanu i pogon izrade elemenata za tvornicu
kuhinja u Beljevini. Ova proizvodnja, koja je nikla kao
fenix iz pepela, vratila nam je nadu da će bar dio legendarne
industrije, koja je godinama značila život ovog
kraja, biti novi pokretač razvoja.


Prof. dr. sc. Marijan Brežnjak sa svojim nekadašnjim studentom
Krunoslavom Žnidarcem, dipl. ing. drv. teh.


Zajedno s kolegom Žnidarcem otišli smo do pogona
AG Dinas Beljevine, gdje se obavljaju montaže
kuhinja i ostali završni radovi. U pogonu nas je dočekao
DanijelŽgelarukovoditelj montaže.Tu gdje je
prije 15 godina bila livada, danas se montiraju kuhinje
prestižne kvalitete, koje se izvoze u mnoge eupske
zemlje.AG Dinas je moderna i dobro organizirana pro iz
vodnja, koja za ovaj kraj znači mnogo. Zapošljava
450 radnika (90 u primarnoj proizvodnji).


Nakon posjeta pogonimaAG Dinas-a, uputili smo
se na klonsku sjemensku plantažu hrasta lužnjaka
“Ko sovac” kod Zdenaca, na području šumarije Ora ho vica,
u pratnji stručnog savjetnika za sjemenarstvo i
rasadničku proizvodnju KrunoslavaGlovadipl. ing
šumarstva. Pokraj ove klonske sjemenske plantaže
postoji u šumariji Našice rasadnik “Gajić”, gdje je
početkom 90-ih godina započela aktivnost oko podizanja
klonske plantaže. U svom iscrpnom izlaganju kole-


Dipl. ing. šum. Krunoslav Glova impresionirao nas je svojim
stručnim izlaganjem


ga Glova je predočio sve faze rada, vezane za ovaj
pothvat. Ponajprije, naglasio je ulogu akademika prof.
dr. Mirka pl. Vidakovićaidrugih profesora Šumarskog
fakulteta u stvaranju ovih plantaža.Akademiku
Mirku pl. Vidakoviću podignuta je spomen ploča na
prilazu rasadniku “Kosovac”.


Zbog problema prirodne obnove lužnjakovih sastojina,
neredovitog uroda žira, sušenja stabala, te općenito
promjena u stanišnim uvjetima, ukazala se potreba
za sve veću rasadničku proizvodnju sadnica. Zbog tih
problema pristupilo se proizvodnji žira u sjemenskom
plantažama, čime se postiže genetska kvaliteta, zdravo
sjeme i veća klijavost.


Za osiguranje sjemenske plantaže potrebno je odabrati
“plus stabla”. Fenotipski najbolja stabla koriste se
u obliku klonova – cijepljenih biljaka za podizanje sjemenske
plantaže. Plemke se skidaju sa “plus stabala” u
početku vegetacije i nakon čuvanja u hladnom i vlažnom
prostoru cijepe se omega (.) rezom na sadnice
lužnjaka, koje su počele tjerati.Takve se sadnice nakon
određenog vremena prenose u sjemenske plantaže.


U klonskoj plantaži “Kosovac” korišteni su klonovi
iz istih “plus stabala” (40 stabala) sa raznih staništa
UŠPNašice. Sadnja klonova je započeta 1996 godine,
da bi nakon proljetne sadnje 2008 godine u plantaži
bilo 1500 klonova. U razdoblju 1993–2007. g. u obje
ŠUMARSKI LIST 11-12/2008 str. 89     <-- 89 -->        PDF

plantaže proizvedeno je 1840 kg
žira i 193 242 sadnica za unošenje
u šumu.


Ovaj vrlo zahtjevan posao još je
u fazi istraživanja, da bi se postigao
kontinuirani i veći urod žira. Po seb na
briga vodi se o uzgojnom obliku
sjemenskih stabala, što se postiže
re zidbom (piramidalan ob lik). Pri mje
njuje se ponajprije zašti ta od
štetnika i gnojidba organskim i
umjet nim gnojivima. Klonska plantaža
i izlaganje kolege Krunoslava
Glove, ostavile su na nas snažan
dojam o jednom novom pristupu
una pređenja šumarske prakse.


Posljednja faza naše ekskurzije
je posjet park-šumi Jan kovac –
“biseru papučkog gorja” i planinarskom
do mu Jankovac na području


šumarije Slatinski Dre no vac, čiji


Planinarski dom na Jankovcu


nas je upravitelj Mirko Pečekdipl.
ing. tamo dočekao.


Osebujna priroda, obilježena starom bukovom šu mom,
s izvorom i dva jezera te čudesni slap “Ska ka vac”,
oduševili su grofa Jankovića, koji je još u XIX.
stoljeću uživao u romantičnoj idili ovog dijela Papuka,
koji je po njemu dobio ime. Njegov sarkofag nalazi se
u jednoj od dviju pećina, koje se nalaze u blizini jezera.


U lijepom, obnovljenom domu poslužen je šumarski
ručak, poslije kojeg smo se oprostili od naših domaćina.


U ime upravitelja UŠPNašice, pozdravio nas je njegov
pomoćnik Dar ko Mikičićdipl. ing., uz opširno
predstavljanje po slovanja i organizacije Uprave šuma.


Naš predsjednik Hranislav Jakovacdipl. ing.,
zahva lio je svima, posebno predstavniku Ogranka
Davoru Butorcu dipl. ing., koji je najviše doprinio or ga
nizaciji izleta, kao i Mr. Dundoviću koji je vrlo za slu
žan za realizaciju ekskurzije.


Pozvao je članove Ogranka Našice, da nam uzvrate
posjet na područje Zagreba.


Na kraju nas je pozdravio predsjednik Ogranka Da vor
Butorac, izrazio zadovoljstvo našom posjetom i
pri hvatio mogućnost odaziva našem pozivu. Svoj dirljivi
i dobro sročen govor, završio je s prijedlogom da
šumari u cijeloj Hrvatskoj usvoje kao svoj staleški poz drav
dvije simboličke riječi – Pozdrav šumi.


Nakon pozdravljanja i želje za sretan put, krenuli smo
prekoVirovitice, Garešnice i Kutine za Zagreb, gdje smo,
kako je programom predviđeno, stigli oko 19,30 sati.


I ovom prilikom zahvaljujemo domaćinima iz UŠP
Našice, na srdačnom gostoprimstvu i dobroj organizaciji.
Također zahvaljujemo Šumarskom fakultetu u Za gre
bu na ustupljenom autobusu.


Frane Grospić