DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
Dobro podnosi sušu, a otporan je na zračna strujanja,
vjetrove, prašinu i plinove u zraku, te na posolicu.
Iako je čempres sredozemna šumska vrsta, može izdržati
niske temperature i preko –24 °C (Topić1990).
Ima razvijen korijenov sustav i nalazimo ga na različitim
tlima, ali najbolje uspijeva na vapnencima.Vrlo je
raširen kao dekorativna vrsta u Primorju. Uzgaja se u
parkovima, nasadima, grobljima, vrtovima i alejama, i
to kao pojedinačna stabla, u skupinama i drvoredima.
Svojim karakterističnim habitusom estetski obogaćuje,
oživljava i osvježava jadranski krajolik, dajući mu topli
sredozemni ugođaj.


PremaMatkoviću(1962), u hortikulturnoj prak si
općenito na našem primorju i otocima čempres predstavlja
po svojoj učestalosti, osebujnim formama habitusa,
veličini stabljike i rastu najimpozantniju ukrasnu
parkovnu biljku.


Istraživači čempresa slažu se u tome, piše Balen
(1937), da je on u Sredozemlju bio nekada rašireniji
nego danas. Pokušaj za njegovim proširenjem na sredozemnim
staništima ima za cilj, barem u izvjesnoj
mje ri, vratiti ga na nekadašnji položaj, koji je izgubio
utje cajem čovjeka. Ako polazimo od pretpostavke da je
Sredozemlje zaista prastara domovina čempresa, onda
su današnja spontana nalazišta samo tragovi nekadaš njih
prostranih sastojina.


Čempres pripada među vrste koje nisu vezane za
najizrazitija sredozemna staništa. On može činiti sastojine
na našim najjužnijim, najtoplijim staništima, gdje
se i prirodno pomlađuje, ali umjetno podignut dolazi i
ondje, gdje se jedva osjećaju tragovi Sredozemlja i gdje
nema prirodnog pomlađivanja ili je ono vrlo rijetko.
Umjetno podignut, čempres dolazi vrlo često u čistim
sas tojinama. On je izrazita vrsta za gornju sastojinu u
sredozemnim šumama. Njegove uzgojne osobine traže
što obilniju donju sastojinu, čija uloga se ogleda ponajprije
u održavanju proizvodne sposobnosti tla.


S obzirom na činjenicu da čempres zauzima prostorni
areal kao malo koja druga mediteranska vrsta, trebao
bi imati i značajno mjesto među vrstama koje dolaze
u obzir za pošumljavanje našeg krškog područja.


Pavari(1934) piše da čempres nije odgovarajući
za stvaranje čistih sastojina, koje bi odgovarale na kršu,
i to zbog toga što vraća zemljištu vrlo malen dio oduzetih
hraniva, odnosno stvara vrlo slabu prostirku (listinac),
a time i slabu zaštitu zemljišta od erozije, što je
potvrdio i Topić(1988) u svojim istraživanjima na
po kusnoj plohi Klačine.


Kako vidimo, radi se o šumskoj vrsti velike ekonom ske,
ekološke i pejsažne vrijednosti, za koju ima mo malo
egzaktnih saznanja o njegovoj uporabljivosti pri pošumljavanju
degradiranih staništa sredozemnog krškog područja
Hrvatske i njegovom melioracijskom učinku na
stanište(Topić1988, 1999), kao i tipovima kontejnera
u kojima bi se proizvodile kvalitetne sadnice u rasadnicima,
što je preduvjet uspješnom pošumljavanju.


Za proizvodnju sadnica šumskog drveća mnogi rasad
nici kod nas i u svijetu preferiraju manje kontejnere,
jer su jeftiniji i po jedinici površine može se uzgajati
više biljaka. Međutim, ovi kontejneri prilagođeni su vrstama
sitnog sjemena, ali ne i vrstama brzog rasta,
krup nog sjemena i s jakim korijenom za koji su potreb ni
veći kontejneri (Matići dr.1996,Oršanići dr.
1996,Ocvirek1994, Topići dr.2006).


Varijable kontejnera kao što je volumen, odnosno nje gov
promjer i dubina (visina) utječu na fiziologiju i morfologiju
sadnica u rasadniku i šumskoj kulturi. Sto ga je
važno odrediti koje varijable imaju najveći utjecaj na morfološka
svojstva sadnica u rasadniku i njihov raz voj sa što
manjom deformacijom korijenovog susta va prouzročenog,
uglavnom, ograničenim volumenom kontejnera.


U ovom radu istraživan je utjecaj tipa kontejnera na
rast i razvoj biljaka običnog čempresa u rasadnicima i
šumskoj kulturi pri različitim metodama pripreme tla
za pošumljavanje. Istraživanja su obavljena u rasadnicima
Uprave šuma Split i pokusnoj plohi “Podi” na području
Šumarije Šibenik s ciljem da se utvrdi koji od
is traživanih kontejnera, koji se već nekoliko godina
pri mijenjuju u redovitoj šumskoj proizvodnji, imaju
naj veći učinak na razvoj sadnica čempresa u rasadniku
i pokusnoj plohi, posađenim na podrivanoj površini s
ri perom i u iskopanim jamama.


2. MATERIJAL I METODE – Material and methods
2.1.Faza u rasadniku i laboratoriju– Phase in nursery and laboratories
Prikupljeno je sjeme običnog čempresa (Cupressus
sempervirens var. pyramidalis Nyman) poznate provinijencije,
iz kojega su tijekom 2003. godine u rasadnicima
“Sla vinj” u Omišu i “Šubićevac” u Šibeniku proizvede ne
jednogodišnje sadnice. Kod uzgoja su korištena tri ti pa
kontejnera: Bosnaplast 12 – dimenzija 36 x 25,5 x 12 cm,


3


s 55 otvora u bloku i volumena svakog otvora od 120 cm,
Bosnaplast 18 – dimenzija 32 x 21,2 x 18 cm, s 33 ot vora


3


u bloku i volumenom svakog otvora od 220 cmte PVC


3


tuljak – dimenzija 7 x 24 cm, volumena 923 cm.Kontej


neri su se punili standardnom mješavinom treseta i
zem lje u omjeru 2:1, koja se upotrebljava u redovitoj
rasadničkoj proizvodnji. Pri pripravljanju smjese do


3


dano je 4-5 kg NPK 7:14:21, po 1msupstrata. Sjetva u
kontejnerima obavljena je ručno 23. travnja 2003. go-
di ne. Biljke u rasadnicima redovito su se zalijevale i
obav ljala njega i zaštita ponika od bolesti i štetnika.
Na kon nicanja biljaka obavljene su izmjere i analize


jed nogodišnjih sadnica u rasadnicima i laboratoriju.


Varijable koje su se proučavale u rasadnicima i labora