DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 9     <-- 9 -->        PDF

V.Topić, L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić: UTJECAJ TIPAKONTEJNERANARAST I RAZVOJ ...Šumarski list br. 3–4, CXXXIII (2009), 121-134
toriju bile su visina stabljike, promjer vrata korijena,
te žina stabljike, težina korijena, ukupna težina biljke i
od nos težine stabljike i korijena, a deformacija korijenovog
sustava promatrala se kod svakog kontejnera pri
izmjeri biljka. Izmjere su obavljene sukcesivno svaki
mjesec u 3 navrata. Kod svake izmjere izabrane su 3
bilj ke (maksimalne visine, srednje i minimalne) iz svakog
kontejnera za morfološku determinaciju. Prva analiza
obavljena je 1. rujna 2003. godine, a posljednja 7.


2.2.Faza u šumskoj kulturi
Pokusna ploha “Podi” uspostavljena je tijekom
2002. godine na području Uprave šuma Podružnice
Split, Šumarija Šibenik, u suradnji sa Samostalnim
odjelom za šumarstvo Instituta za jadranske kulture i
melioraciju krša u Splitu. Ploha ima površinu 16 ha,
ograđena je i nalazi se u Gospodarskoj jedinici Jamina,
odjel 20d, na zaravni nadmorske visine 150 m u pojasu
vazdazelene šumske vegetacije sveze hrasta crnike
(Quercion ilicis). Geološki ploha je homogena, izgrađena
od krednih vapnenaca s plitkim do srednje dubokim
i jako skeletnim smeđim tlom karakterističnog
A-(B)rz-R profila. Prema Köppenovoj klasifikaciji, koristeći
se podacima Seletkovićai Katušina
(1992) meteorološke postaje Šibenik iz razdoblja
1961–1990, klimu ovog područja svrstavamo u tip Csa,


listopada 2003. godine.Visina biljke izmjerena je rav na
lom u cm, a promjer vrata korijena šublerom. Težina
nadzemnog i podzemnog dijela biljke vagana je preciznom
vagom u dvije decimale. Pomoću Skenera STD
1600 i softwareVin RHizo Pro utvrđena je kod analiziranih
sadnica ukupna dužina svih dijelova korijena po
debljinskim stupnjevima, ukupni volumen, volumen po
debljinskim stupnjevima, prosječni promjer korijena i
površina plašta korijena.


– Phase in forest culture
koju karakterizira zbroj godišnjih količina padalina od
808,1 mm i srednje godišnje temperature 15,1 °C.


Izabrana površina predstavlja neobraslo proizvodno
šumsko zemljište za pošumljavanje, na kojemu je Šumarija
Šibenik u jednom dijelu obavila pripremu tla,
kao i sadnju sadnica blok metodom na podrivanom tlu
riperom i klasičnim pošumljavanjem u iskopane jame
dimenzija 40 x 40 x 40 cm. Nakon sadnje jednogodišnjih
sadnica običnog čempresa obavljene su svake go-
di ne, u istraživanom razdoblju, izmjere visina svih
posađenih biljaka u cilju praćenja njihovog razvoja po
vrs tama kontejnera i tehnologiji sadnje. Utvrđen je po
go dinama i postotak preživljenja posađenih biljaka
čem presa i analiziran uspjeh njegovog pošumljavanja.


Date analysis


2.3.Analizapodataka–
Korelacijsko-regresijska analiza primijenjena je prijabli (tipa kontejnera, načina sadnje) na rast i razvoj sadutvrđivanju
kvantitativne ocjene utjecaja pojedinih vari-nica običnog čempresa u rasadniku i na pokusnoj plohi.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJAS RASPRAVOM – Research results with discussion
3.1.Rezultati istraživanja u rasadnicima i laboratoriju
Results of research in nurseries and laboratories


Volumen kontejnera imao je jak i pozitivan učinak na
rast i razvoj jednogodišnjih sadnica običnog čempresa u
rasadnicima (tablica 1).Iz tablice se vidi kako veći kontejneri
proizvode više sadnice s većim promjerom vrata
korijena i ukupnom biomasom. Prosječne vi sine sadnica


3


običnog čempresa u PVC tuljcima, vo lumena 923 cm,
bile su najveće i u prvoj godini uzgoja imale su visinu


25,6 cm, a najmanje u Bosnaplast 12 kontejnerima, 14,2
cm.Volumen kontejnera pozitiv no ko relira i s promjerom
sadnice, biomasom korijena i stab ljike u rasadniku.
Ukupna težina jednogodišnjih sad nica kod PVC tuljaka
iznosila je 5,30 g, dok je promjer biljaka, odnosno promjer
vrata korijena, iznosio 3,37 mm. U kontejnerima
Bosnaplast 18 ukupna težina sadnice iznosila je 2,17 g, a


Tablica 1.
Srednje morfološke vrijednosti jednogodišnjih sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var.
pyramidalisNyman) uzgojenim u različitim tipovima kontejnera u rasadniku


Table 1
Average morphologic values of common cypress (Cupressus sempervirens var. pyramidalisNyman)
seedlings grown in various container types in a nursery


Obilježje –Parameters Bosnaplast 12Bosnaplast 18PVC tuljak 7/24
Visina stabljike – Stem height,cm14,1715,3325,60
Promjer vrata korijena –Root collardiameter, mm2,002,733,37
Težina korijena – Root weight,g0,500,631,30
Ukupna dužina korijena –Total root lenght, cm342,18492,50788,37
Prosječni promjer korijena –Average root diameter,mm0,860,750,60
Težina stabljike – Stem weight, g1,331,534,00
Ukupna težina biljke –Total plant weight, g1,832,175,30
Stabljika / Korjen –Stem / root, 2,662,433,07