DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2009 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Slika1.
Karta globalnih energetskih kapacitete proizvodnje peleta
u Europi i dijelu Rusije (Izvor: BIOENERGYInternational
No 35 since the start No 6-Dec. 2008)


tar za menadžement tehnologije, čiji je zadatak osigu rati
pristup modernoj tehnologiji i visokoj razini znanja o a l-
t er nativnoj energiji. Neki sudionici sastanka miš ljenja
su kakoJatrpha curcasspada među bolji izvor za proizvodnju
biogoriva.Toje biljka koja može proizvoditi prihode
na površinama bez većih količina oborina (suha
područja). Uspijeva na velikim površinama, često se tretira
i kao korov. Biljka je vrlo interesantna za proizvodnju
biogoriva.Već je posađena na oko 1 milijun ha, a
do 2010. godine planira se posaditi na površini od 5 milijuna
ha, uglavnom uAfrici,Aziji i LatinskojAmerici.
Kao i druge žitarice treba (pšenica, kukuruz) stručnu bri gu
i pažnju kako bi se mogao ostvariti ekonomski značajan
prihod. Ova je biljka osjetljiva na prisutnost korova,
štetnika i bolesti, te se o tome treba voditi računa, osobi to
o pripremi staništa, klimi i tlu.


Kompanije koje rade i djeluju u različitim sektori ma
drv ne industrije dobro su upućene kako iznaći optimalne
me tode iskorištavanja pilovine i drvnog čipsa u nešto
vred nije. Briketiranje je bolje u odnosu na troškove, jer je
jeftinije od peletiranja. Istraživanja uAustriji pokazala su


Slika 2.BiljkaJatropha curcasL. u cvatnji iz por. Euphorbiaceae


(Izvor: BIOENERGYInternational No 34 since the start


No- 5 Oct. 2008)


kako je količina energije koja je potrebna za sakupljanje
drvnog materijala i pravljenje briketa upola manja od peletiranja,
a obje vrste goriva sadrže istu količinu ener gije.
Treba utvrditi kriterije kako bi se pronašlo najjeftinije
rješenje. Briketiranje je vrlo jednostavan postupak. Način
transporta čipsa i pilje vine od mjesta nastanka do preše
omogućava proizvod nju briketa čim je pristigla potrebna
količina ma terijala. Ovisno o zahtjevima, tipu i količini
otpada, proi zvodna jedinica lako izradi pravokutne brikete.
Kapacitet proizvodnih jedinica varira od 30 kg/h do
1500 kg/h.Veličina briketa kreće se od 150 x 60 mm do
260 x 100 mm. Briketi su prirodni proizvodi, jer zadovolja
vaju ekološke uvjete (Sl. 1 i Sl. 2).


Velike kompanije koje proizvode pelete u Europi
udru žuju se i nastoje ovladati i proizvodnjom sirovog
ulja, kako iz biljke Jatropha curcas, tako i iz pšenice,
kuku ruza, soje i drugih prehrambenih biljaka. Iz tako dobi
venog ulja proizvodilo bi se biogorivo za pogon au tomobila
i dobivanje električne energije. Radi toga pos toji
mogućnost nekontroliranog korištenja prehram benih pro iz
voda za dobivanje biogoriva, što bi moglo smanjiti moguć
nost ishrane stanovništva, poseb no u zemljama u
raz voju. Zadatak je FAO-a da to nad zire i kontrolira.


Joso Gračan


ERRATACORRIGE


U Šumarskom listu br. 1–2 za 2009. godinu u članku “Obnovljena stara zgrada Šumarske
škole u Karlovcu” (str. 100, lijevi stupac) umjesto teksta “Prema podacima iz monografije
Šumarska škola Karlovac 1947–1987. (Karlovac, 1987.)...” treba stajati “Prema po dacima
iz monografije Šumarska škola Karlovac 1947–1997. (Karlovac, 1997.)...”


Uredništvo