DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 88     <-- 88 -->        PDF

mita i korupcije, da bi radio, liječio se, školovao, gradiomože i da ćemo suzbijajući to ukorijenjeno zlo spasiti


ili ostvarivao pravdu?Da bi se stanje promijenilo na
podnošljivu razinu(mito i korupcija uvijek će postojati),
red vrijednosti u moralnom, pa i u svakom drugom
smislu te riječi valja dovesti u red. Moramo se
pitati, što je dovelo do uspona tako nesposobnih ljudi na
tako visoke društvene (upravne), pravosudne i gospodarske
funkcije u državnim kompanijama, uz tako visoke
državne troškove, ako ne korupcija? Visoko
korumpirana društva, povijest pokazuje, završila su u
kaosu, često uz ogromne žrtve, nažalost i s izgubljenim
životima mnogih. Može li nama povijest mnogih drža va
i naroda biti dovoljnom poukom? Želim vjerovati da


svoju budućnost.
Napraviti analizu uzroka i svekolikih posljedica mita
i korupcije u nas, popriličan je zadatak, no nedvojbe no
bi doveo do zaključka da je ključna pokretačka snaga
ovoga zla lakomost, kojim uzrokom su označili po četak
korupcije u antičkom Rimu. Kako onda, tako i sada. Do
kada? Bog zna, valjda dok na svijetu bude dovoljno
kvarnih ljudi. Nije li kvarnost upravo to što ide uz svakoga
od nas, istina s različitom gradacijom osob ne ne
savršenosti.


Ivan Tarnaj


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


BIOLOŠKO-EKOLOŠKE I ENERGETSKE ZNAČAJKEAMORFE
(Amorpha fructicisa L.) U HRAVTSKOJ


BIOLOGICAL-EKOLOGICALAND ENERGETIC CHARACTERISTICS
OF INDIGOBUSH (Amorpha fructicosaL.) IN CROATIA


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, u
gotovo prepunoj velikoj dvorani, 12. ožujka 2009. god.
odr žan je znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem,
na temu naznačenu u naslovu ovoga prikaza.
Organizatori simpozija bili su Šumarski institut, Jastrebar
sko, Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatska komora inženje
ra šumarstva i drvne tehnologije, a pokrovitelji
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
Akademija šumarskih znanosti i Hrvatsko
šumarsko društvo.


Simpozij je otvorio prof. dr. sc. Ante P.B.Krpan,
njegov inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora,
pozdravivši sve nazočne, a posebno StipuVeića, dipl.
ing., predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva, izv. prof. dr. sc. Andriju
Bognera, dekana Šumarskog fakulteta, dr. sc. Mirosla
vaBenka, ravnatelja Šumarskog instituta, akademi ka
SlavkaMatića, predsjednikaAkademije šumarskih
znanosti, mr. sc. Petra Jurjevića, predsjednika Hrvatskoga
šumarskog društva, DamiraFelaka, dipl. ing.,
pred sjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i
drv ne tehnologije, Suzanu Trninić, dipl. ing., ravnatelji cu
Šumarske savjetodavne službe te predavače i goste iz
Italije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Sr bije. Kako je
naglasio, simpoziju je želja i cilj “osnažiti znanja šumarskih
strukovnih i drugih zainteresiranih krugova, o
bio loškim i ekološkim značajkama te udoma ćene bilj ne
vrste, načinima suzbijanja pri obnovi nizin skih šu ma
i mogućem proširenju dosadašnjeg po dručja njenog


korištenja”. Ponajprije se želi koristiti energetski potencijal
amorfe, čime bi se smanjili troš ko vi obnove nizinskih
šuma, dobila nova radna mjesta i oko lišno čista
energija.


Nazočne je zatim pozdravio dekan Šumarskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Andrija Bogner, zaželivši svima
dobrodošlicu, iskazujući posebno zadovoljstvo, što su
organizatori ovoga simpozija za mjesto održavanja izabrali
Šumarski fakultet, kuću šumarskog obrazovanja i
znanosti.


Akademik Slavko Matić, pozdravljajući nazočne u
ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo iAkademije
šumarskih znanosti, zahvalio je organizatorima što
su prepoznali problem i općenito značaj nizinskih šuma
koje imaju i značajan energetski potencijal. Sve zemlje
u okruženju rade na pridobivanju obnovljivih izvora
energije. TuHrvatska ima velike mogućnosti kada je u
pitanju energija dobivena iz šumske biomase. Svake se


3


kunde naše šume proizvedu 1 mbiomase, od kojega se


3


0,40 mmože upotrebiti za energiju. Još prije 5 god. Hrvatsko
šumarsko društvo osnovalo je Sekciju za biomasu,
a hrvatski znanstvenici su već 1996. izradili
energetsku studiju, da bi 1998. pod vodstvom Instituta
Hrvoje Požar, 17 autora (među njima i šumari) na temelju
istraživanja dali smjernice rada na tu temu.Vrijeme
je, naglasio je da energičnije krenemo prema rješavanju
pitanja obnovljivih izvora energije, pa tu uključimo i


amorfu, kako bi ponajprije vratili ona uni šte na staništa


hrastu i jasenu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva mr. sc.
Petar Jurjević također je pozdravio nazočne, iskazavši
zadovoljstvo odabranom temom simpozija, na kojemu
će ovaj problem biti razmatran s više gledišta – uzgajivačkog,
uređivačkog i zaštitarskog. Upravo ta širina
zahvata u problem, uvjeren je, dat će značajan prilog
njegovom rješenju.


Damir Felak, predsjednik Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije, pozdravljajući
skup, naglasio je kako nam je ovdje cilj problem amor fe
s njenog lošeg utjecaja na šume, djelomično usmjeriti
prema pozitivnom rezultatu, odnosno koristi. Ovaj
znastveno-stručni skup predstavlja i dio permanentnog
obrazovanja ovlaštenih inženjera-članova Komore i
samo je jedan od planiranih.


Uspješan rad ovoga skupa zaželila je i ravnateljica
Šumarske savjetodavne službe Suzana Trninić, dipl.
ing., a dr. sc. Miroslav Benko, ravnatelj Šumarskog insti
tuta, Jastrebarsko, u ime Znanstvenog vijeća Instituta,
zahvalio se nazočnima, posebno inozemnim gos tima na
odazivu, domaćinu na gostoprimstvu, organizatorima na
uloženom trudu, a pokroviteljima ovoga znanstvenog
sim pozija na potpori.


Nakon ovog uvodnog dijela Savjetovanja i kratke
pauze, izloženi su referati grupirani u četiri sesije. U nastavku
navodimo tematiku sesija, moderatore, autore i
naslove referata te kratke prikaze koji upućuju na sadržaj
referata.


Biološko-ekološke značajke amorfe –Biological and Ecological Characteristics of Indigobush
Moderatori – Moderators: Dijana Vuletić, Tibor Littvay


Matić,S.: Način privođenja šumskoj kulturi
staništa osvojenih amorfom(Introduction to Forest
Culture of Habitats Conquered with Indigobush)


U referatu su ponajprije spomenuti autori koji su pisali
o amorfi: Ettinger(1889 i 1892), Petračić
(1938), M. Anić(1943), Spaić(1957), Regent
(1980), Liovići Halambek(1988), Glavaš
(1990), I. Anić(2001), I. Anić, Matić, Oršanić
(2002), Puljak(2005), Oršanić, I. Anić, Drvodelić(
2006).Naznačeno je, kako je najintezivnije širenje
amorfe uočeno u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka i
velike žutilovke (Genisto elatae – Quercetum roborisHt
1938) i poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucoio -
Fraxinetum angustifoliaeGlav. 1959), posebno u sastojinama
koje se obnavljaju, a nalaze se u optimalnim i terminalnim
fazama. Agresivno širenje omogućavaju joj
njezina biološka svojstva i ekološki zahtjevi te promijenjeni
stanišni, posebno svijetlosni i mikroklimatski uvje ti.
Oni su djelomično izazvani sušenjem brijesta, pa i
hrasta lužnjaka, ali ponajprije i ponajviše greškama kod
obnove i njege sastojina.Tako se ona proširila na nekvalitetno
pomlađene i nakon toga zakorovljene površine, a
spomenuta sušenja samo su otežala, ali ne i onemo gućila
kvalitetnu obnovu sastojina. Kvalitetna obnova sastojina
uz puno uvažavanje šumarske struke i znanosti, najbolji
je lijek protiv širenja amorfe. Ponajprije, nužno je održati
suvislu strukturu sastojina i novonastale gole površine u
skladu s važećim propisima čim prije pošumiti s nekom
od autohtonih vrsta drveća, vodeći računa o njihovim
bio loškim svojstvima i ekološkim zahtjevima (u nastavku
slijede primjeri).


Idžojtić,M., I.Poljak, M.Zebec, S.Perić:
Bio loška svojstva, morfološka obilježja i ekološki
zah tjevi čivitnjače(Biological, Morfological and
Eko logocal Characteristics of Indigobush)


Čivitnjača, amorfa, bagremac, divlji bagrem (Amor fa
fructicosa) je listopadna vrsta iz porodiceFabaceae,pri


rodno rasprostranjena u istočnom i jugoistočnom dijelu
SAD-a, u Europu unesena 1724. god., a kod nas se pojavila
početkom 20. stoljeća, udomaćivši se na području
Posavine, Podravine, Pokuplja i Podunavlja, no ima je i
uz rijeke Cetinu i Krku. Šiboliki, brzorastući grm oko
3 m visine, listova neparno perasto sastavljenih, raznospolnih
cvjetova, entomogamnih i skupljenih u us prav nim,
vršnim klasovima. Cvjeta krajem proljeća i
početkom ljeta. Plodovi su sitne (oko 1 cm duge) i bradavičaste
mahune, koje sadrže po jednu sjemenku. Redovito
i obilno plodonosi, a osim generativno, ob nav lja se i
vegetativno izdancima iz korijena. Raste na neutralnim,
slabo kiselim i slabo bazičnim tlima izbjegavajući
ekstremne vrijednosti. Heliofilna ili hemiskiofilna je
vrsta, vlažnih staništa uz obale rijeka i potoka. Invazivna
je vrsta i to iz više razloga: kratka juvenilna faza, kao medonosna
vrsta koristi pčele kao oprašivače, redovito i
obilno plodonosi, tolerira jake vjetrove, temperature od
-25 do +40, plod je lagan (70000–100000 kom/kg) pa ga
raznosi vjetar i poplavna voda, a dugo zadržava klijavost
(3–5 god.), ona ima veliku izbojnu snagu, brz i gusti rast,
podnosi i stajaću vodu te napose otporna je na bolesti i
štetnike. Prema listi od 64 invazivne vrste (Borošićet al.)
među 6 drvenastih, uz negundovac (Acer negundo), pajasen
(Alianthus altissima), dudovac (Broussonetia papyrifera)
petoroliskava lozica (Parthenocissus quinquefolia)
i obični bagrem (Robinia pseudoacacia) tu je i amorfa.


Liović,B.:Obnova šuma u uvjetima zakorovljenja
čivitnjačom(Regeneratin of Pedunculate Oak
Forest under Competition of Indigobush)


U nizinskim hrastovim šumama svakako je najopasniji
korov čivitnjača, koja obilno rađa, a lagano sjeme
raznosi poplavna voda, pa se najveće zakorovljene površine
nalaze u dolinama rijeka Save, Drave i Kupe na
staništima hrasta lužnjaka. Njegov pomladak, osjetljiv
i s velikim zahtjevima za svijetlom, traži njegu i oslobađanje
od korova. Mehanička njega je skupa, a upo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 90     <-- 90 -->        PDF

raba herbicida na velikim površinama nije ekološki ni


gospodarski opravdana. Integralna metoda umjetne ob


nove sastojine, primjenom sistematičnih herbicida i po


lipropilenskih štitnika, okolišno je povoljna (kod
pripreme staništa prska se samo pruga širine 1,5 m na
razmaku od 3 m uz uštedu od 50 % herbicida). Uporabom
štitnika, količina herbicida do dvije godine nakon
sadnje znatno je manja, jer se prska samo vegetacija
jedan metar oko svakog štitnika.


Vrbek,B., I. Pilaš:Specifičnosti razvoja tala
ni zinskih ekosustava u području rasprostiranja
amor fe(Specific Soil Geneses in Lowland Forest Ecosystems
of Indigobush Spred Out Area)


Pojava šumskih zajednica nizinskih šuma pod dominantnim
utjecajem je hidropedoloških osobina, ponajprije
određenim trajanjem zasićenosti tla vodom.
Vodozračni odnosi ovisni su o položaju unutar reljefa
koji uzrokuje dohranjivanje tla podzemnom, površinskom
ili poplavnom vodom i stupnjem njenog daljnjeg
procjeđivanja kroz tlo. Međuovisnost litološkog pokrova,
reljefa i vode dominantan je uzročnih stvaranja
glejnih (močvarnih i hidrogenih) tipova tala na kojima
rastu različite šumske zajednice hrasta lužnjaka, poljskog
jasena, vrba i topola, glavnih šumskih vrsta nizinskih
područja.Tako je u tablici prikazano deset šumskih


Bimasa za energiju –


Moderatori – Moderators: Miroslav Benko, Branimir Jovanović


zajednica, od Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris/Anić 1959/ Rauš
1969) do Inicijalne vegetacije šaševa i vrba, s pripadajućim
im tipovima tala.


Glavaš,M.:Ekonomski značaj amorfe(Economic
Importance of Indigobush)


Iakoamorfa u našim šumama predstavlja najrašireniji
korov, osim potencijalne energetske koristi, zabilježe ne
su i postoje i druge koristi – dobivanje boje, in sekticid,
repelent, margarin, parfem, začini, kao pletivo za košare i
staklenu ambalažu, podloga za cvjetne vijence te napose
sklonište za životinje u njenom gustišu.Vrijednost ima i
mogućnost dobivanja ulja kao biogoriva i rafiniranog jestivog
ulja (u žljezdama mahuna oko 3,5 % sastojaka od
različitih terpena), no pčelari amorfu posebno cijene kao
dobru medonosnu biljku (u godini dobrog medenja prinos
je 20–30 kg meda po košnici).


Iz njenog ploda dobiva se glikozid amorfin, lijek
protiv nervnih i srčanih bolesti. Ona je vrlo dekorativna,
biološki fiksator je dušika, svojim korjenjem
veže tlo (stabilizacija nasipa i uz željezničke pruge) i
štiti ga od erozije, a gusti grmovi predstavljaju zaštitu
od vjetra. Sve ovo pokazije da je amorfu moguće dobro
komercijalizirati.


Biomass for Energy


Marosvöelgyi,B., A.Hájos,Zs. Horváth:
Ispitivanje energetske pogodnosti amorfe u Mađarskoj
(Examinationson Energeticts Utilization of Indigobushin
Hungary)


Istraživanja obnovljivih izvora energija bilo je u Ma đarskoj
i prije 2000. god., ali se od tada vidi značajniji
pomak u korištenju tih izvora, što ilustrira pomak od
0,5 % na današnjh 5 % u proizvodnji električne energije,
te nagli porast korištenja drva na 1,5 mil. tona za toplinsku
i 2,3 mil. tona za električnu energiju. Kako Mađarska
raspolaže s malim količinama drva za energetske
svrhe, provode se intezivna istraživanja u nasadima drveća
i lignoceluloznih vrsta pogodnima za energetske
svrhe, pa je tako i amorfa dio tih istraživanja. Na temelju
njih, zaključuje se kako je materijal amorfe izuzetno povoljan
za pridobivanje energije. Napravljen je i pokusni
sjekač prilagođen usitnjavanju mješavine, no strojevi
tehnologije za široku primjenu još nisu dostupni, ali razvoj
tehnologije je na dobrom putu.


Krpan, A.P.B., Ž. Tomašić:Amorfa – izvor
bio mase za energiju(Indigobush – Biomass Source
for Energy)


Uz dosadašnja istraživanja biomase kod nas, od 2008.
god. u okviru programa “Šumski proizvodi i tehnologije
pridobivanja”, započelo je višegodinje istraživanje biopotencijala,
energetskih značajki i tehnologija pridobivanja
i korištenja biomase amorfe. U tu svrhu pos tavljen je


na području UŠP Sisak (šumarija Sunja) niz pokusnih
ploha (5 x 5 m). Čistom sječom na poljima površine


2


748 mdrvna masa dobivena izvagom i pretvorbom iznosila
je 46,8 t/ha, a laboratorijski je utvrđen srednji faktor
suhe tvari od 66,28 %. Na kraju vegetacijskog
razdoblja izmjerene su visine i promjeri jednogodišnjih
izbojaka na četiri pokusna polja, koji su zatim posječeni i
izvagani (najveća zabilježena visina 3,5 m – polje 2, prs ni
promjer 16 mm – polje 1 i masa, preračunato na ha 19,2 t


– polje 3). U drvu amorfe laboratorijski je utvrđe no:
46,2 % ugljika i dušika 3,86 mg/g; u kori 49,6 % uglji ka i
dušika 16,4 mg/g, a faktor mokrine prosječno 40 %.
Spinelli,R., A.Oradini:Tehnologije pridobivanja
biomase u nasadima kratke ophodnje(Harvesting
Tehnology for Short Rotation Coppice)


Koristeći povoljne subvencije sjeverno-talijanski
poljoprivrednici su u proteklih pet godina osnovali oko
5000 ha nasada kratkih ophodnji (jedno ili dvogodišnjih)
odabranim klonovima topola. To je postala komercijalna
djelatnost, jer se na dobrim tlima postiže
proizvodnja od preko 30 tona zelene mase po ha, uz cijenu
od 15–20 €po zelenoj toni. Uz racionalno organizarano
pridobivanje i transport (unutar 25 €/t) moguće
je pokriti troškove i ostvariti zaradu uz konačnu cijenu
od 45 €/toni zelene mase, koju nudi električna centrala.


Komercijalno iskorištavanje omogućuju specijalni


strojevi za žetvu drvne mase tzv. forageri, na čijim se
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 91     <-- 91 -->        PDF

modifikacijama i dalje radi tražeći inovativna rješenja


usmjerena prema radu s većim dimenzijama stabala.


Kajba,D.: Produkcija biomase vrba u kulturama
kratkih ophodnji(Willow Biomass Productin in
Short Rotation Coppice)


Velika svjetska naftna kriza početkom 1970-tih inicirala
je početak istraživanja mogućnosti alternativnih izvora
energije, pa tako i proizvodnje biomase u
kulturama i plantažama kratkih ophodnji (skandinavske
zemlje i SAD). U Hrvatskoj je 1997. god. pokrenut nacionalni
energetski program BIOEN, osnovana je Radna
skupina za energetsko iskorištavanje šumske biomase
pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva, Radna skupina za biomasu. Biomasa
šumskih vrsta drveća može se proizvoditi intezivnim uzgajanjem
brzorastućih (pionirskih) vrsta drveća (vrbe,
topole, joha, breza, bagrem eukaliptus i dr.). Taj način
proizvodnje poznat je pod nazivom “kulture kratke ophodnje”
(KKO), ili “intezivne kulture kratke ophodnje”.
Ciklus kreće od izbora staništa preko sadnje reznica –
faze osnivanja (1 god.), faze produkcije (2 god.) do sječe
svake 3–5 god. Ovime se rješava: povećanje udjela ob


novljivih izvora energije, problem nisko profitabilne poljoprivredne
proizvodnje, povećanje bioraznolikosti,
problem depopulacije ruralnih područja, vezivanje atmosferskog
ugljika i ekološki način pročišćavanja otpadnih
voda. U nastavku, iz primjera na istraživanim
površinama klonova stablastih vrba, npr. klona “V221”
utvđena je najveća produkcija suhe biomase – 130 t/ha u
dobi 4/5 god. (26 t/ha godišnje). Kod ove prozvodnje
izuzetno su važne i koristi koje proizlaze iz smanjenja
stakleničkih plinova i povećanja ponora ugljika (mogućnosti
trgovanja COemisijama). Npr. 1 ha ovogodišnje


2


vrbe iskoristi 70 t COha-1. 180 t suhe tvari (12 god. x


2


15 t suhe tvari = 180 t) = dodana vrjednost ostvarena ponorom
COod 180 t CO.


22


Za ostvarenje mogućnosti i zadanih ciljeva navedenog
projekta, nužna je suradnja Ministarstva znansti,
obrazovanja i športa, Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih šuma d.o.o.
i Šumska biomasa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
Ministarstva polj., ribarstva i ruralnog razvoja,
Šumarske savjetodavne službe i Hrvatske komore
ovleštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


Biomass for Energy


Bimasa za energiju –


Moderatori – Moderators:Ante P. B. Krpan, Arturo Oradini


Jovanović,B., V.Halilović:Nekomercijalno
drva kao šumaska biomasa za energiju(Noncommercial
Wood as Forest Biomass for Energy)


Šumovitost u Bosni i Hercegovini je 53 %. Uz rijeku
Savu su područja sastojina hrasta, topole, johe, vrbe i
ostalih hidrofilnih vrsta. No, tu dolaze i invazivne, unesene
vrste štetnog djelovanja s ekonomskog, okolišnog i
ekološkog gledišta, među kojima je najznačajnija amorfa.


3


Mogući etat u šumama BiH je oko 6,8 mil. m, koji se realizira
standardnim tehnološkim rješenjima pridobivanja
drva.Amorfu bi trebalo uklanjati ponajprije s ekološkog
gledišta s ostalom komercijalnom drvnom masom, a i posebno
s onom za energetsku uprabu, no tu je ograničavajući
čimbenik ekonomičnost.Traže se velika ulaganja u
pridobivanje tog sitnog drva, peći, ener gane, deponije, što
ne može ići bez subvencija, ko jih još nema.


Poršinsky, T., V.Raguž:Pridobivanje šumskog
ostatka bandlerom(Supplay of Logging Residues
with Bundler)


Jedan relativno novi postupak (izrada svežnjeva šumskog
ostatka) u lancu dobave šumske biomase za energiju,
čija je osnovna značajka neovisnost iveranja o
prijevozu, kada u slučaju prekida rada izostaje nepovoljno
djelovanje iverača i kamiona za prijevoz drvnog
iverja.Transport svežnjeva ne postavlja posebne zahtjeve
za specijaliziranim vozilima. Usitnjavanje se vrši u energani,
što je posebno pogodno kada je energana opremljena
sa stacioniranim iveračem, a što značajno smanjuje
troškove usitnjavanja i djelomično i troškove izradbe
svežnjeva bandlerom. Uz sažeti prikaz nekih dosadašnjih


stranih spoznaja o bandleru, naznačene su i neke mogućnosti
(posebno ekonomska isplativost) njegovog korištenja
u našim jednodobnim i prebornim šumama.


Domac,J., V.Šegon, S. Djukić:Biomasa u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj – malim koracima do
velikog doprinosa (Biomass in North-west Croatia with
Small Steps to Major Contribution)


Na temelju zajedničke prijave županija (Zagrebačke
kao nositelja, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i grada
Zagreba) na natječaj programa Inteligentna energija za
Europu (kao jednog iz područja energetike sufinancira
ga EU), osnovana je Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske. Cilj je promovirati i poticati
regionalni održivi razvoj u području energetike i zaštite
okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i
uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti. Na
području njenog djelovanja, potencijalno najznačajniji
obnovljivi energetski izvor je biomasa, posebice ona
šum skog porijekla. Kao prvi korak napravljena je procje
na potencijala šumske biomase i drvnog otpada
drvno-prerađivačke industrije i na temelju toga potaknuto
je više projekata.Trenutno su u provedbi najznačajniji:
izgradnja sustava područnog grijanja na biomasu u
općini Pokupsko, insalirane snage 1 MW, u općini Žakanje
650 kWi za grad Slunj. Članak donosi detaljnije prikazane
navedene projekte.


Belčić,B., Ž.Sučić:Tehnologije pridobivanja
drvne sječke i opravdanost korištenja amorfe(Technologies
for Wood Chips Production and Justification
of the Use of Indigobush)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Šumska biomasa postaje značajni segment obnovljivih
izvora energije, a kroz državne subvencije stvorit će
se mogućnost smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima i
napose novog zapošljavanja. Do sada u Hrvatskim šu-
mama d.o.o. koristila se sječka u toplanama pri UŠPOgulin
i Gospić, a u želji za učinkovitijim korištenjem
šumske biomase firma osniva trgovačko društvo “Šumska
biomasa” d.o.o., sa zadaćom razrade tehnologija pro izvodnje
drvne sječke putem poticanja poduzetništva,


organiziranja prikupljanja, iveranja i dopreme. Preduvjet
za pokretanje energetskih projekata na šumsku biomasu
je ponajprije količina i cijena drvne sječke na određenoj
lokaciji, koja pravilnim odabirom tehnologije pridobivanja
i korištenjem ukupnog drvnog ostatka, postaje povoljnija
i osigurava sigurnost u opskrbi energana. Amorfa je
također drvni ostatak kod uzgojnih radova koji predstavljaju
nužni trošak, a koji je njenim uporabom u energetske
svrhe moguće makar i djelomično pokriti.


Domaća iskustva –Domestic Experiences
Moderatori – Moderators: Darko Beuk, Željko Tomašić


Jurišić, P.,V. Petrović, D. Domazetović:
Amorfa kao indikatornarušenog zdravstvenog stanja
poplavnih šuma hrasta lužnjaka UŠPSisak(Indigobush
as the Indicator of Disturbet Health Con dition
of Floodplain Forests of Common Oak – FA Si sak)


Pojava amorfe spominje se gosp. osnovi “Posavske
šume” 1955. god. (za šumarije Sunja i Hrvatska Dubica).
Primarnim otvaranjem, uz šumske ceste i kanale omogućen
je njezin ulaz u srce naših vrijednih sastojina, u kojima
predstavlja ozbiljnu prijetnju obnovi starih
lužnjakovih sastojina, uz povećane troškove i delikatnije
uzgojne zahvate. Tijekom Domovinskog rata i nakon
njega, posebno na nedostupnim površinama nisu izvođeni
potrebni šumsko-uzgojni radovi, a domaće stanovništvo
je zapustilo poljoprivredne površine i tu je
najviše problema s amorfom (na području Lekenika i
Siska situacija je nešto povoljnija). Pokrovnost grmljem
od maksimalno dopuštenih 25 % površine je zhvaljujući
amorfi daleko premašena. Prvi pokušaji njenog suzbijanja
zabilježeni su 1980. god. (mehanička metoda presjecanja
mačetom ili motornom pilom, ručno prelamanje na
polovici visine), no njezina izbojna snaga je ubrzo poništavala
uloženi trud. Danas se to radi mehaničko-kemijskim
načinom (traktorskom sitnilicom i primjenom
kemijskih sredstava) čime se osigurava nesmetan razvoj
ponika i pomlatka.Veliki visinski prirast uvjetuje 2 njege
na istoj površini, što poskupljuje obnovu. Slijede dva primjera
prikaza obnove u različitim stanišnim uvjetima.
Prvi primjer uz trošak od 13 826 kn/ha i drugi primjer,
gdje je zbog rata izostala normalna obnova (sastojina posječena
prije rata) pa je sastojina gusto obrasla amorfom,
te je trošak obnove narastao na 48 212 kn/ha.


Posarić,D., P.BašićPalković:Utjecaj
amor fe na obnovu šuma hrasta lužnjaka – UŠPVinkovci
(The Influence of Indigobush on Pedunculate
Oak Forest Regeneration – FA Vinkovci)


Amorfa se javlja na čitavom području UŠPVinkovci,
ali najveći problemi s amorfom su u zonama povremenog
plavljenja uz rijeke Dunav i Savu, gdje se ona obilno
javlja (šumarije: Mikanovci, Strizivojna,Vukovar, Ilok,
Gunja i Županja) i gdje ona ovisno o intezitetu pridolaska
ometa ili potpuno sprječava obnovu sastojina. Prva suzbijanja
njenog širenja zabilježena su krajem 1980-tih,


ponajprije mehanički (zalamanjem izbojaka), što se pokazalo
lošim, jer su se na prijelomima pojavili novi izbojci,
zatim od 1986. god. kemijski (Arbocan,Tormon,
Tordon 22K), što je uzrokovalo štete na hrastovom
po mlat ku pa se odustalo od toga. Slab uspjeh pokazala je
mehaničko-kemijska kombinacija, sasjecanjem svih izbojaka
i premazivanjem presjeka 50 % cidakorom, a uspješnim
ali preskupim pokazalo se presjecanje kosirom
dva puta tijekom vegetacije, i to svake godine dok hras tove
biljke ne izrastu dovoljno visoko. Danas na području
UŠPVinkovci izbojci amorfe vežu se u snopove
(pa ljenom žicom po desetak izbojaka), amorfa i dalje
živi, ali ne buja, zasjena na tlu je znatno manja, pa hras tove
biljke uspiju preživjeti i nadrasti amorfu.Troškovi
su relativno mali, a rad je jednokratan. U pripremi sastojine
za naplodnju ide se s dvokratnim tretiranjem herbicidom,
gdje se amorfa prve godine u proljeće pokosi
sitnilicom, a u rujnu tretiranjem herbicidom uništi, s time
da se tretiranje ponavlja i druge godine.


Nuspahić,K., T.Božić:Tehnike obnove poplav
nih šuma na staništima zakorovljenim amorfom
– UŠP Nova Gradiška(Techniques of Forests
Re generation on Habitats under Competition of Indigo
bush – FA Nova Gradiška)


Nesporno je da obnova sastojina s amorfom znatno
povećava troškove pomlađivanja. Na području UŠP
Nova Gradiška borba s amorfom traje kroz protekla tri
desetljeća i sve do danas pokušavaju se iznaći metode
(uzimajući u obzir pravilnu procjenu stanišnih uvjeta,
poznavnje ekologije i fiziologije amorfe), naravno najuspješnije
i s najmanjim troškovima obnove sastojina.
Obnova sastojina u šumarijama: Jasenovac, Novska,
Stara Gradiška i Nova Gradiška, koje su izložene poplavnim
vodama rijeke Save, a koje omogućuju širenje
amorfe, predstavljaju najveći problem. Životni prostor
mladim biljkama gospodarskih vrsta osigurava se uzgojnim
radovima pripreme staništa, njegom pomlatka, primijenjujući
odgovarjuće mehaničke i kemijske metode
suzbijanja amorfe, čiji su troškovi, pokazalo se znatno
manji uz kvalitetnu pripremu staništa u godini dobrog
uroda žira. U radu su predstavljena dosadašnja iskustva i


tehnološka rješenja primjenjivana kod po mla đivanja


zrelih sastojina i podizanja novih.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Lovrić,I., D.Hace, D. Vagner:Amorfa kao
gospodarski problem u nizinskim šumama UŠPZagreb(
Indigobush as Management Problem in Lawland
Forests of AF Zagreb)


Na području UŠPZagreb amorfom je zahvaćeno nizinsko
područje, posebice intezivno u šumarijama Lipovljani,
Kutina i Popovača, ali je ima i u prigorskim
šumama. Posebne štete čini na poniku i mladiku u sastojinama
plemenitih listača, gdje otežava radove u njezi i
zaštiti. Uklanja se na različite načine, ranije mehanički
(sječom i uhrpavanjem) i to radi velike izbojne moći dva
puta godišnje, a zatim su uvedene kombinirane metode
sječe izbojaka i premazivanje panjića različitim kemij-


Posteri –


NovakAgbabaS., N.Čelipirović,A.P. B.
Krpan:Patogeni organizmi utvrđeni na amorfi u
Hrvatskoj(Plant Pathogen Organisms on Indigobush
in Croatia)


Na pokusnim poljima u šumariji Sunja, u zakorovljenoj
šumskoj zajednici hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom
(amorfa stara 13 god.), uz zamijećene pro mjene
normalnog rasta vrhova pojedinih jednogodišnjih izbojaka
i deformiranih izbojaka, uočena su na stabljikama
amorfe i šumskom staništu plodna tijela gljiva, pa su
obavljena istrživanja patogenih organizama i pojava na
amorfi. U radu su prikazani prvi rezultati istraživanja.


Zečić,Ž., D. Vusić, T.Topalović:Usporedba
produkcije bimase čivitnjače u sastojinama
spačvanskih šuma različite starosti(Indigobush Biomass
Production Comparison in Spačva Forest Stands
of Different Age)


Prikazani su rezultati istraživanja na području spačvanskih
šuma u sastojinama različitih starosti. Istraživanja
su provedena na 6 pokusnih ploha (5 x 5 m) u tri
sastojine u kojima su posječeni svi izbojci amorfe, a
zatim povezani u više snopova radi određivanja svježe
mase. Posebno su odvojeni jednogodišnji, zatim višegodišnji
izbojci i mahune (kojima je također utvrđena biomasa).
Sa svake plohe uzeto je oko 1000 kg biomase za
daljnja laboratorijska istraživanja. Gravimetrijskom metodom
utvrđen je postotak vode u uzorku ili masa suhe
tvari. Na temelju biomase uzorka izračunata je biomasa
za svaku sastojinu, kao potencijalni energent.


GradečkiPoštenjak,M., B.Liović, S.NovakAgbaba:
Kvalitativne značajke sjemena čivitnjače(
Qualitative Properties of Indigobush Seed)


Cilj je bio prikazati određivanje nekih svojstava kvalitete
uskladištenog i svježeg sjemena, koristeći različite
me tode te usporediti dobivene rezultate. Ispitivane su:
čis toća sjemena, masa 1000 sjemenki, sadržaj vlage, klijavost
i vitalitet te zdravstveno stanje, koristeći metode
koje pro pisuje Međunarodna udruga za ispitivanje sjemena
(ISTA).


skim preparatima (herbicidi i arboricidi). Preparati su
primjenjivani i na stojeća prstenovana stabalca, a za
veće suvislo obrasle površine koriste se naprave montirane
na traktor opremljene sustavom vlaženja tkanine,
koja kretanjem stroja kroz sastojinu natapa krošnjice
(ovo je u eksperimentalnoj fazi). Koristila se i metoda
zalamanja stabalaca, a i metoda vezanja stabalaca u snopove.
Kod pošumljavanja i popunjavanja neobraslih površina,
za pripremu tla koristi se metoda strojnog
malčiranja amorfe u prugama i zaštita sadnicaTulijevim
cijevima. Svaka od metoda ima svoje dobre i loše strane,
uz veći ili manji trošak.


Posters


Krpan, A.P.B., M. Tijardović:Projekt: šumski
proizvodi i tehnologije pridobivanja – biopotencijal
i energetske značajke amorfe(Project: Forest
Pro ducts and Harvesting Technology – Biopotential
and Energeticts Characteristics of Indigobush)


Europska komisija u okviru Energy Policy of Europe


10.siječnja 2007. predstavila je Smjernice za obnovljivu
energiju. Prema njima sve zemlje članice do 2020. obvezuju
se smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20 % i
ujedno povećati udio energije iz obnovljivih izvora također
za 20 %. Po pitanju obnovljivih izvora energije, posebno
šumske biomase, radilo se dosta kod nas i vršena su
istraživanja u tom smjeru, no kako tražnja šumske biomase
očito raste, zaključeno je pozabaviti se i amorfom
kao potencijalnim energentom, pa se početkom 2008. u
okviru projekta “Šumski proizvodi i tehnologije pridobivanja”
ugovorenog s Hrvatskim šumama d.o.o., započelo
s istraživanjima njenog bipotencijala, energetskih značajki,
tehnologija pridobivanja i korištenja.
Gagić,R.:Štetnici na amorfi s posebnim naglaskom
naAcanthoscelides palladioennis Motschulsky
i njegove prirodne neprijatelje u Srbiji(Insect pest
on In digobush with Special Emphasis on Acanthoscelides
pal ladioennisMotschulsky and Natural Enemies in
Serbia)


Od 2006. god. u Srbiji su počela istraživanja entomofaune
amorfe (Vojvodina, rubom panonoskog bazena –
Mačva, Beograd, zatim Đerdapska klisura i na jugu doli-
nom rijekeVlasine). Prema dosadašnjim istraživanjima
najznačajnija spermatofaga je bruhida (Acanthoscelides
pallidipennis Motschulsky), a detektirane su i različite
vrste štitastih ušiju i na mladom lišću različite biljne uši.
Kako je bruhida utvrđena kao značajan redukcijski čimbe
nik generativnog razmnožavanja amorfe, u cilju uspješ
nog suzbijanja amorfe, ocjenjuje se potrebnim
na staviti istraživanja bruhide i njezinih parazitoida.


H.Jakovac