DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
UDK 630* 116 + 434 (001) Pinus halepensisMill.


POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLAU OPOŽARENIM
KULTURAMAALEPSKOG BORA(Pinus halepensisMill.) NAKOLUVIJU


SUFRACE RUNOFFAND SOIL LOSS IN BURNT STANDS OF ALEPPO PINE
(Pinus halepensisMill.) GROWING ON COLLUVIAL SOILS


111


Lukrecija BUTORAC, Vlado TOPIĆ, Goran JELIĆ


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja površinskog otjecanja
oborinske vode i erozije tla na opožarenoj površini alepskog bora te progre
sija vegetacije nakon požara i njen utjecaj na zaštitu tla od erozije.
Sta cionarni šum ski pokus postavljen je u kolovozu 2002. godine u okolici Spli ta,
u slivu Žrnov nice, na opožarenoj površini alepskog bora, koju je požar za hvatio
11. kolovoza 2001. godine. Ploha se nalazi na koluviju s pretežno
detritusim kamenja, na nadmorskoj visini od 83 m i nagibu od 30° (GPS kordi
nate: N 43° 31’, E 16° 22’). Istraživanja su obuhvatila razdoblje od kolovoza
2002. godine do kraja prosinca 2005. godine, tijekom koje je registrirano 265
kiš nih dana. Površinsko otjecanje oborina i gubici tla zabilježeni su u 53 kiš na
dana, a izazvale su ih oborine od 8,2 mm (visok intenzitet) do 133,7 mm (vr lo vi sok
intenzitet). Mjesečne vrijednosti površinskog otjecanja oborina u istraživanom
razdoblju kreću od nule do maksimalno 3,03 mm/m2u rujnu 2002. godine.
Godišnje vrijednosti površinskog otjecanja oborina na ovoj plohi iznosile su:
4,71 mm/m2u 2002. godini, 2,08 mm/m2u 2003., 4,40 mm/m2u 2004. i
3,41 mm/m2u 2005. godini.Srednji koeficijent površinskog otjecanja oborina
iznosio je 0,0042. Postotak površinskog otjecanja oborinske vode je nizak,
inter cepcija, isparavanje i infiltracija vode u tlo iznosi i do 99,6 %. Mjesečne
vri jednosti gubitaka tla kreću od nule u ljetnim mjesecima, do maksimalno
9,50 g/m2u rujnu 2002. godine. Godišnje vrijednosti erozijskog nanosa na ovoj
plohi iznosile su: 10,83 g/m2u 2002. godini, 0,016 g/m2u 2003., 0,123 g/m2u
2004., 0,246 g/m2u 2005. godini. Koeficijent površinskog otjecanja u erodibilnim
danima kretao se od 0,0020 do maksimalno 0,1165. Sukcesija prirodne vege
tacije prisutna je na opožarenoj površini, na njoj se obilno razvijaja travni
pokrov, dok se alepski bor jako slabo obnavlja, javlja se samo u tragovima.


Uz travni pokrov razlog ovako malim gubicima tla su i geološke i pedološke
karakteristike plohe, koja je postavljena na izrazito skeletnom koluviju, on
je izrazito vodopropusan i djeluje kao “sito”, pa su gubici zanemarivi, gotovo
ih i nema. Uz ovakva obilježja tla i vegetacije na ovoj površini nisu izražena
po vršinska otjecanja i erozija tla.


Ključne riječi:erozija tla, površinsko otjecanje, padaline, koluvij,
krš, alepski bor, opožarena površina


1


Mr. sc. Lukrecija Butorac, dr. sc. VladoTopić,
Goran Jelić, dipl. ing. šum., Samostalni odjel za šumarstvo,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša – Split,
Put Duilova 11, HR – 21000 Split,
e-mail: Lukrecija.Butorac@krs.hr


165
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 52     <-- 52 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
UVOD – Introduction


Prvi put riječ “erozija” spominje se u Plutarhovim
za pisima (cit. prema Kolbu, 1881. u Kisić, 2005) u koji ma
se upozorava na potrebu obustavljanja krčenja šumskih
tala zbog povećanog površinskog otjecanja na tim
površinama.Već tada je uočeno da je biljni pokrov najdjelotvorniji
čimbenik u sprječavanju štetnog djelovanja
erozijskih procesa. Stalni vegetacijski pokrov sma njuje
površinsko otjecanje oborina i intenzitet erozije tla.To
je razlog što u očuvanim šumskim ekosustavima praktički
nema ubrzane (ekscesne) erozije. Javlja se samo normalna
geološka erozija, pri kojoj je ispiranje i odnošenje
tla i humusa iz njegova površinskog sloja u pravilu ma nje
od tvorbe tla uvjetovane pedogenetskim procesima.
Regresijski razvoj vegetacije prati ubrzana erozija tla i
obrnuto, progresijski razvoj vegetacije prati samo “normalna”
erozija koju nadvladava tvorba tla (Martinović,
1997).


Šumski ekosustavi na mediteranskom krškom području
Hrvatske jako su degradirani, a s time je smanjena i
njihova protuerozijska funkcija. Gotovo 60 % površine
pokrivaju panjače, šikare, makije i goleti, dok visoke
šume, uglavnom alepskog i crnog bora, zauzimaju samo
9,9 % obraslih šumskih površina. (Topić,1994).


Požari su također na ovom području poprimili zabrinjavajuće
razmjere i postali gotovo “prirodna pojava”. U
eumediteranskom dijelu Dalmacije utvrđene su promjene
u površinskom sloju tla koje se mogu ocijeniti kao
jak stupanj degradacije tla, a mogu se pripisati utjecaju
šumskih požara i eroziji tla. (Martinovići dr.,1978).


Ovom problemu se odavnina poklanja velika pozornost
i od samog stanovništva, pogotovo njegovog pri obalnog
i otočnog dijela, gdje su uslijed nepovoljnih
prirodnih karakteristika (fliš) izraženi oštri erozijski
procesi. Da bi se sačuvalo tlo, podizane su uske terase na
obradivim površinama, koje su odigrale značajnu ulogu
u razvoju poljoprivrede ovog područja, a njihovim podizanjem
spriječeno je odnošenje plodnog tla u more.


Posljednjih godina sve je više radova kod nas i u svijetu
posvećenih proučavanju uloge vegetacije, posebno
šume, na zaštitu tla od erozije (Elwelli dr.,1976.,
Morgan,1986., Topić,1987., 1988., 1994., 1995.,
2003., Topići dr.,1991., Trimble,1988.,Andreui
dr. 1997., TeixeiraiMisra,1997.,Albadalejii
dr., 1998., Vaccai dr.2000). Topići dr.(2005.,
2006.),Kamara(1986.),Pabati dr.(1976) utvrdili
su da su površinsko otjecanje vode i gubici tla, neznatni
pod travnim pokrovom, dok su njihove najveće vrijednosti
zabilježene na “golom” tlu.Autori iznose miš ljenje
da se odabirom odgovarajućeg vegetacijskog pokrova
može utjecati na smanjenje površinskog otjecanja, a
time i na smanjenje erozije tla, odnosno da se pomoću
odgovarajućeg vegetacijskog pokrova može do određene
mjere kontrolirati erozija tla.


U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja erozije
i površinskog otjecanja oborina na opožarenim površinama
alepskog bora na koluviju, s pretežito de tritusom
kamenja.


MATERIJAL I METODARADA– Material and methods


Složena priroda erozije od samog početka ima bitnog
utjecaja na sve mjerne aktivnosti. Egzaktne podatke
o eroziji tla mogu dati samo njena stvarna mjerenja.
U tu je svrhu u sklopu Instituta za jadranske kulture i
melioraciju krša u Splitu, u kolovozu 2002. god., u
slivu rijeke Žrnovnice, u gospodarskoj jedinici Mosor-
Perun, odjelu 32a, postavljen stacionarni šumski po kus.
Pokusna ploha nalazi se na opožarenoj površini
alepskog bora koju je požar zahvatio 11. kolovoza
2001. godine, na nadmorskoj visini od 83 m i nagibu od
30° (GPS kordinate: N 43° 31’, E 16° 22’).


Pokus je postavljen na području koje karakterizira
sre dozemna klima i prema Köppenovoj klasifikaciji,
ko risteći se podacima Seletkovića i Katušina (1992.),
pripada Csa tipu klime. Osnovno obilježje te klime je
ljetna suša s visokim temperaturama, dok su zime u pro sjeku
relativno blage, s mnogo kiše. Prema podacima
meteorološke postaje Split-Marjan srednja godišnja
temperatura zraka iznosi 15,9 °C, sa srednjom godišnjom
količinom oborina od 826 mm. Godišnja ko ličina
oborina nije jednako raspoređena na sve mjesece, niti
na godišnja doba. Na promatranom području, u hladni


jem dijelu godine padne oko 63 % srednje godišnje količine
oborina.


Pokusna ploha čini okosnicu istraživanja. Na njoj je tijekom
2002., 2003., 2004. i 2005. godine praćena pro gresija
vegetacije nakon požara i njen utjecaj na zaštitu tla od
erozije i površinsko otjecanje oborina. Mjerena je količina
i intenzitet oborina, površinsko otje canje oborinske
vode te količina erozijskog nanosa, koja je temeljni pokazatelj
djelovnja šumske vegetacije i vegetacije uopće. Na
plohi je otvoren pedološki profil iz kojega su uzeti uzorci
tla, koji su laboratorijski analizirani.


Pokusna ploha postavljena je paralelno s nagibom.
Ima dimenzije 20 m x 5 m, spremnik za prikupljanje ero zijskog
nanosa i ograđena je limenom ogradom. Ogra da
je postavljena tako da pokusna ploha ne može primati
vodu i/ili suspenziju tla sa strane ili nekontrolirano gubiti
vodu, odnosno suspenziju tla.


Ploha je opremljena potrebnim mjernim instrumentima
(kišomjer, ombrograf) s kojih su se svaki dan u 7
sati prikupljali podaci, a u erodibilnim danima mjerila se
količina vode u spremnicima te uzimali uzorci koji su se
u laboratoriju filtrirali, sušili i mjerila se njihova težina.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 53     <-- 53 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
2


Količina erozijskog nanosa(t/ha/god, g/m/dan)
utvrđena je iz suspenzije tla koja se nalazila u spremniku.
Uzorci su uzimani svaki erodibilni dan, na način
da se suspenzija u spremniku dobro promiješa i uzme
prosječni uzorak u količini od 1 litre. Proračun je vršen
na temelju količine suhog tla, istaloženog iz uzetog
uzorka suspenzije, na filter papiru.


Površinsko otjecanjeutvrđeno je množenjem oborina
koje su pale po metru kvadratnom, s reduciranom


površinom erozijske parcele i stavljen u odnos prema
količini vode u bazenu, gdje se prikupljaju oborine.


Mjera povezanosti površinskog otjecanja i gubitka
tla s karakteristikama oborina procijenjena je Pearsonovim
koeficijentom korelacije (Sokal, 1995).


Za sve statističke analize razina značajnosti od 5 %
sma trala se statistički značajnom. Sve statističke analize
napravljene su koristeći statistički paket STATISTICA
7.1 (StatSoft,Inc.,2006.).


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI RASPRAVA– Results and discussion


Prije požara na pokusnoj plohi nalazila se kultura
alep skog bora prosječne kvalitete i uzrasta te rijetkog i
na više mjesta prekinutog sklopa. Starost sastojine bila
je neujednačena i kretala se između 30 i 40 godina, poneg
dje je bilo i mlađih stabala. Mjestimično se pojavljivao
čempres. U sloju drveća bili su zastupljeni: Pinus
halepensisMill.iCupresuss sempervirens L., a u sloju
grmlja: Paliurus spina-cristiL., Spartium junceum L.,
Rosa sempervirensL, Olea europeaL, Celtis australisL,
Smilax asperaL, Asparagus acutifoliusL, Rubus ulmi -


Slika1.Opožarena površina alepskog bora na predjelu Žrnovnice
prije sanacije, 2002. g.


Figure 1Burnt stand of Aleppo pine before sanation in 2002,
Žrnovnica area


(Foto: V. Topić)


foliusSchott.(Program gospodarenja Gospodarskom je dinicom
Mosor-Perun, razdoblje 2001. – 2010. Zagreb).
Šuma na ovom području imala je ponajprije zašti nu
funk ciju zbog obližnjeg kamenoloma i bujičnih nanosa.


Požar je površinu zahvatio 11. kolovoza 2001. go-
dine.


Sanacija opožarene površine izvršena je 2002. godi ne,
a obuhvatila je uklanjanje izgorjele drvne mase i
uspo stavljanje šumskog reda. Nikakvih dodatnih meliorativnih
bioloških zahvata i aktivnosti nije bilo (slika 1).
Kako je nakon požara razvijen gust travni pokrov, izostalo
je prirodno pomlađivanje alepskog bora (slika 2).


Slika2.Opožarena površina alepskog bora na predjelu Žrnovnica
nakon sanacije, 2003. g.


Figure 2Burnt stand of Aleppo pine after sanation, Žrnovnica area
2003 year


(Foto: V. Topić)


Pokusna ploha u Žrnovnici nalazi se na karbonat nom
koluviju s prevagom detritusnih stijena.


U neposrednoj blizini pokusne plohe otvoren je pedološki
profil (slika 3) iz kojega su uzeti uzorci tla koji
su analizirani u pedološkom laboratoriju Šumarskog
in stituta u Jastrebarskom.


Analitički podaci pokazuju da se pokusna ploha nalazi
na karbonatnom koluviju s pretežito detritusom kamenja
(Vrbek2002.). Tlo je neutralne do vrlo slabo
al kalne reakcije, jako humozno, bogato dušikom te fi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 54     <-- 54 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
ziološki aktivnim kalijem i fosforom (tablica 1).Ana liza
mehaničkog sastava pokazuje da tlo pripada teks turnoj
klasi lakih glina.


Vegetacijski sastav na istraživanom području nije se
bitnije mijenjao više od tri godine koliko traju istražvanja
(2002–2005), tek što je na početku istraživanja pokrovnost
bila nešto manja. U sloju grmlja ona je 2003. i
2004. godine iznosila 5 %, a 2005. godine 10 %; u sloju
prizemnog rašća pokrovnost je u 2003. god. bila 70 %,
u 2004. god. 85 %, a u 2005. god. 90 %.


Od flornih elemenata u sloju grmlja nakon požara
pridolazi: Myrtus communis L., Pistacia lentiscusL,
Paliurus spina-crisa L, Rosa sempervirens L, Smilax
aspera L, Spartium junceum L, Cystus salviefolius L,
Rubus dalmatinusTratt.,usloj prizemnog rašća Sesleria
autumnalisScop, Asparagus acutifolius L, Solidago virgaaurea
L, Brachypodium ramosumL, Dorycnium hir-


Tablica 1.Mehanički sastav i neka kemijska svojstva tla na pokusnoj plohi Žrnovnica


Table 1Mechanical structure and some chemical characteristic on experimental plot Žrnovnica


Slika 3.Pedološki profil na pokusnoj plohi Žrnovnica


Figure 3Pedological profile in experimental plot Žrnovnica


(Foto: B.Vrbek)


Kemijskeanalize
lokacijadubina
pHCaCO
3
(%)
P
2
O
5
mg/100g
K
2
O
mg/100g
N
(%)
Humus
(%)
C
(%)
C/N
H
2
0n-KCl
Žrnovnica
0-37,77,517,9325,448,40,5111,976,9613,65
8-357,87,331,594,011,70,112,001,1610,55
Mehaničkisastav
lokacijadubina
KP
2,0-0,2
SP
0,2-0,02
prah
0,02-0,002
glina
>0,002
teksturna
oznaka
Žrnovnica
0-33,029,334,533,2laka glina
8-357,328,132,332,3laka glina


sutumL, Geranium purpureum Vill., Filipendula vulgarisMoench,
Plantago lanceolataL, Inula verbascifolia
Willd., Taraxacum officinale Weber.


Tri godine nakon požara na ovom strmom i krševitom
terenu razvila se relativno oskudna vegetacija.
Alepski bor se vrlo rijetko pojavljuje nakon požara, dok
je jesenska šašikagotovo u potpunosti osvojila opo žarenu
površinu.


Površinsko otjecanje i gubici tla na pokusnoj plohi


Tijekom istraživanog razdoblja (2002–2005. godi ne)
na pokusnoj plohi registrirano je 265 kišnih dana, tijekom
kojih je palo ukupno 3.244,1 mm oborina. Sred nja
godišnja količina oborina iznosila je 973,2 mm. Količina
oborina manja od 10 mm s niskim i srednjim intenzitetom
i kratkog trajanja zabilježena je u 80 % kišnih
dana, dok one s količinom većom od 10,1 mm (20 % kišnih
dana) predstavljaju 80 % ukupne količine. Najveća
količina oborina koncentrirana je u jesenskim i zimskim
mjesecima, osim 2005. godine kada je ljeto bilo izrazito
kišovito.


Površinsko otjecanje oborina i gubici tla zabilježeni
su u 63 kišna dana, a uzrokovale su ga 24 oborine s nis


kim, 20s umjerenim, 9 s visokim i 2 s vrlo visokim intenzitetom.
Podatke o intenzitetu oborina za 8 dana u
ko jima se javilo otjecanje nemamo, jer u samom počet ku
praćenja na plohi nije bio postavljen ombrograf.


Površinsko otjecanje oborinske vode izazvale su
obo rine od 8,2 mm (visok intenzitet) do 133,7 mm
(vrlo visok intenzitet). Oborine manje od 10 mm izazvale
su površinsko otjecanje samo u 2 slučaja. U goto vo
50 % slučajeva količina površinskog otjecanja bila


2


je jednaka ili manja od 0,1 mm/m. Na Grafikonu 1pri kazani
su podaci o mjesečnim vrijednostima oborina i
površinskog otjecanja za svaku godinu istraživanja,
osim 2002. godine koja je prikazana u tablici 2.


Ploha je 2002. godine uspostavljena, ali bez mjernih
instrumenata, pa nismo raspolagali s oborinskim podacima
s plohe već smo koristili podatke meteorološke
postaje Split-Marjan. To je razlog zbog kojega ćemo
re zultate istraživanja iz 2002. godine u ovom radu prika
zivati odvojeno od razdoblja 2003–2005.


Iz navedenih podataka vidljivo je da se mjesečne
vri jednosti površinskog otjecanja u istraživanom raz


dob lju kreću od nule do maksimalno 3,03 mm/mu ruj


nu 2002. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 55     <-- 55 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLAŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
169
Tablica 2.Mjesečne vrijednosti oborina, površinskog otjeca-
nja i gubitaka tla na pokusnoj plohi, 2002. godina
Table 2Monthly values of rainfall, surface runoff and soilloss on experimental plot Žrnovnica (2002 year)
2002. godinaOborineOtjecanjeGubici tla
MjesecRainfallRunoffSoil loss
Month(mm)mm/m
2
g/m
2
Kolovoz
August14,10,350,425
Rujan
September150,63,039,500
Listopad
October46,10,520,626
Studeni
November41,60,610,265
Prosinac
December60,20,200,013
.312,64,7110,829
Grafikon 2.Mjesečne vrijednosti oborina i gubitaka tla na pokusnoj plohi Žrnovnica (2003.-2005. god.)
Graph 2Monthly values of rainfall and soil loss in experimental plot Žrnovnica (2003. – 2005.)
Grafikon 1.Mjesečne vrijednosti oborina i površinskog otjecanja na pokusnoj plohi Žrnovnica (2003 – 2005.)
Graph 1Monthly values of rainfall and surface runoff in experimental plot Žrnovnica (2003 – 2005.)
Ukupna količina površinskog otjecanja oborina za is -
traživano razdoblje (2002–2005.godine) na ovoj plohi
iznosila je 14,6 mm/m
2
; (4,71 mm/m
2
u 2002. godi ni,
2,08 mm/m
2
u 2003., 4,40 mm/m
2
u 2004. i 3,41 mm/m
2
u 2005. godini). Srednji koeficijent površinskog otjeca-
nja oborina iznosio je 0,0042.
Vidljivo je kako je nizak postotak površinskog otjeca-
nja oborinske vode na opožarenoj površini na skeletnom
koluviju i kako intercepcija, isparavanje i infiltracija
vode u tlo iznosi i do 99,6 %
U tablici 2 i grafikonu 2prikazani su podaci o mje-
sečnim vrijednostima oborina i gubitaka tla, iz kojih je
vidljivo da se mjesečne vrijednosti gubitaka tla kreću
od nule u ljetnim mjesecima, do maksimalno 0,095 t/ha
u rujnu 2002. godine.
Ukupna količina erozijskog nanosa na istraživanom
području, u razdoblju od 2002. do 2005. godine iznosila
otjecanje –runoff(mm/m2
)
površinsko otjecanje –runoff(mm/m
2
), 2003.površinsko otjecanje –runoff(mm/m
2
), 2004.površinsko otjecanje –runoff(mm/m
2
), 2005.
mjesec –month
mjesec –month
količina oborina –quantify of rainfall(mm),2003.količina oborina –quantify of rainfall(mm), 2004.količina oborina –quantify of rainfall(mm), 2005.
količina oborina –quantify of rainfall(mm), 2003.količina oborina –quantify of rainfall(mm), 2004.količina oborina –quantify of rainfall(mm), 2005.
oborine –rainfall(mm)
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
oborine –rainfall(mm)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
350
300
250
200
150
100
50
0
350
300
250
200
150
100
50
0
gubici tla –soil loss(g/m2
)
gubici tla –soil loss(g/m
2
), 2003.gubici tla –soil loss(g/m
2
), 2004.gubici tla –soil loss(g/m
2
), 2005.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 56     <-- 56 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
22
2


je11,22 g/m(10,83 g/mu 2002. godini, 0,016 g/mušto se poklapa sa sezonskim rasporedom oborinama na


2
2


2003., 0,123 g/mu 2004., 0,246 g/mu 2005. godini). istraživanom području.
Koeficijent površinskog otjecanja se u erodibilnim


U tablici 3 prikazane su dnevne vrijednosti površin da
nima kretao od 0,0020 do maksimalno 0,1165.


skog otjecanja oborina i gubici tla na pokusnoj plo hi, iz
koje je vidljivo da je najveća količina erozijskog na


Najveća količina površinskog otjecanja i gubitaka


2


nosa iznosila 9,500 g/m(0,095 t/ha). Prema podacima


tla koncentrirana je u jesenskim i zimskim mjesecima,


meteorološke postaje Split-Marjan, taj erozijski nanos


Tablica 3.
Dnevne vrijednosti površinskog otjecanja oborina i gubici tla na pokusnoj plohi Žrnovnica, na opožarenoj
površini alepskog bora (2002. – 2005. god.)


Table 3
Daily values of surface runoff and soil loss in experimental plot Žrnovnica, on burnt stand of Aleppo pine
(2002. – 2005.)


Datum pojave
erozije
Date of
Količina
oborina
Quontity of
Trajanje
oborina
Duration of
Intenzitet
oborina
Intensity of
Ocjena
intenziteta
Opožarena površina
alepskog bora
Burnt stand of Aleppo pine
(nagib– inclination30°)
erosionrainfallrainfallrainfallmm/hOtjecanjeGubici tla
occurrencemm/m
2
hhRunoff Soil loss
22
(mm/m)(g/m)
22.8.2002.14,10,350,425
22.-24.9.2002.150,63,039,5
11.10.200225,53,178,05umjeren0,350,494
12.10.200220,69,832,09nizak0,170,132
3.11.200220,43,835,32umjeren0,520,257
23.11.200221,24,581,82umjeren0,090,008
4.12.200219,710,831,82umjeren0,120,013
7.1.200327,68,003,5nizak0,090,001
9.1.200321,88,922,4nizak0,170,001
10.1.200325,35,005,1visok0,170,003
22.1.200332,36,505,0umjeren0,170,001
5.2.200365,715,504,2visok0,170,001
9.10.200329,92,5012,0visok0,170,002
23.10.200347,4---0,210,004
28.11.200327,45,834,7umjeren0,170,001
1.12.200330,48,423,6umjeren0,140,002
24.2.200438,910,673,7nizak0,190,002
24.3.200481,522,003,7nizak0,430,028
13.4.200479,59,838,1umjeren0,210,009
19.4.200434,35,176,6umjeren0,120,001
8.6.200446,216,422,8nizak0,170,001
15.11.2004128,07,6716,7visok0,260,019
1.12.200473,59,088,1umjeren0,350,021
6.12.200481,78,509,6umjeren0,870,039
18.12.200484,612,836,6umjeren1,040,001
27.12.200458,19,586,1umjeren0,210,002
23.2.200578,69,588,2umjeren0,170,002
5.3.200546,220,422,3nizak0,170,001
10.4.200543,84,589,6umjeren0,140,001
22.4.200556,76,089,3umjeren0,170,001
23.8.200569,5---0,170,005
19.9.200551,44,8310,6visok0,190,003
5.10.200583,43,9221,3vrlo visok0,480,007
29.11.2005133,74,1732,1vrlo visok0,690,082
2.12.200549,48,835,6umjeren0,520,121
5.12.200529,25,675,2umjeren0,290,022
.2711,213,1411,214
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 57     <-- 57 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
izazvale su oborine od 150,6 mm, koje su trajale tricanja oborinske vode jako su mala, a gubitaka tla prak ti


dana uzastopno (22., 23. i 24. rujna 2002. god.), a prou-čki nema, javljaju se u tragovima pri većim količinama


zročile su ga kiše od 42,0 mm, 68,6 mm i 40,0 mm.oborina, jačeg intenziteta. Izuzetak su slučajevi kada


Koje su od ove tri kiše prouzročile jaču eroziju ne možemo
utvrditi, jer je ploha bila tek uspostavljena ali bez
mjernih instrumenata.Toje razlog da sve tri kiše skupa
uzi mamo kao uzročnike ovog erozijskog nanosa koji
iz nosi 85,4 % ukupnog nanosa, za promatrano razdob lje
od 3,3 godine.


Razlog za gubitke tla nalazimo u trenutnom stanju
vegetacijskog pokrova. Na tlu, ostalom bez šumske vege
tacije nakon požara, kiše koje su padale tijekom ruj na
zasitile su tlo i stvorile preduvjete za površinsko otjecanje
i eroziju tla.


Na opožarenoj površini u drugoj i trećoj godini is tra živanja,
trećoj i četvrtoj nakon požara, površinska otje


oborine traju nekoliko dana i zasite tlo vodom, pa su i
manje količine oborina dovoljne za produkciju nanosa i
površinskog otjecanja. Razlog tomu je zasićenost tla
vodom i prevlast preuzimaju procesi filtracije, pa je i relativno
manja količina oborina većeg intenziteta dovoljna
za produkciju nanosa.


Korelacijska matrica ovisnosti površinskog otjecanja
i gubitaka tla o karakteristikama oborina na plohi
Žr novnica, na opožarenoj površini alepskog bora na
ko luviju, prikazana je za razdoblje od 2003. do 2005.
go dine, tablica 4.


Ukolikoseobratipozornostna gubitke tla, površinskootjecanjetekoličinuiintenzitetoborina,
uočavase


Tablica 4.
Korelacijska matrica karakteristika oborina, površinskog otjecanja i gubitaka tla na pokusnoj plohi
Žrnovnica (2003. – 2005. god.)


Table 4
Correlations coefficients of characteristics of rainfall, runoff and soil loss on experimental plot
Žrnovnica (2003.– 2005.)


Variable
Correlations (2003–2005)
Marked correlations are significant at p <,05000
N = 92 (Casewise deletion of missing data)
Količina
oborina
Quantity of
rainfall
(mm)
Trajanje
oborina
Duration of
rainfall
(h)
Intenzitet
oborina
Intensity of
rainfall
(mm/h)
Z – otjecanje
Z – runoff
(mm/m
2
)
Z – gubici tla
Z – soil loss
(g/m
2
)
Količina oborina– Quantity of rainfall (mm)
Trajanje oborina– Duration of rainfall (h)
Intenzitet oborina– Intensity of rainfall (mm/h)
Z – otjecanje– Z – runoff (mm/m2)
Z – gubici tla– Z – soil loss (g/m2)
1.00
0.39
0.71
0.69
0.48
0.39
1.00
-0.21
0.25
0.09
0.71
-0.21
1.00
0.49
0.44
0.69
0.25
0.49
1.00
0.59
0.48
0.09
0.44
0.59
1.00


Z – otjecanje = površinsko otjecanje oborina na pokusnoj plohi Žrnovnica
Z–runoff = surface runoff of rainfall on experimental plot Žrnovnica
Z – gubici tla = gubici tla na pokusnoj plohi Žrnovnica
Z–soil loss = soil loss on experimental plot Žrnovnica


logičnapovezanost. Površinsko otjecanje je u jakojko-i jaku korelaciju s površinskim otjecanjem (r = 0,59).
re lacijiskoličinomoborina(r= 0,69), dok je s intenzi-Štojevećakoličinaiintenzitetoborinatepovršinsko
tetom oborina korelaciji srednje jakosti (r = 0,49). Štootje canje,to ćei gubici tla bitiveći.
jevećakoličinaiintenzitetoborina,to ćeiotjecanjepo


Na plohi nije utvrđena korelacija površinskog otjepovršinibitiveće.


canja oborinske vode i gubitaka tla s trajanjem oborina
Gubicitlapokazujukorelaciju srednje jakosti s koli -u razdoblju istraživanjaod3 godine.
činom i intenzitetom oborina(r = 0,48 odnosno r = 0,44)


ZAKLJUČCI – Conclusions
Tijekom istraživanog razdoblja na pokusnim ploha -80 % ukupne količine. Najveća količina obo ri na koncenma
registrirano je 265 kišnih dana, tijekom kojih je palotrirana je u jesenskim i zimskim mjesecima, osim 2005.
ukupno 3 244,1 mm oborina. Srednja godišnja količina
godine, kada je ljeto bilo izrazito kišovito.
oborina iznosila je 973,2 mm. Količina oborina manja od


Na opožarenoj površini alepskog bora (Žrnovnica),
10 mm s niskim srednjim intenzitetom i kratkog trajanja
na koluviju s pretežito detritusom kamenja, na nagibu od
zabilježena je u 80 % kišnih dana, dok one s količinom30°, oborine manje od 10 mm izazvale su površinsko
većom od 10,1 mm (20 % kišnih dana) pred stavljaju otjecanje samo u 2 slučaja. U gotovo 50 % slučajeva ko
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 58     <-- 58 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
ličina površinskog otjecanja bila je jednaka ili manja od


2


0,1 mm/m.
Gubici tla na istraživanim plohama pokazuju veliki
varijabilitet po godinama. Godišnje vrijednosti gubitaka


2


tla, kreću se od 0,016 g/mu 2003. godini do 10,829
g/mu 2002. godini, a koeficijent površinskog otjecanja
se u erodibilnim danima kretao od 0,0020 do 0,1165.


Srednja godišnja količina gubitaka tla pokazuju ma le


2


vrijednosti, iznosi svega 3,398 g/m(0,03 t/ha), s pro sječ


2


nom vrijednosti površinskog otjecanja od 4,42 mm/m.
Dnevne količine površinskog otjecanja i gubitaka tla
na pokusnoj plohi Žrnovnicapokazuju da su na koluviju,
s pretežito detritusom kamenja površinsko otjecanje i gubici
tla izrazito mali, iako se radi o opožarenoj površini. U
prvoj godini istraživanja, drugoj nakon požara, pokazivali
su nešto veće vrijednosti, ali nisu prelazili erozijsku toleranciju.
U drugoj i trećoj godini istraživanja, trećoj i četvr
toj nakon požara, površinska otjecanja oborinske vode


jako su mala, a gubitaka tla praktički nema, javljaju se u
tragovima pri većim količinama oborina jačeg intenziteta.
Površinsko otjecanje je u jakojkorelacijiskoličinom


oborina(r = 0,69), dok je s intenzitetom oborina u korelaciji
srednje jakosti (r = 0,49). Štojevećakoličinaiinten-


LITERATURAAlbadalejo,J., M. Martínez-Mena,A. Roldán,
V.Castillo, 1998: Soil degradation and desertification
induced by vegetation removal in
semiarid environment, Soil Use Manage. 14, pp.
1–5.
Andreu,V., J. L.Rubio, E.GImeno-García, J.


V. Llinares,1998: Testing three Mediterranean
shrub species in runoff reduction and sediment
transport. Soil and Tillage Research, 45:
441–454.
Elwell, H.A., M.A.Stocking,1976: Vegetalco ver
to estimate soil erozion hazard in Rhodesia,
Geoderma 15, pp. 61–70.


Kamara, C.S., 1986: Mulch tillage effects on Soil
loss and soil properting on ultisol in the humid
tropic. Soil andTillage Research 8: 131–134, Elsevier,
Amsterdam.


Kisić,I., F.Bašić,A. Butorac, M. Mesić, O.
Nestroy, M. Sabolić,2005: Erozija tla
vodom pri različitim načinima obrade: 1–95, Zagreb.Komlenović,N., P.Rastovski, B. Mayer,
1992: Suzbijanje erozije na flišu Istre uzgojem
alep skog bora (Pinus halepensisMill.) i brnistre
(Spar tium junceumL.), Radovi, Vol. 27, br. 1,
5–14, Jastrebarsko.


Martinović,J., N. Komlenović, D. Jedlowski,
1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i is


zitetoborina,to ćeiotjecanjepopovršinibitiveće. Gubicitlapokazujukorelaciju
srednje jakosti s količinom i
intenzitetom oborina(r = 0,48 odnosno r = 0,44) i jaku
korelaciju s površinskim otjecanjem (r = 0,59). Štoje
većakoličinaiintenzitetoborinatepovršinskootjecanje,
to ćei gubici tla bitiveći. Na plohi nije utvrđena korelacija
površinskog otjecanja oborinske vode i gubitaka tla s
trajanjem oborinau razdoblju istraživanjaod3 godine.


Sukcesija prirodne vegetacije prisutna je na opožarenoj
površini, na kojoj se razvijaja travni pokrov, a
alepski bor jako se slabo obnavlja, javlja se samo u tragovima.
Upravo je travni pokrov koji se javlja već u pr voj
godini nakon požara, te karakteristike tla na kojemu
je ploha postavljena, razlog ovako malim vrijednosti ma
površinskog otjecanja i gubitaka tla.Travni pokrov
štiti tlo od udara kišnih kapi i svojim gustim korijenjem
čuva ga od erozije. Uz travni pokrov razlog ovako ma lim
gubicima tla su i geološke i pedološke karakteris ti ke
plohe koja je postavljena na izrazito skeletnom
koluviju, koji je izrazito vodopropustan i djeluje kao
“sito”, pa su gubici zanemarivi, gotovo ih i nema. Uz
ovak va obilježja tla i vegetacije na ovoj površini nisu
izra žena površinska otjecanja i erozija tla.


– References
hranu šumskog drveća, Šumarski list, (4–5):
139–148, Zagreb.
Martinović,J., 1997:Tloznanstvo u zaštiti okoliša:
1–287, Zagreb.
Matić,S., 1986: Šumske kulture alepskog bora i njiho
va uloga u šumarstvu Mediterana. Glas. šum.
pokuse, posebno izdanje 2: 125–145, Zagreb.
Matić,S., I.Anić, M.Oršanić,1997: Podizanje,
njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti
eko loškog, društvenog i gospodarskog napretka
Me diterana. Šumarski list br. 9–10, 463–472,
Zagreb.
Morgan, R.P.C., 1986: Soil Erosion and Conservation,
Longman Scientific andTehnical, Essex.
Pabat, I.A., N. F.Benedičuk,V. M.Krut,1976:
Poverhnostni stok vodi in smiv počni na sklonah
v zavrsinosti ot vazdeljvaeno kultur. Počvevodanie
vol. 2: 107–114.
Petraš,J., F.Bašić,1993: Metode istraživanja erozi
je tla vodom i zaštita voda. Hrvatske vode,
99–105, Zagreb.
Prpić,B., P.Jurjević, H. Jakovac,2005: Procjena
vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne
uloge šume. Međunarodni znanstveni
skup: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i
postupci njezina očuvanja i unapređenja. Šumarski
list, posebno izdanje, 186–194, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 59     <-- 59 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
Seletković,Z., Z. Katušin,1992: Klima Hrvatske.
U: Đ. Rauš (ur.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski
fakultet Zagreb i Hrvatske šume, p.o. Zagreb,
13–18, Zagreb.


Sokal,R.R., F.J.Rohlf,1995: Biometry. Freeman
and Company. New York.


Teixeira,P.C., R. P.Misra,1997: Erosion and sediment
characteristics of cultivated forest soil as
effected by the mechanical stability of aggregates,
Catena 30, pp. 119–134.


Topić,V.,1987: Erozija u slivu bujice Suvave, Erozija
15: 120–127, Beograd.


Topić,V., I.Leko,1987: Erozija i bujice na krškom
području Dalmacije. Prvo jugoslavensko savjetovanje
o eroziji i uređenju bujica, 29–38, Beograd.Topić,V.,1988: Zaštita tla od erozije na mediteranskom
području Hrvatske, rukopis, Split.


Topić,V., R. Kadović,1991: Flowing away and
erosion damage in the basin of Suvava independence
with the way of the utilisation of soil. 10-th
World Forestry Congress, Paris.


Topić, V.,1994: Ekološka obilježja mediteranskog
po dručja Republike Hrvatske. 100-ta obljetnica
znan stvenoistraživačkog rada poljodjelsko prehram
benog sustava i šumarstva mediterana Republike
Hrvatske, Split.


Topić,V.,1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima mediteranskog
područja Hrvatske, Šumarski list, 9–10:
299–304, Zagreb.


Topić,V.,2003: Šumska vegetacija na kršu kao značajan
čimbenik zaštite tla od erozije. Šumarski
list, posebni broj: 51–64,Zagreb.


Topić,V., L.Butorac,2005: Utjecaj šikare bijelog
graba (Carpinus orientalisMill.) na zaštitu tla
od erozije u Hrvatskoj. Međunarodni znanstveni


skup: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i


postupci njezina očuvanja i unapređenja. Šumar


ski list, posebno izdanje, 40–50, Zagreb.


Topić,V., L.Butorac,2006: Protuerozijska i hidrološka
uloga šumskih ekosustava na kršu. Zbornik
radova – akademik Josip Roglić i njegovo
djelo, 193–213, Zagreb.


Topić,V., L.Butorac,2006: Uloga i značaj šumske
vegetacije u zaštiti tla od erozije. Uloga tla u
oko lišu: Kisić, I. (ur.). Šibenik.


Topić,V., L.Butorac, G.Jelić,2006: Površinsko
otjecanje padalina i erozija tla u šumskim ekosustavima
alepskog bora. Radovi – Šumarski institut
Jastrebarsko. Izvanredno izdanje 9, 127–137,
Jastrebarsko.


Topić,V., I. Anić, L. Butorac,2008: Effects of
stands of black pine (Pinus nigraArn.) and
aleppo pine (Pinus halepensisMill.) on the protection
of soil from erosion. Ekologia. Bratislava
vol. 27, No. 3, p. 287–299.


Trimble, S.W.,1988:The impact of organisms on
overall erosion rates within catchment in temperature
regions. In: H.A. Viles, Editor, Biogeomorphology,
Blackwell, Oxford, pp. 83–142.


Vacca,A., S.Loddo, G.Ollesch, R.Puddu, G.
Serra, D. Tomasi,A.Aru,2000: Measurement
of runoff and soil erosion in three areas
under different land use in Sardinia (Italy). Catena,
Vol. 40: 69–92.


Vrbek,B., 2002: Pedološka karakterizacija tala na
pokusnim plohama (Rupotine, Žrnovnica, Kučine),
rukopis, Zagreb.


*** Program gospodarenja Gospodarskom jedinicom
Mosor-Perun (2001–2010.) Zagreb.
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.Stat-
Soft, Inc. (2006). Electronic StatisticsTextbook


Tulsa, OK: StatSoft.


SUMMARY: Severe degradation of forest ecosystems in the Mediterranean karst
area is largely responsible for their lessened anti-erosion function. Almost 60% of
the area is covered with coppices, scrub, maquis and bare land, while high forests of
mostly Aleppo and black pine account for only 9.9 % of the forested area (Topić,
1994). In addition, fires in this area are generally of alarming proportions, making it
possible to attribute soil erosion, to a certain extent, to the impact of forest fires.


This paper presents the results of research into erosion and surface runoff in the
Aleppo pine area burnt in a fire on 11August 2001. Post-fire vegetation progression
was monitored and so was its impact on soil protection from erosion and surface runoff.


Research was conducted in the Žrnovnica river in a wider area of the town of
Split. This is the eu-Mediterranean phytogeographic region characterized by the
Mediterranean climate with distinct oscillations of monthly temperatures and precipitation.
Mean annual air temperature is 15.9 °C and mean monthly precipitation is
826 mm. Annual precipitation is not uniformly distributed across all the months and


WEB.(ElectronicVersion).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 60     <-- 60 -->        PDF

L. Butorac, V.Topić, A. Jazbec, G. Jelić: POVRŠINSKO OTJECANJE OBORINAI GUBICI TLA...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 165-174
seasons. The cold part of the year is responsible for 63 % of the mean annual precipitation
quantity.


A stationary forest experiment, set up in August 2002, involved a burnt area of
Aleppo pine growing on colluvial soil with predominant stone detritus at an altitude
of 83 m and slope of 30° (GPS coordinates: N 43° 31’, E 16° 22’). Research encompassed
a period spanning from August 2002 to the end of December 2005.


Research was centered round a 20 m x 5 m experimental plot set up parallel with
the slope. The plot was furnished with an erosion collection tank and fenced off with
a tin fence. The positioning of the fence prevented the reception of lateral water
and/or soil suspension, as well as uncontrolled water or soil suspension loss. Precipitation
quantity, precipitation intensity and surface runoff were measured in the
plot, and so was the quantity of erosion sediment as the basic indicator of the effect
of forest vegetation and vegetation in general. A pedological profile opened in the
plot provided soil samples that were analyzed in the laboratory.


The measure of the association between surface runoff, soil loss and precipitation
characteristics was estimated with Pearson’s correlation coefficient (Sokal, 1995). A
significance level of 5 % was considered statistically significant for all statistical
analyses. All statistical analyses were made using the STATISTICA 7.1 software
(StatSoft, Inc. (2006).


During the study period (2002 – 2005) there were 265 rainy days with total precipitation
of 3,244.1 mm. Mean annual precipitation reached 973.2 mm. Surface runoff
and soil losses were recorded in 63 rainy days. They were caused by 24
low-intensity precipitation events, 20 moderate intensity events, 9 high intensity
events and 2 very high intensity precipitation events. No data on precipitation intensity
for 8 days with runoff are available because there was no ombrograph in the plot
at the very beginning of monitoring.


Surface runoff was caused by precipitation between 8.2 mm (high intensity) and


133.7 mm (very high intensity). Precipitation less than 10 mm caused surface runoff
in only two cases. In almost 50 % of the cases the quantity of surface runoff was
equal to or less than 0.1 mm/m2.
Total surface runoff in this plot for the study period (2002–2005) was 14.6 mm/m2;


(4.71mm/m2in 2002, 2.08 mm/m2in 2003, 4.40 mm/m2in 2004 and 3.41 mm/m2in
2005). Monthly values of surface runoff ranged from zero to maximal 3.03 mm/m2in
September 2002. The mean surface runoff coefficient was 0.0042. It is evident that the
surface runoff percentage in the burnt area on skeletal colluvial soil was low and that interception,
evaporation and infiltration of water in the soil reached as much as 99.6 %.
The total erosion sediment quantity in the study area in the period 2002 to 2005
was 11.22 g/m2; (10.83 g/m2in 2002, 0.016 g/m2in 2003, 0.123 g/m2in 2004, and


0.246g/m2in 2005). Monthly soil loss values ranged from zero in summer months to
maximal 9.50 g/m2in September 2002. The surface runoff coefficient ranged from
0.0020 to maximal 0.1165 in erodible days. The highest surface runoff and soil loss
was concentrated in autumn and winter months, which coincides with the seasonal
distribution of precipitation in the study area.
The burnt area is covered with natural grass vegetation. In contrast, Aleppo pine
regenerates poorly and occurs only in traces. It is the grass cover, occurring as early
as the first year after the fire, and the features of the soil in which the plot was set up
that are responsible for such low surface runoff and soil loss values. The grass cover
protects the soil from raindrops hitting the ground, while its dense roots guard it
against erosion. Such low soil losses can also be attributed to the geological and pedological
characteristics of the plot, which was set up in distinctly skeletal colluvial
soil that is exceptionally water permeable and acts as a “sieve”, thus making the losses
negligible or almost non-existent. Surface runoff and soil erosion in such soil and
vegetation are not distinct.


Key words:soil erosion, surface runoff, precipitation, colluvial soil, karst,
Aleppo pine, burnt area