DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 14     <-- 14 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: BIOMASA U PANJAČAMAPLANIKE(Arbutus unedoL.) NA OTOKU BRAČUŠumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 5-14
4,50 m) i srednjeg promjera izbojka 2,74 cm (mak


3


si malno 8,20 cm), volumen drva iznosi 0,276 m


33


(110,4 m/ha), a volumen lista 0,044 m(17,44


3


m/ha), dok u panjačama pokrovnosti 98,41 %,
sred nje visine 3,62 m i srednjeg promjera izbojka


3


4,70 cm, volumen drva iznosi 0,405 m(162,08


333


m/ha), a volumena lista 0,066 m(26,44 m/ha).


2.Univarijantnom regresijskom analizom utvrđena je
signifikantna ovisnost težine i volumena drva i lista
u panjačama planike o promjeru izbojka, visini iz boj
ka i promjeru krošnje izbojka. Promjer izbojka na
visini od 50 cm iznad površine tla objašnjava 92,3 %
varijabilnost težine drva, a 72,6 % težine lis ta, dok
promjer krošnje izbojka objašnjava 76,7 % varijabilnosti
težine drva i 75,9 % težine i volumena lista.
LITERATURA


Anić,I., M. Štimac, S. Matić, M. Oršanić,
2007: Šume panjače ličkog područja kao izvor
bio mase za energiju. U: S. Matić (ur.), Poljo pri vre
da i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
iz vora energije. Zbornik radova znanstvenog
sku pa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
63–74, Zagreb.


Attiwill,P.M., J. D.Ovington,1968:De ter mi na tion
of forest biomass. Forest Science, 14: 13–15.


Bogdan,S., D.Kajba, I.Katačić,2006:Pro duk ci
ja biomase u klonskim testovima stablastih
vrba na marginalnim staništima u Hrvatskoj.
Glas nik za šumske pokuse, pos. izd. 5, 261–275,
Zagreb.


Boysen– Jensen, P.,1932: Die Stoffproduktion
der Pflanzen. Jena, G. Fisher, 108 pp.


Bürger,H., 1947: Holz, Blattmenge und Zuwachs. 8.
Mi tteilung: die Eiche. Mitteilungen der Schwei ze
rischen Anstalt für das ForstlicheVersuchs we sen
25: 211–279.


Cunia, T.,1986: Estimating Tree Biomass Re gre sions
and their Error. Tutorial papers: 1–106.
Pro ceedings of the Workshop on Tree biomass
Re gresion Functions and their Contribution to
Error of Forest Inventory Estimates (26-30 May
1986) USDA – Forest Service, NEFES: NEGTR-
117, Syracuse-NewYork, 303 pp.


Kajba,D., A.Krstinić, N.Komlenović,1998:
Pro izvodnja biomase stablastih vrba u kratkim
oplodnjama. Šum. list CXXII (3–4): 139–145,
Zagreb.


Kajba,D., S. Bogdan, I. Katačić,2007:
Produkcija biomase vrba u pokusnim kulturama
kratkih oplodnji u Hrvatskoj. U: S. Matić (ur.),


3.Multivarijantni regresijski modeli ne daju znatno
bolje rezultate od univarijantnih, posebice kod promjera
izbojka kao najboljeg nezavisnog procjenitelja,
gdje su vrijednosti izjednačene. Promjer izbojka
planike, njegova visina i promjer krošnje objašnjavaju
87,9 % varijabilnost težine drva, a 76,9 % težine
i volumena lista. Objašnjenju ovog regresijskog mo de
la najviše pridonosi, kod težine i volumena drva,
promjer izbojka, a kod težine i volumena lista promjer
krošnje.
4.Svi modeli mogu se primjenjivati za brzu i pouzdanu
procjenu zelene biomase pojedinih jedinki (drva i
lista) u pa njačama planike, posebno s varijablom
promjera izbojka.
– References
Po ljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači ob nov
ljivih izvora energije, Zbornik radova znans tve
nog skupa, Hrvatska akademija znanosti i
umjet nosti, 99–105, Zagreb.


Krpan, A.P.B., 1996: Biomasa za energiju – zbilja
hr vatskoga krša? Hrvatsko šumarsko društvo,
Skrb za hrvatske šume od 1946. do 1996., Knji ga
2, Zaštita šuma i pridobivanje drva, 211–215,
Zagreb.


Krpan, A.P.B., T.Poršinsky,2001: Prilog poznavanju
proizvodnosti kultura alepskog bora. U: S.
Matić (ur.), Znansot u potrajnom gospodarenju
hr vatskim šumama, Znanstvena knjiga, 465–474,
Zagreb.


Krpan, A.P.B., Ž.Zečić, I.Stankić,2007: Bio masa
nekih domaćih vrsta šumskog drveća. U:


S. Matić (ur.), Poljoprivreda i šumarstvo kao
pro izvođači obnovljivih izvora energije, Zbor nik
radova znanstvenog skupa, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, 75–87, Zagreb.
Lukić,N., T. Kružić,1996: Procjene biomase
obične bukve (Fagus silvaticaL.) u panonskom
dijelu Hrvatske. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje
proizvodnje bomase šumskih ekosustava. Znan stve
na knjiga 1: 131–136, Hrvatsko šumarsko
druš tvo,Zagreb.


Madgwich, H.A.I., 1976: Mensuration of forest
biomass. Oslo Biomass studies. Papers presented
during the meeting of S 4.01 in Oslo, Nor way,
June 22, 1976. X vth International
Con gress of IUFRO (H.E. Yung, Editor) pp.
11–27, College of Life Sciences and Agri cul ture,
University of Maine at Orono.