DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 100     <-- 100 -->        PDF

se oporavila prije ispuštanja u prirodu. No, stvari su
pošle po zlu, divokoze su se povukle na mali, skučeni
prostor u ogradi i nisu prihvaćale hranu.


Radi dugog boravka na istom prostoru dobile su
mno go unutarnjih parazita (što je naknadno ustanovljeno)
i izgubile tjelesnu težinu. Nakon što su uginula
prva grla, donesena je odluka da se preostale puste u
pri rodu, ali je bilo prekasno. Onako iscrpljena divljač
pos tala su žrtva svoje bolesti ili vukova, kojih je tada
naVelebitu bilo dosta.


Od uginulih divokoza ostale su samo kuke, kao us po
mena na ovaj neuspjeli pokušaj, koji nije zaustavio
kasnije uspješne akcije unošenja divokoza na lovištaVelebita.Najmanje roščiće jareta koje nije dočekalo kraj dru ge
godine svog života, otacje donio kući, a ja sam ih
sa čuvao do danas (na slici).


Frane Grospić dipl. ing.


IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA


FROM FOREIGN FORESTRY


Ovih dana dopalo nam je u ruke Izvješće o šumama za 2005. godinu, Švicarske agencije za okoliš, šumarstvo i
krajobraz (SvissAgency for the Environment, Forests and Landscape). Iz opširnijega izvješća preveli smo potpoglavlje
“Kakvo je stanje švicarskih šuma” i poglavlje “Zaštita šuma”, što smatramo zanimljivim čitateljima “Šumarskoga
lista”.


Švicarska je zemlja čije pučanstvo pridaje općekorisnim funkcijama šume posebnu pozornost i posebno cijene
blagodati koje im šuma pruža.
Uredništvo


Kakvo je stanje švicarskih šuma


Strogo nametnute mjere održavanja čistoga zraka posljednjih
su godina dovele do prilično dobroga stanja
švicarskih šuma.


Iskorištavanje više nije isplativo, pa se drvna zaliha
po većava, što kratkoročno donosi negativne posljedice.
Šuma postaje tamnija i hladnija, te se ne može dobro regenerirati.
Takav je razvoj osobito nepoželjan u zaštitnim
šumama, koje su toliko važne za Švicarsku. Kada bi
se iskorištavao otpad dobiven od drveta, potražnja bi u
Švicarskoj morala porasti, a cijene bi morale biti dovoljno
visoke, da prodaja trupaca donese profit.Tobi
koristilo ekonomiji, jer je šuma COneutralani i obnov


2


ljivi izvor koji se može koristiti umjesto betona i čelika u
građevini[i zamijeniti naftu, plin ili ugljen kao sredstvo
za ogrijev.


Danas su šume još uvijek zagađene, osobito emisijama
dušika s farmi i prometnica.Toremeti hranidbene
ravnoteže kod stabala, što se odražava na njihovo korijenje
i time na osjetljivost na vjetrolome.Visoke koncentracije
ozona češće napadaju lisne stanice ljeti, zato,
iako više nije ispravno govoriti o “odumiranju” šuma,
one su još uvijek glavna tema.


Nije moguće odgovoriti na često postavljeno pitanje


o trenutnom stanju švicarskih šuma jednostavnim
“dobro” ili “loše”. Dok se za čovjeka koji ima tjelesnu
temperaturu preko 37 % °C smatra da je bolestan, ne postoji
jednostavna i uvriježena mjera kojom bi se došlo do
općeg stanja šume.
Tone iznenađuje, jer šuma nije živo biće, nego složeni
ekosustav, u kojemu raste preko 500 milijuna stabala.
Takozvane “šumske katastrofe”, oluje, požari ili
potkornjaci, znače uništenje cijeloga šumskoga područja,
no to su za šume koje rastu u prirodnim uvjetima
potpuno normalne pojave tijekom njihova razvoja.


lzmjeru šuma trebalo bi izvršiti ponajprije zbog njihovoga
značaja za ljude. Sljedeće ključne riječi upućuju
na opseg koristi koje daje šuma: osiguravanje zaštite (od
odrona i zaštita pitke vode), šumskih proizvoda, spored nih
šumskih proizvoda kao što je divljač, med i gljive,
podobnost za odmor i rekreaciju, bioraznolikost te raznolikost
krajolika. Ovaj sustav praćenja dogovoren je
1998. godine na Konferenciji europskih ministara šumarstva
u Lisabonu na kojoj je i Švicarska sudjelovala.


Dušik i potkornjaci


Najvažniji preduvjet za održavanje produktivnosti
šume, njezine vitalnosti i sposobnosti regeneracije je da
nije oštećena polutantima, ni drugim opasnim utjecajima.
U stvarnosti je 90 % šuma s godinama postalo pre


zasićeno dušikom koji emitiraju automobili, centralno
gri janje i zahvati u poljoprivredi.
To je rezultiralo zakiseljavanjem tala na mnogim
mjes tima, te im stoga nedostaju hranjiva, a previše je
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 101     <-- 101 -->        PDF

otopljenoga aluminija. Istraživači su zabrinuti i za visoke
koncentracije ozona koji se nalazi blizu tla, jer napada
biljne stanice.


Od svih šumskih oštećenja najopasniji su potkornjaci.
Stručnjaci govore o žarištu napada ako najmanje
deset smrekovih stabala odumire zbog potkornjaka (Ips
typographus). Oluja “Lothar” prouzročila je u prosincu
1999. godine rušenje 13,8 milijuna kubičnih metara
smre ke, a to je pokrenulo dramatičnu navalu smrekovog
potkornjaka. Situacija se pogoršala tijekom iznimno
vru ćega i suhoga ljeta 2003. godine. Krajem iste godine
pot kornjaci su uništili oko tri milijuna smrekovih stabala,
što je iznosilo oko 4,5 milijuna kubičnih metara
trupaca. Situacija postupno postaje sve stabilnija, ali populacije
potkornjaka će još dugo vremena ostati prijetnja.
S ekonomskoga stajališta, međutim, tolika količina


odumrlih stabala značin veliki pad vrijednosti. U zaštitnim
šumama, čak, štoviše, masovni napadi mogu, prouzročiti
odrone zemlje i kamenja.


Iako godišnja kolebanja jako variraju, ovisno o vrsti
drveća, stručnjaci još nisu uspjeli utvrditi pogoršanje.
Čini se da stupanj osutosti krošnje ovisi o stupnju stresa
kojem su razne vrste izložene.


Šumski požari najčešće se javljaju na južnoj strani
Alpa, točnije uTicinu, Grisonu i Valaisu. Oko dvije trećine
požara započnu ljudi. U 10 % slučajeva munje su
naj češći prirodni uzrok požara. U prosjeku 95 požara go dišnje
uništi ukupno 412 hektara šume, odnosno po požaru
biva uništeno 4,3 hektara.Veliki požar kod Leuka 13.
kolovoza 2003. punio je novinske članke, jer je prouzročio
da 350 hektara borove šume jednostavno nestane. No
sve u svemu, požari nisu problem za švicarsko šumarstvo.


“Kapital” šume raste


Odrediti stanje šuma uključuje ne samo procjenu njihove
vitalnosti, nego i imaju li s ekonomskoga stajališta,
primjerenu, održivu dobnu strukturu.Tunije postignuto
stanje ravnoteže u većini švicarskih šuma, pa nailazimo
na nedostatak mladoga uzrasta ispod 60 godina starosti.
S ekonomskoga stajališta švicarske šume tako imaju regeneracijski
deficit.


Neravnoteža dobne strukture ima osobito negativne
posljedice za stabilnost zaštitnih šuma, čija učinkovitost
ovisi o kontinuiranoj obnovi. Mnogim se zaštitnim šu-
mama nedovoljno gospodari zbog lošeg načina ulaganja.
Kao posljedica javlja se stalan porast broja starih sastojina.
Znanstvena su istraživanja pokazala da je puno jeftinije
njegovati zaštitne šume, nego graditi tehničke
zaštitne strukture. Povećanje drvne zalihe impresivan je
dokaz nedovoljnog iskorištavanja šuma. Švi carske šume


3


imaju prosječnu drvnu zalihu od 367 m/ha, što je rekord
zapadne Europe! Iako vlasnicima šume drvo znači kapital
“više”, jednostavno ne znači i ”bolje” (veliki promje ri,
trulež, loša kvaliteta drveta).


Također, povećava se i šumska površina, koja danas


po kriva 30 % područja Švicarske. To je velika površi na,
iako bi bez ljudi šumski pokrov dosegao i 75 %. Godi ne
1874. šumarska je inspekcija zakonski spriječila nekontroliranu
sječu, pa se zato danas šume svake godine pro-
šire za veličinu jednog jezeraThun! Posljedice toga nisu
sasvim pozitivne. Kada se šume potpuno sklope, ne samo
da nestaju livade i pašnjaci, nego i cijeli krajolici koje ljudi
drže prelijepima i harmoničnima, kao što su šumski pašnjaci,
koji su poput parkova u Juri i središnjimAlpama.


Danas su pitanja povećanja drvne zalihe i šumskih područja
potpuno drukčija od onih u 19. stoljeću. Postavlja
se pitanje: “Kako koristiti šume”. Potencijalno – bolje je
više koristiti šume: prosječan godišnji prirast šume je


33


9,2 mpo hektaru ( u Hrvatskoj je to 5,5 m), od čega je


3


samo 6.4 m, tj. 70 % iskorišteno.Ako bi se ti trupci u
potpunosti iskoristili, godišnje bi se moglo izgraditi
60 000 novih domova.To bi imalo smisla s ekološ koga
stajališta, jer je drvo obnovljivi materijal s odličnim ener get
skom bilancom, štoviše, korištenjem drveta dobili bi
postojane proizvode koji dugoročno vežu staklenički plin
ugljični dioksid (CO), a koji se oslobođa u atmosferu.


2


Šumska ekonomija u krizi


Iskorištenje stabala koja su toliko dobila na prirastu,
za švicarske je šume, realno gledano u suprotnosti sa sadašnjom
ekonomijom. Većina šumskih poduzeća je od
1990. godine, iz raznih razloga poslovalo s gubitkom. Cijene
su bile osobito niske nakon oluje “Lothar”, 1999.
godine. Cijene su prosječno padale oko 30 %. Drugi je
problem taj da su privatne šume rascjepkane na sitne čestice
i zato svaka takva, sama za sebe, ne može dati profit.
Četvrtina od milijuna privatnih vlasnika šuma u
pro sjeku posjeduje svaki samo 1,3 hektara šume. Zato
oni sve više suraduju s javnim šumskim poduzećima ili
prepuštaju ugovore o gospodarenju i iskorištavanju šum skim
poduzećima, tako da se posao obavlja učinkovito,
uz pomoć moderne opreme.


Šumska ekonomija i drvna industrija čine 1,6 %
švicarskog BDP-a (bruto domaći proizvod), što je usporedivo
s proizvodnjom satova i industrijom metala beznačajno.
Sveukupni utržak od poduzeća koja proizvode
ili obrađuju drvo doseže do 7 tisuća milijuna švicarskih


3


franaka. Švicarska konzumira 6 milijuna mdrvne tvari
godišnje, od toga je 37 % tzv. energetsko drvo i koristi se
kako bi proizvelo energiju za grijanje. Daljnih
22 % pretvara se u papir ili karton, 24 % za građenje, a
16 % koristi se za namještaj, ambalažu i druge šumske
proizvode. Ukupna količina iskorištenoga drveta između
1991. i 2001. ostala je otprilike ista, ali je količina iskori


štene energije drveta porasla preko 20 %. Takav razvoj


znači zadovoljavajuće poboljšanje, jer korištenje drveta
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 102     <-- 102 -->        PDF

kao izvora energije pomaže Švicarskoj da popravi ravnotežu
CO. Drvo danas pokriva 2,5 % ukupnih potreba


2


Švicarske za energijom i oko 5 % za potrebe grijanja. To
je švicarski, nakon hidroenergije, drugi po važnosti izvor
obnovljive energije. Trebalo bi, ubrzo udvostručiti količinu
energije dobivene od drveta, u kojemu teoretski počiva
i veći potencijal.


Trupci i drvni proizvodi imaju, ipak, samo neznatnu
ulogu u švicarskoj trgovini, jer čine samo 2,6 % izvoza i
4,4 % uvoza 2002. godine. Švicarske šume osiguravaju
različite sporedne šumske proizvode i divljač. Lovci, primjerice
od divljači izvuku do 17 mil. franaka godišnje. U
Švicar skoj lovačku dozvolu ima 30 000 ljudi (u Hrvatskoj
50 000), i oni godišnje odstrijele oko 130 000 životinja,
od čega najviše dlakave divljači, npr. običnih jelena,
srna, divikoza, kozoroga, divljih svinja, lisica i zečeva.


Pče le proizvedu 550 tona šumskoga meda godišnje, u
vrijednosti od 10 milijuna švicarskih franaka, što čini
17 % švicarske proizvodnje meda. Na Badnjak švicarske
domove tako ispuni šuma u vidu Božičnih drvaca, a ne
treba zaboraviti ni 450 milijuna tona bobičastoga voća i
gljiva, koje vrijede preko 9 milijuna franaka.


Radnici u drvnoj industriji dobrodošli su zaposlenici,
osobito u planinskome području i u udaljenijim regijama.
U švicarskom šumarstvu ukupno je zaposleno oko
7 000 ljudi, reorganizacija šumarske ekonomije značit
će pak gubitak posla za oko 800 ljudi. Mnoga javna podu
zeća mogu opstati samo koristeći svoje rezerve i priloge
iz javnih fondova. U drvnoprerađivačkoj industriji
zaposleno je 80 000 ljudi, od toga 12 000 u stolarstvu,
pi lanama i izradi namještaja.


Šume stimuliraju


Nemoguće je u novcu izraziti na koje sve neizravne
na čine šume koriste Ijudima, posebice kao mjesta za
užitak slobodnih aktivnosti. Ljeti preko 90 % Švicaraca
posjećuje šume. Ljudi ovdje dobro koriste svoje pravo
ulaženja u šumu, pravo koje se ne može uzeti zdravo za
gotovo u ostatku Europe. No, to ima svoju negativnu
stranu; posjetitelji šume vrše pritisak na šumski ekosustav,
osobito u šumama u blizini gradova, u kojima živi
dvije trećine stanovništva. Studije su pokazale da se vlasnici
šuma suočavaju s godišnjom štetom koja iznosi između
120 i 4 000 franaka po hektaru. U porastu je i
ko rištenje šuma za slobodne aktivnosti novih generacija,
kao što su vježbe preživljavanja, tehnozabave ili ratne
igre “paint-ball”.


Šuma je, također vrlo važna i kulturološki. Ljudi su
utjecali na gotovo sve švicarske šume još od rimskoga
doba. U šumama je smješteno 6 % prirodnih spomenika,
kulturnih dobara i nacionalnih vrijednosti.


Uvidjeli smo da treba cijeniti i zaštititi ono što pozna jemo.
Šumarska pedagogija teži prenijeti važnu infor maciju,
ponajprije mlađim generacijama, izloženim
bezbrojnim novim, zanimljivim činjenicama i zabavnim
sadržajima, zbog čega su im planirani susreti s prirodnim


svijetom osobito važni. Tijekom specijalnih kampanja
vlasnici šuma pozivaju učenike kako bi u društvu stručnjaka
iskusili boravak u njihovim šumama. Djeca i mladež
uče, između ostaloga da zaštita šuma znači razumno
korištenje šume, a to ponekad znači rušenje drveća.


Za razliku od Švedske, šumari koji rade u Švicarskoj
uglavnom su muškarci, dok žene obavljaju samo 2,4 %
pos lova tipičnih za šumarstvo. Iako je šumska ekonomija
iscrpila fondove, naukovanje je popularno i obučava se
više ljudi nego što se može zaposliti, tako da mnogi mora
ju potražiti posao izvan šumarstva. Uobičajen stupanj
obra zovanja na ETH u Cirihu nije više u ponudi. Od
2003. godine ljudi koji žele postati šumarski stručnjaci
prvo završavaju prvostupanjski studij ekologije, a zatim
spe cijaliraju visoko stručne stupnjeve u šumarstvu. Re-
vir nici se još uvijek mogu obučavati u dva šumarska Cen tra
za obuku (BildungszentrenWald) u Lyssu i Maien feu
(GR). Rad s motornom pilom vrlo je opasan. SUVA– ina
(Švicarsko osiguravajuće društvo za ozljede na radu) je
kampanju dovela do stupnja na kojemu danas ima 40 %
manje nesreća nego u prijašnjim razdobljima.Tose isplatilo
financijski, jer otkako su pali troškovi osiguranja,
šumska poduzeća uštede 2,8 milijuna franaka godišnje.


Raznolikost u šumama


Švicarske šume služe kao stanište za 32 000 vrsta.
Preko 40 % svih organizama koji žive u Švicarskoj, a
pro cjenjuje se da ih je oko 75 000, povezanih sa šumom.
Zato je šuma vrlo važna za održavanje biološke raznolikosti
u Švicarskoj. Šuma je još uvijek jedan od najprirodnijih
ekosustava u Švicarkoj: 57 % sastojina je
gotovo prirodne strukture, a samo je 10 % doista umjetno.
Oko 80 % regeneracije u šumi odvija se prirodno,
što također jamči genetsku bioraznolikost budućim generacijama.
Sve u svemu biološka raznolikost u šumi je
dobra, jer je broj ugroženih vrsta, gotovo svih skupina
životinja i biljaka manji nego u drugim ekosustavima,


kao što su npr. močvare. Na primjer, 40 % svih ptica švicarske
ugroženo je, dok se kod onih koje žive u šumi taj
broj svodi na samo 12 %.


No, čak i u šumama postoje ekološki deficiti, koji
srednjeročno čine prijetnju vrstama i mogu dovesti do
iscrpljenja flore i faune. Budući da se mnoge šume više
ne održavaju i tako postaju tamnije i vlažnije, brojni organizmi
koji u njima žive i koji trebaju svjetlost i topli nu,
postaju rijetki.


Sve do sada alohtone biljke i životinje nisu predstavljale
opasnost autohtonome biljnome i životinjskome
svijetu u švicarskih šuma. Samo je 0,6 % drvenastih
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 103     <-- 103 -->        PDF

vrsta u švicarskim šumama alohtono. lnvazivne biljke


opasne su, jer su autohtonim biljkama konkurencija za


stanišni prostor. Jedan od primjera je bagrem.


U Švicarskoj gotovo da nije ostalo prašuma. Službeno,
postoje još tri – nazivaju se: Bömeren (Schwyz),
Derborence (Valais) i Scatle (Grisons). Sve zajedno pokrivaju
prostor od 100 hektara, što znači 0,01 % šumskoga
područja u Švicarskoj. Kantoni i lokalne vlasti,
ipak povećavaju broj područja koja su u Švicarskoj izdvojena
pod nazivom prirodni šumski rezervati, pa se s
vremenom pretvaraju u prirodne šume. Omjer suhoga ili
mrtvoga drveta u Švicarskoj još je uvijek premalen da bi
ispunio potrebne ekološke funkcije. Prosječno ga bude
svega 5 m3 po hektaru, za razliku od bukovih prašuma


3


istočne Europe koje proizvedu 30–110 m. No, suho
drvo osnova je za život jedne petine stanovnika šume.


Preko 1 300 vrsta kukaca i više od 2 300 viših gljiva ne


mogu preživjeti bez suhoga drveta. Čak i planinske


šume, koje sadrže glavninu šumskoga drveta pate zbog
ekoloških manjaka.
Šumski rezervati danas pokrivaju preko 280 km


2


(u Hrvatskoj 57 km), odnosno 2,5 % šume (u Hrvatskoj
6,7 %).Tabi se površina u sljedećih dvanaest godina trebala
povećati za 10%.Većina šumskih rezervata je malena
i obično iznosi oko 40 hektara. Najveća zaštitna
šuma je ona u Švicarskome Nacionalnome Parku i prekriva
4 800 hektara. Stručnjaci u Švicarskoj razlikuju
šumske rezervate u kojima nema ljudskoga djelovanja i
posebne šumske rezervate u kojima se provode selektivne
intervencije, koje imaju ulogu održavanja staništa
određenih biljaka i životinja.


Zaštitne šume


Pitka voda koju nalazimo u šumi odlične je kvalitete i
sadrži daleko manje polutanata nego ona iz poljoprivrednih
područja. Jedan razlog je taj što šuma prima manje
otpadnih tvari, a drugi je što, za razliku od poljoprivrednog,
šumsko tlo rijetko biva zbijeno uslijed ljudskog djelovanja.
Budući da šumsko tlo može pohraniti i do dva
milijuna litara po hektaru, šumska voda ne samo da je
dobre kvalitete, nego je također nalazimo u velikim količinama.
Švicarska uživa prirodne vodne rezerve, kao
jednu od opće korisnih funkcija šuma. Mnogi su lokalni
moćnici izgradili vlastite kolektore na šumskome zemljištu,
zbog čega se 42 % švicarskih podzemnih voda nalazi
u šumama potpunoga sklopa.


Druga važna funkcija šume je zaštita prometnica od
prirodnih nepogoda. Zaštitne šume učinkoviti su štit, koji


osigurava dugotrajnu zaštitu od odrona, erozije tla i naplavina.
Ako ljudi doista računaju na šumu kao zaštitu
budućnosti, tada ona mora biti u boljem stanju nego što je
sada. Na nekim mjestima ona više ne može pružiti tako
učinkovitu zaštitu. Zato je Švicarska vlada razvila strategiju
(SIPF – “Održavanje zaštite šuma”), pomoću koje
stručnjaci procjenjuju trenutno stanje zaštite šuma i razvijaju
mjere održavanja i povećanja učinkovitosti zaštite
za dugo razdoblje. Ovaj zadatak je visokoprioritetan, te
je uvršten u novi Švicarski nacionalni šumarski program
(NFP-CH), kao jedan od pet glavnih prioriteta švicarske
šumarske politike.


Kvaliteta i rasprostranjenost


Ovisno o karakteristikama tla, intercepcijska voda ili
otječe s tla u potoke, rijeke ili jezera, ili prodire kroz tlo
gdje se nakuplja kao podzemna voda, i prije ili poslije
izbije kao izvor. Kvaliteta podzemne vode vrlo je ovisna


o sastavu i dubini (gustoći) tla, kao i o zaštitnim slojevima
koji je prekrivaju, npr. vegetacija. Šumsko tlo zbijeno
je samo u slučaju da na njemu leži prilazna cesta.
Zbijanje tla ograničava prodiranje vode i smanjuje efektivnost
tla kao filtra.
Zato ona i bez potrebe za tehničkom obradom, obično
zadovoljava stroge zahtjeve koji su postavljeni propisima
o hrani. Čak i kada je izvorskoj ili podzemnoj vodi
potrebna neka jednostavna obrada ( najčešće ozon ili dezifekcija
klorom ), osjetna je pročišćavajuća snaga šume.
Voda u šumi sadrži mnogo manje nitrata, klorida, pesticida
i drugih zagađivača koje je proizvela civilizacija, od
one iz porječja poljoprivrednih ili naseljenih područja.
Količina nitrata i klorida koje sadrži voda prikupljena u
šumi, obično je manja od 10 tisućina grama (10 mili


grama) po litri, što je daleko niže od granice Europske
Unije, a koja iznosi 50 miligrama po litri.


Šuma ima esencijalnu ulogu u očuvanju zaliha vode,
kako u gusto naseljenoj Središnjoj zaravni, tako i u područjima
na većim nadmorskim visinama.


Prema SAFEL-ovoj procjeni, u Švicarskoj pod zem ne
vode sveukupno pokrivaju površinu od oko 2 700
kva dratnih kilometara, od čega se 42 % nalazi u šumama
potpunog sklopa.Tuje razlika u omjeru puno veća, nego
u šumskim područjima koja prekrivaju cijelu površinu
Švicarske, i koji, ako se uzmu u obzir i panjače i šikare,
ugrubo iznosi 27 %.


Voda koja se isporučuje švicarskim konzumentima
uključuje i oko 400 milijuna kubičnih metara koji se ni na
koji način ne obrađuju.Toje ugrubo 40 % od sveukupnog
prihoda gradskog vodovoda. Značajna količina ove prirodno
pročišćene vode skuplja se u porječjima. Ušteda pri
korištenju šumskih podzemnih voda, kojima obrada nije
potrebna, iznosi otprilike 80 milijuna franaka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Kapacitet pohrane


Prvi sloj šumskoga tla pun je živih organizama i sadrži
nebrojene šupljine.Te pore djeluju poput spužve i
čine više od polovine zapremine tla.To znači da prvih
deset centimetara šumskoga tla može sadržavati do 50 litara
oborinske vode po kvadratnom metru, a to u pravilu
potpuno onemogućava otjecanje šumske podloge. U jednome
kubičnome metru šumskoga tla, korijenove žile


mogu doseći i do 100 kilometara, što omogućava da protok
kroz drenažni sustav dosegne poprilične dubine.
Tako tlo u šumi listača može pohraniti do dva milijuna


3


mvode po hektaru. Zato, čak i za vrijeme dugih suša iz
izvora koji se nalaze u u šumskim porječjima i dalje izvire
voda, dok druga mjesta djelomično isušuju.


Ravnoteža dušika


Na šume zagađivači iz zraka utječu daleko snažnije
nego na druge vegetacijske oblike, jer se prašina i plinoviti
aeropolutanti zadržavaju visoko u krošanjama.Tako
šume apsorbiraju 65 % više nitrogena iz zraka, nego vegetacija
na otvorenome.


Taloženje dušikovih spojeva iz zraka se od 40-tih godina
prošloga stoljeća u šumama gotovo utrostručilo. U
prosjeku se nataloži 30 kg po hektaru godišnje, što je daleko
iznad granice od 10 – 20 kilograma, koje je šuma u
stanju podnijeti. Naslage duž izloženih rubova šuma i
one u blizini jakih izvora zagađenja, mogu biti nekoliko
puta više od postavljenih granica. Otprilike dvije trećine
dušikovih spojeva potječe od poljodjeljskih djelovanja.


Pod prirodnim uvjetima je dušik u šumskim ekosustavima
u stalnome kruženju. Otpalo lišće, iglice, granje i
mrtvo korijenje vraća hranjiva koja su biljke pohranjivale
u tlu. U tlu ona služe kao hranjiva za mikroorganizme.
Nakon što se mikrobiološki transformira, dušik ostaje u
tlu u obliku nitrata te ga biljke ponovo apsorbiraju korijenjem.
No, međutim, od 60-tih godina prošloga toljeća, većina
šuma upila je više dušika iz zraka nego što stabla
mogu preraditi. Danas, pomoću pokazatelja povećanja
apsorbiranih spojeva dušika, uočavamo da je u mnogim
sastojinama dosegnuta granica zasićenja. Opasnost leži u
budućem porastu količine nitrata u šumskome tlu, jer će
to dovesti do veće razine nitrata u podzemnim vodama.


Snaga pročišćavanja


Na nižim nadmorskim visinama, kao što je Središnja
zaravan u Švicarskoj, šume listača prilagođene lokalnim
uvjetima, učinkovitije su u pročišćavanju podzemnih
voda nego šume četinjača. Gubeći lišće ujesen, krošnje
lis tača profiltriraju znatno manje dušika iz atmosfere
nego vazdazelene iglice smreka i jela. Listopadno drveće
s dubokim korijenjem veže više nitrata u šumskome tlu i
kod njega hranjiva prolaze duži put, nego u četinjača čije
je korijenje pliće. K tomu, četinjače uklone manje nitrata
iz tla nego listače, jer za absorpciju dušika više “vole”
amonijak nego nitrate. Život u tlu na kojemu su šume li


stača aktivniji je, što vodi učinkovitijem filtriranju i zadržavanju
i raspadanju polutanata, sa sveobuhvatnnim pozitivnim
učinkom na podzemne vode.


Švicarski zakon brani čistu sječu šuma ukoliko iste
nisu pošumljene. To osigurava dugoročnu i učinkovitu
zaštitu pitke vode u zaštićenim dijelovima šume. Prema
švicarskom Zakonu o šumama, sve se funkcije u šumi
moraju održavati, uključujući proizvodnju pitke vode vi soke
kvalitete. U praksi, ovoj važnoj funkciji šume nije
posvećeno dovoljno pozornosti.


Zaštitne šume


Osim tehničkih zaštitnih konstrukcija kao što su
umjetne brane, i šume mogu osigurati važnu i dugotrajnu
zaštitu od prirodnih nepogoda u dolinama. Bez takve zaštite
ljudima bi jedino preostalo biti pripremni za evakuaciju
ili zatvoriti opasna područja.


Otprilike četvrtina švicarskih šuma smještena je
tako da može izravno zaštititi naseljena područja i pro metnice
od odrona, padajućeg kamenja, erozije tla i naplavina.
Ostale šume osiguravaju neizravnu zaštitu, na
prim jer sprječavaju iznenadne bujice apsorbirajući u
šumsko tlo vodu. Zaštitne šume doprinose sigurnosti
cijele regije.


Zaštitne šume osiguravaju i dugoročnu zaštitu i dugoročnu
učinkovitost.Tim bi se šumama moralo gospodariti
na održiv način.Ako uzmemo prirodu kao model,
šume bi trebale biti mješovite, s raznim vrstama drveća,


a životinje koje brste ne bi trebale doseći brojnost na ko joj
ugrožavaju razvoj mladih stabala.


Gospodarenje zaštitnim šumama može ponekada biti
skupo, ali je još uvijek mnogo jeftinije nego izgradnja
tehničkih konstrukcija za zaštitu, kao što su brane. Zato,
održavanje zaštitnih šuma treba biti uobičajeno i ponajprije
sredstvo mjera zaštite, za razliku od tehničkih rješenja,
osim, ukoliko doista nije potrebna 100-postotna
zaštita, na primjer duž važne prometnice.


Učinkovitost zaštite koju osigurava šuma, danas je
ugro žena raznim negativnim razvojnim smjerovima,
oso bito smanjenjem regeneracije i povećanjem broja
pre starjelih sastojina. Toslabljenje, isto tako znači veću
osjetljivost šuma za trajanja oluja.


Vlada Švicarske iznijela je u Švicarskome nacional no
me programu za šume ( NFP-CH ) funkcionalnost za
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 105     <-- 105 -->        PDF

štite šuma kao jedan od pet glavnih prioriteta: “Zaštitnedručja, željeznice, ceste, itd.) i moraju biti očuvane na
šume osiguravaju ljude i infrastrukturu (naseljena po-jednakoj razini u cijeloj državi.


Održavanje zaštitnih šuma


Za dugoročno održavanje i potpomaganje zaštitnihnoga stanja na reprezentativnome mjestu, veličine otprišuma,
Švicarska je Vlada zajedno sa znanstvenicima ilike 1 ha (područje uzorka), pa potom odlučiti koje nužne
drugim terenskim stručnjacima razvila strategiju “Odr-mjere poduzeti te postaviti ciljeve – korak po korak.
živ razvoj zaštitnih šuma” (SIPF).


Učinci svake takve intervencije motre se duže vri-


Kakvo stanje šume mora biti prema zadanim uvje-jeme, dokumentiraju se i analiziraju. Na kraju projekta
tima, ovisit će o potencijalnim prirodnim opasnostima,procijenjuje se do kojeg razmjera su postavljeni ciljevi
posebice lokaciji. Na primjer, koliki je broj stabala potre-ispunjeni.
ban da se određena šumska površina osigura od lavina.
Stručnjaci mogu izravno na terenu odrediti da li postoji


Prevela Maja Glavaš
potreba za djelovanjem, usporedbom trenutnoga i želj-


IZ SVIJETAKUKACA– FROM THE WORLD OF INSECTS


KLEOPATRA


Na cijelom Sredozemlju kao i uzduž jadranske oba le
i na otocima kleopatra (Gonepteryx cleopatraL.) je
posvuda raširen danji leptir. Njegovu ljepotu uočit će
svatko tko iole obrati pozornost na prirodne prostore u
kojima leti ovaj leptir. Nalazimo ga skoro na svim staništima
osim šumskih, osobito na područjima gariga i
rijetkih makija, uz poljske i ostale putove, ukratko, posvuda
gdje ima mnogo sunca i gdje cvate mnogo biljnih
vrsta čije cvjetove marljivo oblijeće u potrazi za


Sl. 2. Gozba na glavicama strička na otoku Mljetu


nektarom. Osobito rado posjećuje cvjetove nekih biljaka
iz porodice glavočika (Asteraceae).Srodan je i
sličan našem žućku (Gonepteryx rhamniL.), samo je
neznatno veći a na krilima mužjaka neki dijelovi su
bla gonarančasti.


Prehrambena biljka gusjenica kleopatre su vrste u
rodu krkavina (Rhamnus). Leptiri lete od svibnja do
kra ja listopada, mjestimice u dvije generacije.


Slike i fotografije:
Sl. 1. Kleopatra na cvjetovima vratiželje


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.