DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Pijemontu osobito je važna za ustanovljenje lokacija


prikladnih za očuvanje genetskih svojstava hrasta lužnjaka
(Quercus roburL).


Lužnjak je u Pijemontu raširen u svim nizinskim
predjelima i poplavnim staništima, ali također na nižim
obroncima, podnožjima brežuljaka i alpskim udolinama.
Formira sastojine s grabom, ali su česte šume pod antropološkim
utjecajem, s bagremom i kestenom, te s brezom
u pustarama. Prikladna staništa za sjemenske baze
u Pijemontu navedene su u tablicama, od kojih je samo
lo kacija Castello di Racconigi upisana u “Nacionalnu
knjigu sjemenskih šuma”, po zakonu 269/73. Unutar regionalnog
registra selekcioniranog i identificiranog materijala
u uži izbor ušlo je 5 lokacija kao najbolji
predstavnici različitih lužnjakovih sastojina. U obzir su
uze ti klimatski, pedološki i uzgojni čimbenici. U članku
su opisane osnovne karakteristike ovih lokacija, iz kojih
će se koristiti sjemenski materijal za daljnje komparativne
pokuse.


Andrea Tani,Alberto Maltoni,Barbara Mariotti:
Poredbeni pokusi provenijencije hrasta lužnjaka
iz Pijemonta


Drugi dio: Privremeni rezultati


Ovaj članak odnosi se na rezultate usporedbe pokusa
o provenijenciji hrasta lužnjaka, četiri godine
nakon sadnje sjemena iz 5 populacija upisanih u “Regi-
star sjemenskih baza Pijemonta”.


Kako je u prethodnom članku navedeno u Italiji se
još uvijek prilikom pošumljavanja upotrebljava sjeme
koje se nalazi u rasadničkoj ponudi, bez provjere kvalitete
i genetskih osobina. Iz tih razloga je još 1999. g. u
Pijemontu promoviran i financiran projekt “Organizacija
i unapređenje skupljanja i proizvodnje šumskog
sadnog materijala u Pijemontu, te vrednovanje provenijencija
autohtonih vrsta”. U tom projektu značajan
znanstveni doprinos imao je šumarski odjel Sveučilišta
u Firenci. Prvi cilj bio je poboljšanje kvalitete rasadničkog
materijala hrasta lužnjaka i poljskog jasena.


U ovom članku obrađeni su rani rezultati pokusa s hrastom
lužnjakom, u kojima se evidentiraju očite razlike između
mladih biljaka različitih provenijencija. Takvi su
pokusi u Europi vršeni već odavno, gdje su uočene velike
razlike unutar rodaQuercus, ali i unutar pojedine vrste.
Sjeme je sakupljeno u jesen 2001. g. u 5 lužnjakovih sastojina
upisanih u “Registar sjemenskih šuma Pijemonta”.
Sjeme je konzervirano stratifikacijom na otvorenom u rasadniku
“Fenale” uAlbanoVercellese (VC).


U laboratoriju su ustanovljene karakteristike sjeme na
(% pokvarenosti i težina tisuću sjemenki) za svaku provenijenciju.
Zatim je ustanovljen postotak klijavosti koristeći
180 sjemenki u 4 pokusa (45 sjemenki svaki), te
izra čunat postotak i vrijeme klijavosti. Rasadnički pokusi


vršeni su u šumskom rasadniku Fenale u veljači 2002.


g., u kontejnerima ISSAPOT, visokim 21 cm i pro mjera


11 cm, sa samo jednim žirom u svakom kontejneru.
Upotrebljavani supstrat sastojao se 50 % od rasadničke
crnice i 50 % treseta pomiješanog sa 3–5 % krupnog
gra nulata (Peralit 25). Vršena su mjerenja u svibnju,
srp nju i na kraju vegetacijskog razdoblja.


U proljeće 2003. g. izvršena je sadnja sadnica na
dvije lokacije istovjetnih površina (Prato Sesia iVerolingo)
te obavljana daljnja promatranja. Na prvoj lokaciji
posađeno je 240 sadnica, a na drugoj 320 sadnica
podijeljenih po provenijencijama. Na obje lokacije rezultati
pokusa izvršeni su poslije prve, druge i četvrte
ve getacijske sezone, te sistematizirani za svih provenijencija
sjemena. Na os novi dobivenih podataka done-
sene su ocijene za svaku pro venijenciju. Lokacija Par co
Racconigi ocijenjena je kao najkvalitetnija za sakup ljanje
sjemena u Pijemontu, a ona je ujedno jedina koja
je upisana u knjigu “Nacionalna sjemenska šu ma”. Da bi
se dobili sigurni rezultati o provenijenciji, potrebno je
ponavljati pokuse u dosta dugom raz doblju. Definitivnim
rezultatima mogu se smatrati oni, koji su dobiveni u
dobi ne manjoj od jedne trećine ophodnje. Zbog toga ovi
rani rezultati, nakon 4 godine, mogu dati samo korisne
indikacije, ali realizirane pokusne površine će omogućiti
postizanje konačnih rezultata u budućnosti.


Fauna i šume
PaoloCasanova,AnnaMemoli:Ptičji svijet i
šumsko okružje


Ekologija divljih životinja bavi se odnosima između
pojedinih vrsta i prostornih karakteristika pojedinih
ekosustava. To uključuje procjenu faunističke pogodnosti
određenog okoliša za prostornu rasprostranjenost
pojedinih vrsta.


Ptice imanju karakteristike koje ih čine posebno korisnim
u ekološkim analizama. Ptičji svijet, s velikim
brojem vrsta i širokom rasprostranjenosti, pokazuje
značajnu osjetljivost na različite stanišne čimbenike.
Svojim letom ptice mogu prevladati ili smanjiti negativni
ekološki učinak. Sve ptičje vrste koje žive u šumi
imaju veliku sposobnost izbora područja, koje im osigurava
bolju ponudu hrane i ostale biološke uvjete, a
posebice u odnosu na period gniježđenja.


Šumsko okružje je prikladno stanište za mnoge ptičje
vrste iz sljedećih razloga:
–omogućava ponudu hrane u dugom periodu i osigurava
lokacije za gniježđenje,


–nudi povoljne uvijete za zaštitu od predatora i
–daje mogućnost trodimenzionalnom kretanju u prostoru,
gdje žive mnogi insekti. Brze promjene prostora
na veće distance daje kontinuirano povoljne
uvi jete za prehranu.
Brzi metabolizam obavezuje ptice (posebice vrste
malih dimenzija) na stalno traženje hrane, koje je poseb no
naglašeno za vrijeme odrastanja ptića i u zimskim


209