DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 43     <-- 43 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
UDK 630* 453 (001) Obolodiplosis robiniae


BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI
ŠTETNIK BAGREMA I PRVI NALAZ PARAZITOIDA
Platygaster robiniaeU HRVATSKOJ


BLACK LOCUST GALL MIDGE (Obolodiplosis robiniae), NEW PEST
ON BLACK LOCUSTTREESAND FIRST RECORD
OF PARASITOID Platygaster robinaeIN CROATIA


Milan PERNEK, Dinka MATOŠEVIĆ*


SAŽETAK: U radu je utvrđena prisutnost bagremove muhe šiškarice (Obolo
diplosisrobinae) na području Hrvatske, novog štetnika na bagremu. Registri
ran je i parazitoid Platygaster robiniae, što je prvi nalaz ove vrste na
području Hrvatske. Praćena je biologija bagremove muhe šiškarice (razvojni
sta diji, broj ličinki u šiški, postotak parazitiranosti). Bagremova muha šiškarica
stvara karakteristična oštećenja na palistićima bagrema-šiške. Broj ličinki
po šiški prosječno je iznosio 2, a kretao se od 1 do 9 ličinki po šiški.
Parazitiranost bagremove muhe šiškarice je na uzorcima s područja Zagreba
ti jekom 2008. godine iznosila 15,6 %. Bagremova muha šiškarica se u Hrvatskoj
može smatrati novom invazivnom vrstom štetnika. Ova muha šiškarica je u
Europu vjerojatno unesena sa sadnim materijalom, a njezini glavni vektori rasprostranjenja
Europom bili su intenzivna trgovina biljnim materijalom, posebice
ukrasnim sadnicama bagrema i međunarodni promet vozilima. Zamjet ne
štete na bagremima u Hrvatskoj su ponajprije one estetske.


Ključne riječi:bagrem, novounesena vrsta, štetnost, Diptera: Cecidomyiidae,
Hymenoptera: Platygastridae


UVOD – Introduction
Bagrem (Robinia pseudoacaciaL.) je alohtona vrs takoj, Crnoj Gori, Nizozemskoj, Poljskoj, Švicarskoj, Ru za
Europu, unesena 1601. godine iz SjeverneAmeri kesiji i Ujedinjenom Kraljevstvu (Skuhravai sur.2007;
(Hecker1985). Posljednjih desetljeća dvije fitofagneMihajlovići sur.2008). Gotovo u isto vrijeme kao i
vrste lisnih minera na bagremu,Parectopa robiniellaprvi nalazi u Europi bagremova muha šiškarica prvi je
Clemens i Phyllonorycter robiniellaClemens (Mato-puta opisana u Japanu i Koreji (Kodoii sur.2003). Do
šević2007a), unešene su u Europu. Najnovija inva ziv -sada u Hrvatskoj postoji samo jedan nalaz iz 2006. gona
vrsta u Europi i Hrvatskoj je bagremova muhadine u okolici Rapca u Istri (Skuhravai sur.2007), ali
šiškarica –Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera:bez detaljnijih podataka.
Cecidomyiidae), autohtona u sjevernojAmerici, koja je


Parazitoid bagremove muhe šiškaricePlatygaster roprvi
puta u Europi nađena 2003. godine u regijiVeneto u


biniaeBuhl & Duso (Hymenoptera: Platigastridae) opi -
Italiji. Počela se vrlo brzo širiti Europom, pa je već slje


san je prvi puta kao vrsta u 2008. godini (BuhliDuso
deće godine (2004) nađena u Sloveniji i Češkoj, zatim


2008). Pretpostavlja se da je u Europu unesen za jedno sa
2006. u Hrvatskoj, Slovačkoj, Srbiji, Njemačkoj, Ma


svo jim domaćinom, a do sada nije nađen na po dručju
đar skoj i Ukrajini. Tijekom 2007. godine registirana je u


Re publikeHrvatske.
Al baniji, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Francus -


Unašanje organizama iz nekog staništa u novo, nema
ve ćih ekonomskih ili ekoloških posljedica ako organi


*


Dr. sc. Milan Pernek (milanp@sumins.hr)


zam ne uspije pronaći adekvatnog domaćina i povoljne


Dr. sc. Dinka Matošević (dinkam@sumins.hr)
Šumarski institut Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko
uvje te za razvoj potomstva. Uspije li u tome, uz nedosta
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
tak prirodnih čimbenika koji reduciraju brojnost, dola zi
do eksponencijalnog razvoja populacijeskompleks nim
i dugoročnim posljedicama. Indikativno je kako su prodori
organizama u novije vrijeme postali učestaliji i br ži,
što se izravno povezuje s pojačanim kre tanjem ljudi i ro ba,
ali i uvjetovani klimatskim pro mjenama. To poka zu ju
noviji primjeri pojava vrlo neu godnih karantens kih
organizama u Europi, kao što su borova nematoda (Bursaphelenchus
xylophylus/Stei ner et Buhrer/ Nick le)
1998. god. u Portugalu (Per nekiMatošević2003),
cvi li dreta“Zvjezdanonebo”Anoplophora glabripennis
Motsch. 2001. god. Austriji i Anoplophora chinensis
Forster 2003. god. u Italiji (TomiczekiHoyer-
Tomiczek2007). Takav razvoj događaja zahtijeva


kor jenite promjene u načinu kontrole ula za biljaka i drugog
ma terijala kojima bi se organizmi mogli prenijeti.


Hrvatska nije izuzeta od unašanja novih organizama,
pogotovo štetnika na šumskom drveću.Topotvrđuju nedavni
nalazi jedinki vrsta poput npr:Leptoglossus occidentalis
Heidemann2004. godine (Tescari2004),
Phy llonorycter isikiiKumata2005. god. (Matošević
2007a) iAnoplophora chinensis2007. god. (Vukadin
iHrašovec2008).


Cilj ovoga rada bio je registirati nalaze bagremove
mu he šiškarice u Hrvatskoj, utvrditi njezino raspro stranje
nje, opisati njezinu biologiju, registrirati njezine
para zitoide i ocijeniti opasnosti za bagrem i šume u Hr vat
skoj.


MATERIJALI I METODE RADA– Materials and methods


Prisutnost bagremove muhe šiškarice utvrđivana je
pregledom listova bagrema na sljedećim lokalitetima:
kontinentalno (područje grada Zagreba s parkovima,


Slika 3.Žute ličinke bagremove muhe šiškarice
Figure 3Yellow larvae ofObolodiplosis robiniae


Slika 1.Šiške na palistićima bagrema
Figure 1Galls ofObolodiplosis robiniaeon black locust leaves


park šumama i pojedinačnim stablima bagrema, podru
čje Jastrebarskog, Đurmanca, Lepoglave, Ivanca),
submediteransko (otok Krk) i mediteransko područje
Hrvatske (okolica Zadra).


Determinacija bagremove ose šiškarice napravljena
je na temelju šiški (Slika 1) i ličinki (Slika 2 i 3).


Prisutnost ličinki i parazitoida u šiškama istraživana
je na području grada Zagreba (Jarun), 9. srpnja
2008. godine. Uzet je slučajni uzorak od 20 zaraženih
lis tova bagrema sa 3 stabla, koji su istoga dana laboratorijski
analizirani.Analiziran je prosječ ni broj šiški po
palistiću, broj ličinki u šiškama i broj ličinki parazitoida.Slika 2.Bijele ličinke bagremove muhe šiškarice
Figure 2White larvae ofObolodiplosis robiniae
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
REZULTATI – Results


Šiškenalistovimakojeuzrokujebagremovamuha
šiškaricautvrđenesunavišelokalitetaukontinentalnomimediteranskomdijeluHrvatske(
Tablica1).


Tablica 1.
Nalazi bagremove muhe šiškarice po
datumima i lokalitetima


Table 1
Records of blacklocust gall midge by
dates and sites


Datum –DateLokalitet –Locality
26. 6. 2008.Vinogradska ulica, Zagreb
1. 7. 2008.Šilo, otok Krk
9. 7. 2008.Jarun, Zagreb
15. 7. 2008.Lepoglava
17. 7. 2008.Đurmanec
1. 8. 2008.Maksimir, Zagreb
6. 8. 2008.Jastrebarsko
15. 9. 2008.Zadar


U šiškama su nađene bijele i žute ličinke. Bijele lič


inke (Slika 2) su rani, a žute (Slika 3) kasniji larvalni


stadij.
Na temelju uzorka od 20 listova sakupljenom na
jed nom lokalitetu (Jarun, 9. 7. 2008), odnosno 251 pa-
lis tića, nađeno je 599 šiški, što je prosječno 2,3 šiške po
pa listiću. Broj ličinki iznosio je 1183 ili prosječno 2 liči
nkepo šiški od čega je više bilo kasnijih (916) nego
ranih (82) larvalnih stadija ličinki (Tablica 2). U šiš ka ma
su nađene i parazitirane ličinke (Slika 4)i kokoni
parazitoidaP. robiniae(Slika 5).Parazitiranost ličinki
ba gremove muhe šiškarice u uzorku iznosila je 15,6 %
(Tablica 2).


Tablica2.Prosječni broj šiški i ličinki po palistiću bagrema (broj analiziranih palistića n = 264) i parazitiranost bagremove
muhe šiškarice parazitoidomPlatygaster robiniae
Table 2Average number of galls and larvae on black locust leaflet (number of analized leaflets = 264) and parasitism of
black locust gall midge byPlatygaster robiniae


Broj
nađenih
ličinki
Number of
larvae
Prosječan broj
ličinki
po palistiću
Average on
leaflet
Prosječan broj
ličinki po šiški
Average in gall
Broj ličinki zaražen
parazitoidom
Platygaster robiniae
Number of larvae
parasitised by
Platygaster robiniae
Postotak
parazitiranosti
Percentage of
parasitism
(%)
Rani larvalni stadij
(bijele ličinke)
Younger instars
(white larvae)
820,30,1±0,4
Kasniji larvalni stadij
(žute ličinke)
Older instars
(yellow larve)
9163,41,5±1,7
Ličinke svih stadija
Total number of larvae11834,42,0±1,718515,6


Slika 4.Parazitirane ličinke bagremove muhe šiškariceSlika 5.Kokoni parazitoida Platygaster robiniae
Figure 4Parasitised larvae of black locust gall midgeFigure 5Cocoons of parasitoid Platygaster robiniae
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
RASPRAVA– Discussion


Širenjebagremovemuhešiškarice


Spreading of black locust gall midge


Bagremova se muha šiškarica u Europi, pa tako i u
Hr vatskoj, može smatrati novom i invazivnom vrstom
štet nika. Invazivna vrsta opisuje se kao neautohtona
vrsta koja je unesena u novo stanište, širi se i čini štete
na autohtonim vrstama i staništima


(http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species).
U slučaju kukaca invazivna vrsta može se opisati
kao vrsta kukca koji je unesen u novo područje i poči nje
naglo širiti svoj areal, hraniti se i činiti štete na au toh
tonim domaćinima. Rasprostranjenost neke vrste u
novom staništu, posebice one monofagne, a bagremo va
muha šiškarica se za sada može smatrati monofagom
pr vog stupnja (Hering1951; Matošević2007c),
ovisi o rasprostranjenju biljke domaćina. Što je veći
broj biljaka domaćina, to će i intenzitet pojave ove
muhe šiškarice biti veći.
Ova muha šiškarica u Europu je vjerojatno unesena
sa sadnim materijalom, a njezini glavni vektori raspro stra
njenja Europom bili su objekti intenzivne trgovine
biljnim materijalom, posebice ukrasnim sadnicama bagrema
i međunarodni promet vozilima. Jaja i vrlo sitne
li činke prve generacije nalaze u se u listovima bagrema
koji tek izlaze iz pupa, i vrlo teško ih je uočiti golim
okom. Jak napad u Pragu 2004. godine uočen je na novo
posađenim biljkama uz ceste (Skuhravai sur.
2007). Sitni palistići bagrema sa šiškama lagano se
pre nose u kamionima i automobilima, pa ličinke mogu
nesmetano završiti svoj razvoj u novom staništu gdje
nalaze bagrem za razvoj sljedeće generacije. Sličan
uzo rak rasprostranjenja zabilježen je kod drugih novo unesenih
invazivnih vrsta u Europi i Hrvatskoj (Matoše
vić2007a). Neki autori smatraju da je njezinom
rasprostranjenju pogodovala i promjena klime (WermelingeriSkuhrava2007).
Preduvjeti za naglo širenje kukaca u novom arealu
su kontinuirano rasprostranjenje biljke domaćina i du-
go ročna visoka gustoća populacija kukca koji se širi.
Svako zabilježeno rasprostranjenje novounesenih
vrsta imalo je svoj specifičan hod i početne točke,
uvjetovano najvjerojatnije poklapanjem svih potrebnih
predispozicija za uspješnu kolonizaciju novih područja.
Parectopa robiniellaiPhyllonorycter robiniellasu
nakon dolaska na europsko tlo imali novog, vrlo proširenog
domaćina (bagrem), na čijemu se listu nisu hranile
druge vrste kukaca, pa nije bilo konkurencije.Ph.
robiniellase u Mađarskoj nakon unošenja 1996. u roku
od dvije godine rapidnom brzinom (500 km/godišnje)
proširio po svim staništima bagrema (Csoka2001).
Za bagremovu muhu šiškaricu izračunata je brzina šire
nja koja iznosi od 93, pa čak do 220 km/generaciji
(Csokausmeno priopćenje).


Rasprostranjenje bagremove muhe šiškarice u Hr vat
skoj imalo je dva smjera unosa: iz Slovenije i Mađar
ske za kontinentalni dio, te iz Italije za mediteranski
dio. Prema mjestu prvog nalaza za Hrvatsku (Rabac)
može se pretpostaviti da je vjerojatno unesena iz Italije
sadnim materijalom (rasadnici u Istri i Kvarneru prodaju
biljke uvezene iz Italije) ili antropogenim putem.
Širenje u kontinentalnom dijelu prije svega se odvijalo
posredstvom prometa i prirodnim putem.


Biologija


Biology


Imago bagremove muhe šiškarice je velik 2,6–3,2
mm. Ženke u proljeće odlažu jaja na donjoj strani lista u
vrlo mlade listove koji tek izlaze iz pupa.Vrsta ima 2 do
4 generacije godišnje (Mihajlovići sur.2008;Sku hrava
i sur.2007;Csokausmeno priopćenje). Prva
generacija razvija se od sredine svibnja do kraja lipnja
ili početka srpnja. U zapadnoj Srbiji zabilježen je razvoj
prve generacije od travnja do kraja svibnja (Mihajlović
i sur. 2008). Rojenje prve generacije uvi jek se poklapa
s listanjem bagrema. Druga generacija razvija se
tijekom srpnja i kolovoza, a treća tijekom rujna i listopa
da, pa čak i do sredine studenog. U po voljnim klimats
kim prilikama (rano proljeće, dugo i toplo ljeto i jesen)
mo guća je i djelomična četvrta generacija (Skuhrava
i sur. 2007; Mihajlovići sur.2008). Po izlasku iz jaja
li činke na rubu palistića počinju konzumirati stanice
lista koji se zbog toga uvija pre ma dolje, stvarajući šišku
spe cifičnog izgleda (Slika 1). U šiški se nalazi 1–7, rje đe
do 10 bijelih beznogih ličinki (Slika 2), a tijekom
ovog istraživanja nađene su prosječno 2 ličinke po šiški,
najmanje 1, a najviše 9. One prolaze kroz nekoliko larvalnih
stadija i mogu narasti do 4 mm. Prvo su bijele, a u
starijim stadijima žuto-narančaste boje (Slika 3.). Biologija
ove vrste nije u potpunosti razjašnjena.Tako prema
ne kim autorima ličinke zadnje generacije padaju iz
mine na tlo (Mihajlovići sur.2007), a prema drugi ma
se kukulje u šiški na palistiću s kojim kasnije p ada ju
na tlo na prezimljavanje (Csokausmenopri op ćenje).
Imaga izla ze u travnju i odlažu jaja na mla do lišće.


Praćenja biologije bagremove muhe šiškarice na po dru
čju sjeverozapadne Hrvatske nisu pokazala razvoj no ve
generacije nakon srpnja. Zadnje su ličinke u šiškama
nađe ne 9. srpnja. Vlastita opažanja i različiti podaci o nači
nu prezimljavanja (Csokausmeno priopćenje; Mihajlović
i sur.2007) pokazala su nedovoljnu
istraženost svih aspekata biologije bagremove ose šiškarice
(broj generacija, način prezimljavanja), pa će biti potreb
na dodatna istraživanja njezine biologije.


Parazitoidi


Parasitoids


U šiškama bagremove muhe šiškarice, na svim loka
litetima istraživanja u Hrvatskoj, nađene su paraziti
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
rane ličinke (Slika 4) i kokoni parazitoidaPlatygaster
robiniae (Slika 5).Toje prvi nalaz ove vrste na području
Hrvatske. Ženke parazitoida Platygaster robiniae
ulažu jaja u ličinku bagremove muhe šiškarice u kojoj
se razvijaju ličinke parazitoida. Ličinka bagremove
muhe šiškarice ugiba neposredno prije kukuljenja parazitoida
koji se kukulje u grupi. Kokoni su prvo bijele,
kasnije tamnosive boje. Pojava ovog monofagnog paraziotoida
uočena je i u drugim europskim zemljama
(Wermelingeri Skuhrava2007;Mihajlović
i sur. 2008; Skuhravai sur.2007) i u Japanu (Skuhrava
i sur.2007). Ova je vrsta parazitoida prvi puta
opi sana tek 2008. godine (BuhliDuso2008) i to na
uzor cima nađenima u Europi.


Pojava parazitoida u tako kratkom roku nakon unašanja
novog štetnika vrlo je zanimljiva, jer znači da se
parazitoidska adaptacija dogodila u vrlo kratkom roku.
Prilagodba prirodnog neprijatelja na domaćina obično
traje duže, pa se primjerice kod kestenovog moljca minera
(Cameraria ohridellaDeschka & Dimic) još nije
dogodila, iako je štet nik prvi puta u Hrvatskoj opisan
1989. godine (Macelj skiiBertić1995; Matošević
2007b).Vremensko razdoblje nakon unašanja
novog štetnika je s fitosanitarnog gledišta najproblematičnije,
pa vjerojat no zahvaljujući ovakvoj brzoj prilagodbi
prirodnog nepri jatelja, neće doći do većih šteta
na bagremu. Tijekom ovog istraživanja izračunata je
parazitiranost li čin ki bagremove muhe šiškarice koja je
iznosila 15,6 %. U Srbiji je parazitiranost tijekom
2007., godinu dana na kon što je štetnik unesen, iznosila
prosječno 6,08%, a tijekom 2008. se višestruko povećala
na preko 41% (Mihajlovići sur.2008).
Parazitiranost od 15,6 % utvrđena tijekom ovog istraživanja
ukazuje na to da je bagremova muha šiškarica
prisutna na području Hrvatske više od dvije godine (što
i potvrđuje nalaz iz 2006), te da se parazitoid uspješno
prilagodio na novog štetnika. Sljedeće godine može se
očekivati širenje areala ba gremove muhe šiškarice, ali i
višestruko povećanje pa razitiranosti njene populacije.


Štetnost


Damages


Bagremova muha šiškarica stvara osobita oštećenja
na palistićima bagrema-šiške (Slika 1). Zbog konzumacije
ličinki dolazi do promjena u građi parenhima
lista, on zadeblja i rubovi palistića se uvijaju na dolje
(Hoffmanni sur.2007), pa se stvaraju prepoznatljive
šiške. Budući da su jedino oštećenje takve vrste
na bagremu, štetnika nije moguće zamijeniti s nekom
dru gom vrstom. Šiške u kojima se nalaze ličinke rani


jih larvalnih stadija svijetlije su zelene boje, a nakon


što ličinke pređu u treći larvalni stadij i počnu se kuku


ljiti, šiške postaju žućkaste i na kraju smeđe (Skuhra


vai sur. 2007). Tijekom istraživanja na istim listovima
su primijećene i stare smeđe šiške prve generacije te
nove zelene šiške druge generacije.


Veći broj šiški na listu uzrokuje smanjenje asimilacijske
funkcije lista i njegovo prerano otpadanje, što
utječe na vitalitet bagrema. Kod ukrasnih biljaka narušena
je njihova estetska funkcija.


Intenzitet napada raste s porastom broja generacija,
tj. naslabiji je u prvoj, a najjači u trećoj generaciji, što
je čest slučaj kod šetnika koji imaju više generacija godišnje
npr. lisnim minerima (Matošević2007b).


Štetnost ove muhe šiškarice je u europskim zem ljama
različito ocijenjena. U Mađarskoj se smatra
opas nim štetnikom, jer Mađarska ima 430 000 ha bagre
movih šuma (više nego sve europske zemlje zajed no)
(Csokausmeno priopćenje), kao što se smatraju i
lisni mineri na bagremuPa. robiniella i Ph. robiniella
(Csoka2001). U Švicarskoj se štete smatraju zanema
rivim(WermelingeriSkuhrava2007), u Sr biji
postoji bojazan štetnog utjecaja na medonošenje
ba grema(Mihajlovići sur. 2007), a u Poljskoj sma tra
ju da nema ekonomske važnosti osim narušavanja
estetske funkcije bagrema i neznatnog smanjenja asimilacijske
površine (www.iop.krakow.pl). Neki autori
(Hoffmanni sur. 2007) smatraju da bagremova mu ha
šiškarica može pridonijeti kontroli bagrema kao ne poželjne
invazivne vrste.


U Hrvatskoj bagrem nije važna šumska vrsta, pa se
ni bagremova muha šiškarica ne može smatrati opasnim
šumskim štetnikom. Zamjetne štete na bagremima
u Hrvatskoj su ponajprije one estetske, jer se kultivari
bagrema često sade u urbanim područjima.


Bagremova muha šiškarica je još jedna nova vrsta u
entomofauni Hrvatske. Evidentiranje i praćenje novounesenih
vrsta bitno je iz više gledišta: fitosanitarnog,
entomološko-faunističkog, kao i zaštite šuma. Unaša nje
novih vrsta ne mora imati naglašene štetne ekološke
i ekonomske posljedice za šume, kao što je to
primjerice slučaj s nekoliko novih unesenih vrsta lisnih
minera posljednjih desetljeća (Matošević2007a),
ali može imati i štetne posljedice nesagledivih razmjeraka,
što je slučaj s azijskim cvilidretama diljem svijeta
(TomiczekiHoyer-Tomiczek2007). Stoga je
brzo otkrivanje novounesene invazivne vrste od ključ ne
važnosti za pravovremenu primjenu karantenskih i
osta lih mjera zaštite.


ZAKLJUČCI – Conclusions


1.Bagremova muha šiškarica je dvije godine nakondručju u kontinentalnoj i mediteranskoj Hrvatskoj.
prvog nalaza 2006. godine nađena na širokom po-2.ParazitoidPlatygaster robiniaeje prvi puta nađen u


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
Hrvatskoj i to na svim područjima pridolaska ba gre
move muhe šiškarice.


3.Broj ličinki po šiški prosječno je iznosio 2, a kretao
se od 1 do 9 ličinki po šiški.
4.Parazitiranost bagremove muhe šiškarice je na
uzor cima iz Zagreba u ljeti 2008. godine iznosila
15,6 %.
ZAHVALA–Acknowledgment


Zhvaljujemo se Blaženki Ercegovac,višoj šu-
mar skoj tehničarki, Šumarski institut Jastrebarsko, na


LITERATURA


Buhl, P.N., C. Duso2008: Platygaster robiniae n.
sp. (Hymenoptera: Platygastridae) Parasitoid of
Oblodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae)
in Europe.Annals of the Entomological Society
ofAmerica, vol 101, issue 3: 297–300.,Washin g ton
D.C.


Csoka, G.2001: Recent Invasions of Five Species of
Leafmining Lepidoptera in Hungary. U: Proce edings:
Integrated management and dynamics of
forest defoliating insects, 31–36.,Victoria, BC.


Hecker, U.1985: Laubgehölze. BLV Intensivführer,
319 str., München Wien Zürich.
Hering, E. M.1951: Biology of the Leaf Miners. Uitegeverij
dr.W. Junk, 408 str., Gravenhage.


Hoffmann,D., T.Lichtenberger, R. Beiderbeck
2007:Die amerikanische Gallmücke
Obolodiplosis robiniae(Haldeman, 1847) an
Ro binien in Deutschland. Deutsche Gesellschaft
für allgemeine und angewandte Entomologie,
Nach richten 21: 86-87., Müncheberg.


Kodoi,F.,H.-S.Lee, N.Uechi, J. Yukawa2003.
Occurrence ofObolodiplosis robiniae(Diptera:
Cecidomyiidae) in Japan and South Korea. Esakia
43: 35–41., Kyushu.


Maceljski,M., D.Bertić1995: Kestenov moljac
miner – Cameraria ohridellaDeschka&Dimić
(Lep., Lithocolletidae) – novi opasni štetnik u
Hr vatskoj. Fragmenta phytomedica et herbologica,
Vol. 23 No. 2, 9–18., Zagreb.


Matošević, D.2007a: PrvinalazvrstePhyllonorycterissikiiirasprostranjenostinvazivnihvrsta

lisnihmineraizporodiceGracillariidaeuHr vat skoj.
Rad. Šumar. inst. Jastrebar. 42(2):127–142.,
Jastrebarsko.


Matošević, D.2007b:Lisnimineridrvenastogbilja
uHrvatskojinjihoviparazitoidi. Disertacija. Šu marskifakultetZagreb.Matošević, D.2007c: Neke biološke osobitosti
lis ni h minera-definicija, oblik i podjela mina.
Rad. Šu mar. inst. Jastrebar. 42(1): 47–66., Jas tre
bar sko.


MihajlovićLJ., M. M. Glavendekić, I. Jakovljević,
S.Marjanović2008:Obolodi


obav ljenim laboratorijskim analizama.


– References
plosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomy iidae)
– nova štetočina bagrema u Srbiji. Glasnik
Šumarskog fakulteta, 97: 197–208., Beograd.


Pernek,M., D.Matošević2003: Karantenskišteto
činjaBursaphelenchusxylophilus(Steiner&
Buh rer1934) Nickle1970 (Nematoda:Aphelenchoididae)
vektorskiodnospremaroduMonochamus(
Coleoptera: Cerambycidae) iopasnosti
zahrvatskošumarstvo. Glasilobiljnezaštite.
1(6): 378–384., Zagreb.


Skuhrava,M., V.Skuhravy, G. Csoka2007:
The invasive spread of the gall midgeObolodiplosis
robiniae in Europe. Cecidology, Vol. 22,
No 2, 84–87.


Tescari, G.2004: First record ofLeptoglossus occidentalis
(Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Entomologia
Croatica,Vol. 8, 1–2: 73–75., Zagreb.


Tomiczek,C.; U. Hoyer-Tomiczek2007: DerAsia tischeLaubholzbockkäfer(
Anoplophoragla bri pennis)
undderCitrusbockkäfer(Anoplophora
chinensis) inEuropa– einSituationsbericht.
Forstschutzaktuell38, 2–5.,Wien.


Vukadin,A., B. Hrašovec2008: Anoplophora
chinensis(Forster) in Croatia. U Steyrer, G. et al
(eds.): Proceedings of the Second Meeting of
Fo rest Protection and Forest Phytosanitary Specialists,
November 27–28, 2007, Vienna, Aus tria,
BFW, Deparment of Forest Protection,
ForstschutzAktuell (44): 23–24.,Vienna.


Wermelinger,B., M. Skuhrava2007: First record
of the gall midge Obolodiplosis robiniae
(Diptera: Cecidomyiidae) and its associated
para sitoid Platygaster robiniae Buhl & Duso
(Hyme noptera: Platygastridae) in Switzerland.
Mi tteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft, 80: 217–221., Zürich.


Invasive species. http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_
species (4. 2. 2009)


Obolodiplosis robiniae.http://www.iop.krakow.pl/
gatunkiobce/default.asp?nazwa=opis&id
=87&je=pl(5. 12. 2008).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Pernek, D. Matošević: BAGREMOVAMUHAŠIŠKARICA(Obolodiplosis robiniae) – NOVI ŠTETNIK ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 157-163
SUMMARY: Black locust gall midge (Obolodiplosis robiniae) (Diptera:
Cecidomyiidae) is the most recent invasive species in Europe originating, like
its host plant, from North America. It started its quick spread in Europe in
2003 from the Veneto region in Italy where it was first found. Platygaster robiniae(
Hymenoptera: Platygastridae), parasitoid of the midge was first described
as species in 2008. In the researches of the black locust gall midge only
one record was given for Croatia (in 2006) but without details. The aim of this
research was to record the distribution, biology, parasitoids and damages of
this newly introduced insect species in Croatia.


The presence of black locust gall midge was recorded by inspection of
black locust leaves on the following localities: the greater surrounding of Zagreb,
Jastrebarsko, northwestern (Đurmanec, Lepoglava, Ivanec), submediterranean
(island Krk) and mediterranean (surrounding of Zadar) part of
Croatia (Table 1). The presence of larvae and parasiotids in galls was researched
on the sites in Zagreb. On 9 July 2008 a sample of 20 black locust
leaves was taken from 3 trees and analised. Galls (Figure 1) with white (Figure
2) and yellow larvae (Figure 3) were found on the leaves. White larvae
are young and yellow older instars.


In the sample of 20 leaves i.e. 251 leaflets of black locust 599 galls were
found which is 2,3 galls on average per leaflet. Total number of larvae was
1183 or 2 larvae on average per gall, out of which yellow larve (916) were numerous
than white (82) (Table 2). Parasitised larve (Figure 4) and cocoons of
parasitoidPlatygaster robiniae(Figure 5) were found in galls. The percentage
of parasitism of black locust gall midge in the sample was 15,6 % (Table 2).


The black locust gall midge can be cosidered as a new invasive species in
Europe as well as in Croatia. The midge was very probably introduced to Europe
with planting material and its main vectors of dispersal in Europe were
black locust ornamental plants trade and intensive international vehicle transport.
The dispersal in Croatia had two main entries: from Slovenia and Hungary
for the continental part and from Italy for the Mediterranean part.


The observations of the black locus midge biology in the northwestern
Croatia in 2008 have not shown the development of new generation after July.
The last larvae in galls were found on 9 July. Our own observations and different
data on overwintering of other researchers have shown a need for more
researches of the various aspects of black locust midge biology (number of generations,
overwintering).


In the galls of the black locust gall midge the parasitised larvae (Figure 4)
and cocoons of parasitoidPlatygaster robiniae(Figure 5) were found on all
localities of research in Croatia. This is the first record of this species in Croatia.
From the percentage of parasitism of 15,6 % it can be presumed that the
midge is present in Croatia for several years (which confirms the record from
2006) and that the parasitoid has successfully adapted itself to the new pest.
In the next year a more intensive spread of black locust gall midge in Croatia
can be expected, but also a multiple rise in parasitism levels.


Black locust gall midge makes distinctive damages on leaflets of black locust
- galls (Figure 1). Numerous galls on leaflets influence the assimilation
process and can cause premature leaf drop. The galls influence the aestethic
value of black locust ornamental plants. The estimation of damages caused by
the midge vary considerably in Europaean countries. Black locust is not an
important forest species in Croatia so the black locust gall midge is not considered
as important forest pests. Aesthetic damages can be expected on ornamental
plants.


Key words:black locust, new introduction, damage, Diptera: Cecidomyiidae,
Hymenoptera: Platygastridae