DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2009 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V. Topić, L. Butorac, G. Jelić: BIOMASA U PANJAČAMAPLANIKE(Arbutus unedoL.) NA OTOKU BRAČUŠumarski list br. 1–2, CXXXIII (2009), 5-14
lužnjaka, jasena, bukve i jele (LukićiKružić1996),
koja su u novije vrijeme intenzivirana i provode se na
više šumskih vrsta, različitih uzgojnih oblika i pro ve ni jen
cija(Kajbai dr.1998, 2007,Bogdanidr.2006,
Perići dr. 2006, Matić2007, Krpani dr.2007,
Anić i dr. 2007).


Radova sa sredozemnog krškog područja Hrvatske,
koji se izravno ovim pitanjem bave, u literaturi ima vrlo
malo (Matići Rauš1986, Topići Šupe1996,
Krpan1996,KrpaniPoršinsky2001, Topići dr.
2000, 2006, 2008). Stoga smo željeli na staviti za po če ta
istraživanja koja su vrlo značajna, radi pra vil nog i ra cionalnog
gos po darenja šumskim ekosustavima na kr šu,
te zbog nji ho vih gospodarskih i opće korisnih funkcija.


Tijekom dugogodišnjeg rada na znanstveno-istra živačkim
projektima prikupljeni su i dijelom objavljeni
po daci o zelenoj biomasi za neke značajnije vrste, kako
u eu mediteranskom, tako i submediteranskom
područjuHrvatske.


U ovom radu iznose se podaci za planiku (Arbutus
unedoL.), koja zajedno s crnikom (Quercus ilexL.),
lemprikom (Viburnum tinusL.), zelenikom (Phillyrea
la tifoliaL.), velikim vrijesom (Erica arboreaL.) i dru


gim makijskim elementima pridolazi u mediteransko


litoralnom vegetacijskom pojasu vazdazelene šumske
vegetacije sveze hrasta crnike ili česmine (Quercion ilicis).
Kod nas je raširena od Istre do albanske granice,
po sebice po srednjedalmatinskim i južnodalmatinskim
oto cima: Braču, Korčuli, Mljetu, Lokrumu i dr. Raz vi ja
se najčešće u obliku zatvorene makije, rjeđe niske šume
(panjače). Naraste do 10 m visine i odlikuje se ja kom iz boj
nom snagom. Podnosi sušu, posolicu i studen ako ne
traje dugo, te je potpuno prilagođena eko loškim prilikama
nešeg primorskog krša. Plod joj je jes tiv. Od ploda
se pravi pekmez, rakija i liker. Kao de ko rativna vrsta
važna je u hortikulturi. Osobito je lijepa u jesen, kada se
na istoj grani pojave cvjetovi i plodovi. Zbog gustog liš ća
važna je i u zaštiti tla od erozije.


Osim dobivanja podataka o drvnoj i lisnoj masi, va žan
dio ovog istraživanja obuhvaća i razvoj regresijskih
modela za brzu i pouzdanu procjenu biomase
iz nad površine tla u panjačama planike, na temelju ne za
visnih procjenitelja (promjer izbojka, visina izbojka,
pro mjer krošnje izbojka), kao veličina koja se sa za do vo
ljavajućom točnošću mogu mjeriti na terenu.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Istraživanja u panjačama planike obavljena su na
traj nim pokusnim plohama u Gornjem Humcu na sjeveroistočnom
dijelu otoka Brača, u kojemu dominiraju
čis te i mješovite vazdazelene crnikove šume. Plohe su
ve ličine 1 ha, a podplohe 19 i 20, koje su izlučene i na
njima obavljane izmjere na vegetaciji i utvrđeni njeni


2


osnovni strukturni podaci, veličine su 25 m(5 x 5 m).
Geološki plohe su homogene, izgrađene od dolomitnih
vapnenaca na kojima se nalazi plitko i srednje duboko
smeđe tlo karakterističnogA-(B)rz-R profila. Po krov nost
na pod plo hama iznosi od 84,79 % (ploha 19) do
98,41 % (ploha 20), a srednja visina izbojka planike je
3,60 m, odnosno 4,01 m (maksimalna 4,50 m). Prema
Köppe no voj klasifikaciji, koristeći se podacima Se let kovića
i Katušića(1992) meteorološke postaje Split-
Marjan iz razdoblja 1961–1990, klimu otoka Bra ča
svr stavamo u tip Csa i označena je kao klima ma sline,
koju ka rak terizira zbroj godišnjih količina pa da lina od
936 mm i srednje godišnje temperature od 15,5 °C.


Svaka primjerna ploha je iskolčena. Mrežom kva dra ta
sačinjena je skica u kojoj je na milimetarskom papiru
ucrtan i numeriran svaki primjerak izbojka (stabalca) s
projekcijom krošanja.Time je omogućeno plani me trij sko
određivanje površine zastrtosti tla kroš njama svakog
stabalca. Terenski tlocrt projekcije krošanja na


milimetarskom papiru skeniranjem je pre bačen u digi


talni oblikAuto Cad programom. Na kon toga pristupilo


se sječi. Izmjeren je promjer svakom izbojku na visini


od 50 i 130 cm iznad površine tla, visina izbojka i promjer
krošnje izbojka, te odvojen list od drva i izmjerena
njihova težina. Potom je terenskim ksilometrom
utvrđena specifična težina drva i lista na nekoliko uzoraka
planike, kako bi se dobili podaci o odnosu između
težine i volumena. Svi podaci upisani su u terenske
manuale, a u uredu uneseni u računalo, odnosno u bazu
podataka.Težina drva i lista mjereni su u kg, volumen u


3


m, promjer izbojka u cm, visina izbojka i promjer krošnje
u metrima. Promjer krošnje računat je kao aritmetička
sredina najvećeg i najmanjeg promjera kroz centar
izbojka. Bazična statistika uzorka nezavisnih i zavisnih
varijabli i korelacijski koeficijent prikazani su u tablicama
2 i 3. Utvrđena je ovisnost varijabli zelene biomase
(drva i lista) u funkciji promjera izbojka, visine izbojka i
promjera kroš nje izbojka kao nezavisnih varijabli, koristeći
opći linearni model


y = b+ b. x


oii
gdje je y biomasa zavisnih varijabli (težina drva,
težina lista, volumen drva, volumen lista), xsu neza


i


vis ne varijable (promjer izbojka, visina izbojka i promjer
krošnje izbojka) i bi bsu empirički parametri.


oi