DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 73     <-- 73 -->        PDF

P. Jurjević, D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković: ŠUMSKI POŽARI U REPUBLICI HRVATSKOJ (1992–2007)Šumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 63-72
Zbog činjenice da su požari najveća opasnost za
šume u Republici Hrvatskoj, posebno za šume na po dru
čju krša, odnosno Mediterana, u ovom razdoblju
trgo vačko društvo Hrvatske šume d.o.o. posebnu je po zornost
svojim poslovanjem usmjerilo na taj segment
gospodarenja šumama.


Prosječno svake godine u zaštiti šuma od požara,
ponajprije preventivu, uloženo je preko 114 milijuna
kuna (Tablica 6.). Najveći iznos uložen je u izradu protupožarnih
prosjeka s elementima šumskih cesta te u
održavanje istih. Samo za te namjene ulaže se godišnje
preko 66 milijuna kuna.


Značajna sredstva troše se i za organizaciju i radove
motrilačko-dojavne službe. Za motrenje i dojavu poža


ra, izrade promatračnica, te njihovo održavanje, svake
godine utroši se 22.622.242 kuna. Ovako visoka ulaganja
u radove motrenja i dojave te u izgradnju i održavanje
protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
pokazuju se opravdanim, jer praksa pokazuje da je
dojava požara brza i učinkovita, a pristup većini nastalih
požara izgrađenim protupožarnim prosjekama sve
manji je problem s kojim se gasitelji susreću.


Ostali dio sredstava utroši se u pojačano čuvanje
šuma tijekom razdoblja povećane opasnosti od požara,
promidžbu, troškove radnika Hrvatskih šuma d.o.o.
koji sudjeluju u gašenju požara i sl.


6. ZAKLJUČCI – Conclusions
Šumski požari nanose šumama velike štete, što ovi si
o starosti i površini šume, vrstama drveća, odnosno
ve getacije te o vrsti požara i njegovoj jačini. Ugro že nost
pojedinih područja od šumskih požara je različita.
Izdvojena su tri vrlo ugrožena: Sredozemlje, područje
sjevernoameričkih borovih šuma i područje afričkih
savana.


U cilju otklanjanja takve opasnosti nužno je da dr žav
na tijela, javne ustanove, jedinice lokalne uprave i


samouprave, udruge građana, sredstva javnog informiranja
i svi drugi subjekti zaštite od požara odgovorno
provode zakonom i drugim aktima propisane mjere
koje su u njihovoj nadležnosti.


Pošto je kvalitetna provedba preventivnih mjera
zaštite od požara jedna od temeljnih pretpostavki efikasne
i učinkovite cjelokupne zaštite šuma od požara,
Hr vatske šume d.o.o. i u nadolazećem razdoblju nastavit
će s njihovim provođenjem.


KORIŠTENALITERATURA– References


Androić,M., 1971: Zaštita šuma na kršu. Simpozij o
zaš titi prirode u našem kršu. (Zagreb, 2. i 3. 10.
1970), Odjel prirodne nauke, JAZU, Zagreb.


Bertović,S., 1975: Prilog poznavanju odnosa klime
i vegetacije u Hrvatskoj (1948–1960),Acta bo ta
nica VII/2, JAZU 41, Zagreb.


Bertović,S., A.Ž.Lovrić,1987:Vegetacija i ka te
gorije njezine prirodne ugroženosti od požara.
Osnove zaštite šuma od požara, 121–128, CIP,
Zagreb.


Bilandžija,J., 1992: Prirodno opterećenje sastojina
alep skog, primorskog i crnog bora šumskim po ža
rima, RADOVI, Vol. 27, br. 2:105–113.


Glavaš,M., 2003: Šumski požari i protupožarna zaš ti
ta na području Uprave šuma Podružnice Senj,
Šum. list, SUPLEMENT, 79–91, Zagreb.


Martinović,J., N. Komlenović, D. Jedlov


ski,1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i is hra
nu šumskog drveća, Šum list, 4–5, Zagreb.


Martinović,J., 1987: Odnos tla i šumskih požara.
Ed. Osnovi zaštite šuma od požara, 97–112, CIP,
Zagreb.


Martinović,J., 1997:Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
Lijepa naša, Zagreb.


Španjol,Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D.
Dominko, D. Barčić, D. Starešinić,
2008: Šumski požari i fizikalni modeli, Šum. list
5–6, 259–266.


Ed. Osnove zaštite šuma od požara, CIP, Zagreb, 1987.
Šumskogospodarska osnova područja 1996, Hrvatske
šume, d.o.o., Zagreb.
Šumskogospodarska osnova područja 2006, Hrvatske
šume, d.o.o., Zagreb.


SUMMARY: Forest fires are generally uncontrollable occurrences that
spread rapidly through forests. Depending on the age of a forest, tree and
vegetation species, and the type of fire and its severity, forest fires may inflict
large scale damage. These fires are predominantly induced by humans and
less so by natural causes. Fires of natural origin are usually caused by lightning
and in some countries by volcanic eruptions. All other fires are the result