DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 5-14
UDK 630* 222 + 539 Arbutus unedoL. (001)


BIOMASA U PANJAČAMAPLANIKE (Arbutus unedo L.)
NA OTOKU BRAČU


BIOMASS IN STRAWBERRYTREE COPPICE FORESTS
(Arbutus unedoL.) ON ISLAND BRAČ


1


Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Goran JELIĆ


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati izmjera zelene drvne i lisne mase
iz nad površine tla u panjačama planike (Arbutus unedoL.). Važan dio ovih
istraživanja obuhvaća i prikaz modela za brzu i pouzdanu procjenu biomase u
ovim šumskim ekosustavima. Opće linearno modeliranje korišteno je za razvoj
mo dela. Istraživanja su obavljena i uzorci prikupljeni na trajnim eksperimentalnim
plohama na otoku Braču, na podplohama 19 i 20. Biomasa drva i lišća
odvojeno je mjerena kao težina i volumen. Nezavisni procjenitelji u panjačama
planike bili su promjer izbojka na visini od 50 i 130 cm iznad površine tla, visina
izbojka i promjer krošnje izbojka. Težina drva i lista mjereni su u kg, vo lu men
u m3, promjer izbojka u cm, visina izbojka i promjer krošnje u metrima.
Volumen drva u istraživanim panjačama, na površini od 25 m2varira od 0,276
do 0,405 m3, a volumen lista od 0,044 do 0,0661 m3. Volumen ovisi o de gra da cij
skom stadiju panjače, odnosno dimenzijama pojedinih jedinki koji ih sači nja
vaju, njihovom broju po jedinici površine, sklopu i načinu grupira nja po
površini te bonitetu staništa. Rezultati istraživanja pokazali su kako je drvna i
lisna masa u panjačama planike u jakoj, vrlo jakoj i izuzetno jakoj linearnoj
ovisnosti o promjeru izbojka, visini izbojka i promjeru krošnje izbojka.
Koeficijenti korelacije kreću se od 0,599 do 0,961. Najveći koeficijent ko relacije
ima odnos težine drva i promjera izbojka na visini od 50 cm iznad
povr šine tla (r = 0,961). Univarijantnom regresijskom analizom biomasu iz nad
površine tla, u panjačama planike, najbolje možemo procijeniti na osnovi pro mje
ra izbojka, iako objašnjenju ovog regresijskog modela značajno pridonose i
ostale nezavisne varijable. Promjer izbojka planike na visini od 50 cm iznad
površine tla objašnjava 92,3 % varijabilnosti težine drva, a 72,6 % težine lista.
Multivarijantni regresijski modeli ne daju znatno bolje rezultate od univarijantnih,
posebno kod promjera izbojka kao najboljeg nezavisnog procjenitelja,
gdje su vrijednosti izjednačene.


Ključne riječi:biomasa, panjača planike, težina i volumen drva, težina
i volumen lišća, promjer izbojka, visina izbojka, promjer krošnje izbojka.


UVOD – Introduction
Istraživanju biomase u šumskim ekosustavima pri -gi autori (Boysen– Jensen1932, Bürger1947,
da je se u svijetu veliko značenje i o tome su pisali mno -1950, Attiwilli Ovington1968, Whittakeri
Wood well1968, Young1971,Madgwich1976,
Cunia1986, Dimitris2008, Xiangpingi dr.


1


Dr. sc.Vlado Topić, mr. sc. Lukrecija Butorac,
2008, Teobaldellii dr.2009). U Hrvatskoj su ova is -


Goran Jelić, dipl. ing. šum.,


traživanja započela 1971. godine na Šumarskom fa -


Institut za jadranske kulture i melioraciju krša – 21000 Split,
vlado.topic@krs.hr


kultetu Sveučilišta u Zagrebu u sastojinama hrasta