DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 10     <-- 10 -->        PDF

(


.


Tablica 3.Korelacijski koeficijenti između promatranih varijabli


Table 3Correlations coefficients between observed variables


Iz tablice 3 vidljivo je da je veza između svih varijabli
jaka i izuzetno jaka. Koeficijenti korelacije kreću se
od 0,60 do 0,96. Najveći koeficijent korelacije ima
odnos težine drva i promjera izbojka na visini od 0,50 i
1,30 m iznad površine tla, gdje je r = 0,96, odnosno
0,93.Veoma jaku vezu imaju i volumen lista, odnosno
težina lista s promjerom izbojka (r = 0,86) i promjerom
krošnje (r = 0,87), te promjer izbojka s promjerom krošnje,
gdje je r = 0,86.


Na osnovi promjera izbojka na visini od 0,50 i
1,30 m iznad površine tla, njegove visine i promjera
kroš nje, kao nezavisinih varijabli, procijenjena je teži n a
i volumen drva i lista univarijantnom i multiva ri jant nom
regresijskom analizom. U tablicama 4 i 5 pri ka zani su
regresijski modeli za procjenu varijabli bio mase u
panjačama planike, odnosno rezultati linearnog izjednačavanja
težine i volumena drva i lista s ne za vis nim
va rijablama i njihovim kombinacijama. Tablice sa drže
procijenjene regresijske parametre s koeficijentima ko re
lacije(R)iprilagođenimkoeficijentimade termina cije


2


(R), koji su neophodni za ocjenu upotrebljivosti pred loženih
modela.


Univarijantnom regresijskom analizom utvrdili smo
signifikantnu ovisnost težine, odnosno volumena drva i
lista o promjeru izbojka, visini izbojka i promjeru kroš nje.
Rezultati pokazuju da promjer izbojka na visini od
0,50 m objašnjava 92,3 % varijabilnosti težine drva


22


(R= 0,923; p<0,000), a 72,6 % težine lista (R= 0,726;
p<0,000), tablica 4 i slika 1, dok promjer izbojka na
visi ni od 1,30 m iznad površine tla ima nešto manje vrijednosti.
Promjer krošnje objašnjava 76,7 % varijabil


2


nosti težine drva (R= 0,767; p<0,000), a 75,9 % težine


2


i volumena lista (R= 0,759; p<0,000), dok visina izboj


2


ka objašnjava 44,6 % težine drva (R= 0,446; p<0,000)


2


i 34,9 % težine i volumena lista (R= 0,349; p<0,000),
tablica 4 i slika 1. Na slici 1 uz regresijsku analizu ovisnosti
težine, odnosno volumena drva i lista o promjeru
izbojka, visini izbojka i promjeru krošnje date su i jed


nadžbe regresijskog pravca.Analizom varijance utvrdili
smo da su ovi modeli dobri i primjenjivi u praksi, posebno
model s promjerom iz boj ka na visini od 0,5 m iznad
površine tla.


Multivarijantni regresijski modeli (R, Ri Ru tab


567


li ci 5) ne daju bolje rezultate od univarijantnih (R, R,


12


Ri Ru tablici 4), posebice kod promjera izbojka kao


34


najboljeg nezavisnog procjenitelja, gdje su vrijednosti
izjednačene.
Rezultati pokazuju da promjer izbojka na visini od
0,50 m i njegova visina s promjerom krošnje objašnja


2


vaju 87,9 % varijabilnosti težine drva (R= 0,879;


2


p<0,000), a 76,9 % težine i volumena lista (R= 0,769;
p<0,000), tablica 5.


Objašnjenju ovog regresijskog modela najviše pri do
nosi, kod težine drva, promjer izbojka (r = 0,667;
p<0,000), zatim promjer krošnje (r = 0,298; p<0,001),
a najmanje visina izbojka, koja nije ni signifikantna
zbog jake međuzavisnosti samih varijabli (r = 0,006;
p<0,923). Kod težine i volumena lista objašnjenju
ovog regresijskog modela najviše pridonosi promjer
kroš nje (r = 0,642; p<0,000), zatim promjer izbojka
(r = 0,274; p<0,046), a najmanje visina izbojka
(r = - 0,007; p<0,934). Na osnovi izračunatih parame ta
ra jednadžbe višestruke regresije za težinu i volumen
drva i lista u panjačama planike moguće je izraziti kao:


T= - 3,5285 + 2,2558* d- 0,0594* h+ 3,6488* d


dizbizbkr


T= - 0,2061 + 0,1387* d- 0,0105* h. + 1,1828* d


lizbizbkr


V= - 0,0049 + 0,0017* d+ 0,0007 h+ 0,0018 d


dizbizbkr


V= - 0,0002 + 0,0002* d- 0,0003 h+ 0,0016 d


lizbizbkr


Analizom varijance utvrdili smo da su ovi modeli
primjenjivi u praksi, jer varijable promjer izbojka i
promjer krošnje statistički značajno objašnjavaju zavisne
varijable (težinu i volumen drva i lista).