DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 17     <-- 17 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
uz goja sadnica čempresa u ispitivanim kontejnerima
od posebne važnosti i izravno utječe na kvalitetu sadnog
materijala, razvijenost žiljnog sustava i njegovu
deformaciju. Prema našim istraživanjima, za kontejner
malog volumena, kao što je Bosnaplast 12, ne preporučujemo
uzgoj duži od jedne vegetacije, odnosno sedam
mjeseci nakon sjetve, dok za kontejner Bosnaplast 18 i


3


PVC tuljak, volumena 923 cm, za uzgoj kvalitetnog
sad nog materijala preporučuje se proizvodnja od jedne
i pol , maksimalno dvije vegetacije.


Općenito, može se zaključiti kako su sadnice iz većih
kontejnera, kontejnera s većim volumenom, imale veću
startnu visinu kod pošumljavanja, veći postotak preživljenja
i intenzivniji rast i razvoj. Razvijenije biljke ne
trpe nikakav šok prilikom sadnje, a hranivima bogatiji
supstrat u većim kontejnerima pozitivno utječe na njihov
ubrzani rast prvih godina nakon sadnje i konačno
vremenske prilike kod sadnje imaju daleko manji utjecaj,
što znatno može produžiti i sezonu sadnje.


Rezultati petogodišnjeg praćenja razvoja biljaka na
pokusnoj plohi daju nam podatke na temelju kojih se
može zaključiti o prednostima i nedostacima različitih
načina uzgoja i sadnje običnog čempresa na kršu. Utvrdili
smo da je metoda pošumljavanja biljaka običnog
čempresa na podrivanom tlu riperom, na dubini od


LITERATURABalen,J., 1937: Drugi prilog poznavanju naših medite
ranskih šuma. Šum. list 61 (5): 345–446, Zagreb.

Dereta,B., 1968: Primjena mehanizacije na kršu u
po šumljavanju. Instituta za šumarska istraživanja
u Zagrebu, Radovi 11: 1–17, Zagreb.
Marčić,M., 1924: Čempres. Šum. list 48 (1): 1–6,
Zagreb.
Matić,S., 1978: Rezultati komparativnog istraži vanja
uspjeha pošumljavanja mehaniziranim i
klasičnim načinom sadnje. Mehanizacija šumarstva,
9–10, Zagreb.
Matić,S., 1981: Mjesto i uloga mehanizacije u radovima
na proširenoj biološkoj reprodukciji šuma.
Mehanizacija šumarstva, 5–6, Zagreb.
Matić,S., B.Prpić,1983: Pošumljavanje. Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, 1–79, Zagreb.
Matić,S., N.Komlenović, S.Orlić, M.Oršanić,
1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnja
ka. U: D. Klepac (ur.), Hrast lužnjak u
Hr vatskoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 159–166,
Zagreb.
Matković,P.,1962: Čempres. Hortikultura 2: 1–16,
Zagreb.


50–70 cm, dala bolje rezultate od klasične metode pošumljavanja
u iskopane jame dimenzija 40 x 40 x 40 cm.
Sadnice običnog čempresa koje su rasle u većim kontejnerima
i posađene na podrivanom tlu riperom imale su
veći postotak preživljenja i veće visine nego sadnice posađene
u jame iz kontejnera malog volumena. Na riperom
razrahljenom tlu biljka se brzo zakorijenjuje i
prodire u dublji horizont, gdje uvijek ima više vode nego
u plićim horizontima, što u sušnim ljetnim mjesecima
ima izravni utjecaj na preživljenje i rast biljaka.


Dakle, dobro pripremljeno tlo za pošumljavanje i
kvalitetna sadnica s dobro razvijenom stabljikom, netorziranim
i razvijenim korijenom dobro je jamstvoa za
uspješno podizanje kultura običnog čempresa na kršu.
Istraživanja koja su provedena na pokusnoj plohi Podi
pokazala su da je čempres vrsta s kojom najozbiljnije
treba računati kod pošumljavanja sredozemnog krškog
područja Hrvatske. Kako se radi o trajnom eksperimentalnom
objektu, značajnom za eumediteransko krško
područje Dalmacije, praćenje rasta i razvoja običnog
čempresa i ostalih šumskih vrsta s kojima se eksperimen
tira na ovoj plohi, nastavlja se.


– References
Meštrović,Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla
pri pošumljavanju šuma u području Mediterana.
Šum. list 88 (3–4): 124–133, Zagreb.
Ocvirek,M., 1994: Kontejnerska proizvodnja četinjača.
Magistarski rad, Šumarski fakultet, Zagreb,
str. 104, Zagreb.
Oršanić,M., S.Matić, I.Anić,1996: Kontejnerska
proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen
utjecaj na kvalitetu šumskih kultura. U: B. Ma yer
(ur.), Unapređenje proizvodnje biomase
šum skih ekosustava, Znanstvena knjiga 1, Hrvatsko
šumarsko društvo, str. 307–312, Zagreb.
Pavari,A., 1934: Monografia del Cipresse inTos ca na,
Firenze.
Perić,S., S.Orlić,2000: Utjecaj krupnoće sjemena
crnog, alepskog i primorskog bora te pinije na
pošumljavanje i razvoj biljaka u rasadniku. Rad.
Šumar. inst. 35 (2): 27–39, Jastrebarsko.
Seletković,Z., Z. Katušin,1992: Klima Hrvatske.
U: Đ. Rauš (ur.), Šume u Hrvatskoj, 13–18,
Zagreb.
Tomašević,A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka
alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis
Mill.) i (Pinus maritimaDur.) golog
ko rijena i u polietilenskim tuljcima. Šum. list
CV (11–12): 441–450, Zagreb.