DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 135-144
UDK 630* 181.2 (001) Abies albaMill.


UTJECAJ GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMJENANAEKOLOŠKU
NIŠU OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) U HRVATSKOJ


EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE ECOLOGICAL
NICHE OF SILVER FIR (Abies albaMill.) IN CROATIA


1


Igor ANIĆ, Joso VUKELIĆ, Stjepan MIKAC, Darko BAKŠIĆ, Damir UGARKOVIĆ


SAŽETAK: Obična jela jedna je od najvažnijih gospodarskih vrsta drveća u
Hrvatskoj. Rasprostranjena je na području Dinarida i na panonskom gorju.
Globalne klimatske promjene izazivaju opravdanu bojazan u mogućnost sma njenja
ekološke niše obične jele u Hrvatskoj. U ovom su istraživanju analizirani
određeni ekološki čimbenici koji izgrađuju ekološku nišu unutar područja pridolaska
jele. Korišteni globalni klimatski model podrazumijeva dvostruko povećanje
koncentracije stakleničkih plinova (CO2, CH4, N2O, CFC-11 i CFC-12)
unutar da našnjega areala obične jele u razdoblju 2000 – 2100. godine, iz
čega proizi la zi povećanje prosječne godišnje temperature za ~ 2,5 °C i smanjenje
prosječ ne godišnje količine oborina za ~ 152 mm/god. u odnosu na razdoblje
1950 – 2000. godine. Istraživanje je pokazalo kako bi ove promjene
mogle pro uzročiti smanjenje ekološke niše obične jele u Hrvatskoj (p>0,9) za
gotovo 85 % u odnosu na današnje stanje.


Ključne riječi:Abies albaMill., areal, ekološka niša, globalne klimatske
promjene, klimatski čimbenici


UVOD– Introduction
Obična jela (Abies albaMill.) je jedna od najvažnijihCu liberg1991). Rezultati analiza jezerskih sedimeeuropskih
gospodarskih vrsta drveća. Prirodno prido lazinata s lokaliteta Pula maar (područje današnjega Balau
planinskoj regiji istočne, zapadne, južne i sred nje Eu-tona) potvrdili su njezino postojanje prije tri milijuna
rope.Većinski dio njezine europske populacije nalazi sego dina(Willsi dr.1999). Zna se kako je obična jela
unutar geografskih koordinata od 52° N u Poljskoj doras la na području Plitvičkih jezera još prije 6000 godina
40° N na sjeveru Grčke, te od 5° E u zapadnimAlpama(Srdoči dr.1985). Rezultati analiza treseta uzorkovado
27° E u rumunjskim i bugarskim Karpa tima. Manjinog s lokaliteta Dubravice (područje Hrvatskog Zadio
pridolazi na Pirinejima, u Sre diš njem Masivu, i nagorja) su pokazali njezinu prisutnost na nadmorskoj
sjeveru Francuske (Wolf2003,Sagnardi dr.2002).vi sini od 180 m u razdoblju Antlantika (GigoviNi-
U Hrvatskoj raste u gorskom vegetacijskom pojasu Di-kolić1960).
narida i na panonskim gorama: Papuku, Psunju, Med


Paleobotaničari sugeriraju da se jela, zajedno s buk ved
nici i Macelju (Jelaska2005).


vom, u središnjoj Europi prirodno proširila djelova-


Paleontološka istraživanja pokazala su kako se obič -njem klime.Tako Berson(2004) objašnjava kako je
na jela na ove prostore u postglacijalnom razdoblju širilapet čimbenika bilo odlučujuće za širenje bukve i jele u
iz refugija na južnom Balkanu, južnoj Italiji, Pirinejima iEuropi: klimatske promjene, migracijski putevi, zastoj
u Grčkoj unatrag 38000 godina (Bersoni dr.2004,u rastu populacije, antropogeno djelovanje i prirodni
Lang1994,CulibergiŠercelj1995,Šerceljipo žari. Isti autor zaključuje da su klimatske promjene


bile odlučujući čimbenik za širenje jele.


2


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić, prof. dr. sc. Joso Vukelić,
Utjecaj klimatskih čimbenika na dinamiku vegeta-
Stjepan Mikac, dipl. ing. šum., doc. dr. sc. Darko Bakšić,


cije moguće je uočiti unutar godine dana, ali i u dugim


Damir Ugarković, dipl. ing. šum., Zavod za ekologiju i uzgajanje


raz dobljima koja se protežu do 100000 godina. Neka


šuma Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pp 422,
HR – 10002 Zagreb, mikac@sumfak.hr


is traživanja upućuju na postojanje veze između dina