DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 116     <-- 116 -->        PDF

IN MEMORIAM
ZLATKO LISJAK, dipl. ing. šumarstva(1948 – 2009)


Nakon duge i teške bolesti u Požegi
je 17. veljače 2009. u ranim
ve černjim satima, u 61. godini pre-
mi nuo i zauvijek nas napustio dipl.
ing. Zlatko Lisjak. Iznaših redova
otišao je još jedan kolega iz
malobrojne starije generacije požeških
šumara. Iako smo znali da se
pos ljednjih godina bori s podmuk lom
bolešću, vijest smo primili s
ne vjericom i tugom.


Dipl. ing. Zlatko Lisjak rođen je


26. srpnja 1948. u Požegi, u katolič koj
obitelji Josipa iVjekoslave; roditelji
su mu bili službenici. Svoje
djetinjstvo provodi u igrama s vrš nja
cima, ponajviše s druge, sjever ne
strane Orljave, izvan središta
grada, naVeličanki, kodVajzlerova
mlina. Osnovnu i srednju naobraz bu
stječe u rodnome gradu: osnovnu
školu završava 1963., a realnu
gimnaziju 1967. godine. Šumarstvo
je studirao na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, na kojemu diplomira
1973. Početkom kolovoza iste go-
di ne zapošljava se u Odjelu za uređi
vanje šuma ondašnjeg Šumskoga
gospodarstva Slavonska Požega., a
od 1. prosinca 1975. počinje raditi u
šumariji Velika. Početkom veljače
1982. postavljen je za upravitelja
šumarije te ovu odgovornu dužnost
obavlja do 1994. godine, kada je u
Upravi šuma Požega, javnoga podu
zeća “Hrvatske šume” Zagreb,
ime novan za rukovoditelja Odjela
za ekologiju i zaštitu šuma. Na ovo me
mjestu hvata se u koštac s
novim izazovima, no budući da pokazuje
izrazit i istančan smisao za
ekološke probleme hrvatskoga šumarstva,
svoj posao obavlja uspješno,
precizno, pedantno i savjes no,
izvršavajući sve postavljene zadat ke.
Stalno se pritom zalaže za veći
dig nitet šumarske struke, objavljujući
pojedine radove na tu temu u
strukovnom glasilu. Poznata je njegova
kvalitetno i stručno izrađena
stu dija o “Eminovačkom lugu”, ko ji
naziva požeškim Maksimirom i za laže
se da ovo mjesto za odmor i rekreaciju
postane zaštićeni prirodni
objekt, park-šuma. Iako narušenog
zdravlja, što ga sprječava u normal-
nom i kontinuiranom izvršava nju
re dovitih šumarskih poslova, nije
klo nuo duhom, te se uporno i prkosno
borio protiv podmukle bolesti,
stalno nešto radeći, posebice aktiv no
na izdavanju pojedinih knji ga iz
po dručja šumarstva, a u ok viru
svoje nakladničke obiteljske tvr tke
“ITD Gaudeamus”. Naziv tvrt ki
daje po poznatoj gimnazijskoj matural
noj pjesmi, a ona upuću je na veselo
i radosno ras položenje, na
oso bine koje su tijekom radnoga i
ži votnoga vijeka krasile našega Zlatka,
ali i na kratkoću čovjekova življenja:
”Gaudeamus igitur, Iuvenes
dum sumus, Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem, Nos
habebit humus…” (Radujmo se,
dakle, dok smo mladi. Poslije ugodne


mladosti, poslije dosadne sta rosti,
imat će nas zemlja…, tj. dolazi smrt.)


Kao rijetko svestran stručnjak ši rokih
vidika i zavidnog općeg obr a zovanja,
s darom za pisanje, me đu
požeškim šumarima isticao se osebuj
nošću, originalnim ideja ma i smi s
lom za estetiku. Svoje je bogato
šumarsko i životno iskustvo ne sebič no
prenosio na svoje kolege i najbli že
suradnike, a velikom marljivošću,
zalaganjem i poštenjem bio je primjer
drugima, posebice mlađim suradnicima.
Kao cijenjeni šu marski
stručnjak autor je i ko a u tor niza stručno-
znanstvenih članaka, po lemika i
zapaženih fotografija u “Šu marskom
listu” te knjiga iz područja šumarstva,
gljivarstva, poljoprivrede i vatrogastva.
Od njegovih radova
navodimo: “Priručnik za pro izvodnju
šampinjona” (Požega, 1980.),
Izložba fotografija “Šumarstvo iz
blizine” (Muzej Požeške kot line
,1984.), “Uzgoj gljiva” (Zagreb,
1984., 1989.), “Izbor dopuns kih zanimanja
(s Milanom Žgelom; Zagreb,
1991.)”, zatim u Šumars kom
listu: “Osvrti na inicijativu za iz dvajanje
šumskog transporta (fa ze
II) iz jedinstvenog tehnološkog
procesa proizvodnje šumskih sortimenata”,“
Da li se šumarstvo odreklo
gljiva kao sporednih šumskih
proizvoda”, “Optimalno korištenje
drvne mase u eksploataciji šuma”,
“Ugroženi dignitet šumarske stru ke,
ili kako se zaštititi od Ministarstva
zaštite okoliša i prostornog uređenja”,
“Domaćini žute imele (Loranthus
europaeus) i intenzitet zaraze na
području Uprave šuma podružnice
Požega” (grupa autora), “Suradnja
šu mara i vatrogasaca”, “Eminovačka
šuma” – požeški Maksimir!?”.


Početkom prosinca 2008. u Požegi
su predstavljena hrvatska izda
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 117     <-- 117 -->        PDF

nja dviju knjiga iz područja zaštite
šuma “Atlas šumskih oštećenja” i
“Atlas bolesti i štetnika na drveću i
grmlju”, a kolega Lisjak bio je je dan
od prevoditelja s njemačkog jezika i
najzaslužniji za to što su knjige
ugle dale svjetlo dana, u surad nji s
ko legama sa Šumarskog fakul teta,
Šu marskog instituta, s po žeškom
podružnicom Hrvatskih šuma i požeš
kim ogrankom Hrvatskoga šumarskog
društva. Zbog već ozbiljno
narušenog zdravlja, ovom vrlo posje
ćenom i dobro organiziranom
sku pu u Hrvatskoj gospodarskoj
k omori nije mogao nazočiti. Osim
navedenih atlasa preveo je s nje mačkog
i pripremio za tisak nekoliko
popularnih i praktičnih priručnika za
atraktivna dopunska zanimanja: o
pi vu iz vlastitog podruma, šparoga ma,
uzgoju borovnica i brusnica i
voćnim vinima. Bio je nakladnik nedavno
izašle knjige “Požega i Požeš
tina okom šumara”, a neumitna
smrt spriječila ga je u izdavanju još
nekoliko popularnih i stručnih knji ga
iz područja šumarstva, koje je optimistično
najavljivao i pripremao.
Na predstavljanju atlasa u Požegi,
dr. sc. Miroslav Harapin je podsjetio
na jed nu drevnu mudrost te kazao:
“Čo vjek postiže puninu svoga živo ta
kada porodi dijete, kada posadi drvo
i kada napiše knjigu. Kolega Lisjak
je sve navedeno učinio i zaslužuje
čes titke jer mnogi kojima je to gotovo
posao, i moglo bi se reći za da ća,
nisu uspjeli napisati knji gu”.


Radeći u veličkoj šumariji osobitu
je pozornost usmjeravao na
bolju racionalizaciju i organizaciju
šumske proizvodnje, te na uzga janje
i zaštitu šuma, a bio je vrlo ak


tivan u osmišljavanju svojih neiscrpnih
ideja. Zaslužan je za ure đivanje
glavnog stovarišta drv nih
sortimenata u blizini željezničke
postaje, gradnju stacionara za smještaj
šumarijskih radnika, a osobitu
brigu vodio je o sindikalnom odmaralištu
“Gabrijelovac” na veličkim
livadama. Možemo slobodno reći
da je bio začetnik izrade drvne galanterije
u požeškoj Upravi šu ma,
nabavljajući male strojeve za
obradu drveta. Stanovnici velič ko ga
kraja pamtit će ga kao jednog od
pokretača uređenja zdenca “Pos tave”,
pokraj potoka Radovanke,
ispod Mališčaka, uz koji se iskazuje
počast Josipu i Mariji, a o kojemu je
vodio brigu i iz bolesničke postelje.
Uz redovne obveze na svome rad-
nom mjestu, kolega Zlatko ba vio se
fotografijom, omiljenim hobijem iz
studentskih dana, te uzgajanjem
glji va kojima je, kao vrstan praktičar
i pisac, posvetio znatan dio svo ga
života. Na velič kom području
cijepio je panjeve za uzgoj bukovača,
bavio se uzgajanjem šampinjona,
a njegove popularno napisane
knjige o gljivama zauzimaju vidno
mjesto na policama mnogih kolega
šumara, privatnih biblioteka te
knjižnica i knji žara diljem Hrvatske.
U šumarijskom voćnjaku brinuo se


o uzgajanju šljiva i proizvodnji kvalitetne
rakije, a poznata je njegova
čuvena “viljemovka” od krušaka uzgojenih
u njegovom požeškom voć njaku.
Kao upravitelj šumarije bio je
u veličkom kraju uključen u sva društvena
zbivanja, stalno surađujući s
va trogascima, lovcima, planinari ma,
ribolovcima i članovima drugih
druš tava. Dugogodišnji je član Druš
tva inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, odnosno požeš kog
ogranka Hrvatskoga šumarskog
društva.


Kao čovjek, kolega Zlatko bio je
pošten, skroman, nenametljiv, sa mozatajan,
druželjubiv i nemirna ve se-
log duha. Pamtit ćemo ga po
nje govomosebujnomtemperamen tu
i originalnoj prepoznatljivosti. Bio je
brižan suprug, otac, brat i djed.


Od kolege Zlatka oprostili smo
se na požeškom groblju Svetog Ilije
i ispratili ga na posljednje počivalište.
Hvala mu na njegovoj dobroti,
poštenju i neizbrisivom tragu što je
iza sebe ostavio!Valjda sluteći da je
na kraju svoga životnoga puta, u
jednoj je od svojih posljednjih knji ga
napisao: “Ponosan sam i sretan
što sam bio stabalce u hrvatskome
šu marstvu”. Mi, njegove ko lege po nosni
smo na to što je s nama ra dio i
s nama se družio, a iza njega će os tati
nenadoknadiva praznina.U ime
požeške podružnice Hr vatskih šu ma
i požeškog ogranka Hrvat skoga šu-
mar skog društva prigo dnim oproštajnim
riječima, u nazoč nosti
pokojnikove obitelji, rodbine,mno gobrojnih
kolega iz “Hr vatskih
šuma”, prijatelja i znanaca, obratio
se dipl. ing. Ivica Fliszar, voditelj
Proizvodnog odjela UŠP Požega.
Upu tio je izraze is kre ne sućuti supru
zi Ani, kćerki Maji, sinu Josipu,
bra tu Ivici te ostaloj tugujućoj rodbini.


Neka mu je slava i hvala i laka
mu bila hrvatska zemlja!


IvicaTomić, dipl. ing. šum.