DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 94     <-- 94 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti, Firenze)


Iz broja 6. studeni-prosinac 2009. g. izdvajamo:


Orazio Ciancio,Francesco Iovino,Giuliano
Menguzzato,AntonioNicolacci:Struktura i go-
s po darenje u bukovim sastojinama južnih Apenina


U ovome članku autori su na temelju izvršenih analiza
u raznim tipovima bukovih šuma južnihApenina (držav nih
i privatnih), zaključili da najčešći oblik gos po darenja
doprinosi promjenama i različitosti struk tura. Analiza
struk ture uključuje procjenu razine kompleksnosti šume,
stav ljajući u odnos bogatstvo vrsta, različitost staništa i
di namiku procesa vezanih za gospodarenje. Uobičajeni i
pro pisani oblik gospodarenja u šumama Italije određen je
“pos tupkom oplodne sječe”. Tametoda varira u odnosu
na stanište, zahtjevnost vrsta, strukturu i gustoću populacije
te trajanje vremena obnove.


Tako se za heliofilne vrste naknadne sječe svode na
naplodne i završne. Prva je sječa jakog intenziteta, koja
doseže 75–80 % stojeće mase, a u drugoj sječi se eliminiraju
preostala stabla. Druga sječa se u pravilu vrši 5–6 godina
nakon potvrđene naplodnje. Za vrste koje podnose
zasjenu (skiofilne) kao bukva, intenzitet sječe značajno
va rira. Ako nisu vršene prorede, ili su one bile malog in-
ten ziteta, primjenjuju se jedan ili dva pripremna sijeka, na
na čin da se potiču stabla na fruktifikaciju, a tlo na prihvat
sje mena. Slijedi osnovna sječa (naplodna) na isteku
op hod nje, eliminirajući kod jednodobnih i čistih bukovih
sastojina 25–30 % stojeće mase. U odnosu na intenzitet
naplodnje i obnove, nakon 5–7 godina vrši se druga sječa,
a u slučaju potrebe sječa se ponovi.Toje posebno potrebno
za vrste koje se sporo obnavljaju ili su osjetljive na
klimatske prilike. Intenzitet ovih sječa je 30–40 %. Kada
je obnova sigurno uspjela na cijeloj površini, vrši se ubrzano
dovršni sijek da se izbjegnu veće štete na pomlatku.
Trajanje perioda obnove (pomladno razdoblje), osim izuzetaka,
ne bi trebao biti duži od 10–15 godina. Ovaj propisani
“postupak oplodne sječe” se u Italiji rijetko
pri mjenjuje, osim u nekim područjima na sjeveru.


U bukovim sastojinama južnihApenina, unatoč uređivačkim
planovima, koji propisuju oblik sječe, on se
pri mjenjuje samo slučajno i to u državnim šumama. Po
au torima (Hofmann, Mayer, Cantiani)taj oblik
sje če prikladan je za optimalno stanište, namijenjeno
proizvodnji kvalitetnih sortimenata, a na ostalim područjima
preporučuju postupnu sječu ili sječu u grupama.
Struktura šuma južnihApenina proizlazi iz gospodarenja
koje se ne može smatrati održivim. Po Burbonskom


za konu iz 1826. g., primjena gole sječe s “rezervom”
osta vila je ozbiljne posljedice, a taj se način često primje
njuje unatoč napretka šumarske struke. U praksi se
čes to primjenjuje intenzivna (čista) sječa, koja nije potrebna
i suprotna je tehnici uzgajanja.


U privatnim šumama primjenjuje se oblik preborne
sječe (sječa po izboru), koju šumarska literatura smatra
neprimjerenom, zbog težnje bukve formiranju jednodob
nih sastojina i negativnog utjecaja na kvalitetu sortimenata.
Ali realnost je suprotna, privatnici uvijek ra de s
dobrim financijskim rezultatima, postižući dobru funkcio
nalnost bukovih šuma.


Autori navode mnoge primjere, gdje su evidentirani
rezultati različitih oblika gospodarenja, koji uglavnom
potvrđuju gornja opažanja po kojima propisani način
sje če nije primjenjiv u bukovim sastojinama južnih
Ape nina. Potrebno je nastaviti s istraživanjima ne zane
marujući “lokalna saznanja”, pogotovo u planinskim
pred jelimajužnihApenina.


Maria Grazia Addici,Paolo Camerano,Cristina
Greco,Eva Malacarne:Poredbeni pokusi
pro venijencije hrasta lužnjaka iz Pijemonta


Prvi dio: Stanište i odabir lokacija


Genetska raznolikost unutar jedne šumske vrste važan
je čimbenik u procjeni povoljnosti izvođenja radova na
podizanju i obnovi šuma. Unatoč tomu što je to nedvojbeno
dokumentirano, još uvijek se u Italiji primje njuje
sadni materijal na temelju rasadničke ponude, ne vodeći
računa o njegovoj prikladnosti za određeno po dručje.
Tomu doprinose oskudna saznanja o genetskoj komponenti
talijanskih populacija šumskog drveća. Zbog toga je
od primarne važnosti identificirati populacije koje su prikladne
za proizvodnju sadnog materijala dobrih genetskih
osobina.Tainicijativa uključuje i potrebu za očuvanje autohtonih
provenijencija raznih geografskih zona. Povećanje
saznanja o varijabilnosti unutar vrsta je od važnosti
ispravne primjene dekreta CE broj 105/1999 o prodaji
sad nog materijala za pošumljavanje.


Iz tih razloga je u Pijemontu 1999. g. inicirana aktivnost
procjene i istraživanja populacija u regional nom
okružju koje odgovaraju skupljanju sjemena šumskih
vrsta, kao primarni interes za šumske rasadni ke. Ustanovljene
su 82 lokacije koje su od posebnog interesa.
One su klasificirane pod nazivima “identificirano na izvornoj
lokaciji” i “sistematizirani”.Pokusna aktivnost u
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Pijemontu osobito je važna za ustanovljenje lokacija


prikladnih za očuvanje genetskih svojstava hrasta lužnjaka
(Quercus roburL).


Lužnjak je u Pijemontu raširen u svim nizinskim
predjelima i poplavnim staništima, ali također na nižim
obroncima, podnožjima brežuljaka i alpskim udolinama.
Formira sastojine s grabom, ali su česte šume pod antropološkim
utjecajem, s bagremom i kestenom, te s brezom
u pustarama. Prikladna staništa za sjemenske baze
u Pijemontu navedene su u tablicama, od kojih je samo
lo kacija Castello di Racconigi upisana u “Nacionalnu
knjigu sjemenskih šuma”, po zakonu 269/73. Unutar regionalnog
registra selekcioniranog i identificiranog materijala
u uži izbor ušlo je 5 lokacija kao najbolji
predstavnici različitih lužnjakovih sastojina. U obzir su
uze ti klimatski, pedološki i uzgojni čimbenici. U članku
su opisane osnovne karakteristike ovih lokacija, iz kojih
će se koristiti sjemenski materijal za daljnje komparativne
pokuse.


Andrea Tani,Alberto Maltoni,Barbara Mariotti:
Poredbeni pokusi provenijencije hrasta lužnjaka
iz Pijemonta


Drugi dio: Privremeni rezultati


Ovaj članak odnosi se na rezultate usporedbe pokusa
o provenijenciji hrasta lužnjaka, četiri godine
nakon sadnje sjemena iz 5 populacija upisanih u “Regi-
star sjemenskih baza Pijemonta”.


Kako je u prethodnom članku navedeno u Italiji se
još uvijek prilikom pošumljavanja upotrebljava sjeme
koje se nalazi u rasadničkoj ponudi, bez provjere kvalitete
i genetskih osobina. Iz tih razloga je još 1999. g. u
Pijemontu promoviran i financiran projekt “Organizacija
i unapređenje skupljanja i proizvodnje šumskog
sadnog materijala u Pijemontu, te vrednovanje provenijencija
autohtonih vrsta”. U tom projektu značajan
znanstveni doprinos imao je šumarski odjel Sveučilišta
u Firenci. Prvi cilj bio je poboljšanje kvalitete rasadničkog
materijala hrasta lužnjaka i poljskog jasena.


U ovom članku obrađeni su rani rezultati pokusa s hrastom
lužnjakom, u kojima se evidentiraju očite razlike između
mladih biljaka različitih provenijencija. Takvi su
pokusi u Europi vršeni već odavno, gdje su uočene velike
razlike unutar rodaQuercus, ali i unutar pojedine vrste.
Sjeme je sakupljeno u jesen 2001. g. u 5 lužnjakovih sastojina
upisanih u “Registar sjemenskih šuma Pijemonta”.
Sjeme je konzervirano stratifikacijom na otvorenom u rasadniku
“Fenale” uAlbanoVercellese (VC).


U laboratoriju su ustanovljene karakteristike sjeme na
(% pokvarenosti i težina tisuću sjemenki) za svaku provenijenciju.
Zatim je ustanovljen postotak klijavosti koristeći
180 sjemenki u 4 pokusa (45 sjemenki svaki), te
izra čunat postotak i vrijeme klijavosti. Rasadnički pokusi


vršeni su u šumskom rasadniku Fenale u veljači 2002.


g., u kontejnerima ISSAPOT, visokim 21 cm i pro mjera


11 cm, sa samo jednim žirom u svakom kontejneru.
Upotrebljavani supstrat sastojao se 50 % od rasadničke
crnice i 50 % treseta pomiješanog sa 3–5 % krupnog
gra nulata (Peralit 25). Vršena su mjerenja u svibnju,
srp nju i na kraju vegetacijskog razdoblja.


U proljeće 2003. g. izvršena je sadnja sadnica na
dvije lokacije istovjetnih površina (Prato Sesia iVerolingo)
te obavljana daljnja promatranja. Na prvoj lokaciji
posađeno je 240 sadnica, a na drugoj 320 sadnica
podijeljenih po provenijencijama. Na obje lokacije rezultati
pokusa izvršeni su poslije prve, druge i četvrte
ve getacijske sezone, te sistematizirani za svih provenijencija
sjemena. Na os novi dobivenih podataka done-
sene su ocijene za svaku pro venijenciju. Lokacija Par co
Racconigi ocijenjena je kao najkvalitetnija za sakup ljanje
sjemena u Pijemontu, a ona je ujedno jedina koja
je upisana u knjigu “Nacionalna sjemenska šu ma”. Da bi
se dobili sigurni rezultati o provenijenciji, potrebno je
ponavljati pokuse u dosta dugom raz doblju. Definitivnim
rezultatima mogu se smatrati oni, koji su dobiveni u
dobi ne manjoj od jedne trećine ophodnje. Zbog toga ovi
rani rezultati, nakon 4 godine, mogu dati samo korisne
indikacije, ali realizirane pokusne površine će omogućiti
postizanje konačnih rezultata u budućnosti.


Fauna i šume
PaoloCasanova,AnnaMemoli:Ptičji svijet i
šumsko okružje


Ekologija divljih životinja bavi se odnosima između
pojedinih vrsta i prostornih karakteristika pojedinih
ekosustava. To uključuje procjenu faunističke pogodnosti
određenog okoliša za prostornu rasprostranjenost
pojedinih vrsta.


Ptice imanju karakteristike koje ih čine posebno korisnim
u ekološkim analizama. Ptičji svijet, s velikim
brojem vrsta i širokom rasprostranjenosti, pokazuje
značajnu osjetljivost na različite stanišne čimbenike.
Svojim letom ptice mogu prevladati ili smanjiti negativni
ekološki učinak. Sve ptičje vrste koje žive u šumi
imaju veliku sposobnost izbora područja, koje im osigurava
bolju ponudu hrane i ostale biološke uvjete, a
posebice u odnosu na period gniježđenja.


Šumsko okružje je prikladno stanište za mnoge ptičje
vrste iz sljedećih razloga:
–omogućava ponudu hrane u dugom periodu i osigurava
lokacije za gniježđenje,


–nudi povoljne uvijete za zaštitu od predatora i
–daje mogućnost trodimenzionalnom kretanju u prostoru,
gdje žive mnogi insekti. Brze promjene prostora
na veće distance daje kontinuirano povoljne
uvi jete za prehranu.
Brzi metabolizam obavezuje ptice (posebice vrste
malih dimenzija) na stalno traženje hrane, koje je poseb no
naglašeno za vrijeme odrastanja ptića i u zimskim


209
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 96     <-- 96 -->        PDF

uvje tima. Pomanjkanje hrane za ptice stanarice može u
zimskim uvjetima biti uzrok mortaliteta. Prehrana ptica
je vrlo različita, ovisno o vrsti i ponudi staništa, ali uvijek
visoke hranidbene, energetske i proteinske vrijednosti.
Neke vrste se pretežito hrane zrnatom hranom, dok
su druge insektivore. Prva grupa traži u šumi sjemenje i
plodove stabala, grmova i ostalog prizemnog rašća, a
druga grupa ima izobilje hrane sastavljene od insekata,
larva i leptira, mrava, kornjaša itd.


Vertikalna struktura šume najviše utječe na sastav i
gustoću ptičjih zajednica, koja se povećava proporcionalno
kompleksnosti staništa. Zrele šume, složene struk ture,
imaju veliku prednost u odnosu na mlade, zbog
višeslojne strukture i bogatijeg podrasta. Broj ptičjih
vrsta je u uskoj korelaciji s ukupnom biološkom raznolikosti
prostora. Teško je dati točan opis kvalitativne i
kvan titativne strukture ptičjih populacija u raznim tipovima
šuma, iako su istraživani odnosi između glavnih
šumskih fitocenoza i ptičje faune, s posebnim osvrtom
na čimbenike koji utječu na kompleksnost tih odnosa.


Bukove šume, ako nisu čiste i jednodobne, u pravilu
čine povoljan ekosustav za ptičje populacije, pogotovo


BIOENERGY


Krajem rujna 2008. godine na međunarodnom sa stan
ku o bio energiji u Jönköpingu, Švedska osnovana
je Svjetska udruga o bio energiji (World Bioenergy Assotia
tion, WBA). Na osnivačkom sastanku sudjelovalo
je 6 predstavnika iz svih dijelova svijeta, koji su izabrani
u Pri vremeno vijeće. Članovi Vijeća zastupali su
različite vrste bio energije s dobrim poznavanjem (znanjem)
pro blematike vezane s bio energijom i bio g o ri vom.
Na kon toga, održana je svečanost povodom
osnivanja Svjet ske udruge za bio energiju (WBA) na
ko joj je s udje lovalo više od 300 gostiju, a predstavnici
13 organizacija i kom panija potpisali su pristupnicu za
učlanjenje uWBA.Tajništvo sastavljeno od 3 člana radilo
je na izra di dokumenata o ustrojstvu, organizaciji,
osnivanju stalnogVijeća udruge, statuta, pravilnika, visini
čl anari ne, izradi web-stranice, proizvodnji informa
cijskog materijala i izdavanju časopisa BIOERGY
International (Međunarodna bio energija). Za predsjednika
Svjetske udruge za bioenergiju izabran je gospodin
KentNyström.Izdavač i glavni urednik časopisa
BIOENERGY International je Lennart Ljungblom
(lennart.ljungblom@novator.se).


Objavljena su dva izdanja: 34 broj 5 (listopad, 2008)
i 35 (prosinac, 2008). Časopis se tiska u 6 brojeva go dišnje
na: talijanskom, engleskom, španjolskom, francuskom,
poljskom i ruskom jeziku.


U časopisu BIOENERGYInternational, izdanje broj
35 (prosinac, 2008) objavljena je Karta globalnih ener get


uz dobro razvijen sloj grmlja i prizemnog rašća. Neke
vrste ptica su posebno vezane za bukove šume: golodupljaš
i grivnjaš, djetlić, zimovka, sjenica, te dnevne i
noć ne grabilice. Kestenove šume predstavljaju dobar
bio genetski potencijal za ptičju faunu. Toje važna zona
gni ježđenja za mnoge dupljašice i ptice koje prave gnijezda
na visokim krošnjama. Listopadne panjače predstavljaju
povoljno stanište za različitu ptičju faunu,
po gotovo ako se radi o miješanoj panjači medunca,
cera i crnog graba s bogatim podrastom. Šume četinjača
– postoji uska veza između sastava i dobi tih fitocenoza
i bogatstva ptičjih vrsta. S izuzetkom visokih
je lovih šuma, ptičje zajednice su u mladim jednodobnim
šumama četinjača dosta rijetke.


Na kraju autori upozoravaju na antropološki utjecaj,
naglašavajući važnost gospodarenja šumama na naturalističkoj
osnovi, čime se poboljšava funkcionalnost i
biološka raznolikost šumskog okružja.


Frane Grospić


– International
skih kapaciteta proizvodnje Pelleta (briketa) u Europi
2008/09, i to u:Austriji (19), Bjelorusiji (2), Belgiji (7),
Bu garskoj (13), Hrvatskoj (7), Republici Češkoj (6), Dan skoj
(10), Estoniji (7), Finskoj (16), Francuskoj (23), Njemačkoj
(49), Grčkoj (2), Mađarskoj (7), Irskoj (2), Italiji
(26), Latviji (21), Litvi (6), Crnoj Gori (1), Nor veškoj 8).
Polj skoj (16), Portugalu (11), Rusiji (33), Sr biji (8), Slove
niji (3), Slovačkoj (11), Španjolskoj (16), Švedskoj
(23), Švicarskoj (6), Nizozemskoj (1), En gleskoj (13).
Ra di informacije spominjemo i neke izvan europske zemlje
koje nisu na karti : SAD (75), Japan (3), Chile (2), Kanada
(24),Australija (2). Hrvatska ima zna čajan kapacitet
od 194 500 t godišnje, koji je raspore đen u 7 pro izvodnih
pogona (Vinkovci, Čabar, Županja, Delni ce, Perušić, Gradac
i Fužine). Izrađene su cijene koje potpomažu uporabu
obnovljive energije promičući alternativne izvore. Hrvatska
uvozi 55 % potreb ne energije.Povećanje korištenja
bio mase ima vrlo važnu ulogu, jer smanjuje ovisnost
zem lje o uvozu i povećava zaposlenost. Ukupna šumska


3


biomasa procijenjena je na 1 000 000 m. U istom je časopi
su objavljena rasprava i rezultati sa sastanka koji je odr žan
u Hamburgu u listopadu 2008. Na sastanku su
su djelovali investitori, financijeri, državni dužnosnici,
agro nomi,pro izvođačibio disela i menadžeri bio ener gi je
sa sva četiri kraja globusa, kako bi se utvrdila optimal
na proizvodnja biljke Jatropha curcas izporodice
Eup horiaceaei raspravila ulaganja radi osiguranja izvora
alternativne energije. Sastanak je organizirao Cen