DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 106     <-- 106 -->        PDF

IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA


FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION


ZAPISNIK
1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 19. ožujka 2009. god. u lugarnici Krušak UŠP Zagreb


Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Željko Gubijan,
dipl. ing. (umjesto Dalibora Bakrana, dipl. ing.), Davor
Beljan, dipl. ing., dr. sc. Miroslav Benko, Boris Miler,
dipl. ing. (umjesto Stjepana Blažičevića, dipl. ing.), mr.
spec. Mandica Dasović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, prof.
dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing, Hra nislav
Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Če do Križmanić,
dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margale tić,
akademik Slavko Matić,Vlatko Petrović, dipl. ing., DaliborTonc,
dipl. ing. (umjesto Dragomira Pfeifera, dipl.
ing.), prof. dr. sc. Branimir Prpić, Emilija Seidl, dipl.
ing., Krunoslav Szabo, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica
Tik vić, Branko Trifunović, dipl. ing, Oliver Vlainić,
dipl. ing., Zdravko Vukelić, mr. sc. Josip Dundović,
Ilija Gre gorović, dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing.,
Damir De lač, dipl. ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: Dalibor Bakran, dipl. ing., mr. sc. Miroslav
Brnica, mr. sc. Zoran Đurđević, Davor Butorac,
dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, Dražen Štrković, dipl.
ing., dr. sc. VladoTopić.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne, zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum.
Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1.Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
3.
Aktualna problematika
4.Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2008. god.
a)Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana za
2008. god.
b)Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2008. god.
c)Šumarski list i ostale publikacije
d)Izvješće Nadzornog odbora
e)Rasprava po izvješćima i zaključci


5.Izvršenje programa rada i pripreme za 113. redovnu
skupštinu HŠD-a
6.
Pitanja i prijedlozi.
00


U 12 h stručna tema Sjednice: Hrvatska ko


mora in ženjera šumarstva i drvne tehnologije –


problema tika i osvrt na dosadašnji rad


Ad 1.Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora održane 11. prosinca 2008. god. u prosto rijama
Šumarskoga doma, objavljen u Šumarskom listu 11–
12/2008., dan je na usvajanje i jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.


Alpe-Adria, 14. zimsko-športski susret šumaraAus trije
(Koruška), Italije (Italija je zastupljena s dvije
ekipe, JužniTirol i Venezia-Giulia), Slovenije i Hrvatske,
održan je ove godine 9. i 10. siječnja prema
redoslijedu u Koruškoj (Austrija) u mjestuWeissensee
(Bijelo jezero).


Domaćin 41. Europskog šumarskog nordijsko-skijaškog
natjecanja (biatlon) od 8. do 14. veljače bila je
Slovačka Republika. Mjesto održavanja ovog stručnosportskog
susreta europskih šumara bilo je Donovaly,
okrug Banska Bistrica. Hrvatskoj ekipi ovo je
bilo 12. sudjelovanje. Na toj manifestaciji službeno je
potvrđeno domaćinstvo Hrvatske za to natjecanje
2013. godine. OdVlade RH dobili smo službenu potvrdu
o prihvaćanju pokroviteljstva nad ovom manifestacijom.
U ponedjeljak 16. ožujaka organiziran je
inicijativni organizacijski sastanak, na kojemu su nazočili
državni tajnik Herman Sušnik, predsjednik
Upra ve Hrvatskih šuma d.o.o. Darko Vuletić, predstav
nik HV-a, bojne za specijalna djelovanja u Delnicama,
gospodin Matić, Načelnik općine Mrkopalj
gospodin Butković, predstavnik Hrvatske u Komitetu
EFNS-a Hranislav Jakovac i tajnik HŠD-a De lač.
Na čelnik Butković prezentirao je budući bijatlonski
centar Zagmajna. Odlučeno je da će organizaciju natjecanja
preuzeti Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko
društvo, a do sljedećeg sastanka predložit će
se Organizacijski odbor.


Od ministra MRRŠVG, Petra Čobankovića formirana
je, kao sljedbenik Radne skupine za međuresor nu
suradnju na području energetskog iskorištavanja
biomase koja je djelovala od 2005. do 2008. godine,
Radna skupina za energetsko iskorištavanje biomase.
U radnu skupinu imenovani su: predsjednik Herman
Sušnik, državni tajnik MRRŠVG, i članovi; Srećko
Juričić, MRRŠVG, Igor Raguzin, Ministarstvo gospo
darstva, mr. sc. Marija Šćulac Domac, Fond za
zaš titu okoliša i energetsku učinkovitost, mr. sc. Jo sip
Dundović, predsjednik HŠD – Hrvatske udruge
za biomasu, izv. prof. dr. sc. Davorin Kajba, Šumar


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 107     <-- 107 -->        PDF

ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Tomislav Starčić,
Šumarska savjetodavna služba, dr. sc Julije Domac,
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske,
Željko Sučić, Šumska biomasa d.o.o. i Damir
Delač, Hrvatsko šumarsko društvo. Prvi sastanak
održan je 24. veljače 2009. godine u prostorijama šumarije
Skrad. Uz pregled dosadašnjih aktivnosti bivšeg
povjerenstva, predloženo je donošenje poticaja
fizičkim osobama za peći na pelete i krupno drvo.


Pod pokroviteljstvom Hrvatskoga šumarskoga društva
i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva uVelikoj dvorani Šumarskoga
fakulteta u Zagrebu, 12 ožujak 2009. održan je Simpozij
“Biološko-ekološke i energetske značajke
amorfe”.HŠD je pripomoglo ovom skupu kroz financiranje
Sažetaka izlaganja. Detaljnije izvješće sa
Simpozija bit će objavljeno u Šumarskome listu.


Od informatičke aktivnosti i tijekom 2009. nastavljeni
su radovi na konsolidiranju Imenika hrvatskih
šumara i Bibliografije Šumarskog lista, koji se redovito
održavaju i dopunjuju, a alati za pristup i pretraživanje
usavršavaju.
Provedena je velika akcija povezivanja bibliografije
ŠLi digitalizirane arhive, što će omogućiti iskazivanje
rezultata pretraživanja i po radovima/autorima,
odnosno masovni prijenos svih znanstvenih i stručnih
radova na portal Hrčak.


U tijeku su pripreme za akciju digitalizacije bibliotečne
građe HŠD. Radovi će početi kad se steknu
tehnički uvjeti za to (potrebno je nabaviti novi skener).Uspostavljeni su kontakti s Nacionalnom i sveučilišnom
knjižnicom, odnosno Digitalnom arhivom
NSK, s izvjesnim prijenosom naše građe u središnji
arhivu digitalne građe u Hrvatskoj.


S tim u vezi od znanstvene savjetnice Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Marije Jokić
primili smo pismo s pozivom na suradnju.


Pročitala sam Vaš članak o digitalizaciji Šumarskog
lista. Zaista impresivan posao! Nacionalna i sveučilišna
knjižnica u Zagrebu je 2007. godine prijavila
projekt digitalizacije starih hrvatskih humanističkih
časopisa, koji je financiralo Ministarstvo kulture.
Projekt bi trebao biti u formi portala dostupan potkraj
travnja 2009. godine. U pilot fazu ušla su 4 najstarija
hrvatska humanistička časopisa koji
kontinuirano izlaze do danas: Napredak od 1859.,
Sveta Cecilija od 1877., Bulletino di archeologia e
historia dalmata od 1887. i Starohrvatska prosvjeta
od 1895. godine.
Namjera nam je proširiti portal na ostale stare hrvatske
časopise koji izlaze kao i Vaš Šumarski list. U
portalu smo predvidjeli izradu modela i alat za suradnike,
čime bi se olakšao rad i suradnja. Suradnici


bi bili nakladnici, knjižnice, muzeji, arhivi i ostale institucije
koje su voljne svoju građu staviti na zajednički
portal. Naime, uloga Nacionalne i sveučilišne
knjižnice je da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i čini
dostupnim nacionalno intelektualno blago, pri čemu
su časopisi jedan od ključnih čimbenika.
Pišem Vam s namjerom da bi nam bilo drago kada
bismo mogli surađivati. Vaš ogromni trud i posao bili
bi dodatno nagrađeni kroz dostupnost potencijalno
većem broju korisnika ne samo na nacionalnoj razini.
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se suradnji u korist
općeg dobra!


Predsjednik sekcije Pro Silva hrvatske izv. prof.
IgorAnić izvijestio je o ovogodišnjem skupu Pro
Silvae Europe koji će se održati u Sloveniji.


Izv. prof. Josip Margaletić izvijestio je o sjednici
Saborskog odbora za poljoprivredu i šumarstvo s
pro blematikom drvne industrije u uvjetima aktualne
recesije, a najavio je iduću tematsku Sjednicu o ko rištenju
biomase kao energenta.


Uoči održavanja ove Sjednice u utorak 17. ožujka,
primili smo na znanje pismo Darka Cvijića, dipl.
ing. šum., predsjednika Sindikata inženjera i tehničara
šumarstva, naslovljeno predsjedniku Uprave
Hrvatskih šuma d.o.o. Darku Vuletiću, dipl. ing.
šum. U pismu navodi nezadovoljstvo inženjera i
teh ničara djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o. unutarnjim
ustrojstvom, gdje stručno osoblje nije kroz
plaće adekvatno vrednovano u usporedbi s proizvodnim
radnicima, a sve su veće razlike i u odnosu
na rukovododstvo tvrtke. Negativan trend plaća zaposlenika
Hrvatskih šuma d.o.o. očituje se i u usporedbi
s ostalim gospodarstvom. Razlog tomu vidi i u
ukupnom poslovanju poduzeća, gdje je bitnije “opsluživanje”
drvoprerađivača nego stjecanje financijske
dobiti, što se na kraju prelama na leđima
djelatnika Hrvatskih šuma.
S pismom su upoznati svi nazočni na Sjednici.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Jurjević,
Hodak, Jakovac, Grbac, Dundović i Benko, zauzet je
jedinstven stav da postoje utemeljeni razlozi ne zadovoljstva
Stručnog osoblja djelatnika Hrvatskih šuma.
Iako je stanje zaposlenika Hrvatskih šuma d. o. o. ponajprije
problem tvrtke, Hrvatsko šumarsko društvo
dužno je voditi brigu o statusu svojih članova. Projekt
restrukturiranja Hrvatskih šuma d. o. o. upravo
je dovršen i nadamo se da će na Redovitoj godišnjoj
Skupštini Hrvatskoga šumarskog društva biti prezentiran
šumarskoj javnosti.Tragom tog projekta trebala
bi uslijediti i nova sistematizacija radnih mjesta, koja
bi trebala usvojiti i navedenu pro blematiku. HŠD će
u navedenim procesima, u okvi ru svoje nadležnosti,
utjecati da se poboljša statusa Stručnog osoblja Hrvatskih
šuma d. o. o.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 108     <-- 108 -->        PDF


U tijeku je natječaj za ovogodišnji Salon fotografija
Šuma okom šumara u organizaciji bjelovarskog
ogran kaHŠD-a.
Ad 3.


U tijeku je Konzultacijski proces za ekološku mrežu
NATURA2000 u Hrvatskoj.Sektorska radionica za
po dručje šumarstva održat će se 1. travnja 2009. godi ne
u Hotelu Palace, Zagreb,Trg J. J. Strossmayera 10.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević naglasio je
tri problema vezana za šumske površine u Hrvatskoj,
koje će ući u Ekološku mrežu Natura 2000.To
su nepoznavanje ukupne površine šuma koje će biti
obuhvaćene, zatim problem što još uvijek ne znamo
režim gospodarenja zaštićenim šumama, te da li će
netko nadoknaditi razliku u poskupljenju gospodarenja
u novonastalim okolnostima, bilo poduzeću
koje gospodari, bilo privatnom šumovlasniku.


Prof. Prpić izvijestio je o projektu kojim su prof.
JosoVukelić sa Šumarskog fakulteta i njegovi suradnici
de terminirali 241 lokalitet sa 102 stanišna
tipa ili šum ske zajednice, koji bi na površini od
41600 ha ušle u Ekološku mrežu. Naglasio je da su
prirodno gos podarene šume, koje u Hrvatskoj čine
preko 95 % ukup ne površine šuma, one koje najviše
ispunjavaju opće korisne funkcije šuma, što bi svakako
tre balo uva žiti kroz uvjete gospodarenja na
šumskim površina ma obuhvaćenim Ekološkom
mrežom Natura 2000.


U svezi s tužbom koju je HŠD podnijelo protiv Fakulteta
Kemijskog inženjerstva i tehnologije, propao
je pokušaj mirenja.Advokat Kos koji zastupa
HŠD sastavio jeOčitovanje u predmetu hrvatsko
šumarsko društvo protiv Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije.
S odvjetnikom Kosom sklopljen je noviUgovoro
zastupanju,kojim se definira visina nagrade i naknade
za zastupanje po odvjetniku u svim predmetima
koji se pred Općinskim građanskim sudom u
Za grebu vode po tužbi zastupanog protiv Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, radi
isplate. Definirana je nagrada u visini od 15 % od
ostvarenog i naplaćenog potraživanja (glavnica+kamate).
U odvjetničkoj praksi ta nagradi obično iznosi
između 10 i 30 %.


Na temelju Zakona o zaštiti na radu, Poduzeće Ener gozavod
zaštita d.o.o. za kontrolu robe i usluga inženjering,
izradila je Plan evakuacije i spašavanja za
zgradu Šumarskoga doma, posebice za dijelove koje
koriste IMO, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko
društvo. Ovim Planom evakuacije utvrđena je organizacija,
postupci i mjere za osiguranje brzog,
učinkovitog, i u odnosu na nastali opasni događaj,
pri mjereni način evakuacije i spašavanja ugroženih
osoba i materijalnih dobara.


Od MZOŠ raspisan je Javni poziv za novčanu potporu
u 2009. godini. Predmet poziva su znanstveno
izdavaštvo – objavljivanje znanstvenih knjiga, visokoškolskih
udžbenika, znanstvenih i znanstvenostručnih
časopisa, priprema znanstvenih skupova, te
rad znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga.


Primili smo dopis od gospođe Maje Grbac, kojim, u
ime tvrtki koje se bave uslugama u šumarstvu, moli
HŠD za pomoć pri organizaciji sastanka u Hrvatskoj
gospodarskoj komori, na kojemu bi iznijeli svoje
probleme. Izražavaju nezadovoljstvo, što za razliku
od drvoprerađivača koji kroz HGK ostvaruju svoje
interese, o njima, zbog toga jer ne postoji Udruženje
šumarstva unutar Sektora, nitko ne vodi brigu.
Ad 4.a)


Početkom godine HŠD već tradicionalno sudjeluje u
organiziranju šumarske ekipe za nastupe na natjecanjima
Alpe-Adria i EFNS. Domaćin 13. zimskošportskog
susreta šumara,Alpe-Adria 2008. god. bila
je Slovenija. Ekipe domaćina,Austrije, Italije i Hrvatske
(oko 150 sudionika) družile su se i natjecale 8.
i 9. veljače 2008. na Bledu, odnosno Pokljuki, zimskom
športskom centru Slovenije. Pokrovitelji ovoga
susreta šumara bili su: Ministarstvo za kmetijstvo,
gozdarsvo in prehrano Slovenije, Zavod za gozdove
Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije i
Gozdarsko društvo Bled. Hrvatska ekipa sudjelovala
je sa 34 natjecateljki i natjecatelja.
Jubilarno 40. Europsko šumarsko nordijsko-skijaško
natjecanje (biatlon) održano je od 2. do 8. ožuj ka
2008. god. u Oberwiesenthalu (Saska, Njemačka) u
partnerstvu sa Saskim državnim šumama. Ovo je u
10 proteklih godina bilo 11. sudjelovanje hrvatske
ekipe na športsko-stručnom susretu europskih šumara.
Na ovom susretu Hrvatska je predložena kao
domaćin natjecanja 2012. ili 2013. godine. Opširnije
izvješće s oba natjecanja objavljeno je u ŠL 1–2 i
3–4/2008.


Hrvatska udruga za biomasu, sekcija HŠD-a, bila je i
ove godine vrlo aktivna.Tako je tijekom cijele godi ne
organizirala brojna predavanja za lokalne sa moupra ve,
gospodarstvenike i ogranke HŠD-a, sudjelovala je
na međunarodnim konferencijama i simpozijima o
biomasi i javljala se u medijima. U rujnu i listopadu
organizirala je 3. hrvatske dane Biomase regija. O
svim aktivnostima moglo se čitati na stranicama Šumarskoga
lista.


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znans tve no
vijeće za poljoprivredu i šumarstvo – Sekcija za
šumarstvo i Centar za znastveni rad Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti Vinkovci, 25–26. rujna
2008. godine organizirali su Znanstveno savjetovanje
Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim
i gospodarskim uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 109     <-- 109 -->        PDF


U četvrtak, 25. i petak, 26. rujna 2008. godine u Beču
i Gutensteinu, DonjaAustrija, u organizaciji Austrijskog
šumarskog društva, održan je stručni skup devet
šumarskih društava Europe. Na stručnom skupu
sudjelovali su osim domaćinaAustrije i delegacije
Hrvatske, Estonije, Finske, Islanda, Mađarske, Slovenije,
Škotske i Švedske. Delegaciju Hrvatskog šumarskog
društva činili su Damir Delač, dip. ing.
šum., tajnik HŠD-a, mr. sc. Josip Dundović, predsjed
nik Hrvatske udruge za biomasu i Hranislav Jakovac,
dipl. ing. šum., teh. urednik Šumarskog lista i
predstavnik Hrvatske u EFNS-u.


U velikoj dvorani nove zgrade Šumarskog fakulteta,
pod pokroviteljstvom HŠD-a, 16. listopada 2008.
započeo je program obilježavanja 110. obljetnice
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ujedno
i 60. obljetnice Drvnotehnološkog odsjeka istog Fakulteta).
Nakon svečanog dijela slijedio je znanstveni
skup pod naslovom Izazovi u šumarstvu i
drv noj tehnologiji u 21. stoljeću. Izvješće sa Znanstvenog
skupa objavljeno je u ŠL9–10/2008.


24. i 25. listopada u Crikvenici u hotelu Omorika
održan je simpozij pod nazivom “100. godina crikveničkog
rasadnika Podbadanj”, organiziran povodom
obilježavanja 100 godina neprekidnog rada
toga rasadnika. Skup je dao svoj doprinos 120. go-
diš njici organiziranog turizma u Crikvenici. Organizatori
skupa bili su HŠD Zagreb i ogranak Senj,
Hrvatske šume d.o.o., UŠPSenj, a pokrovitelj Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva. Predstavljeno i ponovljeno izdanje
za nimljive knjižice dr.Alfonsa Kaudersa, originalno
objavljene 1933., pod naslovom Nekoliko riječi
o pošumljavanju krša oko naših primorskih kupališta.
U ovom djelu, i danas aktualnom, autor daje
jednu sažetu sliku onodobnih okolišnih prilika oko
naših tek začetih kupališta, kao i detaljne naputke o
mogućnostima njihova unaprijeđenja.Asve to “iz
prve ruke” jer je upravoAlfons Kauders, prvi i jedini
doctor cause honoris Šumarskog fakulteta,
upravo u doba pisanja ove knjižice, djelovao i u tek
stasalom rasadniku Podbadanj, kao i u uređenju parkova
i šetnica onodobne Crikvenice. Knjižicu je
ovom prigodom reizdalo Hrvatsko šumarsko društvo,
uredio ju je Branko Meštrić, a predgovorom
opre mio dr.Vicko Ivančević, koji ju je i predstavio
na skupu u Crikvenici. Osim u tiskanoj verziji knjižica
je dostupna i u digitalnoj biblioteci HŠD.


U prostorijama Hrvatskog šumarskog društva u Zagrebu
je u srijedu, 22. listopada predstavljena nova
knjiga s područja stručne literature FLOODPLAIN
FORESTS OFTHETEMPERATE ZONE OF EUROPE
(Poplavne šume umjerenog europskog pojasa).
Ovo kapitalno djelo, tiskano u Češkoj na
engleskom jeziku, zajednički je rad istaknutih šumarskih
stručnjaka i znanstvenika izAustrije, Češke


i Hrvatske. Uz uvodnu riječ akademika Matića mo


nografiju je prezentirao prof.Anić.


Obilježavajući Europski tjedan šuma, Hrvatske šume
d.o.o. na Cvjetnom trgu u Zagrebu organizirale su
promidžbeni štand. Građani su imali priliku na prigodnoj
izložbi, postavljenoj na nekoliko panoa, vidjeti
neke isječke iz povijesti hrvatskoga šumarstva.


U Hrvatskom šumarskom društvu u Zagrebu je u
petak, 28. studenoga, predstavljena knjigaCrni orah
u Podunavlju, autora mr. sp. Željka Mayera i mr. sc.
Ivana Rajkovića. Monografiju je uz autore predstavio
prof. dr. Zvonimir Seletković, uz povijesni prikaz
početka uzgajanja ove alohtone vrste u Podunavlju.


U organizaciji Hrvatskoga šumarskog društva
ogranka Požega i UŠPPožega, 2. prosinca u Požegi,
predstavljena su hrvatska izdanja dviju knjiga iz područja
zaštite šuma:“Atlas šumskih oštećenja-dijagnoze
bolesti drveća” (G. Hartmann, F. Nien haus,
H.Butin) i“Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju”(
H. Butin, F.Nienhaus, B. Bohmer). Knjige su
preveli s njemačkoga Ivan Zrinšćak i Zlatko Lisjak.
“Atlas šumskih oštećenja” predstavio je prof. dr. sc.
Milan Glavaš, dok je “Atlas bolesti i štetnika na drveću
i grmlju” prezentirao dr. sc. Miroslav Harapin.


Na osnovi dugogodišnje suradnje naših i Bečkih
znanstvenika, nastao je priručnik Bolesti i štetnici
urbanog drvećakoji objedinjuje spoznaje hrvatskih
i austrijskih istraživača. Šumarski institut Jastrebarsko
i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod
spomenutim su naslovomi izdali sveučilišni priručnik.
Autori priručnika su Christian Tomiczek, Thomas
Cech, Hannes Krehan i Bernhard Perny iz Beča
(Savezni šumarski institut – Forschungszentrum für
Wald, BFW), Danko Diminić , Boris Hrašovec (Šumarski
fakultet u Zagrebu) i Milan Pernek (Šumarski
institut u Jastrebarskom).


Zavod za zaštitu prirode napravio je studiju“Stanje
prirode i zaštite prirode u RH”. HŠD je u otvorenom
pismu objavljenom u ŠL 11–12/2008. iznijelo
svoje primjedbe na poglavlja Šumarstvo i Vodno
gos podarstvo.


U tijeku je javna rasprava Energetska strategija hrvatske,
u koju se uključilo i HŠD. Otvorenim pismom
“Šumarstvo kao proizvođač obnovljivih izvora energije”,
upućenom predsjedniku Države, Vlade, resornom
Ministarstvu, Gospodarskoj komori, Saborskom
odboru itd., HŠD je iznijelo svoje stavove oko korištenja
šumske biomase kao obnovljivog ekološki
prihvatljivog energenta, te potencijale hrvatskih šuma
u proizvodnji drva kao energenta.


Tijekom 2008. dovršena je računalna podrška HŠD
koja trenutno pokriva četiri redovita radna mjesta u
samom HŠD, dva radna mjesta uAŠZ i dva u pri


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 110     <-- 110 -->        PDF

vremenoj digitalizacijskoj radionici. Sve je to umre


ženo u zasebnu računalnu mrežu za interne potrebe,


a za vezu prema internetu koristi se dio linka HŠ.


Sustav je još popunjen i potrebnim brojem printera i
skenera, a posljednja je akvizicija i poseban disk za
spremanje velike količine novoproduciranog digitalnog
materijala.Imenik hrvatskih šumara i Bibliografija
Šumarskog lista redovito se održavaju i
usa vršavaju. Trenutno su u tijeku aktivnosti oko restrukturiranja
serverske platforme za ove sustave.
Imenik hrvatskih šumara trenutno obuhvaća 13 967
osoba.Također autori, koji su u Imeniku, imaju registrirano
14 520 radova u bibliografiji. Bibliografija
Šumarskog lista je živa i obuhvaća cjelovito
izdanje ŠL, što znači da je obuhvaćeno 132 godišta
časopisa, 1 021 svezak, odnosno da je obrađeno 14
513 članaka (naslova). Determinirano je 1 756 auto ra.
Velika akcija digitaliziranja cjelokupne građe
svih izdanja ŠLje završena. Digitalizirano je praktički
sve što je bilo dostupno u duplikatu koji je omogućavao
strojno skeniranje.U arhivi je trenutno
65 906 stranica, a obim skenirane građe dosegao je
oko 280 GB. Sva ta građa dostupna je na internetu, a
i u “hard” obliku na DVD ovima ili diskovima.
Javni google server (sites.google.com/a/sumari. hr)
koristimo kako bi ograncima omogućili da sami
održavaju svoj web uz autentifikaciju pri pristupu,
solidan i jednostavan sustav izrade stranica.Trenutno
su dostupne na internetu stranice ogranaka Zagreb,
Karlovac i Delnice. Uređeno je nekoliko
stranica enciklopedijskog profila o HŠD i Šumarskom
listu, jer ne bi bilo u redu da se tamo ne pojavimo.
Također smo se uključili i u projekt Hrčak
koji vodi Sveučilišni računarski centar, gdje je naš
Šumarski list predstavljen između 160 drugih znanstvenih
časopisa. Paralelno s tiskanim izdanjem izlazi
iWEB izdanje Šumarskoga lista.


Uoči dana Hrvatskoga šumarstva i održavanja 112.
Redovne godišnje skupštine HŠD-a dovršeni su
radovi na uređenju dvorišta zgrade Šumarskoga
doma. U dogovoru s upravom Hrvatskih šuma d.o.o.
sufinancirali smo postavljanje telefonske centrale.
Na dijelu zgrade koji koriste Hrvatske šume d.o.o. izvršena
je rekonstrukcija elektroinstalacija u skladu s
primjedbama iz Zapisnika tvrtke za tehničku kontrolu
i servisiranje “Tehkont”, koja je izvršila ispitivanje
elektroinstalacija prema Zakonu o zaštiti od
požara. Prostorije zgrade koji koristi HŠD opremljene
su državnim grbovima u duborezu, nosačima
zastava i oznakama kancelarijskog prostora.
Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora
HŠD-a i to: 3. travnja 2008. god. u prostori


jama UŠPGospić, 2. 10. 2008 god. u šumariji Sinj


UŠP Split i 11. prosinca 2008. god. u prostorijama
Šumarskoga doma.


112. Redovita sjednica skupštine Hrvatskoga šumarskoga
društva održana je 17. lipnja 2008. godine u
prostorijama Novinarskog doma. Na Skupštini su
osnovane dvije nove Sekcije HŠD-a; Ekološka sekcija
i Sekcija za zaštitu šuma, za koju je ranije predložena
osnivačka inicijativa.
Usvojena je jedinstvena članarina u iznosu od 20


kuna mjesečno, kao i prijedlog da Upravni odbor


HŠD-a čine i predsjednici sekcija.


Tijekom Skupštine posebnu pozornost privukla je
stručna tema: “Obnovljivi izvori energije u Republici
Hrvatskoj”, s posebnim osvrtom na energetsku
uporabu šumske biomase. Prof. dr. sc. Tomić, Prof.
dr. sc. Krička i akademik Matić iznijeli su referat
pod naslovom: “Raspoložive poljoprivredne i šumske
površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj”,
mr. sc. Dundović iznio je članak: “ Energija
iz šumske biomase potencijal i perspektive u Hrvatskoj”,
dr. sc. Stanić govori o suradnji Hrvatske elektroprivrede
i Hrvatskih šuma o korištenju šumske
biomase kao obnovljivoga energenta, dok je Željko
Sučić, dipl. ing. obrazlagao “Profil šumske biomase”.U okviru Skupštine prikazano je i 10-godišnje sudjelovanje
hrvatske EFNS ekipe na ovim susretima
i natjecanjima europskih šumara. Sudionicima su
uručena i prigodna priznanja.


Obilježena je 110. godišnjica izgradnje Šumarskoga
doma, uz svečano otvaranje novouređenog dvorišnog
prostora Zgrade.


Hrvatsko šumarsko društvo pomagalo je, organizacijski
i financijski, ograncima u njihovim aktivnostima,
posebno onima od općeg značaja za našu
struku, kao što je međunarodni salon fotografija
“Šuma okom šumara” bjelovarskog ogranka. Krajem
2008. godine tiskan je kalendar s izabranim foto grafijama
iz tog salona.Tijekom godine u ograncima
i središnjici (Šumarski četvrtak) održano je niz predavanja
na različite teme, a ogranci su bili domaćinima
u međusobnim posjetima, zatim inozemnim
ekskurzijama, a i sami su organizirali stručne posjete
pojedinim krajevima Hrvatske i inozemstvu.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 111     <-- 111 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO S OGRANCIMA


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANAU RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJADO 31. PROSINCA2008. GOD.


RBSADRŽAJPLANIRANO OSTVARENO
knkn
AFond redovite djelatnosti
APRIHODI


1.Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa550.000,00515.315,06
2.Prihodi od dotacija i subvencija (RH i Grad)280.000,00206.717,00
3.Prihodi od zakupnina1.860.000,001.899.994,56
4.Ostali prihodi321.000,00487.957,51
5.Prihodi od članarina i naknada (za pružanje usluga) i donacija1.000.000,001.317.915,92
UKUPNI PRIHODI4.011.000,004.427.900,05


BTROŠKOVI
IMATERIJALNI TROŠKOVI


1.Potrošeni materijal za redovitu djelatnost80.000,0079.626,06
2.Potrošena energija40.000,0042.126,92
IITROŠKOVI USLUGA


3.Prijevozne usluge5.000,000,00
4.Usluge održavanja500.000,00761.297,83
5.Intelektualne i osobne usluge250.000,00280.168,64
6.Komunalne usluge310.000,00324.756,88
7.Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)550.000,00404.129,20
IIITROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi750.000,00802.370,54
9.Ostali izdaci za zaposlene20.000,0027.572,00
IVTROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI


10.Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi100.000,0016.706,36
11.Troškovi vanjskih suradnika50.000,0065.388,36
12.Troškovi reprezentacije500.000,00630.442,65
13.Premije osiguranja20.000,0026.295,89
14.Bankovne usluge15.000,0014.660,37
VOSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije656.000,00907.289,17
16.Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila5.000,0072.999,54
17.Ostali nematerijalni troškovi150.000,00174.569,12
18.Doprinosi i članarine10.000,0029.975,00
UKUPNI TROŠKOVI4.011.000,004.660.374,53


UKUPNI PRIHODI4.011.000,004.427.900,05
UKUPNI TROŠKOVI4.011.000,004.660.374,53
REZULTATPOSLOVANJA0,00-232.474,48
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Izvršenje financijskoga plana kroz stavke u kojima
su veća odstupanja, kao i ukupno poslovanje prezentirala
je voditeljica financija HŠD-a Biserka Marković,
dipl. oec.; Rezultat poslovanja za 2008. godine
obračunski se iskazuje kao manjak prihoda u odnosu
na rashode u iznosu od 232.474, 48 kuna. Posljedica
je to radova na uređenju dvorišnog dijela Šumarskog
doma, tijekom kojih je došlo do izvanrednih troškova
te je time narušena planom predviđena usklađenost
prihoda i rashoda u obračunskom razdoblju.


Kako su tijekom prethodnih razdoblja kumulirani viškovi
rezultata poslovanja, prijedlog je donijeti odlu ku
o pokriću nastalog manjka na teret vlastitih izvora
poslovanja.


Istovremeno likvidnost Društva nije narušena. Sve
obveze pravovremeno su podmirivane iz tekućih priliva
novčanih sredstava.Tijekom godine oročena su i
sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za koja je procijenjeno
da nisu potrebna za financiranje tekućeg
poslovanja. Na kraju godine na žiro računima Društva
bilo je ukupno 657.018,77 kuna, u blagajnama
4.789,38 kuna. Potraživanja od kupaca iznosila su
183.156,34 kune, dok su nepodmirene obveze iznosile
342.799,89 kuna.


b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine
i potraživanja na dan 31. 12. 2007.


Izvješće je jednoglasno prihvaćeno i sastavni je dio
Zapisnika, no kako je ono i dio Izvješća Nadzornog odbora,
u Šumarskome listu ga posebno ne donosimo.


c) “Šumarski list”tiskan je tijekom 2008. godine na
640 stranica (604 obrojčanih i 36 neobrojčanih /korice,
popis uredništva i sadržaj/). Objavljena su 33 čanka i to
17 izvornih znanstvenih članala, 3 preglednai 13 stručnih
članaka.


Objavljeni članci svrstani su prema znanstvenim granama
– Uzgajanje šuma 9, Šumarska fitocenologija 1,
Zaštita šuma 3, Iskorištavanje šuma 4, Lovstvo 5, Genetika
3, Daljinska istraživanja 2, Šumarska pedologija 1,
Hortikultuara 1, Organizacija rada u šumarstvu 1, Dendrologija
1, Šumarska ekonomika , Informatika 1.


Uz stručne članke “Šumarski list” je objavio uobičajene
rubrike: Izazovi i suprotstavljanja,Aktualno, Zaštita
prirode, Obljetnice, Knjige i časopisi, Znanstveni i
stručni skupovi, Međunarodna suradnja, Priznanja, Izložbe,
Umirovljeni znanstvenici, Iz povijesti šumarstva,
Iz svijeta gljiva, O porijeklu naziva šumskoga drveća, Iz
svijeta kukaca, Iz Hrvatskoga šumarskoga društva i In
memoriam.


Svi članci izašli tijekom 2008. godine su indeksirani
i abstraktirani, odnosno ušli su u bibliografsku bazu
SCI podataka putem sekundarnih časopisaThompson
Reuters produkte o čemu smo vas potanko obavjestili i
broju 9–10/2008.


Hoće li “Šumarski list” zadržati tu kategoriju, ovisi


o tome hoćemo li tijekom 2008. i 2009. godine uspjeti
dobiti faktor značajnosti tzv. “ip” faktor koji se stiče citiranošću
naših članaka u časopisima iz našega područja,
koji već posjeduju faktor značajnosti. Na to, nažalost, ne
možemo utjecati, ali se nadamo kako će članci iz našega
časopisa biti u dovoljnom broju citirani.
Znanstvena monografija “Šume hrvatskoga Sredozemlja”
je u stanju dovršavanja i njezina promocija
se očekuje u jesen ove godine. U tijeku su lektoriranja i
prevođenja predanih rukopisa na engleski jezik.


d) Izvješće Nadzornog odbora


Nadzorni odbor u sastavu:
mr. sc. Josip Dundović, predsjednik
Josip Maradin, dipl. ing., član
Ilija Gregorović, dipl. ing., član


sastao se dana 19. ožujka 2009. godine, kako bi pregledao
materijalno-financijsku dokumentaciju HŠD-a
s devetnaest ogranaka, o čemu podnosi svoje Izvješće
Upravnom odboru.


Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana


15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike
Hrvatske, pod brojem 00000083 kao jedinstvena
udruga sa svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima
(19)i osnovana je bez namjere stjecanje dobitka.
Od 1.01.2008. godine računovodstvo se vodi sukladno
odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih
organizacija, koju je na temelju Zakona o računovodstvu
donijelaVlada RH (NN br. 109/07).
Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u
glavnu knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka.
Uz glavnu knjigu vode se pomoćne knjige blagajne,
osnovnih sredstava te knjiga ulaznih i izlaznih računa.
HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost za dio
djelatnosti koja se smatra poduzetničkom djelatnošću.
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se
po godišnjim stopama amortizacije i na način utvrđen
Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Kod dugotrajne imovine nabavljene do 31. 12. 2007.,
za svote ispravka umanjena je imovina i terećeni su izvori
financiranja, dok su za obračunati iznos amortizacije,
za dugotrajnu imovinu nabavljenu od 1. 01. 2008.,
terećeni troškovi poslovanja.
Ostvareni manjak prihoda u iznosu od 232 474,00
kn nastao je uglavnom zbog nepredviđenih rashoda vezanih
uz održavanje zgrade, koji su nastali tijekom
ugovorenih i planom predviđenih radova na uređenju
dvorišnog dijela zgrade. Planom poslovanja predviđeni
su bili troškovi od 500 000,00 kuna, dok su stvarno nastali
troškovi iznosili 760 000,00 kuna.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Kao i svih prethodnih godina HŠD je ostvarivalo
prihode sukladno Financijskom planu i iz prihoda redovito
podmirivalo sve svoje financijske obveze.


Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
Hranislav Jakovac, dipl. ing. i članice Đurđica
Belić iAna Žnidarec, obavilo je popis dugotrajne imovine,
novca na žiro računima i u blagajnama, potraživanja
i obveza te utvrdilo da knjigovodstveno stanje
odgovara stvarnom stanju. Povjerenstvo je utvrdilo da
je dugotrajna imovina u ukupnoj nabavnoj vrijednosti
69 436,10 kuna dotrajala i neupotrebljiva te istu predložilo
za rashod. Upravni odbor prethodno je donio
Odluku o rashodu (17. 02. 2009., ur. br. 65/1), na temelju
koje je Povjerenstvo za popis imovine sastavilo zapisnik
o uništenju dotrajale imovine. Sitan inventar
otpisuje se jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i
popisuje se kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste
dugotrajne imovine, sitnog inventara kao i popis dugovanja
i potraživanja iz 2008. godine sastavni su dio Izvješća
povjerenstva za popis imovine.


Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora,
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,
isti je utužen i očekuje se naplata putem Suda.


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju,
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i
potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana za
2008. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u kojem su obrazložene stavke prihoda i troškova,
Nadzorni odbor prihvaća odnosna Izvješća te
predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati Izvješće
o poslovanju HŠD-a za 2008. godinu.


e)Nakon rasprave sva izvješća dana su na usvajanje:
a)Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu i izvršenju
financijskoga plana za 2008. god.
b)Jednoglasno je usvojeno izvješće Povjerenstva za
popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2008.
god
c)Jednoglasno je usvojeno izvješće za Šumarski list i
ostale publikacije


d)
Jednoglasno je usvojeno izvješće Nadzornog odbora

U skladu s usvojenim izvješćima donešene su slje


deće Odluke:
a)Odluka o rashodu neupotrebljive dugotrajne imovine
čija je vrijednost u potpunosti otpisana.


b)
Odluka o pokriću manjka u poslovanju u 2008. godini
iz vlastitih sredstava.
Ad 5. Tajnik je izvijestio kako su aktivnosti propi


sane programom rada za ovo razdoblje i ostvarene, što je
vidljivo kroz točku Obavijesti. U tijeku su pripreme za


113. redovnu skupštinu HŠD-a koja će se održati uoči
Dana hrvatskoga šumarstva. Ove će godina manifestacija
biti popraćena i natjecanjima radnika “Hrvatskih
šuma d.o.o.”, a odvijat će se u Koprivnici. Za stručnu
temu Skupštine rukovodstvu Hrvatskih šuma predložena
je tema Restrukturiranje poduzeća “Hrvatskih
šuma d.o.o.”. Studija restrukturiranja poduzeća, u izradi
stručnjaka s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
upravo je dovršena i predana Upravi.


Ad 6.Po ovoj točki Dnevnoga reda nije se nitko ja vio
za riječ


Stručna tema Sjednice: Hrvatska komora inženjera
šumarstva i drvne tehnologije (HKŠDT) –
pro blematika i osvrt na dosadašnji rad.Ova tema
inicirana je zbog važnosti Komore kao dugo željene institucije,
kojom šumarski i drvni stručnjaci dobivaju dignitet
i priliku da se na tržištu rada, kao ovlašteni
inženjeri, izbore za poslove iz svoje domene. Drugi
motiv za odabir ove teme za raspravu na Sjednici su
pisma, koje su kolege Darko Posarić, dipl. ing. šum. iz
UŠPVin kovci i Darko Cvijić, dipl ing. šum. kao predsjednik
Sin dikata inženjera i tehničara šumarstva, uputili
predsjedniku Komore, a na znanje HŠD-u, s
kritičkim stavovima o radu Komore.


Kolega Posarić u svom pismu “Prijedlozi za bolji
rad Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije”
osvrće se na način stjecanja statusa Ovlaštenog
inženjera. Smatra da je granica od 10 godina rada u
struci, za dobivanje bez polaganja ispita previsoka i
time se diskriminiraju mlađi kolege, s npr. 5–9 godina
radnog staža. Isto tako osvrće se na obim ispitnih pitanja
i predlaže da se formiraju s obzirom na područje s
kojeg dolazi kandidat svojevrsne “regionalne licence”.


Darko Cvijić, dipl. ing. šum. zahtijeva:


1.Šumarski inženjeri s više od 5 godina staža u HŠ
trebaju polagati samo “šumarsko zakonodavstvo”!
2.Šumarski inženjeri s manje od 5 godina staža trebaju
polagati ispit koji bi se temeljio na detaljnim
pitanjima iz prakse s područja na kojem trenutno
rade i pitanjima s ostalih područja, ali u manjem (informativnom)
opsegu!
3.Hrvatske šume d.o.o. mogu i trebaju platiti prvi izlazak
na ispit svojih inženjera, a da im se kod upisa
u HKIŠDTomogući plaćanje upisnina u više rata!
4.Pristupnicima na ispit treba omogućiti da dobiju 5
plaćenih dana za pripremu ispita!
Nakon što su se radu sjednice priključili predsjednik
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Damir Felak, dipl. ing. šum. i tajnica Silvija
Zec, dipl. ing. šum. riječi dobrodošlice i zahvale na
oda zivu uputio im je predsjednik Jurjević.


Predsjednik Felak zahvalio je HŠD-u na inicijativi
za osnivanjem “Šumarske komore” kojom je 2006. go-
dine donesen Zakon o HKIŠDT. Ukratko je predstavio
rad i problematiku HKIŠDT, čija je je Osnivačka skupština
održana 2006. godine, dok je ona stvarno počela
djelovati početkom 2007. godine. Komora je osnovana
s ciljem promicanja šumarske struke i stručnog usavrša
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 114     <-- 114 -->        PDF

vanja članova. Ona je samostalna i neovisna strukovna
organizacija koja, uz čuvanje ugleda, časti i prava svojih
članova, obavlja i povjerene joj javne ovlasti, kao
npr. Licenciranje pravnih i fizičkih osoba za obavljanje
radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,
provođenje stručnih ispita za ovlaštene inženjere,
vođenje imenika svih ovlaštenih inženjera, te neki drugi
poslovi propisani zakonom. Danas možemo govoriti od
oko 2 godine rada. Sam rad donekle je usporila i procedura
donošenja potrebnih podzakonskih akata i njihovo
usklađivanje, kao što su Pravilnik o licenciranju osoba
za izvođenje radova, Pravilnik o polaganju stručnih
ispita, Pravilnik vrstama šumarskih radova, minimalnim
uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici
mogu izvoditi samostalno. Komora je
započela radom sa samo jednom zaposlenicom, tajnicom
Silvijom Zec, dipl. ing. šum., dok je u međuvremenu
zaposlena još jedna djelatnica dipl. ing. šum.
Danas Komora ima 810 članova, od čega 760 šumara i
50 drvnih tehnologa. Predsjednik Felak zaključuje da
Komora djeluje u skladu s Zakonskim i podzakonskim
aktima koje je donijelo resorno Ministarstvo i ona sama
ne može mijenjati zakonske odredbe.


Nakon uvodnoga izlaganja predsjednika Komore
uslijedila je diskusija;


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik
ogran ka Zagreb, smatra da ovlašteni inženjeri trebaju
predstavljati elitni dio šumarske struke, koji se svojim
znanjem i dokazanim radom uzdižu od ostalih diplomiranih
inženjera. U skladu s tim potrebni su stručni ispiti
s određenim kriterijima kojima će ovlašteni inženjer dokazati
da je nadogradio fakultetsko znanje i stručno se
dokazao u svome području. Ne slaže se s podzakonskim
aktima kojima je propisano da gotovo svi inženjeri Hrvatskih
šuma d.o.o. moraju biti ovlašteni inženjeri.
Bitno je da se kroz Komoru struka izbori za poslove u
kojima šumari do sada nisu zastupljeni – vodoprivreda,
hortikultura i sl., što će osigurati nova radna mjesta.


Mr. spec. Mandica Dasović, predsjednica ogranka
Gospić, zaključuje da u tvrtki Hrvatske šume gdje radi
većina ovlaštenih inženjera, sistematizacijom nisu definirane
razlike između ovlaštenih i ostalih inženjera.
Također naglašava problem licenciranih osoba zaposlenih
kod privatnih izvoditelja radova u šumarstvu,
gdje stručno osoblje postoji samo fiktivno, a ne na terenu.
Postavlja pitanje tko treba kontrolirati prisutnost
istih na radilištima?


Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za zaštitu
šuma u svom izlaganju dijagnosticira tri najvažnija
problema: polaganje ispita, strah za gubitkom radnih
mjesta i financiranje vezano za članstvo u Komori. Polaganje
ispita smatra nužnim dokazom da je kandidat ovladao
stručnim znanjem potrebnim za obavljanje
poslova ovlaštenog inženjera. Što se tiče uvjeta od 10
godina rada u struci kojim su se svojedobno inženjeri


mogli upisati u Komoru bez polaganja stručnog ispita,
osobno misli da postoje diplomirani inženjeri za koje bi
potpisao da nakon godine dana rada mogu biti ovlašteni
inženjeri, kao i oni koji to ne zaslužuju i nakon 20 godina
rada. Međutim zakonodavac je propisao da taj rok
bude 10 godina i to treba poštivati. Bit je u stalnom usavršavanju
svakoga pojedinca kroz cijeli radni vijek.Troškove
dijelom može snositi i poslodavac, međutim
svatko mora biti svjestan da samo ulaganjem u sebe i
svoje znanje, pa i kroz samofinanciranje za sudjelovanje
na simpozijima, stručnim skupovima i sl., kao kvalificirana
osoba osigurava svoje radno mjesto na sve zahtjevnijem
tržištu rada. Ne slaže se s regionalizacijom
ovlaštenih inženjera, jer kao što fakultetskom naobrazbom
šumarski inženjeri dobivaju znanja o cjelokupnom
šumarstvu, tako to treba vrijediti i za ovlaštene inženjere.Prof. dr. sc. Prpić naglašava da samo kontinuiranim
radom na vlastitom stručnom obrazovanju šumarski stručnjak
može udovoljiti svim zahtjevima koji su danas
pred njega postavljeni. Polaganjem stručnog ispita ovlašteni
inženjer samo započinje dio svog stručnog rada,
koji se mora nastaviti kroz sudjelovanje na stručnim i
znanstvenim skupovima, simpozijima, praćenjem struč ne
i znanstvene literature i sl. Postavlja formulu 5 + 5 = 0,
tj. 5 godina učenja na fakultetu, a nakon toga 5 godina
stagnacije i neusavršavanja, znanje je jednako 0.


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić kao član ispitnog povjerenstva
pak zaključuje da je priča o težini samog ispita
neutemeljena, jer je od 58 kandidata koji su pristupili
ispitu 47 njih uspješno položilo. Na početku je bilo problema
s polaganjem, jer kandidati nisu shvatili ozbiljnost
ispita. Postioji 200 pitanja iz 7 područja, koja su
kao i popis literature objavljeni na internetu, i kandidati
se mogu dobro pripremiti. Ne slaže se s regionalnim
pristupom, jer ovlašteni inženjeri dobivaju licencu za
rad na području cijele Hrvatske, a usklađenjem zakonskih
akata nakon pristupanja Hrvatske EU, vjerojatno i
na području Unije. Pri samom ispitu daje se težište na
pitanja vezana za regiju iz koje dolazi kandidat. Da li
su ispitna pitanja preopširna, kao i 7 područja na koja
su vezana, ostavlja za raspravu i na dalje usklađivanje.


Dopredsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl ing. bit
problema ovlaštenih inženjera u Hrvatskim šumama


d.o.o.vidi u primjeni Pravilnika o vrstama šumarskih radova,
minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima
koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno i
na to vezanim pravilnikom Hrvatskih šuma, kojim se
propisuje da svi inženjeri moraju biti ovlašteni. Bez sistematizacije
radnih mjesta u Hrvatskim šumama d.o.o.
ti Pravilnici teško će se u praksi primijeniti.
Dubravko Hodak, dip. ing. šum., ponovio je problem
fiktivnog zapošljavanja licenciranih osoba u tvrtkama
koje se bave uslugama u šumarstvu, dok na terenu tih
osoba nema a poslovi za odvijaju po “starom”.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 115     <-- 115 -->        PDF

ZdravkoVukelić, dipl. ing. šum., predsjednik ogran ka
Senj, postavio je pitanje donošenje Pravilnika o cijenama
usluga ovlaštenih inženjera.


Predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drvne tehnologije Damir Felak, dipl. ing. šum. zahvalio
se na kostruktivnoj raspravi i pozvao članstvo da svojim
sugestijama, prijedlozima i primjedbama poboljša rad
Komore. Kako većina članstva dolazi iz trgovačkog društva
Hrvatske šume d.o.o., najavio je skoro donošenje
nove sistematizacije radnih mjesta u poduzeću kojom će
se definirati položaj ovlaštenih inženjera, ali i ostalih diplomiranih
inženjera, prvostupnika i drugog stručnog
osoblja. Najavio je i skoro donošenje Pravilnika o stručnom
usavršavanju ovlaštenih inženjera. Hrvatske šume


d.o.o.donijele su Pravilnik kojim će tvrtka kandidatima
za ovlaštenog inženjera platiti prvi izlazak na ispit i
omo gućiti im korištenje tri dana plaćenoga dopusta u
svrhu pripreme za polaganje ispita.
Tajnica Komore Silvija Zec, dipl. ing. šum., pojasnila
je da Komora nije ovlaštena za kontrolu prisutnosti
licenciranih osoba kod izvođenja radova, već to
tre ba raditi naručitelj. Najavila je Kodeks strukovne
eti ke koji je usvojila Skupština Komore kojim se reguliraju
prava i obaveze te kodeks članstva HKIŠDT.
Imenovano je povjerenstvo za donošenje Pravilnika o


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r.


cijenama usluga ovlaštenih inženjera čije se dovršenje
predviđa za lipanj 2009. godine.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević zahvalio je svim
nazočnima na konstruktivnoj raspravi i prijedlozima.
Kao najbitnije probleme determinirao je one vezane za
Pravilnik o vrstama šumarskih radova, minimalnim
uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici
mogu izvoditi samostalno i Pravilnikom Hrvatskih
šuma d.o.o., kojim se propisuje da praktično svi
inženjeri moraju biti ovlašteni, te na to vezanu sistematizaciju
radnih mjesta u Hrvatskim šumama d.o.o. Iako
se može razgovarati o obimu ispitnog materijala, naglasio
je kako nitko nije doveo u pitanje potrebu polaga
nja stručnih ispita, kao i potrebu kontinuiranog
struč nog obrazovanja. Potrebno je prikupiti još informa
cija, sugestija i primjedbi s terena i ukoliko se ukaže
potreba moguće je pokrenuti i proceduru izmjene pojedinih
Zakonskih i podzakonskih odredbi, Pravilnika o
vrstama šumarskih radova, minimalnim uvjetima za
njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici
mogu izvoditi samostalno, i na to vezanim pravilnikom
Hrvatskih šu ma, kojim se propisuje da svi inženjeri
moraju biti ovlašteni, a sve u svrhu što kvalitetnijeg
rada naše Komore.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v.r.


PRETPLATAZAŠUMARSKI LISTU 2009 GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
–za poduzeća 500 kn
ADRESA:HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb,Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232769
Pretplata za inozemstvo 95 $
Devizni račun br: 70300-978-2100055442-070
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Swift ZABAHR 2x)
IBAN HR 32623600001101232768


Uredništvo