DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 70     <-- 70 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
4. PROVOĐENJE PREVENTIVNE ZAŠTITE ŠUMAOD POŽARA
Applying preventive forest and protection measures
Polazeći od činjenice da u ukupnoj zaštiti šuma od
po žara provođenje preventivnih mjera zaštite ima izuzetno
važnu ulogu i pretpostavka su učinkovite zaštite
šuma, Hrvatske šume d.o.o. na temelju zakonom propisanih
obveza, ali i realnih potreba, tom segmentu zaštite
poklonile su izuzetnu pozornost.


Godišnjim planovima zaštite od požara koje donose
šu marije i uprave šuma podružnice, kao i godišnjim
pla nom poslovanja Trgovačkog društva, Hrvatske šu me
d.o.o. detaljno su planirane pojedine preventivne
rad nje koje se moraju provesti, a osnova za njihov
obim i količinu utemeljena je na Procjeni opasnosti


šuma i šumskog zemljišta od šumskih požara, koja se
utvr đuju svake godine.


Prema istoj procjeni koja se radi na temelju Pra vil ni
ka o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) državne
šume kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. svrstane
su u četiri stupnja opasnosti od požara.


U prvom stupnju koji je najugroženiji razvrstano je


22.584 ha, u drugom stupnju 257.145 ha, u trećem
stup nju 659.145 ha, a u četvrtom stupnju koji je i naj ma
nje ugrožen razvrstano je 991.116 ha šuma i šums kog
zemljišta (Slika 2.).
Površina –Area(ha)
Slika 2.Procjena opasnosti šuma od požara


Figure 2Assessment of forest fire risk


4.1. Izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
Construction of fire lines with elements of forest roads


Kao jednu od najučinkovitijih preventivnih mjera
koja se provodi, svakako je izgradnja protupožarnih
pro sjeka s elementima šumskih cesta. Za takav oblik iz grad
nje protupožarnih prosjeka Hrvatske šume d.o.o.
odlu čile su se zbog činjenice što su se protupožarne prosjeke
bez tih elemenata u pravilu pokazale neupotrebljivim,
a ponekad čak i štetnim, posebno na priobalnom i
otočnom području. Zbog konfiguracije te re na, te prosjeke
nisu uređene za kretanje vozila i bitno ne olakšavaju
pristup šumi. Osim toga, one su vrlo često obrasle travom
i drugim niskim raslinjem, zbog čega čak i na
njima požar može nastati i širiti se prema okolnoj šumi.
Zbog toga su na mediteranskom području jedino djelo tvor
ne protupožarne prosjeke s elementima šumskih


cesta kojim vatrogasna vozila, ljudstvo i ostala potrebna
tehnička sredstva mogu doći na mjesto požara.
U proteklom razdoblju Hrvatske šume d.o.o. inten ziv
no su gradile ovakve prosjeke.


Od 1992. godine do danas izgrađeno je 4.373 km
ovih prosjeka ili prosječno godišnje 273 km. Posebno
intenzivna izgradnja bila je 1992. godine kada je izgrađeno
čak 520 km, te 1994. godine sa 496 km izgrađenih
protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.
Ko liko je na ovom segmentu preventivne zaštite od po žara
učinjeno, najbolje govori podatak da je do 1992.
go dine bilo izgrađeno svega 58 km ovakvih prosjeka.