DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
UDK 630* 652 + 289 (001)


NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – KORISTIMO LI IH DOVOLJNO?


NON WOOD FOREST PRODUCTSAND SERVICES – ARE WE USING THEM ENOUGH?


1


Dijana VULETIĆ, Silvija KRAJTER, Marko MRAZEK,ANNAĆORIĆ


SAŽETAK: Danas pod utjecajem nastalih klimatskih promjena sve je jasnije
da se šumarska struka treba snažnije osloniti na multifunkcionalni karakter
resursa kojim gospodari, te potrajno koristiti sve njegove proizvode i
usluge (Nacionalna šumarska politika i strategija, NN 120/03). Uz drvo, tu je
niz nedrvnih proizvoda i usluga koje šuma pruža. Taj proces je naravno dobro
do šao i u sektor privatnog šumoposjedništva.


Nedrvne šumske proizvode i usluge čine razni plodovi šumskog drveća i
grmlja, gljive, razni predmeti izrađeni od sitnog drvnog i nedrvnog materijala,
te posebice socijalne usluge šuma kao što su rekreacija, turizam, lov,
foto-lov i sl. (Sabadi i dr. 2005).


Upravo intenzivnije korištenje nedrvnih šumskih proizvoda i usluga otvara
mogućnost razvoja sitnog, malog i srednjeg poduzetništva, koje može potaknuti
gospodarski razvoj ruralnih sredina.


Radi boljeg razumijevanja postojećeg stupnja korištenja i mogućnosti razvoja
na bazi tih proizvoda u sklopu projekta “Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti
korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma” za Hrvatske šume d.o.o. na
području Uprave šuma podružnice Karlovac, provodi se istraživanje stupnja
korištenja ovih proizvoda od lokalnog stanovništva te njihovog interesa za intenzivnijim
korištenjem nedrvnih proizvoda i usluga šuma. U tu svrhu oblikovan
je upitnik za prikupljanje podataka metodom intervjuiranja stanovništva
općina Topusko, Vojnić i Gvozd, koje gravitira Petrovoj gori kao izabranom
šumskom području, s izraženom zaštitnom i socijalnom funkcijom.


Upitnik je djelomično strukturiran, odnosno sadrži pitanja s unaprijed
određenim odgovorima i otvorena pitanja, a podijeljen je u nekoliko logičkih
cjelina.


U ovom radu opisana je korištena metoda, upitnik te se iznose prvi rezultati
istraživanja.


Na projektu sudjeluju djelatnici Odjela za uređivanje šuma i šumarskueko nomiku Šumarskog instituta, Jastrebarsko, djelatnici Hrvatskih šumad.o.o., UŠP Karlovac na području Petrove gore i studentica Sveučilišta Paris
12, na postdipomskom studiju iz bioresursa. Prikupljeni podaci poslužit će i
za izradu dvaju magistarskih radova te je anketiranje lokalnog stanovništva
obavljeno od strane ovo dvoje pristupnika.


1


Dr. sc. Dijana Vuletić, Šumarski institut, Jastrebarsko, Trnjanska
35, Zagreb 10000, dijanav@sumins.hr,
Silvija Krajter, dipl. ing., Šumarski institut, Jastrebarsko,
Trnjanska 35, Zagreb 10000, silvijak@sumins.hr,
Marko Mrazek, dipl. ing., HŠ d.o.o., šumarijaTopusko,
marko.mrazek@hrsume.hr,
Anna Ćorić, M.S., Universite de Paris 12 -Val-De-Marne,
boroz.jelica@club-internet.fr.


175
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
Konačni rezultati ukazuju na dosta visok stupanj korištenja nedrvnih šumskih
proizvoda te razumijevanja važnosti funkcija i usluga koje šume pružaju
ko risnicima. Također se posjedovanje šume pokazalo kao izuzetno značajan
čimbenik koji utječe na stavove ispitanika, stupanj korištenja nedrvnih šumskih
proizvoda, kao i izbor aktivnosti kojima se bave dok su u šumi. Značajan broj
ispitanika iskazao je interes za pokretanjem privatnog poduzetništva temeljen
na intenzivnijem korištenju ovih proizvoda i usluga, gdje su šumoposjednici
značajno više zainteresirani od onih koji ne posjeduju šumu. Rezultati ukazuju
na postojanje interesa, ali istovremeno nedostatak financijskih sredstava i znanja
što otvara prostor za djelovanje u smjeru poticanja kako privatnog poduzetništva
od strane lokalne uprave i/ili ŠSS, kao i povećanja raz nolikosti
pro izvoda od poduzeća za gospodarenje šumama.


Ključne riječi:nedrvni šumski proizvodi i usluge, Petrova gora, anketa,
sitno i malo privatno poduzetništvo, ruralni razvoj


UVOD – Introduction


Ovaj članak sadrži prve rezultate istraživanja u sklopu
projekta “Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja
ostalih proizvoda i usluga šuma” koje provodi Šumarski
institut, Jastrebarsko u suradnji sa Hrvatskim
šumama d.o.o., UŠPKarlovac. Projekt u trajanju pet godina
započet je 2006., a na njemu sudjeluju djelatnici
Odjela za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, djelatnici
UŠPKarlovac, studentica Sveučilišta Paris 12,Val
de Marne, na postdiplomskom studiju iz bioresursa te
djelatnik u UŠPKarlovac također pristupnik na magistarskom
studiju.


Područje istraživanja je Petrova gora sa tri gospodarske
jedinice – Petrovac, Bublen i Bistra, a provodi se sa
stanovništvom triju općina Gvozd,Topusko i Vojnić, koje


gravitiraju Petrovoj gori. Područje je značajno sa šumarskog
stajališta, a istovremeno je interesantno za rekreaciju
stanovništva okolnih naselja, kao i za sam grad
Karlovac. Iako stanovništvo grada Karlovca nije bilo
uključeno u ovo istraživanje, oni su česti posjetitelji Petrove
gore, a grad Karlovac se pojavljuje kao potencijalno
tržište za sporedne šumske proizvode.


Samo istraživanje je socioekonomskog karaktera, i
ima za ciljeve utvrditi razinu korištenja nedrvnih šumskih
proizvoda i usluga, utvrditi interes lokalnog stanovništva
za pokretanjem poduzetništva, te procijeniti
mogućnost razvoja poduzetništva temeljenog na upotrebi
nedrvnih šumskih proizvoda i usluga.


MATERIJALI I METODE – Materials and methods


Tijekom pripreme istraživanja i samog provođenja
korišteni su primarni i sekundarni izvori podataka.Temeljni
izvori sekundarnih podataka bili su (a) Državni
zavod za statistiku (broj kućanstava po općinama,
dobna i spolna struktura stanovništva prema zadnjem
popisu stanovništva iz 2001. godine); (b) Šumskogospodarska
osnova područja 2006–2015 (osnovni strukturni
podaci o šumama) i (c) ostali županijski izvori o
gospodarskoj djelatnosti na istraživanom području.


Primarni podaci prikupljeni su anketiranjem lokalnog
stanovništva “licem u lice” u tri odabrane općine
(Topusko, Vojnić i Gvozd). Upitnik je posebno oblikovan
(Neuman2005, Vuletić2001) za rad na terenu
i sastojao se od četiri tematske cjeline:(1) socioekonomski
status ispitanika(dob, spol, mjesto stalnog boravka,
zanimanje, stručna sprema te broj članova
ku ćanstva) za potrebe opisa uzorka;(2) stavovi šumoposjednikas
pitanjima samo za ispitanike koji posjeduju
šumu (veličina posjeda, način korištenja privatnog
šumoposjeda, interes za unapređenjem posjeda i gospodarenja,
kontakti sa Šumarskom savjetodavnom
službom, interes za okrupnjivanjem ili prodajom svojeg


posjeda); sljedeća grupa pitanja obrađivala je(3) interes
za pokretanjem privatnog poduzetništva(interes
za korištenjem nedrvnih šumskih proizvoda i usluga,
vrsta proizvoda, uvjeti za pokretanjem poduzetništva,
prihvatljivi načini financiranja, interes za udruživanjem
s drugim poduzetnicima, stupanj poznavanja postojećih
lokalnih i državnih programa za poticanje poduzetništva)
iposljednja grupa pitanja(4) postojeće ko rištenje
nedrvnih šumskih proizvoda i usluga(vrste proizvoda
i usluga, način korištenja, razlozi posjeta šumi, način
odlaska u šumu, aktivnosti kojima se bave dok su u
šumi, stupanj zadovoljstva postojećom ponudom sadržaja).
Upitnik sadrži ukupno 48 pitanja, od kojih je većina
sponuđenim odgovorima te nekoliko otvorenih
pitanja (Vuletići dr.2006). Kod ponuđenih odgovora
ispitanicima se nude unaprijed definirani odgovori, s
mogućnošću izbora jednog odgovora; više odgovora ili
rangiranja ponuđenih odgovora prema ponuđenoj skali.
“Posjedujete li šumu?”, jednostavan je primjer strukturiranog
pitanja na koje su ponuđena dva moguća odgovora
(“da” ili “ne”). Za razliku na otvorena pitanja
ispitanik ima mogućnost odgovoriti svojim riječima,
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
bez unaprijed zadanih odgovora, gdje se može očekivati
mnoštvo različitih odgovora, što daje mnogo novih
informacija, čini obradu zahtjevnijom, ali i pruža objašnjenja
na ranije date odgovore.


Populacija je određena brojem kućanstava po općinama
prema podacima Državnog zavoda za statistiku
(Popis stanovništva 2001). Uzorak je slučajni, a veličina
uzorka određena je pomoću formule za veličinu uzorka
(Pranjić,1990; Snedecor& Cochran,1937).
Prema formuli potrebna veličina uzorka uz 95 %-tnu vjerojatnost
iznosi 5 % populacije ili 231 kućanstvo. Postignuti
uzorak iznosi 4,5 % ili 208 kućanstava.Tijekom
terenskog prikupljanja podataka slučajnost izbora pojedinih
kućanstava osigurana je uporabom tablice slučajnih
brojeva umanjene istim faktorom, kako bi se pri lagodila
malom broju kućanstava.Ako unaprijed definirano kućanstvo
nije željelo sudjelovati u istraživanju, nastavljalo
se na sljedećem već odabranom kućanstvu. U slučaju da
nikoga nije bilo kod kuće, ponovno se vraćalo na istu
adresu u poslijepodnevnim satima ili drugi dan, ako ni


tada nije bilo uspjeha, odustajalo se te nastavilo dalje s


unaprijed odabranim kućanstvima. Kod pozitivnog od


govora u kućanstvu se razgovaralo s odraslom i odgo


vornom osobom u kućanstvu (tzv. “glavom kuće”).


S obzirom na velik dio pitanja s unaprijed definiranim
odgovorima, dobiveni su kvantitativni podaci na
kojima je bilo moguće primijeniti metode deskriptivne


2


statistike s testiranjima razlika primjenom .testa. Nastavno
su primijenjene metode korelacije kojima se ispitivao
međusobni utjecaj odabranih varijabli, te model
logističke regresije kojim je ispitan pojedinačni utjecaj
ostalih varijabli na iskazivanje volje za pokretanjem poduzetništva.
Statistička obrada provedena je pomoću
SPSS (StatisticalPackage for theSocialSciences) pro-
grama. Odgovori na otvorena pitanja analizirani su radi
svoje prirode metodama kvalitativne analize (Denzin
iLincoln2005), čiji su rezultati poslužili za bolje razumijevanje
samih stavova ispitanika i rezultata dobivenih
kvantitativnim analizama.


REZULTATI – Results


Socioekonomski status ispitanika –Socioeconomic Status of Respondents


Grupom općenitih pitanja prikupljeni su podaci potrebni
za opis uzorka te njegovu usporedbu s osnovnim
podacima o populaciji iz sekundarnih izvora. Usporedbom
razdiobe stanovnika i ispitanika te planiranog i postignutog
uzorka, te testiranjima postojećih razlika


2


.-testom po općinama, ispitana je reprezentativnost postig
nutoguzorka.


Na slikama 1 i 2 prikazane su usporedne razdiobe
populacije i uzorka te planiranog i postignutog uzorka.
Vidljiva je ujednačena razdioba uzorka po općinama u
odnosu na populaciju (slika 1), te u odnosu na planirani
uzorak (slika 2).


Postojeće razlike između teoretskog i postignutog
uzorka mogu se objasniti činjenicom da se podaci o po


pulaciji odnose na stanje iz 2001. godine. Migracije stanovništva,
smrt starijeg stanovništva, prazna kućanstva
u pojedinim naseljima te odbijanje sudjelovanja u istraživanju,
neki su od razloga za nastalu razliku.


Omjer spolova u postignutom uzorku je 61:39 u kori
st muškaraca, što se dosta razlikuje u odnosu na populaciju,
gdje je omjer 48:52 u korist žena. Inače
uspoređujući ovu populaciju s onom na razini Hrvatske,
žene su nešto zastupljenije, za što razloge nalazimo u
posljedicama rata te migracija mlađeg radno sposobnog
stanovništva.


Veća zastupljenost muškaraca u uzorku tumači se
metodom uzorkovanja gdje se ulazilo u kućanstva te
razgovaralo s odgovornom osobom “glavom kuće”,


koja je u pravilu u tim krajevima


muškarac.
Da se radi o starijem i starom
stanovništvu govori dobna struktura
uzorka u kojoj ispitanici u dobi između
50 do 65 godina čine 38,94 %,
a oni u dobi iznad 65 godina dodatnih
30,77 %.
Prema postignutoj stručnoj spre mi
većinom se radi o nekvalificiranim
(NKV) radnicima koji su
za stupljeni sa 56,73 %, zatim dolaze
is pitanici sa srednjom stručnom
spre mom (SSS) sa 37,02 %, a naj


slabije su zastupljeni oni sa višom


Slika 1.Razdioba populacije i uzorka po općinama (N = 4622, uzorak n = 208);


(VŠS) i visokom stručnom spre-


Fig. 1Distribution of population and sample according to municipalities
(N = 4622; sample = 208)mom (VSS) sa tek 6,25 %.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 64     <-- 64 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
Analizom su utvrđene značajne
razlike između općina, tako je najveća
zastupljenost NKV radnika
(56,78 %) u općiniVojnić, a visoko
obrazovanih u općini Topusko
(46,15 %) (slika 3). Općina Gvozd
ima najravnomjerniju raspodjelu
prema stručnoj spremi.


U skladu s postignutom stručnom
spremom najčešće zanimanje
ispitanika je djelatnik u proizvodnji
(51,92 %), što se najviše odnosi na
poljoprivrednike. Nezaposlenih je
14 %, a umirovljenika 13 %. Raz


like između općina slažu se s rezul-


Slika 2.Usporedba ciljane i postignute veličine uzorka po općinama (ciljani n = 231,


tatima iz prethodnog pitanja i


dobiveni n =208);
također je potvrđena njihova stati-Fig. 2Comparison of planned and achieved samples according to municipalities
stička značajnost.Tako najviše ne-(planned n = 231, achieved = 208)


zaposlenih ima u općini Vojnić
(65,52 %), a najmanje u općiniTopusko
(10,34 %), dok je za općinu
Gvozd karakterističan velik udio
umirovljenika (77,8 %).


Na pitanje o ukupnim mjesečnim
prihodima kućanstava, ispitanicima
su bili ponuđeni odgovori s rasponom
primanja u četiri klase: primanja od
1.000,00–3.000,00 kn; 3.001,00–
6.000,00 kn; 6.001,00–10.000,00 kn;
te više od 10.000,00 kn. Razlike u primanjima
između op ćina slijede nalaze


iz odgovora na postignutu stručnu


Slika 3.Udio stručne spreme u uzorku po općinama;


spremu i zanimanja, tako i ovdje u op-


Fig. 3Ratio of formal level of education according to municipalities


ćiniTopusko ima najviše (80 %) kućanstava
s ukupnim mjesečnim prihodima u rasponu iz-udio kućanstava (55,6 %) s pri hodima između 1.000,00–
među 6.001,00–10.000,00 kn, dok je uVojniću naj veći3.000,00 kn.


Stavovi šumoposjednika o šumi –Private Forest Owners’Attitudes Towards Forests


Polovica svih ispitanih izjavila je
da posjeduje šumu, čime je ova varijabla
postala značajna za sva ostala
pitanja. Razdioba šumoposjednika
(slika 4) značajno se razlikuje po općinama,
najviše ih je u općini Gvozd
(40,0 %), zatim u općini Vojnić
(33,3 %) i najmanje u općiniTopusko
(26,7 %).


Veličina šumskog posjeda ne razlikuje
se od onog u drugim dijelovima
Hrvatske, uglavnom su to


Slika 4.Udio šumoposjednika u uzorku po općinama;


“sitni” posjedi veličine do 1ha, je-


Fig. 4Ratio of private forest owners in sample according to municipalities


dino je u općini Gvozd najveći udio
posjeda veličine od 1–5 ha. Interes
za unaprjeđenjem gospodarenja svo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
jom šumom iskazalo je 53,3 % u općini
Gvozd, 28,9 % u općiniTopusko
i tek 17,8 % u općiniVojnić (slika 5).


Iako je iskazan značajan interes
šumoposjednika za unaprjeđenjem
gospodarenja šumom, samo 18 %
svih ispitanih šumoposjednika izjavilo
je da je ostvarilo kontakt sa
Šumarskom savjetodavnom služ bom
(ŠSS).Kako ŠSS djeluje relativno
kratko vrijeme, te još uvijek
nije u mogućnosti na zadovoljava-


Slika 5.Interes šumoposjednika za unaprjeđenje gospodarenja svojom šumom
jući način pokriti cijeli teren, razum-Fig. 5Private forest owners’ interest for improving of their forests’ management


ljivo je da šumoposjednici ostvareni
kontakt drže nedovoljnim. Nadalje je utvrđena pozitivna
ovisnost između veličine posjeda i želje za unaprjeđenjem,
odnosno šumoposjednici s većim posjedom češće
iskazuju interes za pokretanjem poduzetništva. Što se tiče
okrupnjivanja posjeda, šumoposjednici su iskazali slab
interes za kupovanje novih šumskih površina, samo njih


Korištenje šumskih proizvoda i usluga –


Grupa pitanja započinje s pitanjem o stavovima ispitanika
o najvažnijim funkcijama šuma, gdje su ispitanici
trebali od ponuđenih sedam funkcija:(1) rekreacija i razonoda;(
2) estetska funkcija; (3) zdravstvena funkcija;


(4) zaštitna; (5) zaštita biološke raznolikosti; (6) proizvodna
(drvo i proizvodi od drveta); (7) ostali nedrvni
proizvodi (šumski plodovi, ljekovito bilje, gljive i sl.),
odabrati tri najvažnije i poredati ih po važnosti od 1 –
najvažnije do 3 – manje važno. Rezultati su prvo analizirani
na razini cijelog uzorka, na način da se promatralo
koje se funkcije najčešće nalaze na prvome mjestu, te su
u drugom koraku iskazani prosječnom postignutom
ocjenom po općinama. Najčešće (79,3 %) se na prvom
mjestu nalazi proizvodna (drvo i proizvodi od drveta),
zatim zdravstvena (67,3 %) funkcija, te ostali nedrvni
proizvodi u 50,5 % slučajeva. Razlike izme đu ovih i drugih
funkcija pokazale su se i statistički značajne. Prema
prosječno postignutoj ocjeni (1 – najvažnije do 3 –
manje važno) na prvom mjestu je također drvoproizvodna
funkcija, i to s najboljom pro sječnom ocjenom od
1,4 u općiniVojnić, zatim u općini Gvozd sa 1,5 te općini
Topusko s ocjenom 1,6. Sljedeća po važnosti je
zdravstvena funkcija s najboljom prosječnom ocjenom
od 1,7 u općiniTopusko, u općini Gvozd sa 1,8, te u općiniVojnić
sa 2,4. Na trećem mjestu po prosječnoj ocjeni
u općinamaVojnić sa 1,9 iTopusko sa 2,1 nalazi se zaštitna
funkcija, dok je u općini Gvozd na trećem mjestu
funkcija zaštite biološke raznolikosti. Ostali nedrvni
proizvodi, koji su ukupno na trećem mjestu po važnosti,
promatrani po općinama dolaze na če tvrto mjesto, no
važno je da su sve općine prepoznale važnost ovih proizvoda,
te ju ocijenili ocjenama od 2,1 – 2,2, što opravdava
njeno, po važnosti, ukupno treće mjesto.
20 % izjavilo je da bi kupilo još šume.Također ne postoji
velik interes za prodajom šumskog posjeda, tek njih
16 % bi prodalo svoju šumu.


Usage of Forest Products and Services


Važno je istaknuti razlike u prepoznavanju važnosti
funkcija šume između šumoposjednika i onih koji ne
posjeduju šumu. U pravilu šumoposjednici drvoproizvodnu
funkciju ocjenjuju vrlo važnom, odnosno višom
ocjenom od onih koji nemaju šumu, na isti način, ali s
nešto slabijom razlikom, ocjenjuju zdravstvenu i zaštitne
funkcije šume, no ostale nedrvne proizvode ocjenjuju
manje važnijim nego što to čine oni koji ne
posjeduju šumu.


Na pitanje o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda
ponuđeno je šest odgovora:(1) šumski plodovi; (2) med;


(3)gljive; (4) ljekovito bilje; (5) drugi biljni materijal
(cvijeće, lišće, stelja) i (6) drugi nebiljni materijal
(kamen, pijesak, zemlja)s mogućnošću davanja više odgovora.
Promatrajući ukupni uzorak prema vrstama
proizvoda na prvom mjestu su gljive (76,0 %), zatim
šumski plodovi (51,4 %), med (25,5 %) i ljekovito bilje
(20,2 %), drugi biljni materijal (5,8 %) i drugi nebiljni
materijal (3,8 %). Odgovori pod 5 i 6 radi slabe zastupljenosti
i neutvrđene statističke značajnosti, ne prikazuju
se u daljnjem tekstu. Analizom po općinama i
ukupno po vrstama proizvoda (tablica 1) potvrđena je
podjednaka i značajna uporaba gljiva, slijede šumski
plodovi, s iznimkom u općiniVojnić gdje tek 26,7 % od
ispitanika koji uopće koriste nedrvne šumske proizvode,
koristi upravo šumske plodove. Slična je situacija s
medom kojega u općiniVojnić koristi tek 3,0 % ispitanika.
Med se najviše koristi u općiniTopusko (55,3 %),
a nešto manje u općini Gvozd (40,0 %). Na temelju analize
korištenja nedrvnih šumskih proizvoda u odnosu na
posjedovanje šume, može se zaključiti da šumoposjednici
u pravilu više koriste ove proizvode, osim u slučaju
ljekovitog bilja kojega ipak češće koriste oni koji ne po


ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 66     <-- 66 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
sjeduju šumu. Statistička značajnost razlika potvrđenasvi koriste podjednako, bez obzira na posjedovanje
je u svim slučajevima, osim za gljive koje čini se ipakšume ili mjesto boravka.


Tablica 1.Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda,


Table 1Usage of non-wood forest products


Vrsta proizvoda
Type of products
Ukupno
Total
Korištenje nedrvnih šumskih proizvoda po općinama
Usage of non-wood forest products according to municipalities
GvozdTopuskoVojnić
Ne –NoDa –YesNe –NoDa –YesNe –NoDa –Yes
%
Šumski plodovi
Forest fruits100,023,376,727,772,373,326,7
Med –Honey100,060,040,044,755,397,03,0
Gljive –Mushrooms100,016,783,325,574,527,772,3
Ljekovito bilje
Medical plants100,065,035,076,623,490,19,9


Slijedilo je pitanje: Kako ih koriste? – s ponuđenim
od govorima(1) za osobnu uporabu; i (2) za prodaju.
Odgovori su analizirani na ukupnom uzorku ispitanika
koji uopće koriste nedrvne šumske proizvode, pa je od
njih između 89,4 i 95,1 % odgovorilo da ih koristi isklju-


Interes za pokretanjem privatnog poduzetništva –


Nastavno je grupa pitanja usmjerena prepoznavanju
interesa za pokretanjem privatnog poduzetništva temeljenog
na korištenju nedrvnih šumskih proizvoda i usluga.
Nakon klasifikacijskog (DA/NE) pitanja:Da li bi se htjeli
baviti s korištenjem ovih proizvoda ili usluga za povećanje
prihoda Vašeg kućanstva?, ispitivanje je nastavljeno
sa 28,7 % ispitanika, koji su odgovorili sa DA, odnosno
iskazali interes za pokretanjem poduzetništva.


Na pitanje:Koje nedrvne šumske proizvode bi koristili
kao osnovu za pokretanje privatnog poduzetništva?
Ispitanici su mogli odgovoriti s više odgovora, a najčešći
odgovori bili su očekivani:gljive, kesten, razno šumsko
voće, lješnjak, šipak, med i ljekovito bilje.


Kako bi mogli utvrditi koje varijable pozitivno
utječu na volju za pokretanjem poduzetništva, ranije
utvrđene značajne varijable uključene su u logistički regresijski
model, koji je procjenjivao spremnost za po-


Tablica 2.Rezultati modela logističke regresije
Table 2Results of logistic regression model


čivo za osobnu uporabu, odnosno tek oko 10-tak % ih
koristi ove proizvode za prodaju.Toukazuje na relativno
visok stupanj korištenja nedrvnih šumskih proizvoda i
vrlo nizak stupanj ostvarivanja dodatnih prihoda u kućanstvu
prodajom tih proizvoda.


Interest for Starting Entrepreneurship


kretanjem poduzetništva, pri čemu je korištenaWald-
ova metoda (Kleinbaum1994).Tosu bile varijable:
Stručna sprema, Ukupni mjesečni prihodi kućanstva,
Posjedovanje šume, Zdravstvena funkcija šuma, Zaštitna
funkcija šuma, Funkcija zaštite biološke raznolikosti,
Branje šumskih plodova, Med, Branje gljiva,
Sakupljanje ljekovitog bilja, Način korištenja (za osobnu
uporabu ili prodaju), teVrsta aktivnosti (Šetanje
šumom, Promatranje životinja i Branje šumskih plodova).
Na taj način ispitan je utjecaj nabrojanih varijabli
na sklonosti za pokretanjem poduzetništva. Ostale
varijable nisu se pokazale statistički utjecajne na poduzetnički
elan, te nisu uključene u model. Model je izdvojio
tri varijable koje najviše utječu na poduzetnički
elan ispitanika, to su: Posjedovanje šume, Osobna uporaba
šumskih plodova iAktivnost tijekom boravka u
šumi – branje šumskih plodova (tablica 2).


Varijable –Variables
Wald
Vjerojatnost
Probability
Omjer šansi
Odds ratio
Interval sigurnost
Confidence interval
Koeficijent
Coefficientp (Sig.)Exp(B)
95 % za Exp(B)
95 % for Exp(B)
Posjedovanje šume
Ownership over forests5.110.0242.5871.1355.896
Korištenje za osobnu upotrebu
Usage for private purposes5.480.01910.1421.45870.549
Aktivnost: Branje šumskih plodova
Activity: Collecting of forest fruits4.330.0373.5581.07711.757
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 67     <-- 67 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
Rezultati ovog modela ukazali su na to da je volja za
poduzetništvom 2,6 puta veća kod onih koji posjeduju
šumu, te da oni koji koriste nedrvne šumske proizvode
također iskazuju značajno veću volju za poduzetništvom
od onih koji ih ne koriste uopće.


Nastavno iako mali broj (tek 10 %) ispitanika koristi
nedrvne šumske proizvode za prodaju, kod njih je volja
za poduzetništvom čak 10 puta veća od onih koji ih
uopće ne koriste. Ispitanici koji koriste ove proizvode za
osobnu uporabu također imaju veću volju za poduzetništvom,
ali u prosjeku do 2 puta veću od onih koji ih ne
koriste. U model je uključena i varijabla: Branje šumskih
plodova iz pitanja o aktivnostima kojima se ispitanici
bave dok odlaze u šumu, koja će detaljnije biti obrađena
u sljedećem poglavlju. Od ponuđenih aktivnosti u šumi
samo branje šumskih plodova statistički značajno utječe
na poduzetnički elan: u onih koji beru šumske plodove
3,6 puta je veći u odnosu na one koji to ne čine.


Uz pomoć svih uključenih varijabli modelom je testirana
i vjerodostojnost odgovora na klasifikacijsko pitanje.
Dobiveni rezultati ukazuju na to da su odgovori
ispitanika u 78 % slučajeva u skladu s procjenom modela.
Iako model ukazuje da su negativni odgovori dobro
procijenjeni u 90 % slučajeva, a pozitivni u tek 45 %, to
znači da od 152 ispitanika koji su odgovorili da nisu zainteresirani
za pokretanjem poduzetništva, njih 14 ipak


iskazuje posredan interes za tim odnosno da je vjerojatnije
da bi se bavili poduzetništvom. Nasuprot tomu, od
56 ispitanika koji su odgovorili da su zainteresirani za
poduzetništvo, za njih 31 zapravo nije vjerojatno da bi to
stvarno napravili. Na ovaj način dolazi se do broja ispitanika
za koje postoji opravdana vjerojatnost da su zainteresirani
za pokretanjem poduzetništva, odnosno njih 39
(14 + 25) što nije zanemariv broj za istraživano područje.


Nastavno je analizirano pitanje:Jeste li zainteresirani
za udruživanje s drugim poduzetnicima?Posjedovanje
šume ponovno se pokazuje kao značajna
varijabla, tako je 73 % šumoposjednika zainteresirano
za udruživanje. Promatrajući grupe prema stručnoj
spremi 53 % zainteresiranih je sa srednjom stručnom
spremom, a 41 % je bez kvalifikacije.Također je vidljivo
da je većina zainteresiranih ispitanika s manjim
do srednjim primanjima, 53 % sa primanjima od 1.000


–3.000 kn i 28 % s primanjima od 3.001 – 6.000 kn.
Na pitanje:Koju vrstu pomoći biste voljeli dobiti od
dr žavnih struktura?Najveći broj ispitanika priželjkuje finan
cijsku pomoć, čak njih 78 %, te dodatnu obuku njih
20 %. Nažalost slabo su upoznati s postojećim programima
pomoći za pokretanje privatnog poduzetništva što ukazuje
na potrebu aktivnijeg odnosa lokalnih uprava u informiranju
stanovništva i njihovom animiranju oko popravljanja
prihodovne strukture kućanstava ovoga područja.


Postojeće korištenje nedrvnih šumskih proizvoda i usluga


Existing Use of Non Wood Forest Products and Services
Ova grupa pitanja poslužila je za prikupljanje infor-rima podijeljenim po godišnjim dobima (proljeće,ljeto,
macija o tome kada i koliko često ispitanici odlaze ujesen i zima)iizborom učestalosti odlazaka (često, pošumu;
zbog kojih razloga; kojim se aktivnostima bave,vremeno i nikada). Dobiveni odgovori ne razlikuju se
te koliko su zadovoljni postojećom ponudom.značajno između općina i može se zaključiti da većina
ispitanika često odlazi u šumu s prilično velikim udje-


Informacije o vremenu i učestalosti odlazaka u šumu
lom onih koji to čine povremeno (tablica 3).


prikupljene su pomoću pitanja s ponuđenim odgovo-
Tablica 3.Učestalost odlazaka u šumu prema godišnjim dobima


Table 3Frequencies of visits to forest by seasons


Godišnje doba
Season
Učestalost odlazaka u šumu–Frequencies of visits to forest
Često –OftenPovremeno–OccasionallyNikad –Never
%
Proljeće–Spring59.827.812.4
Ljeto–Summer57.128.614.3
Jesen–Autumn62.628.39.1
Zima–Winter41.618.040.4


Razloge svog odlaska u šumu mogli su odabrati između
6 ponuđenih odgovora:Zdravstveni razlozi; Šport
i rekreacija; Odmor i zabava; Istraživačka znatiželja;
Posao i Ostalo;s mogućnošću višestrukog odgovora.
Najčešće odabrani razlozi su odmor i zabava (41,3 %),
zdravstveni razlozi (36,5 %), šport i rekreacija (21,2 %),
pa posao (17,3 %).Trećina ispitanika (31,7 %) ne odlazi
u šumu, isto toliko ih je navelo samo jedan razlog za odlazak
u šumu, 15,9 % je navelo dva, a 13 % tri razloga.


Statistički se značajno razlikuju neki odgovori po
općinama, tako je za Gvozd najvažniji razlog odmor i
zabava (60,0 %), dok je zaTopusko to šport i rekreacija
(46,8 %), zdravlje je najmanje bitno uVojniću (16,8 %)
kao i šport i rekreacija (4, %). U Gvozdu je najviše onih
koji zbog posla odlaze u šumu (36,7 %).Također se značajnim
pokazala ovisnost između stručne spreme, visine
primanja i odlaska u šumu.Tako s porastom stupnja
stručne spreme i prihoda kućanstva, jačaju zdravstveni
i rekreacijski razlozi posjeta šumi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 68     <-- 68 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
Na pitanje o aktivnostima kojima se bave dok su u
šumi, bilo je ponuđeno 14 različitih aktivnosti od kojih
je bilo moguće odabrati više aktivnosti, no samo tri su
izazvale interes, a to sušetanje, branje šumskih plodova
ipromatranje životinja. Najviše ispitanika, njih 75 %
bere šumske plodove, šetanjem se bavi 64,9 % dok ih
31,7 % promatra životinje. Od svih ispitanika 11,5 %
nije odabralo ni jednu od ponuđenih aktivnosti, 31,3 %
je odabralo jednu, 27,4 % dvije, a 17,3 % tri aktivnosti.
Branje šumskih plodova je najpopularnija aktivnost (75
%) i podjednako je zastupljena u sve tri općine. Na ovu
aktivnost ne utječu značajno ni stručna sprema ni prosječna
primanja. Sklonost šetnji i promatranju životinja
statistički značajno se razlikuju po općinama.Tako su u
Gvozdu iTopuskom ispitanici skloniji tim aktivnostima,
nego što su to uVojniću. Na sklonost ovim aktivnostima
značajno utječu dob, stručna sprema i prosječni prihodi.
Tako želja za šetanjem i promatranjem životinja raste


do 50-e godine života, a nakon toga sa starošću opada.
S porastom stručne spreme i prosječnih prihoda raste i
želja za šetnjom i promatranjem životinja. Posjedovanje
šume i ovdje je čimbenik koji pozitivno utječe na
porast sklonosti aktivnostima, te se može reći da šumoposjednici
značajno više borave u šumi, šetaju i promatraju
životinje, u odnosu na one koji ne posjeduju šumu.


Zadovoljstvo ponudom bilo je moguće iskazati odabirom
jednog od ponuđenih odgovora:u potpunosti zadovoljni;
djelomično zadovoljni i nezadovoljni. Od 196
ispitanika 45,3 % je u potpunosti zadovoljno ponudom,
42,2 % djelomično zadovoljno, a samo 12,5 % nije zadovoljno
ponudom. Međusobnim testiranjima s drugim značajnim
varijablama, nije utvrđena ovisnost o općini, spolu
ili prosječnom prihodu kućanstva. Ipak, može se reći da
razina zadovoljstva ponudom opada s porastom stupnja
obrazovanja i porastom prosječnih primanja po kućanstvu.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Iz prikazanih rezultata može se zaključiti da ovaj tip
istraživanja uz sve nedostatke i teškoće samog provođenja,
pruža dovoljan broj vrijednih podataka i informacija
za objektivnu procjenu stupnja korištenja nedrvnih šumskih
proizvoda i postojećeg interesa za pokretanjem privatnog
poduzetništva temeljenog na tim proizvodima.


Zabilježene razlike između teoretskog i postignutog
uzorka pripisuju se migracijama stanovništva, prirodnom
odljevu starijeg stanovništva, te odbijanju sudjelovanja
u istraživanju. Prosječni ispitanik je djelatnik u
proizvodnji/poljoprivredi (51,92 %) koji posjeduje
šumu (50,5 %) i ima prosječna primanjima u kućanstvu
od 1.000–3.000 kn.


Šumoposjednici su zainteresirani za unaprjeđenjem
gospodarenja svojom šumom (53,3 %) no ne pokazuju
interes za prodaju ili kupnju dodatnih površina, unatoč
najčešće malim površinama posjeda, veličine do 1ha.
Uz iskazan veliki interes za unaprjeđenjem gospodarenja
šumom, tek 18 % svih ispitanih šumoposjednika
ostvarilo je kontakt sa Šumarskom savjetodavnom službom
(ŠSS)što otvara mogućnost za intenziviranje njenog
djelovanja na ovom području.


Kod prepoznavanja važnosti funkcija šuma na pr vom
mjestu (79,3 %) se nalazi proizvodna (drvo i proizvodi
od drveta), slijedi ju zdravstvena (67,3 %) te ostali
nedrvni proizvodi (50,5 %). Glede šumarske tradicije
kraja i velik udio šumoposjednika, razumljiva je važnost
drvoproizvodne funkcije međutim izuzetno je značajno
i prepoznavanje važnosti socijalnih funkcija šuma
samih ispitanika.


Prema vrsti nedrvnih šumskih proizvoda na prvome
mjestu po korištenju su gljive (76,0 %), zatim šumski plodovi
(51,4 %), med (25,5 %) i ljekovito bilje (20,2 %).
Razlike u korištenju nedrvnih šumskih proizvoda između
općina nisu statistički značajne jedino za korištenje gljiva


koje koristi više od 70 % svih ispitanika. Šumski plodovi
i med češće se koriste u Gvozdu iTopuskom nego u Vojniću.
Navedeni proizvodi se u 90 % slučajeva koriste za
osobnu uporabu.


Interes za pokretanjem poduzetništva iskazivan je
klasifikacijskim DA/NE pitanjem, a odgovori su analizirani
u odnosu na pitanja koja su se pokazala značajnima
za odabir pozitivnog ili negativnog odgovora na
ovo pitanje. Rezultati modela logističke regresije ukazali
su na to da je volja za poduzetništvom 2,6 puta veća
kod šumoposjednika te da na povećanje volje dodatno
pozitivno utječe korištenje nedrvnih šumskih proizvoda.
Iako mali broj (tek 10 %) ispitanika koristi nedrvne
šumske proizvode za prodaju, ta varijabla povećava
volju za poduzetništvom čak 10 puta, dok korištenje za
osobnu uporabu to čini tek 2 puta. Branje šumskih plodova
kao vrsta aktivnosti, dodatno pozitivno utječe na
porast volje za poduzetništvom.


Što se tiče udruživanja s drugim poduzetnicima, in-
teres postoji, no većinom kod slabije obrazovanih ispitanika,
a od pomoći koju očekuju na prvome je mjestu
financijska pomoć i to u 78 % slučajeva.Većina ispitanika
(60 %) odlazi često u šumu, a njih 42 % čak i zimi,
a najčešće odabrani razlozi su odmor i zabava (41,3 %),
zdravlje (36,5 %) i šport i rekreacija (21,2 %). Na učestalost
odlazaka pozitivno utječe stručna sprema i visina
primanja, a s porastom primanja raste i interes za
športom, rekreacijom i zdravstvenim razlozima.


Što se tiče aktivnosti kojima se bave dok su u šumi,
ispitanici najčešće navode branje šumskih plodova (75
%), šetnju (64,9 %) i promatranje životinja (31,7 %).
Na izbor aktivnosti značajno pozitivno utječu dob, stručna
sprema i prihodi kućanstva, tako su one popularnije
kod ljudi između 50 i 60 godina starosti, više stručne
spreme i viših prihoda. Posjedovanje šume također zna
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 69     <-- 69 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
čajno utječe na sklonost aktivnostima, te se može zaključiti
da šumoposjednici značajno više borave u šumi,
šetaju i promatraju životinje, u odnosu na one koji ne
posjeduju šumu. Ispitanici su u dobrom dijelu (45,3 %)
u potpunosti zadovoljni ponudom, 42,2 % je djelomično
zadovoljno, a samo 12,5 % nije zadovoljno ponudom,
s time da se razina zadovoljstva ponudom
smanjuje s porastom stupnja obrazovanja.


Generalno se može zaključiti da je za prepoznavanje
važnosti funkcija šuma, te izbor aktivnosti uz posjedovanje
šume, vrlo važna i općina boravka ispitanika.
Dobiveni rezultati ukazuju na zadovoljavajući stupanj
korištenja nedrvnih šumskih proizvoda, osobito šumskih
plodova.Također se može reći da je gotovo trećina
ispitanika zainteresirana za pokretanjem poduzetništva,
gdje šumoposjednici iskazuju 2,6 puta veći poduzetnički
elan od onih koji ne posjeduju šumu. Branje šumskih
plodova također pozitivno utječe na poduzetnički
elan. Na temelju dobivenih rezultata, prosječnog vjero-


LITERATURA


Denzin, N. K. iY. S. Lincoln(Eds), 2005.,The
SAGEhandbookofqualitativeresearch, 3rded.,
pp1:1999, SAGEPublications, Inc., USA.


Hrvatske šume d.o.o., 2006., Šumskogospodarska os no
va područja (2006–2015),
Kleinbaum, D.G., 1994: LogisticRegression, A
Self learningText, Spinger–VerlagNewYork.
Nacionalna šumarska politika i strategija, 2003., NN
120/03, Zagreb.


Neuman, W.L., 2005., Social Research Methods,
Quantitative and Qualitative Approaches, 6th
Edition,Allyn & Bacon, Boston, NewYork, San
Francisco, Mexico City, Montreal, Toronto, London,
Madrid, munich, Paris, Hong Kong, Singapore,
Tokyo, Cape Town, Sidney.


Popis stanovništva 2001., Državni zavod za statistiku
(www.dzs.hr), Zagreb.
Sabadi,R., D. Vuletić, J.Gračan,2005., Poglavlje
17, Hrvatska uValuing Mediterranean Forests,


jatnog poduzetnika mogli bi opisati kao šumoposjednika
koji koristi šumske plodove i za osobnu uporabu i
za prodaju, nema stručne kvalifikacije, te je malih prosječnih
primanja po kućanstvu. Nadalje je slabo informiran
o mogućnostima koje bi pritom mogao koristiti,
očekuje ponajprije financijsku pomoć, ali i dodatnu
obuku, te nije jako zainteresiran za udruživanje s drugim
poduzetnicima.


Ovdje se jasno može prepoznati potreba za većim
utjecajem lokalne uprave i Šumarske savjetodavne
službe u podizanju svijesti o mogućnostima unaprjeđivanja
šumskog posjeda i pokretanja privatnog poduzetništva
oslonjenog na intenzivnije korištenje šumskih
plodova i usluga. Ove se aktivnosti mogu potaknuti i od
strane Hrvatskih šuma d.o.o. u samostalnoj organizaciji
ili kroz suradnju sa Šumarskom savjetodavnom službom,
ili pak povezivanjem sa zainteresiranim lokalnim
stanovništvom.


– References
Towards Total Economic Value, Ed. Merlo, M.
and Croitoru, CAB Int., CABI Publ., UK.
Pranjić,A., 1990., Šumarska biometrika, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.


Snedecor, G.W,W. G.Cochran,1969., Statistical
Methods, Sixth Edition,The Iowa State University
PressAmes, Iowa, U.S.A.


Vuletić,D., 2001:Rezultativrednovanjasocijalnih
uslugagospodarskih šumaotokaMljeta, Znanstvenaknjiga“
Znanostupotrajnomgospodarenju
hrvatskim šumama”, Šumarskifakultet
SveučilištauZagrebu, Šumarskiinstitut, Jastrebarsko,
pp. 579:586, Zagreb.


Vuletić,D., V.Vondra, L.Szirovicza, E.Paladinić,
2006: Rezultati ispitivanja sklonosti turista
za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i
socijalnim uslugama šuma, Rad. Šumar. inst. Jastrebar.
41 (1–2): 83–90, Jastrebarsko.


SUMMARY: Nowadays under the influence of climate changes it becomes clearer
that forestry profession needs to take advantage from multifunctional character of resource
that manages using all its products and services on sustainable way (National
forest policy and strategy, NN 120/03). This process needs to be welcomed in private
forest sector as well. Beside timber there are number of non-wood forest products and
services provided by forests.


Non-wood forest products and services comprises different forest fruits, mushrooms,
handicrafts from wooden and non wooden material, and especially social services like
recreation, tourism, hunting, etc. (Sabadi et al. 2005). More intensive use of non-wood
forest products and services opens number of possibilities for development of micro,
small and medium entrepreneurships which can foster economical development in
rural areas.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 70     <-- 70 -->        PDF

D. Vuletić, S. Krajter, M. Mrazek, A. Ćorić: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I USLUGE – ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 175-184
For the purpose of better understanding of existing level of usage and development
possibilities based on this products, under the Project: “Identifying of values of non-
wood forest products and services and possibilities of its use” financed by Croatian
forests ltd.co on field of its Forest District Karlovac covering area of Peters’ mountain,
this investigation has been conducted on citizens of tree municipalities: Topusko,
Vojnić and Gvozd. The aim was to find out how local citizens recognized forest functions
and its products and services, and are they use them and how. Special aim was to
find out presence of interest for starting the entrepreneurship among local citizens.
For method the interview face-to-face using semi-structured questionnaire was chosen.
Peters’ mountain is area traditionally forestry oriented but recently also known as
recreational area with more expressed social services.


Project is realized in cooperation of Forest research institute, Jastrebarsko, Department
for forest management and forestry economics, Croatian forests ltd.co Forest
District Karlovac and postgraduate student from Paris 12 University.
Additionally this project will result with two master theses.


Presented results showing that this type of research, beside all its difficulties and
imperfections provide valuable information and good basis for objective assessment
of non-wood forest products and services use, as well existing interest for starting private
entrepreneurship. Level of non-wood forest products usage can be assessed as
high with prevailing use of mushrooms (76,0 %), followed by forests’ fruits (51,4 %),
honey (25,5 %) and medicinal plants (20,2 %) (table 1). In case of recognition of forest
functions’ importance, the most important is timber production function (79,3 %),
second is health (67,3 %), and non-wood forest products (50,5 %). Beside the strong
recognition of productive forest function important is to stress very strong recognition
of social forest functions.


Majority of respondents (60 %) visiting forest often, 42 % of them even during Winter,
and most frequently chosen reasons for visit are leisure and entertainment (41,3
%), health (36,5 %) and sport and recreation (21,2 %) (table 3). The frequency of visits,
and interest for sport and recreation growing with achieved level of education
and household income. Visitors while they are in forests most often picking forests’
fruits (75 %), walk (64,9 %) or observe wildlife (31,7 %).


Concerning their satisfaction with situation in forest and offer 45,3 % are completely
satisfied, 42,2 % are partially satisfied and only 12,5 % are not satisfied at all.
Level of satisfaction has reverse proportionality with level of education and household
incomes.


Interest for starting private entrepreneurship is studied using model of logistic regression
which put some light of direction and strength of influence of investigated variables
on one Yes/No question. Results revealed that private forest owners has 2,6
times bigger willingness for starting the entrepreneurship than other population (table
2). On appearance of positive answer on that question use of non-wood forest products
has positive influence. Based on results gained the average possible private entrepreneur
can be described as private forest owner which use forest fruits for private
purpose but also for sale, he has low level of education and low household income. In
addition he is not enough informed on possibilities and existing development programs,
he expecting primarily financial help from local authorities but also additional
training; and he is not very keen to affiliate with other entrepreneurs.


On those findings clear need for more intensive influence of local authorities and
Forest Extension Service is stressed out. Main areas of work could be raising awareness
on possibilities for improving private forest estate, starting private entrepreneurship
based on intensified use of forest products and services. Those activities has to
be facilitated by Forest Extension Service but also by Croatian forests ltd.co which
can act as motivator or work in cooperation with new private entrepreneurs.


Key words:Non wood forest products and services, Peter‘s mountain, questionnaire,
private entrepreneurship, rural development