DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 96     <-- 96 -->        PDF

uvje tima. Pomanjkanje hrane za ptice stanarice može u
zimskim uvjetima biti uzrok mortaliteta. Prehrana ptica
je vrlo različita, ovisno o vrsti i ponudi staništa, ali uvijek
visoke hranidbene, energetske i proteinske vrijednosti.
Neke vrste se pretežito hrane zrnatom hranom, dok
su druge insektivore. Prva grupa traži u šumi sjemenje i
plodove stabala, grmova i ostalog prizemnog rašća, a
druga grupa ima izobilje hrane sastavljene od insekata,
larva i leptira, mrava, kornjaša itd.


Vertikalna struktura šume najviše utječe na sastav i
gustoću ptičjih zajednica, koja se povećava proporcionalno
kompleksnosti staništa. Zrele šume, složene struk ture,
imaju veliku prednost u odnosu na mlade, zbog
višeslojne strukture i bogatijeg podrasta. Broj ptičjih
vrsta je u uskoj korelaciji s ukupnom biološkom raznolikosti
prostora. Teško je dati točan opis kvalitativne i
kvan titativne strukture ptičjih populacija u raznim tipovima
šuma, iako su istraživani odnosi između glavnih
šumskih fitocenoza i ptičje faune, s posebnim osvrtom
na čimbenike koji utječu na kompleksnost tih odnosa.


Bukove šume, ako nisu čiste i jednodobne, u pravilu
čine povoljan ekosustav za ptičje populacije, pogotovo


BIOENERGY


Krajem rujna 2008. godine na međunarodnom sa stan
ku o bio energiji u Jönköpingu, Švedska osnovana
je Svjetska udruga o bio energiji (World Bioenergy Assotia
tion, WBA). Na osnivačkom sastanku sudjelovalo
je 6 predstavnika iz svih dijelova svijeta, koji su izabrani
u Pri vremeno vijeće. Članovi Vijeća zastupali su
različite vrste bio energije s dobrim poznavanjem (znanjem)
pro blematike vezane s bio energijom i bio g o ri vom.
Na kon toga, održana je svečanost povodom
osnivanja Svjet ske udruge za bio energiju (WBA) na
ko joj je s udje lovalo više od 300 gostiju, a predstavnici
13 organizacija i kom panija potpisali su pristupnicu za
učlanjenje uWBA.Tajništvo sastavljeno od 3 člana radilo
je na izra di dokumenata o ustrojstvu, organizaciji,
osnivanju stalnogVijeća udruge, statuta, pravilnika, visini
čl anari ne, izradi web-stranice, proizvodnji informa
cijskog materijala i izdavanju časopisa BIOERGY
International (Međunarodna bio energija). Za predsjednika
Svjetske udruge za bioenergiju izabran je gospodin
KentNyström.Izdavač i glavni urednik časopisa
BIOENERGY International je Lennart Ljungblom
(lennart.ljungblom@novator.se).


Objavljena su dva izdanja: 34 broj 5 (listopad, 2008)
i 35 (prosinac, 2008). Časopis se tiska u 6 brojeva go dišnje
na: talijanskom, engleskom, španjolskom, francuskom,
poljskom i ruskom jeziku.


U časopisu BIOENERGYInternational, izdanje broj
35 (prosinac, 2008) objavljena je Karta globalnih ener get


uz dobro razvijen sloj grmlja i prizemnog rašća. Neke
vrste ptica su posebno vezane za bukove šume: golodupljaš
i grivnjaš, djetlić, zimovka, sjenica, te dnevne i
noć ne grabilice. Kestenove šume predstavljaju dobar
bio genetski potencijal za ptičju faunu. Toje važna zona
gni ježđenja za mnoge dupljašice i ptice koje prave gnijezda
na visokim krošnjama. Listopadne panjače predstavljaju
povoljno stanište za različitu ptičju faunu,
po gotovo ako se radi o miješanoj panjači medunca,
cera i crnog graba s bogatim podrastom. Šume četinjača
– postoji uska veza između sastava i dobi tih fitocenoza
i bogatstva ptičjih vrsta. S izuzetkom visokih
je lovih šuma, ptičje zajednice su u mladim jednodobnim
šumama četinjača dosta rijetke.


Na kraju autori upozoravaju na antropološki utjecaj,
naglašavajući važnost gospodarenja šumama na naturalističkoj
osnovi, čime se poboljšava funkcionalnost i
biološka raznolikost šumskog okružja.


Frane Grospić


– International
skih kapaciteta proizvodnje Pelleta (briketa) u Europi
2008/09, i to u:Austriji (19), Bjelorusiji (2), Belgiji (7),
Bu garskoj (13), Hrvatskoj (7), Republici Češkoj (6), Dan skoj
(10), Estoniji (7), Finskoj (16), Francuskoj (23), Njemačkoj
(49), Grčkoj (2), Mađarskoj (7), Irskoj (2), Italiji
(26), Latviji (21), Litvi (6), Crnoj Gori (1), Nor veškoj 8).
Polj skoj (16), Portugalu (11), Rusiji (33), Sr biji (8), Slove
niji (3), Slovačkoj (11), Španjolskoj (16), Švedskoj
(23), Švicarskoj (6), Nizozemskoj (1), En gleskoj (13).
Ra di informacije spominjemo i neke izvan europske zemlje
koje nisu na karti : SAD (75), Japan (3), Chile (2), Kanada
(24),Australija (2). Hrvatska ima zna čajan kapacitet
od 194 500 t godišnje, koji je raspore đen u 7 pro izvodnih
pogona (Vinkovci, Čabar, Županja, Delni ce, Perušić, Gradac
i Fužine). Izrađene su cijene koje potpomažu uporabu
obnovljive energije promičući alternativne izvore. Hrvatska
uvozi 55 % potreb ne energije.Povećanje korištenja
bio mase ima vrlo važnu ulogu, jer smanjuje ovisnost
zem lje o uvozu i povećava zaposlenost. Ukupna šumska


3


biomasa procijenjena je na 1 000 000 m. U istom je časopi
su objavljena rasprava i rezultati sa sastanka koji je odr žan
u Hamburgu u listopadu 2008. Na sastanku su
su djelovali investitori, financijeri, državni dužnosnici,
agro nomi,pro izvođačibio disela i menadžeri bio ener gi je
sa sva četiri kraja globusa, kako bi se utvrdila optimal
na proizvodnja biljke Jatropha curcas izporodice
Eup horiaceaei raspravila ulaganja radi osiguranja izvora
alternativne energije. Sastanak je organizirao Cen
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Slika1.
Karta globalnih energetskih kapacitete proizvodnje peleta
u Europi i dijelu Rusije (Izvor: BIOENERGYInternational
No 35 since the start No 6-Dec. 2008)


tar za menadžement tehnologije, čiji je zadatak osigu rati
pristup modernoj tehnologiji i visokoj razini znanja o a l-
t er nativnoj energiji. Neki sudionici sastanka miš ljenja
su kakoJatrpha curcasspada među bolji izvor za proizvodnju
biogoriva.Toje biljka koja može proizvoditi prihode
na površinama bez većih količina oborina (suha
područja). Uspijeva na velikim površinama, često se tretira
i kao korov. Biljka je vrlo interesantna za proizvodnju
biogoriva.Već je posađena na oko 1 milijun ha, a
do 2010. godine planira se posaditi na površini od 5 milijuna
ha, uglavnom uAfrici,Aziji i LatinskojAmerici.
Kao i druge žitarice treba (pšenica, kukuruz) stručnu bri gu
i pažnju kako bi se mogao ostvariti ekonomski značajan
prihod. Ova je biljka osjetljiva na prisutnost korova,
štetnika i bolesti, te se o tome treba voditi računa, osobi to
o pripremi staništa, klimi i tlu.


Kompanije koje rade i djeluju u različitim sektori ma
drv ne industrije dobro su upućene kako iznaći optimalne
me tode iskorištavanja pilovine i drvnog čipsa u nešto
vred nije. Briketiranje je bolje u odnosu na troškove, jer je
jeftinije od peletiranja. Istraživanja uAustriji pokazala su


Slika 2.BiljkaJatropha curcasL. u cvatnji iz por. Euphorbiaceae


(Izvor: BIOENERGYInternational No 34 since the start


No- 5 Oct. 2008)


kako je količina energije koja je potrebna za sakupljanje
drvnog materijala i pravljenje briketa upola manja od peletiranja,
a obje vrste goriva sadrže istu količinu ener gije.
Treba utvrditi kriterije kako bi se pronašlo najjeftinije
rješenje. Briketiranje je vrlo jednostavan postupak. Način
transporta čipsa i pilje vine od mjesta nastanka do preše
omogućava proizvod nju briketa čim je pristigla potrebna
količina ma terijala. Ovisno o zahtjevima, tipu i količini
otpada, proi zvodna jedinica lako izradi pravokutne brikete.
Kapacitet proizvodnih jedinica varira od 30 kg/h do
1500 kg/h.Veličina briketa kreće se od 150 x 60 mm do
260 x 100 mm. Briketi su prirodni proizvodi, jer zadovolja
vaju ekološke uvjete (Sl. 1 i Sl. 2).


Velike kompanije koje proizvode pelete u Europi
udru žuju se i nastoje ovladati i proizvodnjom sirovog
ulja, kako iz biljke Jatropha curcas, tako i iz pšenice,
kuku ruza, soje i drugih prehrambenih biljaka. Iz tako dobi
venog ulja proizvodilo bi se biogorivo za pogon au tomobila
i dobivanje električne energije. Radi toga pos toji
mogućnost nekontroliranog korištenja prehram benih pro iz
voda za dobivanje biogoriva, što bi moglo smanjiti moguć
nost ishrane stanovništva, poseb no u zemljama u
raz voju. Zadatak je FAO-a da to nad zire i kontrolira.


Joso Gračan


ERRATACORRIGE


U Šumarskom listu br. 1–2 za 2009. godinu u članku “Obnovljena stara zgrada Šumarske
škole u Karlovcu” (str. 100, lijevi stupac) umjesto teksta “Prema podacima iz monografije
Šumarska škola Karlovac 1947–1987. (Karlovac, 1987.)...” treba stajati “Prema po dacima
iz monografije Šumarska škola Karlovac 1947–1997. (Karlovac, 1997.)...”


Uredništvo