DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37
UDK 630* 48 + 737 (001)


ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH SORTIMENTA
POSUŠENIH STABALAJELE OBIČNE (Abies alba Mill.)


VOLUME UTILIZATIONAND VALUE OF TIMBERASSORTMETS
OF DRIED SILVER FIR (Abies albaMill.) TREES


11112


Željko ZEČIĆ, Igor STANKIĆ, Dinko VUSIĆ, Andreja BOSNER, Dejan JAKŠIĆ


SAŽETAK: Zdravstveno se stanje jele obične u preborno gospodarenim
sastojinama utvrđuje praćenjem stanja krošnje pojedinih stabala, odnosno
osutosti iglica. Republika Hrvatska je od 1992. godine uključena u praćenje
zdravstvenog stanja šuma u okviru Međunarodnog programa za procjenu i
motrenje zračnog onečišćenja na šume. Motrenje se ponavlja na stalnim plohama
posrednom (vizualnom) procjenom osutosti krošanja pojedinih stabala.
U 1999. godini bilo je 63,8 % značajno oštećenih, a 2004. godine zabilježeno
je visokih 88,4 % značajno oštećenih stabala. Istraživanjem je obuhvaćeno
200 stabala jele srednjeg prsnog promjera 48 cm i prosječne visine 29,4 m u
odsjeku od 36,00 ha, a od toga 44 stabla u “3b” i 156 stabala u “4” stupnju
posušenosti. Ukupni obujam doznačenih stabala prema Schumacher-Hall-u
iznosi 570,95 m3, a srednji obujam stabla 2,85 m3.


Postotak iskorištenja kretao se od 35,79 % do 87,10 % s prosjekom od
71,97 %, a otpad je u prosjeku iznosio 28,03 %. Prema neto izrađenom obujmu
stabla u “3b” stupnju bilo je 66,18 % tehničke oblovine, a višemetarskog
prostornog drva 33,82 %. Kod stabala u “4” stupnju posušenosti na tehničku
oblovinu otpada svega 37,69 %, a na višemetarsko drvo 62,31 % izrađenoga
neto obujma.


Relativna vrijednost jediničnog drvnog obujma u razredu oštećenja krošnje
“3b” manja je za 10 % do 30 % od jedinične vrijednosti neoštećenih stabala.
Kod razreda oštećenja krošnje “4” vrijednosti jediničnog obujma
smanjene su za iznose od 30 % do 45 % u odnosu na neoštećena stabla.


Ključne riječi:jela obična, posušena stabla, iskorištenje, oblo drvo,
vrijednost drva


UVOD I PROBLEMATIKA– Introduction and problem
Inženjerstvo pridobivanja drva sastoji se od raš -nju šumarskih radnih operacija važno je znati količinu
člam bi, uspostava tehnoloških sustava i njihovog ne -i kakvoću drvnih sortimenata koje je moguće proizvepre
sta nogpoboljšavanja(Heinimann2007). Oni susti, pri tome uvažavajući propise važećih normativa.
ne ophodni pri pridobivanju biomase drvnih šumskih


Poznavanje količine i kakvoće drvnog obujma po pro
izvoda. Drvo je glavni šumski proizvod i osnovni


treb no je zbog ekonomičnijeg iskorištenja pri sječi i iz pred
met kojim se bavi pridobivanje drva. Za utvrđiva


radbi (Bojanin1960). Kod pridobivanja drva u
nje očekivane vrijednosti drvnog obujma pri planira


tr ž išno usmjerenom gospodarstvu važno je razumijevanje
razredbe drvnih proizvoda po kakvoći (Lipoglav Doc.
dr. sc. Željko Zečić, Igor Stankić, dipl. ing. šum.,


1k
DinkoVusić, dipl. ing. šum., Andreja Bosner, dipl. ing. šum.


še1996). Općenito, znanstvenici koji su razmatrali


pro bleme ekonomskih mogućnosti šuma i njihovih gos


Šumarski fakultet Zagreb, Zavod za šumarske tehnike i


po darskih potencijala, ponajprije se oslanjaju na obu


teh no lo gi je,Svetošimunska25,10002Zagreb


2jam i kakvoću proizvodnje drva. Proizvodnost šumskih


Dejan Jakšić, dipl. ing. šum., Goranska 3b, 51325 Moravice
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


sastojina na prvom mjestu je utjecana njihovim zdravstvenim
stanjem. Ono može biti narušeno biotskim i/ili
abiotskim čimbenicima; međusobnom kompeticijom
je dinki, insektima, negativnim klimatskim pojavama,
utje cajem čovjeka itd. (PothieriMailly2006).


Obična jela (Abies albaMill.) je prirodno raspro stra
njena u planinama srednje, južne i djelomično za pad
ne Europe (slika 1). Na sjeveru pridolazi do
Polj ske, na zapadu do sjeverne Španjolske, na istoku
do istočne Rumunjske i Bugarske, a na jugu do sjevernih
gra nica Grčke (Anon.2004).Areal obične jele u
Hr vat skoj obuhvaća područja Gorskog kotara odakle
se pre ko Velebita proteže kroz cijeli Dinarski masiv.
Ova vrsta nalazi i u gorskim predjelima (Papuk) između
Save i Drave (Vidaković1993).


Slika 1.Areal obične jele (Abies albaMill.)
Figure 1Areal distribution of silver fir (Abies albaMill.)


Obična jela je ekološki, gospodarski i tradicionalno
naj važnija hrvatska četinjača s oko 35 % udjela u ukup noj
drvnoj zalihi četinjača (PrpićiSelet ko vić
2001). Pridolazi u prebornim šumama koje predstavljaju
značajno ekološko uporište najšumovitijega područja
Republike Hrvatske. Ako se pri gospodarenju ovom
vrs tom nema u vidu raznovrsnost međudjelovanja svih
oko lišnih čimbenika, a zahvati pridobivanja drva se
vrše podjednako na svim staništima, može se do goditi
da neki drugi čimbenik (klimatski, biotski) do toga trenutka
beznačajan, postane na nekim staništima vrlo


zna čajan, odnosno odlučan za razvoj, prirast, uz rast pa i
opstanak jele (Šafar1965).Da bi se spoznali uzroci
su šenja obične jele potrebno je poznavati os nov ne ži vot
ne značajke ove četinjače, iz razloga što jela ima
naj manju prilagodljivost raznim biotskim i abiot skim
čim benicima koji vladaju u okolišu.


Zdravstveno stanje sastojina utvrđuje se praćenjem
stanja krošanja pojedinih stabala. Povećanjem osutosti
iglica eksponencijalno se povećava i odumiranje sta a la
u sastojini (DobbertiniBrang2001).Pra će njeoš te
ćenosti krošanja može biti posredno ili ne po sred no,
no niti jedna od tih dviju metoda nije potpuno objek tiv na
(RedferniBoswell2004). U Europi se zdrav stveno
stanje šuma prati na godišnjoj razini u okvi ru
Međunarodnog programa za procjenu i motrenje utjecaja
zračnog onečišćenja na šume (Inter na tional Coope ra
tive Programme on Assessment and Mo ni to ring of Air
Pollution Effects on Forests, ICP FO RESTS).Spo me nu
ti program započeo je 1985. go dine, a Republika Hr vat
ska uključena je od 1992. godine. Mo tre nje se
po navlja na stalnim plohama po sred nom (vi zual nom)
pro cjenom osutosti krošanja pojedinih stabala.


Prema procjeni oštećenosti šuma u Hrvatskoj (ICP
FORESTS), u 1999. godini bilo je samo 14,3 % neošte će
nih jelovih stabala, dok ih je čak 63,8 % značajno
oštećenih. Značajna oštećenost podrazumijeva od 26 %
do 99 % osutih iglica u krošnji (PotočićiSe let ko vić2000).
Osobito visok udio oštećenih stabala jele od
81,6 % bilo je 1999. na području Gorskog kotara, kada
je zdravih jelovih stabala bilo svega 3,8 %. Prema rezultatima
terenskih motrenja nameće se zaključak da je
udio oštećenih stabala jele u stalnom porastu.Tako je
2004. godine zabilježeno čak 88,4 % značajno oštećenih
stabala (Vrbeki dr.2008). Posljedica sušenja je ta
da se sječivi obujam jele namiruje najvećim dijelom sa ni
tarnim sječama odumrlih jelovih stabala, čime je gos po
darenje jelovim šumama na poznatim i propisanim
osnovama postalo u najmanju ruku upitno (Krpani
Pičman2001).Vrijednost drvnih sortimenata posušenih
stabala jele iz sanitarnih sječa manja je obzirom na
one proizvedene iz redovitih uzgojnih zahvata u zdravim
prebornim sastojinama. Cilj ovoga istraživanja je
količinska, kakvoćna i vrijednosna raščlamba izrađenog
drv nog obujma provedene sanitarne sječe stabala obič ne
jele u prebornoj šumi.


2. MATERIJAL I METODE– Material and methods
Istraživanje je izvršeno na području Šumarije Go mir
je u gospodarskoj jedinici “Potočine – Crna kosa”
koja zauzima sjeverne i sjeveroistočne padine planins kog
masivaVelike Kapele između 339 – 1220 metara
nad morskevisine.


Prikupljeni su podaci o doznačenim stablima prije,
te izrađenim sortimentima nakon sanitarne sječe u od


sje ku 7b (15°6’23,676” E, 45°17’26,242” N, slika 2).
Uku p na površina odsjeka iznosi 36,00 ha. Uređajni
razred je gospodarska šuma obične jele i obične bukve


3


ukupne drvne zalihe 339 m/ha. Drvna zaliha jele izno


3


si 112 m/ha. Broj stabla po hektaru iznosi 304, od čega


na običnu jelu otpada 157 stabala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


Slika 2.Mjesto istraživanja


Figure 2Place of the research


Dosadašnji rezultati istraživanja fizičkih i mehanič kih
svojstava jelovine kojim su obuhvaćena stabla triju
in tenziteta oštećenja krošnje (~10%, ~30% i ~70%)
nisu pokazali povezanost spomenutih svojstava sa
stup njem oštećenja (Krpani dr.1995).


Prilikom istraživanja stabala jele pri sanitarnoj sje či,
svakom je doznačenom stablu izmjeren prsni promjer i


visina, a izvršena je neposredna procjena oštećenja krošnje
sukladno metodologijiICP FORESTS. Doznačena
stabla jele razvrstana su u dva razreda (stupnja) oštećenosti
krošnje (“3b” i “4”). Oštećenost krošnje za razred


“3b” iznosila je od 81 do 99 %, dok razred “4”
ozna ča va potpuno suha stabla (slika 3). Svakom doznačenom
stablu izračunat je obujam premaSchu maher-
Hal l-ovom izrazu:


,


3


gdje su:V– obujam stabla (m),bo,b1,b2 – parametri
jed nadžbe,f– Mayerov korekcijski faktor.


Pri sječi i izradbi primijenjena je sortimentna metoda.
Sortimenti su prikrajani, trupljeni, mjereni, preuzimani
i označavani u skladu s hrvatskim normama za
oblo drvo (HRN). Prikrajanje debla izvršeno je od strane
za to ovlaštene osobe, a nakon trupljenja izrađeni
sor timenti mjereni su i svrstavani u namjenske razrede
(klase). U terenski obrazac bilježeni su podaci o izra đe
noj oblovini, i to: stvarna duljina i srednji promjer
sva koga izrađenog drvnog sortimenta te duljina sortimenta
i srednji promjer sukladno važećim normama.


Promjer na sredini duljine sortimenta po normama
utvrđen je na osnovi aritmetičke sredine dvaju međusobno
okomitih promjera, gdje su međusobno okomiti
pro mjeri i njihova aritmetička sredina zaokruživani na
puni centimetar na niže. Nadalje je na svakom drvnom


Slika 3.Istraživani razredi oštećenja krošnje kod jele obične (lijevo: “3b”, desno “4”)


Figure 3Investigated crown damage classes (left: “3b”, right: “4”)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


sortimentu izmjerena debljina kore, na dva unakrsna
uzorka prikupljena na tanjem i na debljem kraju sortimenta.
Interpolacijom tih vrijednosti izračunata je deb lji
na kore na sredini sortimenta potrebna za utvr đivanje
obujma kore, odnosno za izračun obujma sortimenta
bez kore. Izračun postotnog udjela kore izvršen je pre ma
izrazu:


gdje je:k%- postotni udio kore, .VSSK– zbroj obujama
oblovine s korom , .VSSK–zbroj obujama oblovine
bez kore


Obujam oblog drva (sortimenta) određen je kao tro di
menzijska fizikalna veličina koja se izražava u kub


3


nim metrima (m). Teorijski se obujam oblovine
odre đuje na osnovi njegove sličnosti s geometrijskim
tijelima (valjak, paraboloid, konus, neiloid), a izbor
ko je ga ovisi o brojnim čimbenicima (Pattersoni dr.
1993). Za izračun obujma sortimenata u ovom istraživanju
primijenjen je Huberov izraz koji podrazumijeva
da je obujam oblog drva istovjetan obujmu geometrijskog
tijela valjka, čiji je promjer jednak promjeru na
sredini du ljine oblog drva.


3


[m]
gdje je:VSBK– obujam sortimenta bez kore;dSBK–
pro mjer sortimenta bez kore; l – duljina sortimenta


Sukladno trenutno važećim normama za oblo drvo,
izrađeni su sortimenti raščlanjeni prema namjenskim
razredima na:


.
pilansku oblovinu I razreda (sawlogs, I class)
.
pilansku oblovinu II razreda (sawlogs, II class)
.
pilansku oblovinu III razreda (sawlogs. III class)
.
celulozno višemetarsko drvo (long pulpwood)
Postoje različiti nositelji informacija o izrađenim
sor timentima u sustavu dobave oblog drva. Pri visoko
me haniziranim postupcima pridobivanja drva moguća
je uporaba radijske frekvencijske identifikacije uz automatsko
utiskivanje elektromagnetskog nosača in for ma cija
u drvni sortiment, očitavanje i pohrana in formacija
kod promjene načina transporta na pomoćnom ili glavnom
stovarištu. Ručno utiskivanje i očitavanje informacija
s nositelja (plastične pločice) ne pro du ktiv no je i
ne razumno ometanje rada u visokoproizvodnom procesu
pridobivanja drva (KorteniKaul2008).
Nasuprot tomu, zbog organizacije radnog procesa
(ručno-strojne sječe i izradbe stabala motornom pi lom),
utiskivanje nositelja informacija, te kasnija
očita nja i pohrana informacija prilikom ovoga istraživanja
nije bila automatizirana. Uobičajena plastična
plo čica bila je glavni nositelj osnovnih informacija o
razredu (klasi) sortimenta, serijskom broju pločice i
proizvodnoj organizacijskoj jedinici (Podružnici i Šu ma
riji). Tim podacima su pri upisu u “knjigu primanja”
pridruživane informacije o vrsti drva, promjeru na
sredini duljine bez kore i obujmu sortimenta.
Na osnovi podataka o obujmu pojedinog stabala i
podataka iz “knjige primanja”, izračunat je ukupno
izrađeni drvni obujam, njegova struktura i iskorištenje
pri sječi i izradbi.
Vrijednost se drva i drvnih sortimenata mijenja
glede promjena u društvu, promjena tržišnih i ekonomskih
odnosa, primjena novih tehnologija te djelovanja


Tablica 1.Izvod iz cjenika oblovine stabla u dubećem stanju (Izvor: “Hrvatske šume” d.o.o.)


Table 1Brief from roundwood price-list, free-at-stump (Source: “Hrvatske šume” LLC, Zagreb)


Sortiment
Assortment type
Razred oblovine
Grade class
Oznaka norme
Grade rules
Dimenzije–Dimensions
Franko cijena na panju
Free-at-stump unit price
Srednji promjer
Mean diameter
Duljina
Lenght
Jedinica mjere
Unit of measure
cmmkn/m
3
Furnirski
trupci
Veener logs
FD.B4.O21
35-39
40-49
> 50
> 2m
3
529,61
676,26
826,91
Pilanski
trupci
Sawlogs
ID.B4.029
25-39
40-49
> 50
> 4m
3
321,40
418,00
514,60
IID.B4.029
20-39
40-49
> 50
> 4m
3
235,88
311,11
386,33
IIID.B4.029
20-39
40-49
> 50
> 3m
3
139,24
190,30
241,36
Rudničko drvo –Mining woodD.B1.02312-241,5-7,0m
3
190,30
Celulozno drvo – PulpwoodD.B5.0207-25> 1m
3
164,50
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


dru gih čimbenika (Rebula1996). Vrijednosna raš člam
ba izrađenog drvnog obujma provedena je utvrđivanjem
cijene svakoga izrađenoga drvnog sortimenta
zasebno. Pojedinačna cijena svakoga komada oblog
drva u skladu je s važećim cjenikom glavnih šumskih
proizvoda. Spomenuti cjenik primjenjuje se kod izra ču
na cijena oblog drva iz šuma u vlasništvu Republike
Hrvatske, i to prilikom prodaje višegodišnjim ugovor


nim kupcima stabala u dubećem stanju (“na panju”).
Vrijednosni koeficijenti uspostavljeni su u skladu s
međusobnim odnosom cjenovnih razreda obzirom na
udio najzastupljenijeg cjenovnog razreda koji je iznosio
1,00. Rezultati su iskazani relativnim odnosom vri jed
nosti drvnih sortimenata izrađenih iz stabala “3B”,
od nosno “4” stupnja oštećenosti krošnje.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results of investigation
3.1 Distribucija doznačenih stabala – Distribution of marked trees
Na slici 3 je prikazana distribucija posušenih stabala
jele obične u odjelu 7b obzirom na stupanj oštećenosti
krošnje. Raspon debljinskih razreda kreće se od
17,5 cm do 77,5 cm. Najmanji broj, odnosno samo jed -


Slika4.Distribucija doznačenih stabala različitih stupnjeva oštećenja
krošnje po debljinskim razredima


Figure 4Distribution of marked trees within DBH classes according
to crown damage level


Na temelju prsnoga promjera, visine i bonitetnog
raz reda (II/III), očitani su obujmi za svako stablo iz
Šuri ćevihiSchubergovihtablica (Anon.1966).Us po
red
ba ukupno doznačenog obujma utvrđenog Schu maher-
Hall-ovim obrascem i obujma očitanog iz
spomenutih tablica prikazana je naslici 5.Usporedba je
iz vršena na temelju pojedinačnog, odnosno ukupnog
obuj ma stabala. Ukupni obujam doznačenih stabala


no stablo se nalazi u najvećem debljinskom razredu, a
naj veći broj stabala je u debljinskom razredu 47,5 cm.
Ukup no je doznačeno i izrađeno 200 stabala, prosječnog
prsnog promjera 48 cm i prosječne visine 29,4 m.


Slika 5.Usporedba drvnih obujama stabala iz različith izvora


Figure 5Comparision of tree volumes from different source
models


3


pre ma Šurićuiznosi 491,93 m, prema Schubergu


33


570,32 m,a premaSchumacher-Hall-u570,95 m. Sta tistički
značajne razlike (za p<0,05) su u odnosima
Šurić – Schubergi Šurić – Schumacher-Hall, dok je
nez natna razlika kod usporedbe obujma Schuberg –
Schumacher-Hall. Daljnje iskorištenje drvnog obujma
raš članjeno je u odnosnu na obujme stabala dobivenih
Schu macher-Hall-ovim izrazom.


3.2 Iskorištenje drvnog obujma pri izradi – Utilization of timber volume
Postotak je iskorištenja drvnog obujma stabala jele
određen kao odnos iskorištenog drvnog obujma stabala
(zbroj obujama svih drvnih sortimenta izrađenih iz stabla)
i obujma krupnoga drva s korom prema Schu ma cher-
Hall-u(tablica 2). U uzorku se postotak is ko rištenja


kretao od 35,79 % do 87,10 % s prosjekom od 71,97 %,
odnosno 73,54 % (medijan). Otpad je u prosjeku iznosio
28,03 % (26,46%). U razredu oštećenja “3b” prosječni
prsni promjer je iznosio 53 cm, a vi sina 31 metar.


3


Ukupni doznačeni obujam bio je 157,31 m, obujam
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


Tablica 2.Iskorištenje drvnog obujma posušenih stabala


Table 2Utilization of timber volume due tree dieback


Stupanj oštećenja krošnje stabalaTree crown damage classPrsni promjer stablaDiameter breast hight (DBH)
Visina stabla – Tree hight
Obujam stabla -Tree volume,
(Schum.acher-Hall)
Obujam
oblovine
Roundwood
volume
Udio kore –Bark share
Izrađeni obujam stabProcla – essed tree volumeIskorištenje
Utilization
Otpad –Waste
Oblovina (O)
Roundwood (R)
Celulozno drvo –PulpwoodUkupno izrađeni obujamTotal processed volumeSvega –Total
Tehnička oblovina (TO)
Technical roundwood (TR)
Celulozno drvoPulpwood
Trupci – Assortment type
Suma –Sums korom –over bark
Bez kore –under barkFurnir –Veener logs
I klasa –I class sawlogs
II klasa –II class sawlogs
III klasa –III class sawlogscmmm
3
%m
3
%
Minimum
Minimum23130,270,230,189,680,000,730,500,150,000,140,1759,310,000,0016,43
Maksimum
Maximum75396,846,115,4720,450,002,863,033,264,514,895,3183,5779,0683,3540,69
Medijan
Median5532,03,523,042,6512,550,001,220,920,771,600,632,5473,8853,0719,8326,12
Aritmetička
sredina
Aritmetic mean
3B (n =44)
5331,53,583,122,7412,690,001,391,160,971,750,942,6573,4946,3927,1026,51
Standardna
devijacija
Standard
deviation
114,61,551,391,251,870,000,720,570,651,281,051,226,5724,8622,616,57
Ukupno –Total 157,31137,07120,420,0015,3133,7728,0577,1339,41116,54
%66,1833,82100,00%
%0,0019,8543,7836,37100,00%
Minimum
Minimum19120,200,150,116,880,000,180,530,260,000,110,1135,790,000,0012,90
Maksimum
Maximum76397,917,516,7226,800,002,122,834,024,534,346,5387,1072,8686,2564,21
Medijan
Median4730,02,512,131,8612,870,001,320,910,940,001,141,7973,410,0057,2826,59
Aritmetička
sredina
Aritmetic mean
= 156)
4628,82,652,292,0013,290,001,141,241,100,731,241,9471,5519,8751,6828,45
Standardna
devijacija
Standard
deviation
4 (n125,81,581,431,283,260,000,730,730,651,030,761,2510,0423,2122,7710,04
Ukupno –Total413,64356,60312,560,005,7234,6573,64114,01188,51302,51
%37,6962,31100,00%
%0,005,0230,3964,59100%
Minimum
Minimum19120,200,150,116,880,000,180,500,150,000,110,1135,790,000,0012,90
Maksimum
Maximum76397,917,516,7226,800,002,863,034,024,534,896,5387,1079,0686,2564,21
Medijan
Median
00)
48,0031,002,672,382,0812,760,001,270,920,910,600,991,9973,5422,9448,5626,46
Aritmetička
sredina
Aritmetic mean
+ 4 (n = 247,7829,372,852,472,1613,160,001,311,201,060,961,172,1071,9725,7046,2728,03
Standardna
devijacija
Standard
deviation
3B
12,535,691,621,461,313,020,000,710,650,651,160,841,279,4125,9724,879,41
Ukupno –Total570,95493,66432,980,0021,0368,42101,69191,14227,92419,05
%45,6154,39100,00%
%0,0011,0035,8053,20100,00%
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Slika 6.Sortimentna struktura izrađenog drvnog obujma


Figure 6Assortment structure of utillized timber volume


3.3 Vrijednosna raščlamba oblog drva – Roudnwood price analysis
Novčana vrijednost stabala određena je na osnovu
obujma pojedinog namjenskog razreda i cjenika glav nih
šumskih proizvoda. Pri obračunu novčane vrijednosti
drvnog obujma korištena je cijena šumskih sor timenata
dubećih stabala (“cijena na panju”). Prema cje niku,
nov čana je vrijednost sortimenata razdijeljena obzirom
na srednji promjer pilanskih trupaca u tri cjenovna razreda.
Najveći broj sortimenata bio je u cje nov nom razredu
višemetarskog celuloznog drva, za koji je utvrđen


Tablica 3.Vrijednosni indeksi cjenovnih razreda


Table 3Price class value indices


indeks 1,00. Na temelju odnosa cijena osta lih cjenovnih
razreda prema spomenutom, uspo stav ljeni su indeksi
vri jednosti vidljivi u tablici 3. Umno žak indeksa cjenovnog
razreda i obujma sortimenta rezultirao je vrijednosnim
indeksom sortimenta. Zbroj svih vrijednosnih
in deksa sortimenata pojedinog stabla je relativna vrijednost
izrađenog drvnog obujma, odnosno relativna vrijednost
stabla.


Srednji promjer
Mean diameter(cm)
Furnir
Veener logs
I klasa
I class sawlogs
II klasa
II class sawlogs
III klasa
III class sawlogs
Celulozno drvo
Pulpwood
<=392,772,521,871,111,00
40 - 493,583,262,441,501,00
>=504,383,993,011,891,00


Vrijednost debla raste s povećanjem prsnog promjera
stabala. Porastom prsnog promjera stabala raste visina
stabla te time ujedno i duljina debla.Veća duljina
debla omogućava veći izrađeni obujam stabla što uzrokuje
veću vrijednost stabla.Vrijednost oštećenih staba


la (slika 7) razreda oštećenja krošnje “3b” manja je za
više od 20 %, a vrijednost stabala razreda “4” za više
od 35 % od vrijednosti neoštećenih stabala iz redovitih
prebornih sječa.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


Slika 7.Relativna vrijednost stabla


Figure 7Relative tree price value


Vrijednost se po jedinici drvnog obujma (slika 8)
općenito povećava s povećanjem prsnog promjera stabala.
Kod posušenih stabala “3b” stupnja povećanje
vrijednosti počinje od 32,5 cm, a kod “4” stupnja od
37,5 cm, što je posljedica izostanka određenih razreda
kakvoće kod tanjih stabla te izračuna novčanih vrijed-


Slika 8.Relativna jedinična vrijednost drvnog obujma


Figure 8Relative timber price value per m3


nosti. Relativna vrijednost jediničnog drvnog obujma u
razredu oštećenja krošnje “3b” manja je za 10 % do
30 % od jedinične vrijednosti neoštećenih stabala. Kod
razreda oštećenja krošnje “4” vrijednosti jediničnog
obuj ma smanjene su za iznose od 30 % do 45 % u
odno su na neoštećena stabla.


4. ZAKLJUČNARAZMATRANJA– Final reviewings
Točna informacija o drvnom obujmu stabla ulazni
je podatak od izrazitog značaja u promatranju iskoriš te
nja pri sječi stabala i izradi drvnih sortimenata. Raz li čiti
izvori i metode izračuna obujma stabala pojavili su
se prije više desetaka godina i gdjekad rezultiraju značajnim
razlikama. Pojava modernih tehnologija snimanja
trodimenzionalnog prostora otvara mogućnosti za
brže, jednostavnije i točnije utvrđivanje obujma stabla.


Ukupno iskorištenje drvnoga obujma stabala “3b”
stup nja posušenosi iznosi 73,79 %, a “4” stupnja 71,55 %
pa postotni udio otpada iznosi 26,51 % odnos no 28,45 %.
Kod posušenih stabala jele obične otpad se povećava za
oko 10 % u odnosu na prijašnja istraživanja kod zdravih
stabala. Razlog tomu je veća pojavost truleži u deblu,
natrula i trula bjeljika, polomljeni i truli dijelovi krošnje.


Prihod od prodaje drvnih sortimenata izrađenih iz
po sušenih stabala obične jele neposredno ovisi o stupnju
oštećenja krošnje i prsnom promjeru. Obzirom na
te čimbenike, vrijednost jediničnog drvnog obujma


ma nja je i do 45 % u odnosu na drvne sortimente zdravih
stabala prebornih sječa.


Veći broj zdravih stabala u nižim debljinskim razre di
ma omogućio bi veću vrijednost po jediničnom pro iz
vodu, a samim tim se potvrđuje opravdanost
povećanog intenziteta sječe u višim debljinskim razredima.


Pravovremenim uzgojim zahvatima u obliku sani tar
nih sječa (za vrijeme slabijeg stupnja posušenosti
stabala) mogu se spriječiti gubici drvnog obujma i njegove
vrijednosti.Time bi se smanjivao udjel posušenih
stabala, iako relativna jedinična vrijednost obujma po su
šenih stabala pokazuje trend neprestanog povećanja
glede prsnog promjera. Iz toga razloga potrebna je iz nimna
pozornost pri određivanju sječive zrelosti pri
pre bornom načinu gospodarenja u sastojinama određenih
uređajnih razreda zahvećenih sušenjem.


5. LITERATURA– References
Anon.,2004: “Atlas Florae Europaeae Database”,Bo ta nical Museum, Finnish Museum of Natural/publishing/database.htm>.
His tory, Helsinky, Finland. 10. 11. 2008.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


Anon.,1966: Šumarsko-tehnički priručnik. Svetin Lu


keta (ur.), Nakladni zavod Znanje, Zagreb. 568 p.


Bojanin,S., 1960: Učešće sortimenata i količina
gubi taka kod sječe i izrade jelovih stabala u fitocenozi
jele sa rebračom (Abieto-Blechnetum).
Šu marski list 84 (1/2): 21–34.


Dobbertin,M., P.Brang,2001: Crown defoliation
im proves tree mortality models. Forest Ecology
and Management 141(3): 271–284.


Heinimann, H. R.2007: Forest operations engineering
and management – the ways behind and
ahead of a scientific discipline. Croatian Journal
of Forest Engineering 28 (1):107–121.


Korten,S., C. Kaul,2008: Application of RFID
(Ra dio Frequency Identification) in the Timber
Supply Chain. Croatian Journal of Forest Engi ne
ering 29 (1): 85–94.


Krpan,A., D. Pičman,2001: Neka obilježja
iskoriš tavanja hrvatskih jelovih šuma. Obična
jela (Abi es albaMill.) u Hrvatskoj, Prpić, B.
(ur.). Akademija šumarskih znanosti, Zagreb.
659–686.


Krpan, A.P.B., S. Govorčin, T.Sinković,
1995: Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete
drva oštećenih stabala jele obične (Abies
AlbaMill.). Šumarski list 119 (11/12): 391–406.


Lipoglavšek,M., 1996: Določanje kakovosti pro iz
vodov. Zbornik savjetovanja “Izzvi gozdne
teh nike”, Ljubljana, Slovenija, 67–72.


Patterson, D.W., H.V.Wiant, Jr.,G. B. Wood,
1993: Comparison of the centroid method and
taper systems for estimating tree volumes.
North. J.Appl. For., 10 (1): 8–9.


Pothier,D., D.Mailly,2006: Stand-level prediction
of balsam fir mortality in relation to spruce


budworm defoliation. Canadian Journal of Fo


rest Research 36 (7): 1631–1640.


Potočić,N., I. Seletković,2000: Stanje oštećenosti
šuma u Republici Hrvatskoj 1998. godine.


Šu marski list 124 (1/2): 51–56.
Prpić,B., Z.Seletković,2001: Ekološka konstitucija
obične jele. Obična jela (Abies albaMill.)
u Hrvatskoj, Prpić, B. (ur.). Akademija šumarskih
znanosti, Zagreb. 255–269.
Rebula,E., 1996: Sortimentne i vrijednosne tablice
za deblovinu jele. Mehanizacija šumarstva 21
(4), 201–222.
Redfern, D.B., R. C.Boswell,2004: Assessment
of crown condition in forest trees: comparison of
methods, sources of variation and observer bias.
Fo rest Ecology and Management 188 (1):
149–160.
Šafar,J., 1965.: Problem sušenja jele i način gospo da
renja na Macelj gori. Šumarski list 89 (1/2):
1–16.
Šušnjar,M., 2002.: Neke značajke kakvoće stabala
obič ne jele (Abies alba, Mill.) u gospodarskoj je dinici
Belevina Nastavno-pokusnog šumskog
objekta Zalesina (magistarski rad). Zagreb, Šu mar
ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1–156.
Vidaković,M., 1993: Četinjače, morfologija i varijabilnost.
Grafički zavod Hrvatske i “Hrvatske
šume” Zagreb. 741 p.
Vrbek,B., I.Pilaš,T.Dubravac, N.Potočić, I.
Seletković, M. Pernek,2008: Forest
crown condition and monitoring deposited matter
in Gorski Kotar area in Croatia. Zbornik
savjetovanja “Climate Change – Forest Eco sys tems
& Landscape”, Priwitzer, T. (ur.). Forest
Re search Institute, Zvolen, Slovačka, 112–112.


SUMMARY: Silver fir (Abies albaMill.) is naturally distributed in mountainous
regions of central, southern and parts of western Europe (Figure 1).
Ecologically, commercially and traditionally, silver fir is the most important
Croatian conifer species, participating in the total conifer growing stock with
about 35 % (Prpić and Seletković 2001). It occurs in selection forests, which
represent an important ecological stronghold of the most forested region in the
Republic of Croatia. The stand’s health status is assessed by monitoring the
crown condition of individual trees. Dobbertin and Brang (2001) showed that
mortality rates increase exponentially with increasing defoliation. Crown
damage can be monitored indirectly and directly, but neither of these methods
is completely objective (Redfern and Boswell 2004). The health status of
forests in Europe is monitored on an annual level within the International
Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests, ICP FORESTS. The programme was launched in 1985, and
the Republic of Croatia joined in 1992. Monitoring is repeated in permanent
plots by indirect (visual) assessment of crown defoliation of freely grown trees.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


According to the assessment of forest condition in Croatia (ICP FORESTS)
for the year 1999, undamaged fir trees accounted for only 14.3 %, whereas
severely damaged trees accounted for as much as 63.8 %. Severe damage
denotes crown needle loss ranging from 26 % to 99 % (Potočić and Seletković
2000). Particularly high participation of damaged fir trees of 81.6 % was
recorded in Gorski Kotar in 1999, while only 3.8 % were healthy fir trees. The
results of field research suggest that the portion of damaged fir trees is constantly
increasing. Thus, as much as 88.4 % of severely damaged trees were
recorded in 2004 (Vrbek et al. 2008). The value of wood assortments of dead
trees from salvage cuts is lower compared to those obtained from regular silvicultural
treatments in healthy selection stands. The goal of this research is to
analyze the quantity, quality and value of wood volume obtained from salvage
cuts of silver fir in a selection forest.


The research was conducted in the area of Gomirje forest administration
within the management unit of “Potočine – Crna Kosa”. The management unit
extends over northern and north-eastern slopes of Mt. Velika Kapela at altitudes
between 339 and 1,200 m. The compartment covers an area of 36.00 ha.
The management class is a managed forest of silver fir and common beech with
a total growing stock of 339 m3/ha. The growing stock of fir is 112 m3/ha. There
are 304 trees per hectare, of which 157 are silver firs. To investigate fir trees
during salvage cuts, breast diameters and heights were measured on every blazed
tree and crown damage was directly assessed using the ICP FORESTS methodology.
Trees marked for cutting were divided into two classes (degrees) of
crown damage (“3b” and “4”). Crown damage for class “3b” ranges between
81 % and 99 %, while class “4” represents completely dry trees (Figure 3). The
volume of each marked tree was calculated according to the Schumacher-Hall
expression.


Values of wood and timber assortments change in accordance with changes
in the society, on the market and in economic relations, and in accordance
with the application of new technologies and impacts of other factors (Rebula
1996). Value analysis of the obtained wood volume is made by determining
the price of every single timber assortment. The price of every single piece of
roundwood corresponds to the valid pricelist of the main forest products. The
pricelist is used to calculate the price of roundwood from forests owned by the
Republic of Croatia during the sale of standing trees (“on the stump”) to contractual
buyers. Value coefficients were established in accordance with
mutual relations of price classes in relation to the most represented price
class, which was taken as 1.00. The results were expressed by the relative
value ratio of timber assortments produced from trees in crown damage classes
“3b” and “4”.


Figure 3 shows distribution of dead silver fir trees in compartment 7b with
regard to crown damage degree. Diameter classes range from 17.5 cm to


77.5 cm. The lowest number of trees, i.e. only one tree, was in the largest diameter
class, while the majority of the trees were in the diameter class of
47.5 cm. A total of 200 trees with average breast diameter of 48 cm and average
height of 29.4 m were marked and processed. A comparison of the total
marked volume determined with the Schumacher-Hall form and the volume
taken from the mentioned tables is given in Figure 5. The comparison wasmade on the basis of individual and total tree volume. According to Šurić, the
total volume of marked trees was 491.93 m3, according to Schuberg it was
570.32 m3, and according to Schumaher-Hall it was 570.95 m3. Statisticallysignificant differences (for p<0.05) were found in Šurić – Schuberg and Šurić
– Schumacher – Hall relations, whereas insignificant difference was found in
the comparison of volume of Schuberg – Schumacher–Hall.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ž. Zečić, I. Stankić, D. Vusić, A. Bosner, D. Jakšić: ISKORIŠTENJE OBUJMAI VRIJEDNOST DRVNIH ...Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 27-37


The utilization percentage of wood volume is determined as the ratio of the
produced wood volume and the volume of large wood over bark according to
Schumacher-Hall (Table 2). In the sample, the utilization percentage ranged
from 35.79 % to 87.10 % with an average of 71.97 %, or 73.54 % (Median).
Wood waste amounted to 28.03 % (26.46 %) on average. In the “3b” damage
class the average breast diameter was 53 cm and height was 31 metre.
Overall marked volume was 157.31 m3, the volume of processed wood over
bark was 137.07 m3, and that under bark was 120.42 m3. The average percentage
participation of bark was 12.69% and was lower by 0.6 % than that in
the “4” damage class. With regard to the net structure of 116.54 m3 of roundwood,
technical roundwood accounted for 77.13 m3 (66.18 %), and pulpwood
for 39.41 m3 (33.82 %). Within overall utilization, 49.03 % related to
technical roundwood and 25.05 % to pulpwood. With regard to the quality of
felled trees, only logs in class I, II and III were produced, while the remaining
volume related to pulpwood. In the structure of produced wood assortments,
class I accounted for 19.85 %, class II for 43.78 %, and class III for 36.37 %.
Of the total number in the sample, 156 trees were in the crown damage class
“4”. These trees had an average breast diameter of 46 cm and a height of
29 m. The total volume of marked trees was 413.64 m3. The volume of processed
wood over bark was 356.60 m3 and volume under bark was 312.56 m3,
which shows that bark participates with 13.31% in the total wood volume. A
quantity of 302.51 m3 of wood assortments was produced, of which technical
roundwood accounted for 114.01 m3 and pulpwood for 188.51 m3. The percentage
share of wood waste was 26.86 %. Overall utilization was lower than
in class “3b” and amounted to 73.14 %. Within total utilization, 27.56 %
related to technical roundwood and 45.57 to stacked wood. In terms of structure,
technical roundwood accounted for only 37.69 % and pulpwood for


62.31 % of the net volume. Only logs in class I, II and III were produced. In
the structure of produced wood assortments, only 5.02 % related to class I,
30.39% to class II and as much as 64.59 % to class III.
Monetary value of trees is determined on the basis of volume of a particular
diameter class and the price of principal forest products. The price of
forest assortments made from standing trees (“stump price”) was used to calculate
monetary value of wood volume. According to the pricelist, monetary
value of assortments was divided into three price classes based on the mean
saw log diameter. The largest number of assortments was in the price class of
pulpwood, for which an index of 1.00 was determined. Value indices given in
Table 3 were established on the basis of the price ratio of other price classes
and the mentioned one. Multiplying the price class index with assortment
volume resulted in the assortment value index. The sum of all assortment
value indices of individual trees is the relative value of the produced wood
volume, i.e. relative tree value. Stem value rises with an increase in breast
diameter. The value of damaged trees (Figure 7) in crown damage class “3b”
is lower by more than 20 %, and the value of trees in class “4” is lower by
more than 35 % in relation to the value of undamaged trees from regular
selection cuts. Value increases per wood volume unit (Figure 8) in accordance
with an increase in tree breast diameter. The reason is the absence of certain
quality classes in the thinnest trees and division of monetary value
according to the prescribed assortment diameter. The relative value of wood
volume unit in crown damage class “3b” is lower by 10 % to 30 % than the
value unit of undamaged trees. In crown damage class “4”, the values of
volume unit are lower by 30 % to 45 % in relation to undamaged trees.
Key words:silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value