DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 66     <-- 66 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
u nekoliko grupa: nesretni slučajevi (eksplozije, pro-
met), nepažnja i grubi nemar (poljoprivredni, radovi u
šumi, izletnici, turisti, prolaznici, dječje igre, neuređeni
deponiji i dr.), požari nastali namjernim palenjem
(pi romani, osveta, špekulacije građevinskim zemljiš tem,
diverzija) požari kojima se nije moglo utvrditi
uzrok. Ugroženost pojedinih područja je različita. Iz dvo
jena su tri vrlo ugrožena: Sredozemlje, područje
sje vernoameričkih borovih šuma i područje afričkih
sa vana. Za uspješno sprječavanje šumskih požara važ ne
su preventivne mjere,priprema i dobro organizirano
ne posrednogašenje.


Na šumu se više ne gleda kao izvor sirovine potreb ne
za ogrjev, drvnu i drvno prerađivačku industriju. Zakon


o šumama Republike Hrvatske tretira šumu i šumsko
zemljište kao dobra od općeg interesa, koja su posebno
zaštićena. Šume i šumska zemljišta su specifi č no sa mo ob
novljivo prirodno bogatstvo te s općekoris nim funkcijama
predstavljaju posebne i prirodne uvjete rada.
Op ćekorisne funkcije šuma odražavaju se posebice u
zaš titi zemljišta, prometnica i drugih objekata od erozije,
bujica i poplava; utjecaju na vodni režim i hi dro ener


get ski sustav, u utjecaju na plodnost zemljišta i po


ljoprivrednu proizvodnju; u utjecaju na klimu, zaštitu i
unapređenje čovjekove okoline; u stvaranju kisika i
prečišćavanju atmosfere, utjecaju na izgled i ljepotu
kra jolika, te stvaranju uvjeta za liječenje, oporavak,
odmor, za razvoj turizma, lovstva i obranu. Na razini
šum sko-gospodarskog područja, novom, Osnovom po dru
č ja utvr đena je drvna zaliha od gotovo 398 milijuna


m3,od čega 302 milijuna m3
u državnom vlasništvu
kojim gos po dare Hrvatske šume d.o.o., nešto više 78


3
3


milijuna mu šumama šumoposjednika i 17 milijuna m
u državnim šu mama koje koriste drugi pravni subjekti.
Godišnji prirast drvne zalihe prema Osnovi područja


3
3


iznosi 10,5 mi li juna m, od čega otpada 8 milijuna mna
državne šu me kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o.,


3
3


2,1 milijun mna šumoposjedničke i 0,4 milijuna mna
ostale dr žavne šume. Ukupno propisani godišnji etat


3


iznosi 6,56 milijuna m, što znači da se tijekom ovog
polurazdoblja (2006.–2015.) planira sjeći 62,4 % godišnjeg
prirasta.


2. ORGANIZACIJAZAŠTITE ŠUMAOD POŽARA – Organisation Forest Fire Protection
Polazeći od činjenice da su šumski požari prema
svim pokazateljima najveća opasnost za šume Re pu bli
ke Hrvatske, a posebno za šume koje se nalaze u
me diteranskom području, organizaciji i provođenju
zaš tite šuma od požara daje se posebno značenje.


Zbog toga su i obveze svih subjekata zaštite od po ža ra,
pa tako i Hrvatskih šuma d.o.o., utvrđene zakonskim
i posebno podzakonskim aktima kojima su detaljno propisane
mjere i radnje koje se moraju provoditi:


–Zakon o šumama (NN 140/05,82/06) člankom 83.
pro pisano je: “Trgovačko društvo te druge pravne
osobe koje koriste šume u vlasništvu Republike i
šu moposjednici dužni su poduzimati mjere zaštite
radi zaštite šuma od požara i drugih elementarnih
ne pogoda i štetnih organizama.”
–Istim Zakonom također je propisana obveza us trojavanja
i vođenja jedinstvenog informacijskog
sus ta va i registra o šumskim požarima, a radi po bolj
šanja nadzora nad šumskim požarima, njihovim
uz rocima, učincima i prevenciji.
–Zakonom o vatrogastvu – pročišćeni tekst (NN 139/
04) propisana je obveza Hrvatskim šumama
d.o.o.o izdvajanju 5 % od ukupnih sredstava koja
su prikupljena od naknade za korištenje općekoris nih
funkcija šuma (godišnje cca (15.000.000 kn), a
upla ćuju se vatrogasnim zajednicama jedinica lo kal
ne samouprave s područja krša, sukladno površi na
ma pod šumom i šumskim zemljištem.

Zakonom o zaštiti od požara (NN58/93) i Zakonom
o izmjenama Zakona o zaštiti od požara (NN 107/07)
propisane su mjere i radnje koje se radi ot kla njanja
uzroka požara te otklanjanja i gašenja po ža ra, utvrđivanja
uzroka od požara te otklanjanja posljedica pro uz
rokovanih požarom moraju provoditi.


Uz ove, kao i drugim Zakonima utvrđenih ob ve za,
Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Pro gram
aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku, kojim konkretno
utvrđuje dinamiku provođenja pojedinih mjera zaštite
od požara kao i obvezu i odgovornost izvršitelja tih
mjera.


Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) i
vlas titim Pravilnikom o zaštiti šuma od požara Hrvat ske
šume d.o.o. moraju provoditi:


–promidžbu radi upoznavanja stanovništva, turista,
a posebno školske djece za što bolje i djelotvornije
pre ventivno djelovanje u sprječavanju nastanka
šum skihpožara;
–ustrojavanje motriteljsko-dojavne službe;
–ustrojavanje vlastite službe zaštite šuma od požara;
–ustrojavanje i osposobljavanje interventnih skupina
šumskih radnika opremljenih potrebnom opremom
za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u
svrhu izgradnje prosjeka za zaustavljanje daljnjeg
širenja požara;

provođenje preventivno-uzgojnih radova kao što su:
njega sastojina, proreda sastojina, kresanje i uklanjanje
suhog granja, izrada i održavanje protupožarnih
prosjeka s elementima šumske ceste, održa vanje i
uređivanje postojećih izvora vode u šu mama;

druge radnje koje su u funkciji zaštite šuma od požara.