DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 67     <-- 67 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
Sve navedene, ali i druge potrebne mjereTrgovačko
društvo Hrvatske šume d.o.o. provode putem Službe za
ekologiju u Direkciji, Odjelu za ekologiju u upravama
šuma podružnicama i šumarijama koje neposredno


pro vode sve terenske radove (motrenje i dojavu, pro vo
đenje uzgojnih mjera u funkciji zaštite, izradu pla nova
zaštite šuma od požara, neposredni kontakt sa
sta nov ništvom,itd.).


3. PREGLED ŠUMSKIH POŽARA U HRVATSKOJ U RAZDOLJU OD 1992–2007. GODINE
Survey of Forest Fire in Croatia for the period 1992–2007.
U razdoblju od 1992. do 2007. godine u Republici
Hr vatskoj nastalo je 4.851 šumska požara od čega su


1.173 požara nastala na području kontinentalne Hr vat ske,
dok je ostatak od 3.678 požara nastao na području
krša, odnosno mediterana. Broj požara po godinama vrlo
je različit i kretao se od 109 koliko ih se pojavilo 1995.
godine, do 706 koliko je zabilježeno 2000. godine.
Prosječno godišnje u promatranom razdoblju po jav
ljivala su se 303 požara, od čega 230 požara na me di
teranskom području, te 73 požara na području
kontinenta. Vrlo je interesantan podatak da u ovom
pro matranom razdoblju nije zabilježena niti jedna go dina
u kojoj nije bilo šumskih požara (Tab. 1).


Tablica 1.Broj požara uHrvatskoj u razdoblju 1992 – 2007.


Table1
Number of forest in Croatia for the fires in
Croatia for the period 1992 – 2007


Godina
Broj požara
Number of fires
YearKrš
Karst
Kontinent
Continent
Ukupno
Total
1992.191134325
1993.202170372
1994.14932181
1995.6841109
1996.23372305
1997.26342305
1998.303138441
1999.19627223
2000.590116706
2001.26336299
2002.8789176
2003.43597532
2004.19212204
2005.10839147
2006.15724181
2007.241104345
Ukupno
Total 3.6781.1734.851
Prosječno
Average 23073303


Inače na mediteranskom području Republike Hr vat ske
pojavljuje se 76 % požara od ukupnog broja. Ovim
požarima u promatranom razdoblju opožareno je ukupno
251.901 ha šuma i šumskog zemljišta. Kao i broj
požara i najveća opožarena površina od 234.448 ha
nalazi se na području kontinentalnog dijela Re publike
Hr vatske. Iz podataka je vidljivo da u ukupno opožarenoj
površini krš (mediteran) participira sa čak 93 %.


Posebno velike površine opožarene su 1998. godine
– 32.056 ha, 2000. godine – 68.171 ha te 2003. go di
ne kada je opožareno 27.091 ha.


Tablica 2.
Opožarena površina uHrvatskoj u razdoblju
1992 – 2007.


Table 2
Burned area in Croatia for the period
1992 – 2007


Godina
Opožarena površina (ha)
Burned area(ha)
YearKrš
Karst
Kontinent
Continent
Ukupno
Total
1992.9.8201.31111.131
1993.17.5232.63420.157
1994.7.7431937.936
1995.4.4002514.651
1996.10.71450011.214
1997.10.22589711.122
1998.27.0604.99632.056
1999.5.9271266.053
2000.66.7581.41368.171
2001.16.04912016.169
2002.3.1871.6664.853
2003.25.7081.38327.091
2004.3.319593.378
2005.2.7144213.135
2006.4.476994.575
2007.18.8251.38420.209
Ukupno
Total 234.44817.453251.901
Prosječno
Average 14.6531.09115.744


3.1 Opožarena površina prema vrsti vegetacije u razdoblju 1992 – 2007.
Burned area according to vegetation type for the period 1992 – 2007


Iako je opožarena površina od 251.901 ha dosta
značajna, njezina struktura gledajući je sa gledišta opožarene
površine vegetacije kojom su površine bile
obras le prije požara, daje manje zabrinjavajuću sliku.


Vidljivo je da u strukturi opožarenih površina pre ma
vrsti vegetacije najmanje participiraju visoke šume.
Naime, od ukupno opožarene površine od 251.901 ha,
samo je 30.015 ha, odnosno 12 % visokih šuma gdje