DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 15-25
UDK 630* 525 + 526 (001)


USPOREDBASTRUKTURE TEHNIČKE OBLOVINE JEDNODOBNIH
BUKOVIH SJEČINA U SORTIMENTNIM TABLICAMAIZRAĐENIM
PRIMJENOM NORMI HRN (1995) I HRN EN 1316-1: 1999


STRUCTURE COMPARISON OF TECHNICAL ROUNDWOOD IN EVEN-AGED
BEECH CUTBLOCKS BYASSORTMENTTABLES WITHAPPLICATION
OF STANDARDS HRN (1995) AND HRN EN 1316-1:1999


12


Marinko PRKA, Tomislav PORŠINSKY


SAŽETAK: U radu je istraživana i uspoređivana struktura tehničke ob lo vi
ne u sortimentnim tablicama koje su izrađene prema zahtjevima Hrvatskih
normi proizvoda iskorištavanja šuma od 1995. godine i Hrvatske norme Oblo
drvo listača – razvrstavanje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva HRN EN 13161:
1999. Uzorak je za izradu sortimentnih tablica prema zahtjevima Hrvatskih
normi proizvoda iskorištavanja šuma od 1995. godine obu hva tio 3001 pri mjer
no stablo, a sortimentne su tablice prema zahtjevima Hr vatske norme
HRN EN 1316-1:1999 izrađene na osnovi uzorka od 3082 pri mjerna stabla.
Tablice udjela drvnih sortimenata određenih prema zahtjevima ova dva stan dar
da izrađene su, zbog brojnih razloga, posebno za prorede i pripremni si jek,
a posebno za naplodni i dovršni sijek.


Razlike između Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma (1995), koje
se još uvijek primjenjuju u šumarstvu Hrvatske i međunarodne norme Oblo
drvo listača – razvrstavanje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva HRN EN 13161:
1999 brojne su i značajne. Razlike se odnose na broj razreda kakvoće, najmanje
propisane dimenzije, raspon dozvoljenih grešaka, kao i način izmjere
teh ničke oblovine te uvjetuju različitu zastupljenost drvnih sortimenata (razreda
kakvoće) određenih prema zahtjevima pojedinog standarda. Ipak, bitnu razliku
između ova dva standarda nalazimo u činjenici da tehničku ob lovinu
“stare” hrvatske norme razvrstavaju prema njezinoj namjeni, a “nove” hr vat ske
norme tehničku oblovinu razvrstavaju prema kakvoći, ne prejudicirajući
nje zinu buduću namjenu. Iz navedenih je razloga, usporedba strukture tehničke
oblovine u sortimentnim tablicama znatno otežana, a donošenje jednoznačnih
zaključaka (osim za najkvalitetnije i najmanje kvalitetne razrede kakvoće teh ni čke
oblovine) upitno.


Razlike u sadržajima međunarodnih normi i normi koje se trenutno pri mje
njuju u hrvatskom šumarstvu neminovno moraju dovesti do promjene
nači na rada kod prikrajanja, preuzimanja, evidencije i trgovine šumskim
proizvodima. Promjene u načinu rada (dijelom uvjetovane prihvaćanjem me đu
narodne zakonske regulative) nužno će pratiti i određene promjene u od no si
ma unutar šumarskoga sektora.


Ključne riječi:sortimentne tablice, Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja
šuma 1995, Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999, jednodobne
bukove sastojine


1


Dr. sc. Marinko Prka, “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Direkcija Zagreb,
FarkašaVukotinovića 2, HR–10000 Zagreb, e-mail: marinko.prka@hrsume.hr


2


Doc. dr. sc. Tomislav Poršinsky, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Sveto ši mun ska 25, HR–10000 Zagreb, e-mail: porsinsky@sumfak.hr


15