DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
dominiraju borove šume. Ostalih šuma u koje pripada-117.654 ha ili 46 %. Ostalih 104.232 ha ili 42 % predju
panjače, makije, šikare, šibljaci i garizi opožareno jestavlja neobraslo šumsko i ostalo zemljište.
Tablica 3.Opožarena površina prema vrsti vegetacije u razdoblju 1992. – 2007


Table 3Burned area according to vegetation type for the period 1992 – 2007


Godina –Year
Opožarena površina (ha) –Burned area (ha)
Visoke šume – High forestsOstale šume –Other forestsŠume i ostalo zemljište
Forests and other landUkupno –Total
1992.1.5745.3514.20611.131
1993.3.41010.6936.05420.157
1994.8713.7203.3457.936
1995.3522.6651.6344.651
1996.1.3355.1744.70511.214
1997.2.6344.3614.12711.122
1998.3.74915.55812.74932.056
1999.2151.6574.1816.053
2000.4.72233.67629.77368.171
2001.2.5324.8098.82816.169
2002.1.5329702.3514.853
2003.4.75513.4768.86027.091
2004.1757432.4603.378
2005.1298012.2053.135
2006.2132.2042.1584.575
2007.1.81711.7966.59620.209
Ukupno –Total 30.015117.654104.232251.901


3.2 Opožarena površina prema vlasništvu u razdoblju 1992 – 2007.
Burned area according to the ownership for the period 1992 – 2007


Iako šume u državnom vlasništvu u ukupnoj vlasni-šuma u opožarenoj površini posljedica je nedovoljne
čkoj strukturi šuma Republike Hrvatske sudjeluju sa 78brige šumovlasnika o tim šumama i ne pro vođenja
%, a privatne šume sa 22 %, udio opožarenih površinapotrebnih mjera zaštite, kao što su izgradnja protupožardržavnih
šuma u ukupno opožarenoj površini iznosinih prosjeka, čuvanje šuma i provođenje uzgojnih mjera
svega 54 % ili 136.122 ha, dok je udio privatnih šumakoje su u funkciji zaštite šuma od požara (Tab. 4).
46 % ili 115.779 ha. Nerazmjerno velik udio privatnih


Tablica 4.Opožarena površina prema vlasništvu u razdoblju 1992 – 2007.


Table 4Burned area according to the ownership for the period 1992 – 2007


Godina –YearOpožarena površina (ha) –Burned area (ha)
Državne šume –State forestsPrivatne šume –Private forestsUkupno –Total
1992.7.6983.43311.131
1993.9.67310.48420.157
1994.3.4794.4577.936
1995.5354.1164.651
1996.6.7904.42411.214
1997.5.5435.57911.122
1998.12.74419.31232.056
1999.2.3673.6866.053
2000.39.87528.29668.171
2001.10.4745.69516.169
2002.1.8023.0514.853
2003.14.58712.50427.091
2004.1.4111.9673.378
2005.2.1251.0103.135
2006.3.0171.5584.575
2007.14.0026.20720.209
Ukupno –Total 136.122115.779251.901